Nacházíte se:  Úvod    Údržba

Údržba

Automatizované zkoušení TNR typu VVER ultrazvukem

Publikováno: 14.9.2013

Prezentace ke stažení zde....

Celý článek zde

Nekontaktní termografie v diagnostice stavu zařízení

Publikováno: 14.9.2013

Prezentace ke stažení zde....

Celý článek zde

Ultrazvuk – exaktní věda nebo experimentální umění?

Publikováno: 14.9.2013

Prezentace Bernarda Kopce, Quality Testing Ultrasound, Bohumín –Záblatí, Czech Republic, ke stažení zde....

Celý článek zde

Kontrola silnostěnného heterogenního svaru metodou Phased Array

Publikováno: 14.9.2013

Prezentace Jana Koláře (ČEZ, a.s.) ke stažení zde....

Celý článek zde

Přenosný ultrazvukový systém s implementovanou technologií Phassed Array

Publikováno: 14.9.2013

V článku je prezentován ultrazvukový přenosný system DEFECTOBOOK s Phased Array technologií a možné aplikace. Vyvinutý system slučuje konvenční ultrazvuk, EMAT a Phased Array. Zkoušení svarů je standartní možností system, ale geometrie svaru může být snadno vytvořena primo v přístroji bez externího program....

Celý článek zde

Lokalizace a identifikace zdrojů AE pomocí časové reverzních zrcadel

Publikováno: 14.9.2013

Přesná a spolehlivá lokalizace s následnou identifikací zdroje akustické emise (AE) jsou jedněmi z nejdůležitějších, ale také nejobtížněji řešitelných inverzních problémů v diagnostice materiálů a konstrukcí metodou AE. V příspěvku je navržen nový přístup k řešení těchto problémů, využívající vlastnosti časově reverzních zrcadel (TRM) při zpracování signálu AE. Zaznamenaný signál ze snímačů AE je uvažován jako výsledek vícenásobné konvoluce zdroj...

Celý článek zde

Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování

Publikováno: 14.9.2013

Cílem monitorování výrobních procesů je zaručit maximální kvalitu vyráběných produktů. Při řízení těchto procesů, jako je například bodové odporové svařování, je třeba zajistit zpětnou vazbu. Pro monitorování a řízení těchto procesů proto nachází uplatnění metoda akustické emise, jejíž parametry reagují na změny v charakteristických fázích svařovacího procesu a mohou predikovat vlastnosti svaru. Tento článek shrnuje dosavadní poznatky publikované...

Celý článek zde

Monitorování rozvoje poškození v betonových dílcích pomocí metod nelineární spektroskopie elastických vln

Publikováno: 14.9.2013

Nelineární spektroskopie elastických vln (NEWS) je soubor moderních metod ultrazvukové defektoskopie, které umožňují vysoce citlivě zachytit vznik a rozvoj poškození i v materiálově a geometricky značně komplikovaných tělesech. Tento příspěvek se zabývá hodnocením míry poškození betonových dílců pomocí analýzy vyšších harmonických frekvencí odezvy vzorku na definované buzení. Zkoušené betonové dílce byly ohybově namáhány až do vzniku magistrální ...

Celý článek zde

Monitorování plastické deformace v raných stádiích únavového procesu užitím metody akustické emise

Publikováno: 14.9.2013

Článek se zabývá výzkumem cyklického poškozování zkušebního materiálu v počátečních stádiích únavového procesu za použití metody akustické emise. Cílem práce bylo zrealizovat několik únavových zkoušek do vzniku trhliny a provést podrobnou analýzu signálu akustické emise. Ta byla založena zejména na separaci hitů dle jejich podobnosti a rozdělení do jednotlivých tříd. Během únavových zkoušek také byla na elektrorezonančním pulzátoru RUMUL Cracktro...

Celý článek zde

Aplikace vybraných metod pro měření zbytkového napětí

Publikováno: 14.9.2013

V článku jsou popsány některé semidestruktivní a nedestruktivní metody měření zbytkového napětí a jsou uvedeny příklady jejich aplikace se zaměřením na energetické strojírenství. Klíčová slova: Zbytková napětí, odvrtávací metoda, ultrazvuková metoda...

Celý článek zde

Infračervené termografické (nedestruktivní) testování

Publikováno: 14.9.2013

Infračervená termografie (dále IČT) je metoda zobrazování teplotních polí/ zdánlivých teplot na objektech v reálném čase. Je to nekontaktní, nedestruktivní metoda zobrazování povrchových i podpovrchových teplot, která se prakticky používá od r. 1965; v tomto roce byl představen první ič termografický systém na světě (AGA 665 Thermovision), který zobrazoval teplotní pole na povrchu objektů v reálném čase. V dalších letech se ič termografická techn...

Celý článek zde

Analýza normalizace zkoušení svarů kapilární metodou

Publikováno: 14.9.2013

Normy pro kapilární zkoušení uvádějí četné požadavky, které musí být při zkoušení splněny. V příspěvku jsou popsány normy, které vymezují pracovní postupy při zkoušení svarů kapilární metodou. Analýza získaných indikací na zkoušeném povrchu svaru vykonaná přesně podle zásad uvedených v normách, výsledně umožňuje stanovení stupně jakosti zkoušeného svaru....

Celý článek zde

Využití nedestruktivních metod k hodnocení technologií, struktury a vlastností nanovláken

Publikováno: 14.9.2013

V příspěvku je uvedený přehled technologií zvlákňování nanovláken , náznaky teorie a použití akustické emise k testování monofilů. Jsou uvedené některé stávající technologie přípravy polymerových nanovláken a zvláště pak nedestruktivní diagnostika technologie, struktury a vlastností nanovláken z nanotrubiček a jejich diagnostické nedestruktivní testování. Při přípravě protahováním a dloužením je možné využít akustické emise k hodnocení kvality tě...

Celý článek zde

Rentgenodifraktometrické hodnocení dokonalosti supravodivé keramiky

Publikováno: 14.9.2013

V příspěvku je řešena problematika nedestruktivního testování zrn vzorku supravodivé keramiky připravených metodou ekologicky a energeticky výhodnou vysokoteplotní samošířící se syntézou, (SVS, SHS) objevenou A.G.Meržanovem a I.P. Borovinskou v roce 1989. Metodou lze připravit jakoukoliv vysokoteplotní keramiku, využívanou zvláště na ochranu družic a přistávacích modulů, případně raketoplánů. Metodou lze vyrábět s velkými úsporami energie proti s...

Celý článek zde

Nedestruktivní kontroly skladovacích nádrží

Publikováno: 14.9.2013

Tento článek je zaměřen na praktickou stránku měření ultrazvukem v elektrárnách, chemických výrobnách a rafinériích metodami Phased Array a TOFD včetně pomocí mechanizovaných prostředků. Praktické příklady praktické stránky uskutečněných měření – kontroly tlakových nádob a potrubí, kontroly svarových spojů, kontrola na přítomnost a rozsah poškození nádob blistry a jinými vadami. Klíčová slova: zkoušení vizuální, kapilární, magnetické práškové, t...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Projekt CANUT a automatizace NDT (33x)
V rámci projektu CANUT (Centrum pokročilých jaderných technologií) je řešena i automatizace nedestruktivního zkoušení so...
Problematika zkoušení heterogenních svarových spojů na JE typu VVER (33x)
Zkoušení heterogenních svarů je velmi důležitou oblastí provozních kontrol, zejména z důvodu jejich náchylnosti ke koroz...
Využití 3D profilometrie v energetice (29x)
3D skenování patří mezi dynamicky se rozvíjející obory, které nacházejí využití v čím dál širším spektru technologických...