Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    V Elektrárně Dětmarovice plánují výstavbu dálkového horkovodu

V Elektrárně Dětmarovice plánují výstavbu dálkového horkovodu

Publikováno: 7.4.2008, Aktualizováno: 12.7.2022 13:27
Rubrika: Klasické

Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972 až 1976 a svým výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárnou na Moravě. Navíc jedinou v Česku, která spaluje černé uhlí. I přes svá léta je neustále rozvíjejícím se podnikem, který se pilně modernizuje, aby nejen splňoval náročné ekologické normy, ale dokázal i pružně reagovat na stále vzrůstající poptávku po elektrické energii.
 

 

Elektrárna Dětmarovice

EDĚ stojí u Karviné, v těsné blízkosti polských hranic a hned vedle hlavní železniční tratě Bohumín – Žilina. Elektrárna původně patřila do svazku Ostravsko-karvinských elektráren, od roku 1990 je samostatnou organizační jednotkou. Stavět se začalo v roce 1971. Bloky byly postupně přifázovány do sítě od května 1975 až do listopadu 1976. Generálním projektantem stavby byl Energoprojekt Praha, dodavatelem stavební části VOKD Ostrava, technologie Škoda Plzeň. Elektrárna ročně vyrobí okolo 2,5 TWh elektrické energie a více než 800 TJ tepla, které se dodává především do blízké Orlové. Připravuje se ale i na vybudování dálkového horkovodu, který by měl zajistit vytápění nedalekého Bohumína. EDĚ má za sebou i mlecí a spalovací zkoušky nového paliva TPS-NOLO1, které je tvořeno fragmenty z ostravských lagun bývalého podniku Ostramo. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by dětmarovická elektrárna výrazně pomoci k likvidaci dlouhodobé ekologické zátěže Ostravy, se kterou si nikdo neví rady.

Chladicí veže elektrárny v Dětmarovicích

V EDĚ spalují černé uhlí s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg a obsahem síry pod 0,5%. Používá se uhlí z Ostravsko-karvinské pánve a v posledních letech i z Polska. V EDĚ jsou instalovány 4 výrobní bloky, každý o elektrickém výkonu 200 MW. Výkon těchto bloků je distribuován do okolních rozvoden velmi vysokého napětí. Průměrná denní spotřeba paliva na jeden blok je cca 1600 tun uhlí, což představuje zhruba 32 železničních vagonů. „Pro potřeby spalování musíme palivo homogenizovat,“ vysvětluje vedoucí odboru řízení provozu dětmarovické elektrárny Václav Turoň. Uhlí se po rozemletí na velmi jemnou frakci spaluje v celkem 4 kotlích o výkonu 650 tun páry za hodinu. Kotle jsou z produkce podniku Vítkovice, průtlačné, dvoutahové, s granulační spalovací komorou. Účinnost se pohybuje okolo 90%, nejvyšší teplota v kotli je 1400 stupňů Celsia.

Vedoucí odboru řízení provozu Václav Turoň


Každý kotel má mlecí zařízení, které se skládá ze čtyř mlecích okruhů s kroužkovými mlýny o výkonu 33 tun za hodinu. Kotle se „najíždějí“ zemním plynem, k zapálení plynových hořáků se používá elektrická jiskra. V zadní části kotle na samostatné konstrukci jsou instalovány regenerační ohříváky typu Ljungstrom. Každý kotel je opatřen elektrostatickými odlučovači typu Lurgi a dvěma kouřovými ventilátory. Zařízení odsíření je dodávkou firmy Mitsubishi. Sestává ze dvou absorbérů (vždy jeden pro dva výrobní bloky). V provozu je od prosince 1997 a ofi ciálně bylo předáno v srpnu 1998.

Strojovna elektrárny


Každý z kotlů má výšku 60 metrů a z vody se zde vyrábí pára o teplotě 540°C a tlaku 17 MPa. Pára je vedena do turbogenerátorů. Turbogenerátor je zde složen celkem ze tří stupňů a zajišťuje přeměnu tepelné energie páry na energii mechanickou. Na společné hřídeli s jednotlivými stupni turbíny je i hlavní generátor, který vyrábí elektrickou energii o napětí 15,75 kV. Vyrobená elektrická energie je pro přenosové účely transformována na úroveň 110 kV. Strojovna elektrárny je osazena čtyřmi turbínami. Turbíny mají jmenovitý výkon 200 MW a jmenovité otáčky 3 000/min. Tepelný spád v každé turbíně zajišťuje povrchový kondenzátor. Pára má vstupní parametry 16,19 MPa a 535°C, přihřátá pára má teplotu 535°C.

Srdce a cévy elektrárny


Technologické zařízení elektrárny je chlazeno uzavřenými chladicími okruhy, tyto jsou doplňovány vodou z řeky Olše, která protéká v těsné blízkosti závodu. Kromě výroby elektrické energie
zajišťuje EDĚ i dodávky tepla v horké vodě pro vytápění lokality Orlová.
Všechny spaliny EDĚ procházejí několika zařízeními pro snižování emisí. Jedná se o odstranění oxidů dusíku, oxidů síry a tuhých znečišťujících látek. Elektrárna je vybavena například moderním
systémem měření vibrací turbosoustrojí od dánského výrobce Bruel and Kjaer. Vyměněn a kompletizován byl celý informační systém a systém řízení. Dodavatelem byl německý Siemens. Účinnost všech těchto zařízení je nezávisle a kontinuálně sledována a podléhá pravidelným kontrolám orgány státní správy a ochrany životního prostředí. Elektrárna obdržela certifikát Systém environmentálního managementu a současně splňuje ISO 14 001.
 

VÝROBNÍ JEDNOTKA – DĚTMAROVICE
Instalovaný výkon 4 × 200 MW
Rok uvedení do provozu 1975–1976
Odsířeno od roku 1998
 

DODÁVKY TEPLA
Elektrárna Dětmarovice kromě výroby elektrické energie zajišťuje i významné dodávky tepla. Společná výroba elektrické energie a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu
paliva na vyrobenou jednotku energie, a tím šetří i životní prostředí. Elektrárna dodává teplo především do města Orlová, současně s horkovodním napáječem provozuje i primární rozvod ve městě. Dále zásobuje teplem odběratele v okolí elektrárny.
Celková roční dodávka je cca 800 TJ, instalovaný výkon výměníkových stanic v elektrárně je 120 MWt. Výhledově je možné dodávky tepla podstatně rozšířit, neboť z turbín lze po úpravách odebrat tepelný výkon až 400 MWt. V současné době se připravuje zásobení města Bohumín teplem. Dětmarovická elektrárna vyhrála výběrové řízení na nového dodavatele tepla pro město. Dodávky zahájí za 3 roky.


VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY (VEP)
Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší energetické produkty, které se stávají za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek surovinou pro další zpracování a výrobu.
Elektrárna Dětmarovice vyprodukuje ročně zhruba 300000 až 400000 tun VEP. Z tohoto množství je 90% popelovin, které jsou certifi kovány a využívány ve stavebnictví především jako přísada do cementu, betonu či pórobetonu. Zbylých 10% představuje energosádrovec, který je produktem odsíření z mokré vápencové vypírky. V Elektrárně Dětmarovice je využíván spolu s částí popelovin k rekultivačním účelům. „Sto procent energosádrovce se nám daří prodat na trh. Ten se dále využívá k výrobě sádrokartonu, v cementárnách nebo potravinářském průmyslu. Více než polovinu produkce popílku jsme v loňském roce prodali do cementáren a betonáren. V loňském roce se nám navíc podařilo prodat 200000 tun popílku,“ vysvětluje Turoň.

Pohled na sklad černého uhlí
 

MODERNIZACE POKRAČUJÍ
I když už má dětmarovická elektrárna za sebou několik inovačních procesů, další ji v nejbližší době ještě čekají. „V letošním roce plánujeme generální opravu bloku 3. Měla by trvat 128 dní od dubna do srpna. Generálkou projde i druhý absorbér odsíření. Další generální opravy bloků 1 a 2 jsou plánovány na roky 2009 a 2010,“ dodal Turoň.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (47x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
Dodávka turbinového ostrova s parní turbinou ŠKODA pro paroplynový zdroj v Počeradech (47x)
ŠKODA POWER, a Doosan company získala v polovině roku 2009 kontrakt od společnosti ŠKODA PRAHA Invest na dodávku turbino...
Nová technologie odsíření spalin poprvé uplatněna v české elektrárněNová technologie odsíření spalin poprvé uplatněna v české elektrárně (41x)
Zcela novým technologickým způsobem se rozhodla společnost Dalkia Česká republika snížit emise SO2 ve své Elektrárně Tře...