Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Obnova tří bloků největší uhelné elektrárny v Česku s sebou nese nasazení technicky inovovaných kotlů

Obnova tří bloků největší uhelné elektrárny v Česku s sebou nese nasazení technicky inovovaných kotlů

Publikováno: 14.2.2014
Rubrika: Klasické

Podpis smlouvy v roce 2007 o zajištění obchodního balíčku č. 02 - kotelna pro komplexní obnovu (KO) Elektrárny Prunéřov II (EPRII) znamenal další úspěch v rámci návratu naší společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. (VPE), člen VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, do „velké“ energetiky, resp. do programu obnov a ekologizací energetických zdrojů na tuhá paliva v naší zemi. V rámci spolupráce s generálním dodavatelem společností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., při řešení nejvýhodnějšího řešení KO EPR II byla vybrána varianta komplexní obnovy tří bloků, s navýšením výkonu každého bloku na 250 MWe. To vedlo v rámci projekční fáze k zásadním úpravám technického řešení kotle, a to vzhledem odlišnému technickému řešení původních kotlů polské výroby o výkonu 210 MWe. Původní bubnové kotle jsou nahrazeny průtlačnými práškovými kotli. Jde o obdobnou koncepci jako jsou kotle, postavené v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II. V rámci velmi komplikovaného legislativního procesu povolení stavby došlo k výraznému zpřísnění emisních limitů nových bloků. Zhotovitel obchodního balíčku se postavil k nově stanoveným emisním limitům čelem a přes mnohé technické problémy dané stávajícími poměry hlavního výrobního bloku a navazujícími objekty tato úskalí nových parametrů vyřešil. Bloky budou fungovat plně v souladu s nejlepšími dostupnými světovými technikami BAT (Best Available Techniques). Tato vývojová řada kotle byla za své inovativní parametry a přínosy pro ekonomiku provozu a ekologii oceněna na loňském Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Zlatou medailí.

Celý článek (autoři: Ing. Jiří Boček, PJ Engineering - technický ředitel, Ing. Libor Fiala, PJ Engineering - vedoucí projekce, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Renewal of three units of the biggest coal-fired power plant in the Czech Republic means the deployment of technically innovative boilers

The signing of the contract in 2007 on securing the business pack OB02 – Boiler Plant for the Comprehensive Renewal of (CR) of Prunéřov II Power Plant (EPR II) means the return of VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. (VPE), a member of the VITKOVICE MACHINERY GROUP, to “big” power engineering, or to the programme of renewal and ecologisation of energy sources for solid fuel in our country. As part of the cooperation with the general supplier ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. the option of the Comprehensive renewal of three units with the increase of power in each unit to 250 MWe was chosen as the most suitable design for CR EPR II. This led in the design stage to major changes to the boiler technical design in view of the different technical design of the original Polish manufactured boilers with an output of 210 MWe. The original drum boilers have been replaced by once-through pulverised boilers. This is a similar concept to the boilers built as part of the Comprehensive renewal at Tušimice II. As part of the highly complicated legislative process of building permission there was significant tightening of emission limits of new units. The author of the business pack stood head on to tackle the newly set emission limits and despite many technical problems due to existing circumstances of the main generating unit and subsequent buildings resolved the pitfalls of the new parameters. The units will operate fully in accordance with BAT (Best Available Technoques). This evolutionary range of boilers was awarded the gold medal at last year’s International Engineering Fair in Brno for its innovative parameters and contributions to the economy of operation and ecology.

Обновление трёх блоков самой большой угольной электростанции в Чехии несет с собой использование технически инновационных котлов

Подписание договора в 2007 году об обеспечении коммерческого предложения ОВО2 - Котельная для комплексного обновления (КО) электростанции Прунержов II означал возвращение фирмы VITKOVICE POWER ENGINEERING a. s. (VPE), входящей в корпорацию VITKOVICE MACHINERY GROUP, в "большую" энергетику, т.е. в программу обновления и экологизации энергетических источников, работающих на твердом топливе. В рамках сотрудничества с генеральным поставщиком компании ŠODA PRAHA invest s.r.o. были достигнуты самые выгодные решения KO EPR II, выбран вариант комплексного обновления трёх блоков , повышение мощности каждого блока до 250 MWe. Это привело на проектном этапе к значительным изменениям в технических решениях котлов, отличающихся от технических предложений по  котлам польского производства мощностью 210 MWe. Первоначальные барабанные котлы были заменены прямоточными порошковыми котлами. Речь идет о совершенно новых типах котлов, построенных в рамках комплексного обновления Тушимице II. При очень сложном техническо-правовом процессе получения разрешений произошло ужесточение эмиссионных норм новых блоков. Изготовитель учёл все замечния и требования к вновь установленным эмиссионным лимитам и, не смотря на большие технические сложности, данные уже существующими характеристиками главного производственного блока и связанные с этими объектами, введение этих новых параметров было осуществлено. Блоки будут функционировать в соответствии с наилучшими доступными мировыми технологиями BAT (Best Available Techniques). Этот тип котлов за инновативные параметры и большой вклад в экономику эксплуатации был в прошлом году награжден золотой медалью на Международной выставке-ярмарке в Брно.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (62x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
V Elektrárně Dětmarovice plánují výstavbu dálkového horkovodu (58x)
Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972 až 1976 a svým výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárno...
Vodohospodářské stavby: Tradiční dodavatel energetických stavebVodohospodářské stavby: Tradiční dodavatel energetických staveb (52x)
Firma Vodohospodářské stavby spol. s r.o. se v současné době podílí na výstavbě a rekonstrukci významných energetických ...