Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    CO2    Technologie    Kontrola elektrických instalací během plného provozu pomocí termokamery

Kontrola elektrických instalací během plného provozu pomocí termokamery

Publikováno: 23.4.2014
Rubrika: Technologie

Požáry elektrických instalací jsou v průmyslu poměrně častým, ale podceňovaným jevem. Mohou vést jen ke krátké odstávce bez vážnějšího finančního dopadu a újmě na zdraví, ale také k rozsáhlému požáru se ztrátami na životech. Přitom lze většině problémů předejít pravidelnou kontrolou elektrických instalací a jejich případnou opravou. Termografie je pro účely kontroly elektrických instalací při plném provozu využívána již několik desítek let, a dnes je považována za ověřenou metodu. Její princip, který je v článku podrobně rozebírán, je založen na stanovení intenzity tepelného záření z povrchu měřeného objektu s pomocí termokamery s následným výpočtem povrchových teplot (kvantitativní metoda). Závažnost poruchy je určena z velikosti stanoveného oteplení. V rámci systému pravidelné údržby je většinou kontrolováno větší množství zařízení a o celém měření je vypracována finální zpráva, jejíž náležitosti jsou v článku diskutovány.

Celý článek (autor: Ing. Jan Sova, Workswell s.r.o., jan.sova@workswell.cz) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Inspection of electrical installations under full operating conditions using a thermocamera

Fires on electrical installations are rather a frequent and unfortunately an underestimated phenomenon in the industrial sector. These fires can result both in a short-time outage without any serious financial impact and damage to health, and more extensive fires and casualties. Most problems, however, can be prevented by regular inspection of electrical installations and possible repair. Thermography has been utilized for the purposes of the inspection of electrical installations for several tens of years and is regarded as a well-proven method today. Its principle, which is described in detail in the article, is based on the determination of the thermal radiation intensity from the surface of the measured object using a thermocamera with a subsequent calculation of surface temperatures (quantitative method). Seriousness of the failure is analysed based on the determined heating. Within the framework of the regular maintenance system a higher number of items of equipment is inspected and the measurement is recapitulated in a final report, the particulars of which are discussed in the article.

Контроль электроинсталяций во время производственного процесса при помощи термокамер

Пожары электроинсталяций на промышленных предприятиях являются давольно частым явлением, и тем не менее, это явление недооценивают. Такие явления могут привести как к краткой остановке производственного процесса без серьёзного финансового ущерба и без травм, но также могут привести к обширным пожарам с человеческими жертвами. При этом многие проблемы, связанные с возникновением пожаров, можно избежать при помощи регулярного контроля электрического оборудования и, в случае необходимости, его своевременного ремонта. Термография для целей контроля электрооборудования во время производственного процесса используется уже несколько десятков лет, сегодня этот метод считается надёжным. Этот принцип, который подробно описан в статье, основан на интенсивности теплового излучения с поверхности измеряемого объекта при помощи термокамер с последующим вычислением поверхностных температур (количественный метод). На сколько серьёзной является проблема можно определить с помощью повышения температуры контролируемой площади. В рамках системы регулярного сервисного обслуживания контролируется большинство оборудования и о общем измерении составляется окончательный отчёт. В статье приведены основные принципы измерений.

Mediální partneři rubriky Technologie, materiály:

    

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Oprava rotačních ohříváků vzduchu bloků 1 a 2. doplnění o novou technologii čištěníOprava rotačních ohříváků vzduchu bloků 1 a 2. doplnění o novou technologii čištění (29x)
Firma ARVOS s.r.o., dlouholetý dodavatel ekologických zařízení pro energetiku v oblasti rotačních ohříváků vzduchu (LUVO...
Ochrana provozu a včasná diagnostika hrozících poruch na zařízení pomocí termokamer (29x)
Nedestruktivní diagnostika pomocí termokamery je jednou z klíčových metod jak udržet provoz a výrobu v chodu a bez zbyte...
Kontrola elektrických instalací během plného provozu pomocí termokamery (27x)
Požáry elektrických instalací jsou v průmyslu poměrně častým, ale podceňovaným jevem. Mohou vést jen ke krátké odstávce ...