Nacházíte se:  Úvod    Poslání

Poslání časopisu

Poslání časopisu, pokyny pro autory článků, možnost stažení formuláře posudku článku, informace o vydavateli.

Časopis All for Power se zaměřuje především na problematiku uhelné a jaderné energetiky, plynárenství a energetického strojírenství obecně. Časopis je platformou různorodých názorů specialistů z oboru. Předmětem zájmu jsou témata, vztahující se i k teplárenství. Časopis přináší i racionální pohledy na alternativní zdroje energie, především pak na jejich fyzikální limity.

Články v časopise jsou psány česky (resp. slovensky) s anglickým a ruským abstraktem. Zaměřuje se především na odborné a technické informace, související s modernizacemi, rekonstrukcemi stávajících uhelných a jaderných elektráren, a to nejen na území České a Slovenské republiky, ale i celé Evropy. Nechybí zde zprávy o výstavbě nových zdrojů energií, samozřejmě i alternativních. Jeho cílovou skupinu tvoří výrobci elektrické energie, odborníci z oblastí, zaměřujících se na rekonstrukce a výstavbu, dodavatelé moderních technologií a služeb pro energetiku, dodavatelé stavebních materiálů a služeb, vysokoškolští profesoři a studenti, pracovníci výzkumných ústavů, legislativní pracovníci. Obsahem časopisu jsou i informace o moderních trendech, stavebních postupech, používaných materiálech a technologiích v širších technických souvislostech.
Časopis vznikl v roce 2007, vychází 4 x ročně.

Členění rubrik každého čísla je následující:

  • Uhelné elektrárny
  • Jaderná energetika
  • Plynárenství
  • Teplárenství
  • Rozvody energií
  • Energetické strojírenství
  • Technologie, materiály
  • Alternativní zdroje energií

Složení Redakční rady:

Redakční rada:
Ing. Jaroslav Ambrož (ŠKODA PRAHA Invest, s. r. o.),
Doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D. (Oddělení úpravy nerostných surovin, Fakulta hornicko-geologická, VŠB-TU Ostrava),
Ing. Vladimír Budínský, MBA (Severočeské doly, a. s.),
Ing. Zdeněk Bučko, (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.),
Ing. Jaroslav Čermák, ČEPS, a.s.,
Ing. Libor Černý, Ph.D. (ArcelorMittal, Tubular Products Ostrava),
Ing. Michal Enžl (Babcock Borsig Steinmüller CZ s.r.o.),
Ing. Martin Hájek, Ph.D. (Teplárenské sdružení ČR),
Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (Český svářečský ústav, s. r. o.),
Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (Fakulta strojní, ČVUT v Praze),
Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. (E.I.C.),
Dr. Ing. Jaroslav Ira, MBA (Doosan Škoda Power),
Ing. Petr Karafiát (Alpiq Generation CZ s. r. o.),
RNDr. Miroslav Kawalec (Česká nukleární společnost),
Prof. Dr.-Habil. Ing. Jiří Klemeš, DSc, Dr.h.c (University of Pannonia, Veszprém - Maďarsko),
Ing. Milan Kořista, Ph.D. (Siemens Industrial Turbomachinery, s. r. o.),
Prof. Ing. Jiří Kunz, CSc. (Katedra materiálů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze),
Ing. Jan Mikeš (Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze),
Ing. Jiří Mikeš (EPS, s.r.o.), Ing. Petr Mohyla, Ph.D. (Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava),
Doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (Strojní fakulta VUT v Brně, pracoviště Energetický ústav, Odbor tepelných a jaderných energetických zařízení),
Prof.Ing.Jaroslav Purmenský, DrSc. (Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava),
Ing. Lubor Slonek (ALSTOM, s. r. o.),
Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. (Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně),
Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. (Vítkovice ÚAM a.s.),
doc. Ing. Jan Vošta, CSc. (Vysoká škola chemickotechnologická),
Ing. Jan Zdebor, CSc. (Škoda JS, a.s.). 

Vydavatelem odborného časopisu All for Power je agentura AF Power agency, a. s. Během krátké doby se časopis All for Power stal silným a akceptovaným médiem, které plní přesně tu funkci, které by odborné médium plnit mělo - rychlý a kvalitní transfer informací o progresivních a moderních technologiích, technice, výrobcích a službách v oborech stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetice. Díky své vysoké kvalitě a účinnému zásahu cílových skupin se u mnohých firem staly nezastupitelnými ve firemní komunikaci, při podpoře prodeje, zboží, výrobků a služeb. Tištěný časopis i Informační portál www.allforpower.cz jsou v řadách stále většího počtu marketingových odborníků považovány za jedny z nejkvalitnějších a nejúčinnějších titulů na B2B (business to business) průmyslovém trhu. Plní významnou funkci při komunikaci mezi odbornou veřejností a vystavovateli na odborných konferencích, seminářích a veletrzích. Podstatným způsobem přispívají k popularizaci průmyslových oboru, ale i techniky obecně. Přispívá k rozvoji vědomostí, poznání a odborné gramotnosti nejen stávajících odborníků, ale i nastupující mladé generace inženýrů a techniků.