Nacházíte se:  Úvod    Spalovny    Nánosy na teplosměnných plochách kotle spalovny komunálních odpadů

Nánosy na teplosměnných plochách kotle spalovny komunálních odpadů

Publikováno: 11.6.2015
Rubrika: Spalovny, Technologie, materiály

Předmětem příspěvku je tvorba nánosů na teplosměnných plochách kotle spalovny komunálních odpadů. Nežádoucí nánosy utvořené ve spalinových tazích mohou komplikovat provoz všech energetických zařízení spalujících tuhá paliva. V případě energetického využívání komunálního odpadu to vzhledem k různorodosti spalovaného materiálu platí dvojnásob. Obecně zanesení teplosměnných ploch zhoršuje předávání tepla ze spalin do pracovní látky a tím dochází ke snížení účinnosti zařízení. Dále nánosy ovlivňují tvar a zmenšují velikost průtočného kanálu spalin. Tvorbou nánosů se také zvyšuje drsnost povrchu uvnitř spalinového kanálu. Tyto dva efekty zpravidla zvětšují tlakovou ztrátu spalinových tahů. Finálním důsledkem může být nárůst spotřeby spalinového ventilátoru, nebo snížení celkového množství spalin. Hlavní problém však nastává, pokud míra zanesení spalinových tras dosáhne takového stavu, kdy spaliny nemohou v dostatečné míře proudit kotlem, pak může dojít vlivem tvorby nánosů k nucenému odstavení zařízení. První krok k redukci tvorby nánosů představuje specifikace nejčastějších míst a podmínek vzniku nánosů. Další část výzkumu se zaměřuje na mechanizmus vzniku a růstu vrstvy nežádoucích nánosů.

Klíčová slova: komunální odpady, spalovna, tvorba nánosů

Celý článek (autor: Ing. Jiří Moskalík, Ph.D., VŠB - Technická Univerzita Ostrava a Energetický ústav FSI VUT Brno) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Deposits on heat-exchanging surfaces of a communal waste incinerator boiler

The subject of the article is the formation of deposits on heat exchanger surfaces of a communal waste incinerator boiler. These unwanted deposits forming in flue-gas passes can complicate the operation of all energy facilities than incinerate solid fuel. As regards the energy utilisation of communal waste this applies twofold in view of the diversity of the incinerated material. Generally the silting up of heat-exchanging surfaces worsens the transfer of heat from flue gases into a working substance resulting in the reduction of the facility’s efficiency. Further deposits affect the shape and reduce the size of the once-through flue-gas duct. The formation of deposits also increases the roughness of the surface inside the flue-gas duct. These two effects usually increase the pressure loss of flue-gas passes. The final outcome can be an increase in the consumption of the flue-gas fan or decrease in the total amount of flue gases. However the main problem occurs if the degree of silting of the flue-gas routes reaches such a state that the flue gases cannot flow adequately through the boiler resulting in the shutdown of the facility due to the formation of deposits. The first step towards the reduction of the formation of deposits is to determine the most common places and conditions of the formation of deposits. Another part of the research focuses on the mechanism of the formation of growth of layers of unwanted deposits.

Налёт на теплообменных поверхностях котлов для сжигания коммунальных отходов

Предметом обсуждения в статье является образование налета на теплообменных поверхностях котлов для сжигания коммунальных отходов. Нежелательный налет образуется при сжигании твердого топлива и может повредить работе всего энергетического оборудования. В случае энергетического использования коммунальных отходов, принимая во внимание разнородность сжигаемого материала, такой опасный налет появляется в два раза быстрее. Обычно образование налета на теплообменных поверхностях ухудшает передачу тепла от продуктов сгорания рабочему материалу и из-за этого происходит снижение эффективности оборудования. Далее налёты влияют на форму и уменьшают размеры каналов, которыми проходят продукты сгорания. Образование налета повышает шероховатость и неровность поверхности внутри канала для отвода продуктов сгорания. Эти два эффекта снижают силу тяги в каналах. В результате повышаются расходы электроэнергии вентилятора, или снижается количество продуктов сгорания. Но главная проблема появляется тогда, когда в результате образования налета отводные трубы забиты настоько, что продукты сгорания уже не могут проходить в достаточном количестве через котел. В таком случае необходима техническая остановка оборудования. Первый шаг к редукции образования налета —это спецификация мест и условий возникновения этого налёта. Вторая часть исследований касается механизма возникновения и роста слоёв нежелаемых налетов.

 

Partneři rubriky Technologie, materiály:

     

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (94x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Svařování komponent jaderných elektráren (59x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
Nové zauhlování Tušimice II s maximálním využitím stávajících technologií (43x)
Elektrárna Tušimice II (ETU II) je jedním ze zdrojů výroby elektrické energie společnosti ČEZ, a. s. V elektrárně pracuj...