Nacházíte se:  Úvod    Údržba

Údržba

Experimentální použití laserové trianguláční metody v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s.

Publikováno: 14.9.2013

V souvislosti s rostoucími požadavky zákazníků v oblasti povrchové kvality vývalků je v současné době v Třineckých železárnách, a.s. hledána metoda detekce povrchových nehomogenit litých sochorů. Během vývoje systému detekce nehomogenit bylo odzkoušeno mnoho metod a jako optimální se ukázala být laserová triangulační metoda. V této technice je k detekci povrchu používán optický profiloměr a naměřená data jsou zpracovávána softwarem vyvinutým v pr...

Celý článek zde

Application of acoustic emission method during setting and hardening concrete in timber and metal mould

Publikováno: 14.9.2013

Concrete is a composite materials consisting of five basic components – cement (usually), water, additions, admixtures and aggregates different fractions. Hydration process starts after mixing cement and water. Chemical, mechanical and electrical properties are continuously changed during the process. Application of the Acoustic Emission Method at setting and hardening concrete samples are described in this article. The samples setting have made ...

Celý článek zde

Problematika zkoušení heterogenních svarových spojů na JE typu VVER

Publikováno: 14.9.2013

Zkoušení heterogenních svarů je velmi důležitou oblastí provozních kontrol, zejména z důvodu jejich náchylnosti ke koroznímu praskání. Proto je velmi důležité nalézt metodu, která zaručí detekci všech necelistvostí, které se mohou v těchto svarových spojích nacházet, a zároveň bude schopna určit jejich rozměry s velmi vysokou přesností. Z pohledu ultrazvukového zkoušení patří heterogenní svarové spoje k nejsložitějším aplikacím. Je to dáno tím, ...

Celý článek zde

Chování stavebních materiálů ve střídavém elektrickém poli

Publikováno: 14.9.2013

Sledování procesu hydratace betonu v odlišných okolních podmínkách metodou impedanční spektroskopie se v literatuře vyskytuje zřídka. Méně často jsou prováděna sledování zrání betonu uvedenou metodou, kdy měrný odpor směsi přesahuje hodnoty 500 kΩ. Na základě Debyeovy teorie vznikly modely dielektrika, jejich aplikací a obdrženými parametry dielektrika je charakterizován měřený materiál a diskutována jednoznačnost určení hodnot parametrů modelu. ...

Celý článek zde

Diagnostika porezity lehkých slitin vířivými proudy na obrobených plohách

Publikováno: 14.9.2013

Příspěvek se zabývá zkoumáním porezity vzorků ze slévárenské slitiny typu Al-Si, tzv. siluminů, prostřednictvím nedestruktivní metody zkoušení. Práce vyhodnocuje míru porezity s použitím nedestruktivní metody vířivých proudů a mikroskopickou kvantifikaci Klíčová slova: Slévárenské slitiny, porózity, vířivé proudy, mikroskopická kvantifikace...

Celý článek zde

Význam a nenahraditelnost vizuální kontroly při kvalifikaci procesu svařování

Publikováno: 14.9.2013

V příspěvku jsou prezentovány výsledky nedestruktivních zkoušek provedených v rámci kvalifikace procesu svařování obvodového tupého svaru austenitického potrubí ϕ 114 x 12 mm. V případě použití úzké svarové mezery byly zjištěny problémy s detekcí krátkých neprůvarů při kontrole prozářením. I když byla při prozařování použita různá geometrická uspořádání a dále provedena ultrazvuková kontrola, krátké defekty nebyly jednoznačně detekovány. Spolehli...

Celý článek zde

Zkoušení podpovrchové oblasti kontinuálně odlévaného sochoru v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s.

Publikováno: 14.9.2013

Příspěvek se zabývá problematikou podpovrchové oblasti plynule litého sochoru. Navrženou imerzní hlavicí se zabudovanou ultrazvukovou sondou byly v reálných podmínkách detekovány plošné necelistvosti typu trhlin. Povrchová vrstva plynule litého sochoru v peci oxiduje, tedy shoří a tím mohou být obnaženy zárodky pro vznik povrchových trhlin na vývalku. Článek popisuje experiment s podpovrchovými vadami a jejich přenos na tyče po termomechanickém z...

Celý článek zde

Mikrostrukturní procesy doprovázející únavu materiálu

Publikováno: 14.9.2013

Pomocí rtg difrakce jsme sledovali změny, ke kterým dochází ve struktuře duralu během jeho cyklického zatěžování až do lomu. Za účelem analysy bylo cyklování po každých 5.000 resp. 10.000 cyklech přerušováno (u nejodolnějšího vzorku celkem 39-krát). Vzorky byly zatěžovány různým způsobem a strukturní analysu jsme prováděli na třech místech povrchu každého vzorku. Výsledky potvrzují to, co jsme zjistili dříve u jiných vzorků: že textura materiálu ...

Celý článek zde

Automatizované zkoušení tlakových nádob reaktorů typu VVER ultrazvukem

Publikováno: 14.9.2013

Provozovatelé jaderných elektráren v současné době zvyšují instalovaný výkon provozovaných bloků s tlakovodními reaktory a plánují jejich bezpečný a spolehlivý provoz po dobu delší, než původně předpokládal projekt. Tlaková nádoba reaktoru je u bloků jaderných elektráren typu VVER (vodo-voďanoj energetičeskij reaktor) zařízením, které má rozhodující vliv na jadernou i technickou bezpečnost a zásadním způsobem určuje životnost celého primárního ok...

Celý článek zde

Aplikace akustické emise při kontinuálním monitorování stavu a rozvoje defektů na kulových zásobnících čpavku v Lovochemii a.s. Lovosice

Publikováno: 13.9.2013

Metoda akustické emise se v posledních letech stala v mnoha firmách z oblasti energetického a chemického průmyslu standardní NDT metodou pro zjišťování stavu tlakových zařízení a konstrukcí po dlouhodobém provozu. Její nasazení při klasických takových zkouškách, při přechodových režimech nebo monitorování při provozních parametrech spolu s aplikací klasických NDT metod přispívá ke komplexnějšímu zhodnocení stavu zařízení a zvyšuje bezpečnost prov...

Celý článek zde

Vzdálené monitorování AE – prostředek včasného varování před kolapsem konstrukce

Publikováno: 13.9.2013

Monitorování akustické emise (AE) jako součást SHM systému namáhané konstrukce umožňuje detekci výskytu rozvíjejících se defektů a jejich dostatečně přesnou lokalizaci přímo v reálném čase. Včasné varování na základě analýzy emisní aktivity a hodnocení jejích zdrojů může často zabránit havárii sledované konstrukce ať již v důsledku náhlého lomu či plastického kolapsu některé důležité součásti. V příspěvku jsou diskutovány dva modelové případy dok...

Celý článek zde

Ruční, mechanizované a manipulátorové kontroly ultrazvukem metodou PHASE ARRAY a TOFD – praktické příklady

Publikováno: 13.9.2013

Tento článek je zaměřen na praktickou stránku měření ultrazvukem v elektrárnách, chemických výrobnách a rafinériích metodami Phased Array a TOFD včetně pomocí mechanizovaných prostředků. Praktické příklady praktické stránky uskutečněných měření – kontroly tlakových nádob a potrubí, kontroly svarových spojů, kontrola na přítomnost a rozsah poškození nádob blistry a jinými vadami. Klíčová slova: zkoušení ultrazvukem, manipulátor, phased array, TOF...

Celý článek zde

Hodnocení průběhu korozního poškození metodami akustické emise a nelineární ultrazvukové spektroskopie

Publikováno: 13.9.2013

Rozvoj lokálního korozního poškození konstrukcí může vést k závažným poruchám a případně i k neopravitelnému poškození celých konstrukčních částí. Snížení spolehlivosti konstrukce lze předejít včasnou detekcí probíhajícího korozního procesu a přesným odhadem rozsahu aktuálního poškození. Zabezpečení spolehlivého provozu konstrukce je zásadní tam, kde porucha může vést k ohrožení zdraví a velkým ekonomickým ztrátám, tj. především v energetickém, c...

Celý článek zde

Metoda magnetické paměti materiálu

Publikováno: 13.9.2013

Metoda Magnetické paměti materiálu je NDT metoda založená na měření a analýze rozložení zbytkových magnetických polí v kovových materiálech odrážejících technologickou historii materiálu. Využívá se pro určení SCZ (Stress Concentration Zones), poruch a heterogenity v mikrostruktuře materiálu a svarových spojů....

Celý článek zde

Nedestruktivní hodnocení materiálu energetických komponent

Publikováno: 13.9.2013

Příspěvek se zabývá nedestruktivní metalografií, sahající do oblasti povrchových a optických metod, která je výjimečná především díky své operativnosti a rychlosti. Její využití je velmi rozsáhlé. Článek pojednává především o aplikacích z oblasti energetiky, tj. kotlové trubky, parovody, turbínové rotory a lopatky a také turbínová tělesa. Klíčová slova: nedestruktivní metalografie, repliky, kontrola mikrostruktury...

Celý článek zde

Možnosti použití nedestruktivního zkoušení při využití těžních strojů v povrchovém hornictví

Publikováno: 13.9.2013

V příspěvku jsou charakterizovány některé základní přístupy k využití metod nedestruktivního zkoušení v oblasti kontroly těžních strojů v oblasti povrchového hornictví. Klíčová slova: povrchové hornictví, těžní stroje, magnetická metoda, vizuální metoda....

Celý článek zde

Rentgenové záření jako diagnostický prostředek materiálového inženýrství a nanotechnologie

Publikováno: 13.9.2013

Od objevu rentgenového záření (rtgz) ke konci října roku 1895 uplynulo již 115 let. Význam objevu rentgenového záření Wilhelmem Conradem Röntgenem byl potvrzený ihned po objevu snímkem se zviditelněnou kostrou ruky a první Nobelovou cenou (NCF) za fyziku v roce 1901. Tím vzniklo další výročí, a to 110. od udělování Nobelových cen. Rentgenové záření získalo ihned využití v medicíně. Během vývoje byly objevené další vlastnosti rentgenového záření, ...

Celý článek zde

Výuka fyziky jedním z pilířů materiálového inženýrství, podstatou nedestruktivních zkušebních metod a nanotechnologie

Publikováno: 13.9.2013

Fyzika je již od 18. století základní disciplína při vysokoškolském studiu technických věd jako je strojírenství, nauka o materiálech, technologie, chemie , elektrotechnika, medicína a v poslední době i rozšířená nanotechnologie. Poněvadž většina měřících a zkušebních metod je založená na fyzikálních základech, je důležité znát jejich fyzikální podstatu známých zkušebních metod pro případnou jejich modifikaci a jejich vyhodnocování a jednak k mož...

Celý článek zde

Metoda expresní diagnostiky pružnopevnostních parametrů a okamžitého napěťodeformačního stavu materiálu ultrazvukem

Publikováno: 13.9.2013

Metoda expresní a nedestruktivní diagnostiky pružnopevnostních parametrů a okamžitého napěťodeformačního stavu, včetně konstrukce zatěžovacího diagramu σ-ε, využívá nového analytického přístupu k hodnocení vlastností materiálu v procesu jeho přetváření vlivem vnějších destruktivních sil ultrazvukem. Navrhovanou metodou na nové teoretické bázi stanovujeme ekvivalenty fyzikálně-mechanických parametrů, tj. ekvivalenty tabulkových parametrů materiálu...

Celý článek zde

Detekce únavového poškozování v konstrukčních materiálech využitím metody akustické emise

Publikováno: 13.9.2013

Článek se zabývá monitorováním cyklické degradace konstrukčních materiálů ve vysokocyklové oblasti využitím nedestruktivní metody testování - akustické emise. Naměřené výsledky slouží především ke studijním účelům a tvorbě podkladů pro výuku na Fakultě strojního inženýrství v Brně. Společně se záznamem rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic lze získat názorné ukázky včasné identifikace vzniku a šíření únavových trhlin ve zko...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Problematika zkoušení heterogenních svarových spojů na JE typu VVER (35x)
Zkoušení heterogenních svarů je velmi důležitou oblastí provozních kontrol, zejména z důvodu jejich náchylnosti ke koroz...
Projekt CANUT a automatizace NDT (30x)
V rámci projektu CANUT (Centrum pokročilých jaderných technologií) je řešena i automatizace nedestruktivního zkoušení so...
O informačním systému Patriot pro řízení procesů výroby a údržby (26x)
Ladislav Reisner, jednatel společnosti Data Partner, představil v rámci živého televizního vysílání na MSV 2016 v Brně i...