Nacházíte se:  Úvod    Kogenerace, decentrální energ.    Projekt ekologizace a obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí

Projekt ekologizace a obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí

Publikováno: 13.5.2015
Rubrika: Kogenerace, decentrální energ., Teplárenství

V září 2011 teplárna v Plané nad Lužnicí změnila majitele a společnost C-Energy Bohemia s.r.o, nový vlastník a provozovatel, začala připravovat záměr celkové rekonstrukce teplárny, která zahájila svůj provoz již více než před 50 lety. Investiční záměr celkové obnovy v hodnotě cca 1,4 miliardy korun má splnit následující hlavní cíle: zajistit provoz teplárny v dlouhodobém horizontu, snížit ekologickou zátěž a také náklady na provoz výrobního zařízení. Výsledkem má být pokračující schopnost teplárny dodávat tepelnou energii zákazníkům za dostupné a výhodné ceny a zároveň rozšířit schopnost teplárny vyrábět elektřinu flexibilním způsobem s vysokou schopností měnit výkon při současném zvýšení účinnosti. Tímto projektem teplárna získává možnost využívat vedle hnědého uhlí také plyn při výrobě elektřiny a tepla, a ze strategického hlediska bude lépe připravena na možné výkyvy v cenách primárních paliv nebo na důsledky změn v oblasti legislativy nebo regulace výroby energie či případných politických rozhodnutí v této oblasti. Teplárna po dokončení projektu také sníží výrazným způsobem produkci emisí, kdy zvláště emise SO2 a NOX se sníží o více než 50 % orpoti stavu před rekonstrukcí.

Klíčová slova: C-Energy, Planá, teplárna

Celý článek (autoři: Ing. Libor Doležal, generální ředitel Ing. Vladimír Dufek, hlavní technolog C-Energy Bohemia s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

The ecologization and refurbishment of the power plant in Planá nad Lužnicí

In September 2011 the power plant in Planá nad Lužnicí changed ownership and the company C-Energy Bohemia s.r.o, the new owner and operator, began preparing a plan for the total reconstruction of the power plant which began operating more than 50 years ago. The investment plan of the total refurbishment worth ca. 1.4 billion crowns is to meet the following main objectives: to safeguard the plant’s operation for a long-term period, reduce the environmental burden and the operating costs of the generating facility. The result is that the plant can continue supplying thermal energy to customers at reasonable and advantageous prices and to expand the plant’s capacity to generate electricity in a flexible way with a high capacity to change output but at the same time increase efficiency. This project will enable the plant to utilise gas as well as lignite to generate electricity and heat, and in strategic terms it will be better prepared for possible fluctuations in the prices of primary fuels or for the consequences of changes in legislation or regulation of the generation of energy or any political decisions in this area. Once completed, the power plant will also be able to significantly reduce the production of emissions, particularly a more than 50% reduction of SO2 and NOC emissions compared to the plant’s condition before reconstruction.

Проект экологизации и обновления теплостанции в Плане над Лужницы

В сентябре 2011 года на теплоэлектростанции в Плане над Лужницы изменился владелец. Новым владельцем стала фирма C-Energy Bohemia s.r.o., которая начала подготовку к полной реконструкции теплостанции, так как теплостанция находится в эксплуатацции более 50-ти лет. Инвестиционная бизнес-концепция полного обновления стоимостью около 1,4 миллиарда крон должна выполнить следующие задачи: обеспечить эксплуатацию теплоэлектростанции на протяжении длительного периода, снизить вредное влияние на окружающую среду, снизить затраты на эксплуатацию оборудования. Результатом должна стать возможность теплоэлектростанции поставлять тепловую энергию заказчикам по доступным и выгодным ценам, и одновременно, достаточно гибко расширить производство электроэнергии с возможностью изменять мощность при одновременном повышении производительности. Благодаря этому проекту теплоэлектростанция получает возможность использовать в качестве топлива не только бурый уголь, но и газ для производства электроэнергии и тепла. Со стратегической точки зрения теплоэлектростанция будет лучше подготовлена к возможным изменениям цен на топливо и энергию, к изменениям в области законодательства или регулирования производства энергии, к политическим решениям в этой области. После завершения проекта реконструкции теплоэлектростанция снизит производство эмиссии, например, эмиссии SO2 и NOX снизятся на 50% по сравнению с состоянием до реконструкции.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sledujte živé vysílání z Dnů teplárenství a energetiky (45x)
      Ve dnech 23 až 25. dubna 2014 proběhnou Dny teplárenství energetiky. Teplárenské sdružení pořádá tuto akci již ...
Realizace vyzdívek v rámci výstavby fluidního kotle č. 5 v Plané nad Lužnicí (44x)
Předmětem této zakázky byla realizace vyzdívky pro fluidní kotel. Vyzdívky byly dodány pro Invelt-Servis, s.r.o. Rozsahe...
Teplárenství v temně zelené EvropěTeplárenství v temně zelené Evropě (41x)
Členské státy ještě ani nezačaly pořádně implementovat balíček klimaticko-energetické legislativy a na obzoru už je dalš...