Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    Teplárenské sdružení chce prolomit těžební limity na hnědé uhlí

Teplárenské sdružení chce prolomit těžební limity na hnědé uhlí

Publikováno: 30.11.2008, Aktualizováno: 19.4.2009 18:54
Rubrika: Teplárenství

České teplárny, které spalují hnědé uhlí, zásobují teplem milion domácností a vyrábějí 35 % elektřiny. Stále však nevědí, zda budou mít dostatek paliva – uhlí pro ekologickou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla i v následujících letech.

Vypadá to tak, že se postupně naplňují závěry Nezávislé komise vlády pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (vedené profesorem Pačesem). Z výsledků vyplývá, že jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu dojde k ohrožení dálkového zásobování teplem v důsledku nedostatku hnědého uhlí pro většinu teplárenských zdrojů u nás. Problematika teplárenství je pak komisí vnímána jako jeden ze zásadních problémů z pohledu nutnosti zajištění paliv pro výrobu tepelné energie.

Zástupci Teplárenského sdružení ČR na tiskové konferenci 23. října 2008

„Jedním z důsledků stále nevyřešené situace kolem prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí je i to, že se teplárnám nedaří prodloužit s těžaři dlouhodobé smlouvy, které jim většinou v příštích letech končí. Všechny hnědouhelné firmy čekají na výsledky první aukce uhlí a případné řešení dalšího pokračování těžby uhlí i za tzv. územními limity,“ řekl Alexej Nováček, předseda Výkonné rady Teplárenského sdružení ČR a generální ředitel Tepláren Brno, na setkání s novináři ve čtvrtek 23. října 2008 v Parkhotelu v Praze (prohlášení Teplárenského sdružení ČR ZDE).
Roční spotřeba tepla v ČR činí cca 380 PJ, z toho je ze zdrojů centrálního zásobování teplem dodávána polovina. Dálkové zásobování teplem slouží 1,6 milionu bytů (odhadem 4,5 milionu obyvatel) z toho je pro milion bytů zajišťováno teplo z uhlí. Energetická veřejnost se proto kloní k urychlenému jednání o prolomení těžebních limitů s podmínkou dalšího využití energetického uhlí pouze pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. „Čili naše sdružení podporuje současně s tím i rozvoj jaderné energetiky. Když bude dostatek energie z jádra, nebudeme muset vyrábět energii z uhlí,“ řekl. A. Nováček.
„V České republice jsou zásoby hnědého uhlí stále dostupné a za přijatelné ceny. Ty může udržet pouze další těžba prodloužená o několik desetiletí. Je potřeba jednat rychle, za pár let již může být pozdě,“ doplnil jej Petr Jeník, předseda představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a generální ředitel United Energy.
Cena uhlí Ceny uhlí na aukci ovlivní i ceny ostatního uhlí na trhu. Případné razantní zdražení uhlí ze dne na den se proto týká celé energetiky na území České republiky, tedy i těch firem, které uhlí z aukce potřebovat nebudou. Palivo v teplárnách tvoří zhruba třetinu nákladů na výrobu tepla. Jakékoliv skokové zvýšení se proto v konečné ceně tepla nutně projeví a pocítí jej především odběratelé. „Chceme-li zachovat přijatelné ceny tepelné energie a ekologickou výrobu elektřiny z uhlí v kombinovaném cyklu, je třeba, aby vláda a parlament co nejdříve rozhodly o způsobu přidělování a nakupování uhlí. U hnědého uhlí, které českému státu jako všechno nerostné bohatství patří, je intervence snazší než například u dovozového zemního plynu, kde je to v podstatě nemožné,“ vysvětlil A. Nováček.
 

Plyn a biomasa nejsou řešením
Pokud by teplárny musely vyrábět elektřinu a teplo z plynu a obnovitelných zdrojů, vzrostly by v budoucnu výrazně konečné ceny tepla. To by vedlo k odpojování odběratelů od centrálních zdrojů a k výstavbě malých lokálních výtopen a individuálních topenišť, a tedy k likvidaci teplárenství. Pro stát by byla kontrola ekologie tak velkého množství výtopen z technického hlediska prakticky nemožná. Zákonitě by došlo ke zhoršení ekologické situace při nárůstu individuálních nízkoemitujících zdrojů znečištění v podobě lokálních výtopen. Podceňovaným nebezpečím je i nedostatek technických a inženýrských kapacit pro případ přebudování současných uhelných zdrojů v krátkém časovém horizontu na plynové zdroje.
„Náklady na změnu by se vyšplhaly na miliardy. Jde totiž o kompletní náhradu kotle a dalších zařízení. Jako kdybychom museli stavět novou teplárnu,“ vysvětlil A. Nováček. Neřešený je podle něj i problém se zajištěním a dopravou dostatečného množství zemního plynu jako alternativního paliva do místa konečné spotřeby.
Představitelé sdružení uvedli, že hrozí postupný rozpad soustav dálkového zásobování teplem, které patří k největším v rámci Evropské unie a které byly v poslední době významně modernizovány. Hrozí nežádoucí a negativní ekologické dopady, nehledě na společenskopolitickou kritiku, pokud Česká republika bude vyvážet elektřinu z relativně levného uhlí a pro zásobování teplem by se použil náhradou stále dražší zemní plyn.
„Nám končí smlouva na dodávku uhlí již příští rok a nevíme, co bude. Veřejné proklamace o podpoře dálkového vytápění ze strany politiků nám palivo nenahradí. Proto je třeba jednat a rozhodovat v zájmu dneška i nejbližší budoucnosti,“ řekl Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské. Ukončení smluvních vztahů na dodávku uhlí a to bez náhrady k roku 2012 až 2015 se týká zejména těchto zdrojů a lokalit:

  • - elektrárny Mělník - zásobování teplem Hlavního města  Prahy (150.000 bytů)
  • - elektrárny International Power Opatovice - zásobování teplem Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi (57.000 domácností)
  • - elektrárny ČEZ Poříčí - zásobování teplem trutnovské aglomerace (12.000 bytů)
  • - teplárny United Energy právní nástupce - zásobování teplem měst Mostu a Litvínova (35.000 domácností)
  • - teplárny Otrokovice a zásobování teplem měst Otrokovice (9.000 domácností)
  • - teplárny Strakonice a zásobování teplem města Strakonice (7.000 domácností) 
  • a řady dalších menších lokalit zásobovaných teplem z uhlí (tisíce domácností)

Ohroženi však nejsou jen obyvatelé v panelových domech, ale i další odběratelé ze sektoru služeb, občanské vybavenosti a průmyslu. Tato situace se podle zástupců tepláren vyvinula v důsledku neprovázanosti státní energetické koncepce (SEK) zaměřené pouze na zásobování elektrickou energií a přecenění úlohy obnovitelných zdrojů pro centralizované zásobování teplem. Jak prokazují jednotlivé scénáře SEK - nárůst dodávek tepla na bázi biomasy z 1 PJ/ v r. 2000 na 109 PJ/v r. 2030 je zcela nereálný. Není snad nutné připomínat, že kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) s dálkovým zásobováním teplem je oproti jiným variantám nejekologičtější a nejekonomičtější. Využití nedostatkového hnědého uhlí, tj. využití tepla v tomto palivu je vyšší, než u současných i budoucích kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí. Tím se významně prodlužuje životnost domácích uhelných zásob. Význam kombinované výroby elektřiny a tepla je i v centru pozornosti Evropské unie, kdy je v řadě Směrnic vyjadřován požadavek potřeby rozvoje a prosazování této technologie. I v závěrech schůzky G8 z června 2007 je doslova uvedeno: „Přijmout nástroje a opatření k významnému zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla při výrobě elektřiny.“


Heating associations call for breaking the mining limits on brown coal
Czech thermal plant which burn brown coal supply heat to millions of households and produce 35 % of electricity. They are still not aware whether they will have enough fuel – coal for ecological combination of producing electricity and heat in the upcoming years, as well. It looks like gradually the conclusions of Independent Committee of the Government for assessing energy needs of the Czech Republic are being fulfilled in the long-term horizon (headed by Professor Pačes). Based on the results, there will be both in the medium-term or long-term horizon danger to the long-distance heat supply due to insufficient brown coal for majority of thermal sources in the country. The thermal issue is perceived by the committee as one of the crucial problems from the point of view of necessity to provide for fuel for thermal energy production. „One of the reasons for not yet solved situation about breaking the territorial limits for brown coal mining is the fact that the thermal power plants do not manage to extend long-term contracts with the miners, which terminate within the next five years. all brown coal companies are waiting for the results of first coal auction and possible solution of additional coal mining even beyond the so-called “Territorial limits,“ said Alexej Nováček, the Chairman of the Executive Board of the Thermal association of the Czech Republic, and the managing director of the company Tepláren Brno, at a meeting with press on Thursday October 23, 2008 at the Parkhotel in Prague. Providing the thermal plants had to produce electricity and heat from natural gas and renewable resources, the final heat prices would increase considerably in future. This would lead to disconnection of consumers from central distribution and to instruction of small local heating plants and individual furnaces and therefore to the thermal plant liquidation. For the state it would be practically impossible from the technical point of view to perform ecological control of such high number of heating plants. Logically it would cause worse ecological situation under the growth of individual low-emitting sources of pollution in form of local heating plants. The underestimated danger is also insufficiency of technical and engineering capacities for the needs of reconstruction of present coal sources in a short time to gas sources. „The costs of change would amount to billions (of Czech Koruna). It would comprise a complete exchange of boiler and other equipment. As if we had to build a new thermal plant,“ explained A. Nováček. One problem remains unsolved, in his opinion, and it would be the providing for and transportation of sufficient amount of natural gas as an alternative fuel to the final consumption destination.

Теплофикационная ассоциация призывает к повышению лимита добычи бурого угля
Чешские тепловые электростанции сжигают бурый уголь, снабжают теплом миллион домашних хозяйств и производят 35 % электричества. Однако постоянно они не знают, будут ли иметь достаточно топлива – угля для экологического комбинированного производства электричества и тепла и в последующие годы. Это выглядит так, что постепенно исполняются прогнозы “Независимой комиссии Правительства по оценке энергетических нужд Чешской Республики” на длительный период времени (под руководством профессора Пачеса). Из результатов вытекает, что если рассматривать как средний период времени, так и длительный период времени, под опасностью будет находиться дистанционное снабжение теплом в результате недостатка бурого угля для большинства теплофикационных источников у нас. Проблематика теплофикационной промышленности понимается комиссией как одна из основных проблем с точки зрения обеспечения топлива для производства тепловой энергии. „Одним из результатов постоянно нерешенной ситуации насчет повышения территориального лимита добычи бурого угля является и тот факт, что тепловым электростанциям не удается продлить с шахтерами долгосрочные договоры, срок которых в ближайшие годы истекает. Все фирмы, занимающиеся добычей бурого угля, ждут результатов первого аукциона угля и возможного решения по дальнейшему продолжению добычи угля и по так называемым территориальным лимитам“, - сказал Алексей Новачек, председатель Исполнительного комитета “Теплофикационной ассоциации ЧР” и генеральный директор “Тепловых электростанций” в Брне, на встрече с журналистами в четверг 23 октября 2008 года в “Паркотеле” в Праге. Если бы тепловые электростанции должны были производить электричество и тепло из газа и обновительных источников, то в будущем существенно возросли бы конечные цены тепла. Это привело бы к отсоединению получателя от центральных источников и сооружению небольших локальных котельных установок и индивидуальных топок, таким образом, к ликвидации теплофикационной промышленности. Для государства контроль экологии такого большого количества котельных установок с технической точки зрения практически был бы невозможен. Законным образом произошло бы ухудшение экологической ситуации при возрастании индивидуальных источников с низкой эмиссией нечистот в виде локальных котельных установок. Недооценивается и опасность недостатка технических и инженерских сил в случае перестройки нынешних источников угля на газовые источники в ближайшем будущем. „Расходы на изменения возросли бы до миллиардов. Так как речь идет о комплектной замене котла и другого оборудования. Как будто бы мы должны были построить новую тепловую электростанцию“, - объяснил A. Новачек. Не решена проблема, как он считает, обеспечения и транспортировки достаточного количества природного газа в качестве альтернативного топлива к месту конечного потребления.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Teplárenství v temně zelené EvropěTeplárenství v temně zelené Evropě (51x)
Členské státy ještě ani nezačaly pořádně implementovat balíček klimaticko-energetické legislativy a na obzoru už je dalš...
Realizace vyzdívek v rámci výstavby fluidního kotle č. 5 v Plané nad Lužnicí (48x)
Předmětem této zakázky byla realizace vyzdívky pro fluidní kotel. Vyzdívky byly dodány pro Invelt-Servis, s.r.o. Rozsahe...
Sledujte živé vysílání z Dnů teplárenství a energetiky (43x)
      Ve dnech 23 až 25. dubna 2014 proběhnou Dny teplárenství energetiky. Teplárenské sdružení pořádá tuto akci již ...