Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    TESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy paliva

TESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy paliva

Publikováno: 27.3.2020
Rubrika: Klasické

Naše firma TESPO engineering s.r.o. dlouhodobě patří mezi firmy, které se nebojí vyvíjet, vymýšlet, a především také realizovat projekty v energetice trochu jiným způsobem, než je obvyklé. Zařízení a stroje, které vyrábíme a dodáváme, jsou obvykle konstruovány na míru a jsou přizpůsobovány konkrétním požadavkům uživatele a daného technologického celku. Často řešíme nikoliv jen dodávku nových strojů, ale také vylepšujeme práci strojů stávajících. Tím se nám daří šetřit nemalé investiční prostředky provozovatele.

Od roku 2016 se také pravidelně naše firma TESPO engineering s.r.o. účastní projektu výzkum a vývoj (V a V). Ministerstvo financí ČR podporuje firmy, které se nebojí vyvíjet a vyrábět nové stroje a provádět inovativní řešení problémů, formou slevy na daních ze zisku právnických osob. Kde standardní, běžně používaná řešení nestačí, tam my často teprve začínáme – toto je slogan, který nás provází již řadu let.

Rád bych zde uvedl několik zajímavých aplikací, které naše firma TESPO engineering s.r.o. realizovala v roce 2019. Vše je samozřejmě zaměřeno na energetiku, tedy aplikace v elektrárnách, teplárnách a spalovnách komunálních odpadů.

ČEZ a.s., Teplárna Trmice: nové vynášeče strusky kotlů K5 a K6 (generální dodavatel díla ČEZ Energetické produkty, s.r.o.)
Na teplárně Trmice od roku 2019 probíhají investice spojené s modernizací teplárny, a to především za účelem snížení emisí NOx, SOx, emisí Hg. Součástí těchto investic byla také výměna starých, již dožitých vynášečů strusky (zkr.VS) kotlů K5 a K6 za nové, moderní stroje.

Vynášeč strusky je zařízení, sloužící k vychlazení žhavé strusky z kotle. Současně se škvárovou výsypkou a svodkou tvoří vodní uzávěr proti přisávání falešného vzduchu do spalovacího procesu kotle.

Technické parametry vynášeče strusky typ VS 1200:

 • Šířka vany VS: 1 200 mm, hloubka vodní vany 600 mm
 • Přepravní výkon: 14 t/h strusky
 • Délka: 10 900 mm (10 000 mm)
 • Ozubená kola hnací a napínací stanice (vyměnitelné zuby), převáděcí kladky, článkyřetězů: výrobky firmy PEWAG, ušlechtilá ocel CrNi nebo CrNiMo, hluboce cementováno
 • Pohonná jednotka: výkon 3 kW, regulace výkonu VS měničem frekvence

Rozsah dodávky:

 • 2 kusy VS 1200 pro kotle K5 a K6
 • 2 komplety škvárové výsypky z kotle K5 a K6 do VS 1200
 • 2 komplety pohonné jednotky (přírubový elektromotor + planetová převodovka), výkon 3 kW
 • 2 komplety automatického mazacího agregátu
 • Kompletní část elektro (výměna stávajících ovládacích a přechodových skříněk za nové, výměna stávajících silových a ovládacích kabelů za nové, výměna stávajícího osvětlení VS za nové v provedení Ex)
 • Dozor při montáži, seřízení, uvedení do provozu 

Nové VS 1200 se vyznačují především podstatně robustnější konstrukcí v porovnání s původními stroji. Měla by zde být tedy větší odolnost proti možným pádům nálepů ze stěn kotle, což u méně robustních zařízení může znamenat jejich destrukci a následně poruchu (odstavení z provozu). Dále jsou zde použity abrazi odolné mechanické komponenty, jakojsou ozubená kola hnací a napínací stanice, převáděcí kladky, články řetězů a vodící lišty řetězů.

Vzhledem k tomu, že při provozu je vana vynášeče naplněna vodou a provozní podmínky stroje jako takového jsou velmi náročné, byla provedena přejímka stroje ve výrobním závodě za účasti objednatele. Součástí přejímky byla také penetrační zkouška, prokazující kvalitu svárů a těsnost vany vynášeče. Při dodržení zásad běžné údržby by vynášeč strusky v takovémto provedení měl mít větší dobu života a měl by také vykazovat větší provozní spolehlivost než původní stroje. Vynášeče strusky jsou v provozu od 8/2019 (10/2019).

Elektrárna Počerady, a.s.: brzda spalinových ventilátorů
V Elektrárně Počerady jsme v minulém roce řešili rizikový provozní stav při rozběhu spalinových ventilátorů. Již běžící ventilátor roztáčel druhý stojící ventilátor do opačného směru. Při startu tohoto opačně se pohybujícího ventilátoru docházelo k přetížení elektromotoru někdy i výpadku, hrozilo také uvolnění celého soustrojí ventilátoru nebo roztržení el. přípojnice VN motoru.

Jak plyne z výše uvedeného, tyto dva spalinové ventilátory KV 21 a KV 22 pracují paralelně. Na výstupu jsou spojeny do společného potrubí odtahu spalin. Ventilátory pohání 6 kV elektromotory o výkonu 2 MW a 980 ot/min. Výkon ventilátorů je regulován natáčivými lopatkami oběžných kol. Otáčky elektromotorů, a tedy i ventilátorů, jsou konstantní (bez regulace).

Pro odstranění popisovaného stavu jsme navrhli brzdný systém s kotoučovými brzdami, se speciální aretací a ručním odbrzděním. Standardní brzdu bez úprav není možné použít. Při výpadku napájení ovládacího agregátu brzdy (elhy) by došlo k brzdění do roztočeného ventilátoru. Technicky čistý není ani permanentní běh elhy, která zajišťuje odbrzdění. Vyvinuli jsme proto aretační rameno, které nechá brzdu odbrzděnou i bez napájení. Systém vyhodnocuje otáčky brzdného disku při zastavování ventilátoru a brzda zabrzdí, až jsou otáčky blízké nule. Tím je zaručeno, že ventilátor se neroztočí na druhou stranu. Těsně před samotným startem ventilátoru se brzda automaticky odbrzdí a zaaretuje. Následně se odpojí elhy od napájení.

Ovládací agregát brzdy je tak po celou dobu chodu ventilátorů (což představuje celý čas

provozu kotle) bez napájení a nehrozí možnost brzdění do běžícího ventilátoru.

Vzhledem ke krátké odstávce kotle, bylo třeba montáž nového a unikátního zařízení provést v extrémně krátkém čase – v průběhu dvou dnů. Zároveň nebylo možné udělat některé přípravné práce, protože ventilátory jsou provozovány permanentně a místo instalace brzdného systému je z bezpečnostních důvodů zakrytováno.

V průběhu 24 hodin byly provedeny následující práce:

 • Byly nainstalovány brzdné jednotky na připravené frémy
 • Byla připojena elektroinstalace a upravena stávající kolizní elektroinstalace
 • Byly kompletně seřízeny a nastaveny obě brzdné jednotky a aretační ramena
 • Byl oživen ovládací systém vzhledem k brzdám i vzhledem k velínu Elektrárny Počerady
 • Bylo provedeno oživení a odzkoušení všech snímačů poloh a otáček
 • Bylo nainstalováno a upraveno bezpečnostní krytování brzd
 • Byly provedeny zkušební testy
 • Následně byla provedena úprava a doladění SW řídících jednotek dle výsledků provozní zkoušky

Jednalo se zde opět o prototyp zařízení, které bylo vyvinuto na míru a pro konkrétní potřeby daného provozovatele. Projekt (zařízení) byl úspěšně a v požadovaném termínu předán provozovateli do užívání. Zařízení je v provozu od 9/2019. 

ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice: deskové uzávěry vnitřního zauhlování kotle FK4 v rámci jeho GO – generální dodavatel díla: TRANSPORTA Technology s.r.o. 
V roce 2019 se Elektrárna Ledvice (ČEZ a.s.) rozhodla dále provozovat jeden z původních fluidních kotlů (FK4). Představovalo to provedení GO kotle, která proběhla v měsících 7- 11/2019. Součástí této akce byla také GO vnitřního zauhlování kotle. Vnitřní zauhlování kotle FK4 sestává ze čtyř zauhlovacích linek.

Mimo jiných dodávek a oprav zde proběhla výměna starých, již dožitých deskových uzávěrů za nové, moderního technického provedení. Naše firma v rámci GO vnitřního zauhlování dodávala 25 kusů nových uhelných deskových uzávěrů.

Rozsah dodávky:

 • 17 kusů uhelných deskových uzávěrů ovládaných elektropohonem DU 1000-1000-EP - instalovaných pod výsypy zásobníků surového uhlí do řetězových podavačů paliva (4 kusy)
 • 4 kusy uhelných deskových uzávěrů ovládaných elektropohonem DU 750-800-EP - instalovaných pod výsypnými otvory řetězových podavačů paliva – uzavírají při odstavení řetězového podavače a jeho případném servisu
 • 4 kusy uhelných deskových uzávěrů ovládaných ručně DU 450-450-RP - instalovaných v potrubí, do kterého je dopraveno upravené uhlí z řetězových podavačů paliva a kde se mísí s horkým vzduchem a putuje do hořáků kotle FK4 – uzávěry pro případ servisu
 • Účast při uvádění do provozu, seřízení

Technický popis uhelných deskových uzávěrů:

 • Šířka x délka uzavíraného prostoru 1000 x 1000mm, 750 x 800mm, potrubí DN 500
 • Uzavírací deska z NEREZ oceli
 • Kvalitní utěsnění uzavírací desky vůči okolnímu prostředí (zamezení úniku uhelného prachu do okolí)
 • Pohonná jednotka: hřídel s dvouchodým pohybovým šroubem + bronzová matice, čelníelektropřevodovka v závěsném provedení
 • Signalizace polohy Otevřeno / Zavřeno (provozní + havarijní sada koncových spínačů)

Pokud porovnáme konstrukční provedení nových uhelných deskových uzávěrů s původními, očekáváme značné omezení úniku uhelného prachu kolem uzavírací desky do okolí. Dále by se měla znatelně zvýšit životnost a především provozní spolehlivost uhelných deskových uzávěrů. Stroje byly uvedeny do provozu v 11/2019.

Rok 2020 – na čem se v TESPO engineering s.r.o. právě pracuje:
Rokem 2019 jsme zahájili další čtvrtstoletí fungování značky TESPO. Na rok 2020 naše firma TESPO engineering s.r.o. vyvíjí a připravuje k nabídce další stroje a nové projekty. Jedním z nich je deskový uzávěr do vysokých teplot (až 900 °C), vhodný například pro uzavírání potrubí ložového popele. Vývoj tohoto stroje právě dokončujeme. Dále pracujeme na vylepšení konstrukce zařízení, které umožní zprůchodnit stávající zásobníky surového uhlí při dopravě a spalování dřevní štěpky. První prototyp tohoto zařízení jsme instalovali a uvedli do provozu v ČEZ a.s., Elektrárně Hodonín v roce 2016.

Ing. Radek Strnad
TESPO engineering s.r.o.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Obr. 1 – Nový VS 1200 ve výrobě – připraven k expediciObr. 2a – VS 1200, kotel K5 a K6 – namontovaný v provozuObr. 2b – VS 1200, kotel K5 a K6 – namontovaný v provozuObr. 3 – Spalinový ventilátor, výkon 2 MWObr. 4 – Brzda bez bezpečnostních krytůObr. 5 – Brzda s aretačním ramenemObr. 6 – Deskové uzávěry - seřizování...Obr. 7 – Deskové uzávěry - instalace...Obr. 8 – Deskové uzávěry - instalace...

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (48x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
Dodávka turbinového ostrova s parní turbinou ŠKODA pro paroplynový zdroj v Počeradech (47x)
ŠKODA POWER, a Doosan company získala v polovině roku 2009 kontrakt od společnosti ŠKODA PRAHA Invest na dodávku turbino...
Nová technologie odsíření spalin poprvé uplatněna v české elektrárněNová technologie odsíření spalin poprvé uplatněna v české elektrárně (41x)
Zcela novým technologickým způsobem se rozhodla společnost Dalkia Česká republika snížit emise SO2 ve své Elektrárně Tře...