Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Zauhlování Nového zdroje 660 MWe v Elektrárně Ledvice

Zauhlování Nového zdroje 660 MWe v Elektrárně Ledvice

Publikováno: 3.12.2008, Aktualizováno: 12.7.2022 13:28
Rubrika: Klasické, Výstavba nového bloku Ledvice

Společnost ČEZ se rozhodla podstatně snížit emise a přitom zvýšit výkon Elektrárny Ledvice vybudováním tzv. Nového zdroje 660 MWe s postupným odstavením stávajících dvou bloků o výkonu 2 × 110 MWe. To, že se ČEZ rozhodl vybudovat tento nejmodernější elektrárenský blok v ČR v areálu stávající elektrárny, s sebou přineslo nemalé úpravy. Jednou z nich je, že stávající skládka musela ustoupit nové chladicí věži a buduje se skládka nová, společně s novým zauhlováním stávajících bloků (stávající fluidní kotel č. 4 zůstane v provozu) a následně se zauhlováním bloku nového. Tato úprava, přesunutí stávající skládky a nové zauhlování, je předmětem Obchodního balíčku 01, jehož realizaci získala ve výběrovém řízení akciová společnost Noen, a.s.

Realizace je rozdělena i časově do dvou etap. První etapa tzv. „Uvolnění staveniště“ je nutná pro zajištění chodu elektrárny, ale zároveň uvolní plochu stávající skládky pro staveniště částí Nového zdroje. Druhá etapa, po vybudování kotelny nového bloku, zajistí dopravu uhlí do bunkrů tohoto nového kotle.

Elektrárna Ledvice po dostavbě (vizualizace)

Potrubní mosty

Etapa – Uvolnění staveniště pro Nový zdroj (část DÍLA A)
Pomineme-li rekonstrukci dopravníkového mostu T1 (výměna poškozených prvků příhradové konstrukce mostu, nové nátěry ocelové konstrukce, výměna opláštění a obou pásových dopravníků T1 A, B), čeká nás u dopravníkového mostu T2 a přesypné věže V2 nejsložitější část této etapy.
Osa nového mostu je totiž totožná s prvními dvěma poli mostu stávajícího a následně i přesypná věž V2 je pod osou stávajícího mostu, jehož prostřednictvím se zauhluje stávající skládka i všechny stávající bloky. Vzhledem k tomu, že sklon nového mostu bude o něco mírnější než sklon stávajícího, bylo možné částečně vystavět přesypnou věž V2 až do úrovně budoucího uložení nového mostu. Nová konstrukce obou polí mostu T2, včetně vybetonované podlahy, předmontované části technologie, bude připravena na předmontážním pracovišti.
Na demontáž konstrukce stávajícího mostu včetně technologie, stavbu nových polí a zprovoznění zauhlování budeme mít pouze tolik času, na jak dlouho vydrží zásoba uhlí na naplněné stávající skládce (cca 10–12 dní). Tato složitá operace, se skoro hodinovým harmonogramem jednotlivých prací, bude pochopitelně možná až po zprovoznění zbývajících částí celé trasy nového zauhlování. A ty jsou následující: z věže V2 vychází dopravníkový most T3 – sedm polí o celkové délce cca 190 m do objektu drtírny.
Most je uzavřený, příhradový, ocelobetonová podlaha s připravenými kotevními destičkami pro montáž nosné konstrukce dopravníkových pásů, střecha plochá s HDPe na trapézovém plechu a tepelné izolaci a vyhřívanými dešťovými vpustěmi, opláštění trapezovým plechem vč. atik. Trapezové plechy jsou sjednoceny v rámci architektonické studie celého Nového zdroje (doufejme, že v rámci celé elektrárny).
V mostě jsou dva pásové dopravníky (vždy jeden záložní) o výkonu až 750 t/h. Drtírna je objekt půdorysně 50 × 23 m, ocelový skelet s ocelobetovovými podlahami a vestavěnou železobetonovou stolicí pro osazení dvou kladivových drtičů, opláštěný opět trapezovými plechy včetně zateplení. Technologicky je drtírna, kromě osazení drtičů o výkonu 2 × 150 t/h, jakási křižovatka pásových dopravníků.
Umožňuje jednak pokračování dopravy uhlí na skládku, příp. do ocelového nadzemního vyrovnávacího zásobníku (vyloženého nerezovým plechem), jednak obchůznou trasu mimo drtiče do bloků B2 a B3 a později trubkovými dopravníky T14 A, B k Novému zdroji.
Z drtírny proto vychází jeden dopravníkový most T10 – dvě pole o celkové délce cca 55 m, jehož střední podporu tvoří nadzemní vyrovnávací zásobník do přesypné věže V3, trubkový dopravník T6 A, B – sedmnáct polí o celkové délce cca 480 m a v půdorysném oblouku 250 m do bunkrové stavby bloků B2, B3, B4 a do drtírny se vrací dopravníkový most T9 – délky cca 20 m z kanálu zauhlování. Vedle objektu drtírny je postaven objekt Garáže a dílny buldozerů, zděná jednopatrová konstrukce.
Pokračujeme-li v trase uhlí na skládku, z dopravníkového mostu T10 se uhlí v přesypné věži V3 dostává na dopravníkový most T11, který pomocí teleskopických shrnovacích rukávců zásobuje novou skládku. Plocha skládky bude zpevněna kamenivem, odvodněna průsakem do drenážního systému v podloží skládky, obvod skládky bude ohraničen želbet silničními svodidly.
Plocha skládky je 11.500 m2 s trvalou kapacitou cca 40.000 t uhlí. Pro snížení prašnosti vně perimetr elektrárny je součástí vybraných prostor stavba 10 m vysokých protiprašných stěn. Ze skládky se palivo dostane přihrnutím nad rošty hlubinného zásobníku.
Hlubinný zásobník je podzemní vodotěsná železobetonová monolitická konstrukce cca 86 × 13 m. Konstrukce je navržena jako štěrbinový zásobník, štěrbina bude opatřena ocelovým uzavíracím mechanizmem. Vyhrnován bude pomocí vyhrnovacího vozu z každé strany zásobníku na pás T8 a přesypem na pás T9 zpět do drtírny.
Dalo by se říci, že dominantou této etapy je otevřená mostní lávka pro trubkové dopravníky T6 A, B. Příhradová konstrukce v půdorysném oblouku lemuje budoucí chladicí věž a stoupá do přesypu na stávající bunkrové stavbě. A zde je přesyp na dopravníky T7 A, B dalším kritickým bodem této etapy. Po dobu výměny těchto dopravníků (pochopitelně postupně) není zálohováno zauhlování jednotlivých stávajících bloků. Práce při výměně navíc musí probíhat za provozu druhého pásu. Založení všech stojek mostů, jako i drtírny, je na vrtavých pilotách průměru 1. 200, resp. 1.500 mm.
Až budou stávající bloky zauhlovány novou trasou (podle plánu) v březnu 2009, má firma Noen cca dva roky na to, aby se připravila na realizaci etapy – Zauhlování Nového zdroje.

                          

             Přesypná věž V3 z masty                         Přepojení stávajícího a nového zauhlování

Etapa – Zauhlování Nového zdroje
Druhá etapa, obchodně DÍLO B, začne po vybudování kotelny a mezistrojovny Nového zdroje. I když to není úplně pravda, z důvodů koordinace prací se zakládáním nového bloku bude potřeba pipravit piloty pro stojky mostní lávky trubkových dopravníků T14 A, B před hloubením stavební jámy pro založení Hlavního výrobního bloku.
Z přesypu v drtírně (bez nutnosti drcení) je nový zdroj zásoben palivem trubkovými dopravníky T14 A, B. Jedná se opět o příhradovou konstrukci mostní lávky bez opláštění, stoupající do přesypné věže V4, na úroveň cca 57,0 m. Ve věži je realizován přesyp na dopravníkové pásy T15 A, B a z těchto pásů na pásy T16 A, B a ve věži V5 na pásy T16 C, D.
Dopravníkové pásy T15 A, B jsou umístěny v dopravníkovém mostě T15 a ten je schován v koridoru, který vznikl při architektonickém tvarování celého Nového zdroje opláštěním prostoru mezi věžemi V4 a V5. Pásové dopravníky T16 A, B, C, D jsou již v prostoru nové kotelny, kotvené přímo na nosníky plošiny +51,0 m.
Dopravní výkon do nového zdroje je projektován na 750 t/h. V současné době provádí Firma Noen montáž technologie. Zprovoznění zauhlování Nového zdroje je plánováno na konec roku 2012 a stane se tak součástívýstavby nejmodernější elektrárny nejen v ČR, ale i ve střední Evropě.

Coaling the new source 660 MWe in power plant Ledvice
The company ČEZ has decided to reduce emissions substantially and increase the output of power plant Ledvice by constructing the so-called New source 660 MWe with gradual outage of the existing two units with output of 2×110 MWe. The fact that ČEZ has decided to build this most modern power plant unit in the Czech Republic in the premises of the existing power plant, considerable modification were introduced. One of them is the fact that the existing landfill had to give in to new cooling tower and the new one is being built, together with new coaling of the existing units (the existing fluid boiler No. 4 shall remain in operation) and then there will be coaling of new block. This modification, transfer of the existing landfill and new coaling shall be the scope of Commercial package 01, the implementation of which was awarded to the joint-stock company Noen in a tender. The implementation is divided into two stages from the time point of view. The first stage, so-called „Site release“ is necessary for ensuring the power plant operation but also it releases the area of the existing landfill form the site of a part of New source. The second stage after construction of new unit boiler room shall provide for coal transportation into the new boiler shelter.

Углеподача Нового источника 660 MВт на электростанции в Ледвицах
Компания ЧЕЗ решила существенно снизить эмиссии и притом увеличить мощность электростанции в Ледвицах сооружением так называемого Нового источника 660 MВт с постепенным остановом двух имеющихся блоков мощностью 2×110 МВт. Тот факт, что ЧЕЗ решил соорудить этот самый современный блок электростанции в ЧР в ареале имеющейся электростанции, принес с собой крупные изменения. Одним из них является то, что хранилище должно было освободить место новой охлаждающей башне, сооружается новое хранилище наряду с новой углеподачей имеющихся блоков (имеющийся флюидный котел № 4 останется в эксплуатации) и затем с углеподачей нового блока. Это изменение, перемещение имеющегося хранилища и новая углеподача рассматриваются в “Коммерческом пакете 01”, реализацию которого получило в тендре акционерное общество “Ноен”. Реализация разделена по времени на два этапа. Первый этап, так называемый „Освобождение хранилища“, необходим для обеспечения хода электростанции, но в то же время освободит площадь имеющегося хранилища для сооружения части Нового источника. Второй этап после сооружения котельной нового блока обеспечит транспортировку угля в бункеры этого нового котла.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (59x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
V Elektrárně Dětmarovice plánují výstavbu dálkového horkovodu (53x)
Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972 až 1976 a svým výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárno...
Kritické spojovací potrubí nového bloku Elektrárny Ledvice (43x)
Podstatnou součástí nového nadkritického bloku elektrárny Ledvice jsou systémy kritického spojovacího potrubí pro přehřá...