Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    II. etapa výstavby budov pro nový zdroj v Ledvicích

II. etapa výstavby budov pro nový zdroj v Ledvicích

Publikováno: 19.1.2011
Rubrika: Klasické, Výstavba nového bloku Ledvice

Výstavba budov nového zdroje v Ledvicích realizovaná pro generálního dodavatele projektu, společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. firmou METROSTAV a.s. se přehoupla do své II. etapy. I. etapa začala v lednu 2009 a skončila 15. ledna 2010 předáním staveniště a stavební připravenosti pro dodavatele kotelny a strojovny, dokončením hrubé stavby dozorny a zasypáním potrubí chladící vody. II. fáze je ve znamení dokončování TZB (technologie zabezpečení budov), zejména vzduchotechniky, stabilních a plynových zhášecích zařízení, zařízení odtahu kouře apod. Dále jsou předávány stavební připravenosti ve strojovně a mezistrojovně pro dodavatele technologií, v rozvodnách mezistrojovny pro dodavatele elektro a v dozorně pro dodavatele řídícího systému a komunikačních systémů. Největší důraz byl kladen na dokončení železobetonového základu pro stolici turbogenerátoru (TG) po montáži kondenzátorů, jako i na připravenost pro osazení generátoru a zahájení montáže turbíny. Neméně důležité je dokončení jednotlivých prostor strojovny a mezistrojovny, provádění opláštění schodišťových věží v koordinaci s dodavatelem kotelny, vybudování stanoviště transformátorů včetně vnějšího kolejiště v návaznosti na ostatní balíčky a zejména kompletní stavební dokončení velínu dozorny pro přípravu zařízení nábytkem a instalování pracovišť pro technologie řízení a sledování elektrárny. V článku je popsáno další působení společnosti Metrostav na novém zdroji.

Stolice turbogenerátoru
Ve strojovně se nachází železobetonová stolice pro turbogenerátor (TG). Základ tvoří velkoprůměrové vrtané piloty, deska dilatovaná od základové desky strojovny, 21 sloupů výšky 15 m a masivní základ. Ten je volně ložený na pružinových izolátorech GERB. Základ musí přenést všechna statická a dynamická zatížení, která se vyskytnou během montáže a za provozu (první mezní stav). Základním kriteriem druhého mezního stavu je přípustná úroveň vibrací za provozu. Pro betonáž stolice byly použity betony s odolností proti smršťovacím trhlinám. Receptura betonové směsi byla zvolena, tak aby byl co nejmenší vývin hydratačního tepla a minimální přetvoření. Ve spolupráci s dodavatelem betonu byly navrženy receptury, které byly zkoušeny průkaznými laboratorními zkouškami a následně ověřeny při betonáži konstrukce základové desky stolice TG.

Celý článek autorského týmu (Ing. Pavel Šrámek, ředitel divize 8, Ing. Jiří Chroustovský, obchodní náměstek divize 8, Ing. Ivo Vrbka, výrobní náměstek divize 8, METROSTAV a. s.), uveřejněný v časopise All for Power 4/2010, najdete ZDE.

2nd stage of constructing buildings for the new source
Constructing the buildings of the Ledvice source carried out for the general supplier of the project, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. by METROSTAV a.s. has passed onto the 2nd stage. The 1st stage started in January 2009 and ended on 15 January 2010 by handing over the construction site ready for the suppliers of the boiler room and the machinery room by completing the shell construction and filling the cooling water piping. The 2nd phase is the completion of TZB (security technology of the buildings), in particular the air ventilation system, stable gas extinguishing equipment, smoke removal, etc. In addition, the machinery room and semi-machinery room are ready to be handed over for the electric technology supplier and the control room for the control system and communication system supplier. The greatest attention was paid to completing the ferro-concrete foundation for the turbogenerator stool (TG) after assembling the condensers, as well as getting ready for the installation of the generator and commencing the assembly of the turbine. The individual premises of the machinery room and semi-machinery room must be completed, the stair towers shelled in coordination with the boiler room supplier, the transformers installation point built, including outside rails in relation to the other packages, in particular finishing the complete construction of the control room so that it can be prepared for equipping with furniture and installing control technology workplaces and monitoring the power plant. The Article describes the additional activities of Metrostav on the new source.

Второй этап строительства зданий для нового генератора
Начался второй этап строительства зданий нового генератора в Ледвице, реализованного для Генерального подрядчика проекта Шкоды Прага Инвест фирмой Метростав. Первый этап был начат в январе 2009 года и завершился 15 января 2010 года передачей строительной площадки поставщикам котельной и машинного зала, окончанием основных работ по возведению здания управления и засыпкой трубопровода охлаждения. Вторая фаза – окончание ТОЗ (Технологическое обеспечение здания) - монтаж вентиляционного оборудования, стабильного и газового гасящего оборудования, оборудования вытяжки дыма и т.п. В состоянии строительной готовности поставщикам технологии передаются машинный зал и помещения к нему прилегающие, помещения распределительной подстанции передаются подрядчикам-электроинсталяторам, здание управления – поставщикам управляющих систем и систем связи. Особое внимание было уделено окончанию строительства железобетонного фундамента для основания турбогенератора (TG) для монтажа конденсаторов, а также готовности к установке генератора и началу монтажа турбины. Не менее важным является и окончание отдельных помещений машинного зала и прилегающих помещений, проведение обшивки лестничных башен в координации с подрядчиком котельной, строительство трансформаторной площадки, включая внешний парк путей в увязке с другими коммерческими предложениями. Необходимо также комплексное строительное завершение пульта управления для оснащения его мебелью и оборудование рабочих мест для систем наблюдения и управления электростанцией. В статье описано проведение работ фирмой Метростав по строительству нового генератора.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy palivaTESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy paliva (23x)
Naše firma TESPO engineering s.r.o. dlouhodobě patří mezi firmy, které se nebojí vyvíjet, vymýšlet, a především také rea...
Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II (23x)
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část rozhodujících technologických zařízení Elektrárny Tušimice II se blíží k hrani...
„Nehrajeme jen o emise a teplárny, ale o budoucnost průmyslu v Evropě,“„Nehrajeme jen o emise a teplárny, ale o budoucnost průmyslu v Evropě,“ (19x)
je přesvědčený Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení České republiky. Právě na teplárny nejvíce dopadají ...