Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Ekologické projekty    Ekologické projekty zdrojů společnosti Veolia Energie ČR v Karviné a Ostravě

Ekologické projekty zdrojů společnosti Veolia Energie ČR v Karviné a Ostravě

Publikováno: 25.9.2015
Rubrika: Ekologické projekty

Se zavedením Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pokračujeme ve společnosti Veolia Energie ČR v ekologizaci vlastních výrobních jednotek. Jedná se o ekologizaci stávajících kotlů dvou výrobních zdrojů v Moravskoslezském kraji vedenou pod projekty „Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice“ a „Ekologizace kotlů K1-K4 na Teplárně Karviná“ s cílem snížení emisních limitů SO2 a TZL instalací odsiřovacích jednotek vč. tkaninových filtrů a snížení emisí NOx formou primárních a sekundárních opatření. Zatímco pro Elektrárnu Třebovice se jedná o ekologizaci jen části hlavního výrobního zařízení, na Teplárně Karviná to je ekologizace všech stávajících uhelných kotlů. Práce na těchto projektech jsme započali v roce 2011. V rámci přípravy byly zpracovány dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a následně pro stavební povolení. Projekty byly rovněž posuzovány z hlediska vlivu na životní prostředí. Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celý článek (autor: Milan Svoboda, vedoucí oddělení realizace projektů, Veolia Energie ČR, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Environmental resource projects of Veolia Energy CZ in Karviná and Ostrava

With the introduction of European Parliament and Council Directive 2010/75/EU on industrial emissions, we at Veolia Energy in the Czech Republic are continuing to green our own production units. This involves the greening of the existing boilers of two production facilities in the Moravian region carried out under the projects “Greening boilers K2, K3, K4 at the Třebovice power plant” and “Greening boilers K1-K4 at the Karviná heating plant” with the goal of reducing the emission limits of SO2 and PM by installing desulfurization units, including fabric filters, and reducing emissions of NOx through primary and secondary measures. While the greening of the Třebovice power plant concerns only parts of the main production facility, at the Karviná heating plant it involves the greening of all existing coal-fired boilers. Work on these projects began in 2011. The preparation included processing documentation for the issue of planning permission and subsequently the building permit. The projects were likewise assessed for their environmental impact. Both projects are co-financed by the European Union Structural and Cohesion Funds and the State Environmental Fund of the Czech Republic under the Operational Programme for the Environment.

Экологические проекты источников компании Veolia Energie Č в г. Карвина и Острава

С введением Директивы Европейского Парламента и Совета 2010/75/ЕU о промышленных выбросах продолжаем в компании Veolia Energie ČR осуществлять экологизацию наших производственных подразделений. Это относится к экологизации используемых котлов в двух производственных источниках в Моравскосилезском крае в рамках проекта Экологизация котлов К2, К3, К4 в Электростанции Třbovice и Экологизация котлов K1-K4 в теплоцентрали Karvina с целью снижения лимитов выбросов SOTZL путем установки блоков десульфурации, включая тканевые фильтры, и снижение выбросов NOx путем осуществления первичных и вторичных мер. В то время, как в Электростанции Třbovice это касается экологизации только части основного производственного оборудования, в теплоцентрали Karvina это будет экологизация всех работающих угольных котлов. Работы над этими проектами мы начали в 2011 году. В рамках подготовки была разработана документация для принятия решения зонирования и последующей выдачи разрешения на строительство. Проекты были также рассмотрены с точки их воздействия на окружающую среду. Оба проекта были софинансированы Европейским Союзом - Фондом сплочения и Государственным фондом охраны окружающей среды Чешской Республики в рамках Оперативной программы Окружающая среда.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dodávka ocelových konstrukcí pro technologie odsíření v Karviné a Třebovicích (34x)
Ocelové konstrukce pro potřeby odsíření Teplárny Karviná a pro Elektrárnu Třebovice dodávala ostravská firma FERRMON, sp...
Teplárenské dny 2011 zvou na odborné konference – OZE a Odpady (27x)
Mezinárodní výstava Teplárenské dny 2011 nabídne jako tradičně řadu odborných konferencí a seminářů. Hned první den, 19....
Nový tkaninový filtr pro aglomeraci – ArcelorMittal Ostrava sníží emise prachu o dalších 94 tun ročně Nový tkaninový filtr pro aglomeraci – ArcelorMittal Ostrava sníží emise prachu o dalších 94 tun ročně (25x)
Huť ArcelorMittal Ostrava tento týden začala stavět nejvýznamnější z dotovaných ekologických investic – odprášení spalin...