Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události     „Český průmysl může vejít do pomyslné brány dodavatelského řetězce Westinghouse, který se nyní buduje pro Evropu,“

„Český průmysl může vejít do pomyslné brány dodavatelského řetězce Westinghouse, který se nyní buduje pro Evropu,“

Publikováno: 17.6.2011
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Rozhovory

 uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Norman Eisen, nový velvyslanec USA v Česku.

Norman Eisen

Pane Velvyslanče, USA dlouhou dobu svého ambasadora v Praze neměli, čím to?
Ano, trvalo to relativně dlouho. Obě naše země jsou vyspělými demokraciemi a holt ně­které věci trochu trvají. Důležité je, že už tady jsme a za tři měsíce jsme hodně věcí dohnali. Barack Obama vyslal svého dobrého přítele z Bílého domu do České republiky, což svědčí o tom, že vaše zem je pro USA zajímavou lokalitou pro ekonomickou diplomacii. Nezastíráme to.

Jedním z Vašich úkolů v ČR bude lobbování za Westinghouse.
Nejde jen o můj úkol, za daleko důležitější považuji to, že podle mě jde o správnou věc pro Česko a ve prospěch ještě širší ekonomicko-poli­tické aliance USA a ČR.

Proč si myslíte, že by měl vyhrát AP 1000?
Westinghouse nabízí z hlediska dlouhodo­bosti nejnižší cenu. Jde taktéž o nejbezpečnější projekt, AP1000 prostě nemá v oblasti bezpeč­nosti konkurenci. To, co se stalo ve Fukušimě, v případě AP 1000 vůbec nehrozí, americké řeše­ní by vůbec neumožnilo rozvoj takto nepříjemné tragédie. Výhodu spatřuji i v oblasti zajištění za­městnanosti pro české lidi a hlavně, český prů­mysl může vejít do pomyslné brány dodavatel­ského řetězce Westinghouse, který se nyní budu­je pro Evropu. Nechci taktéž opomenout fakt, že volba Westinghouse přispěje ke zvýšení české energetické bezpečnosti.

Pane Velvyslanče, jaké jste, za dobu svého pů­sobení u nás, získal povědomí o české energe­tice?
Navštívil jsem například jadernou elektrárnu Temelín, kde jsem se sešel s vedením elektrárny, taktéž jsem byl ve výzkumném ústavu v Řeži, v Energetickém regulačním úřadu, dále na SÚJB, diskutoval jsem s odborníky z České nukleární společnosti, s desítkami specialistů, výzkumníků a politiků, kteří mají otázku energetiky ve své kompetenci. Ze všeho toho mám dobrý dojem. Utvrdil jsem se v názoru, že USA jsou zde v Česku uznávanou zemí s vedoucí rolí v jaderné oblasti. Naopak vím, že američtí jaderní odborníci pova­žují české specialisty právem za jedny z nejlep­ších na světě.

Jak podle Vás ovlivní havárie v jaderné elekt­rárně Fukušima další vývoj v Česku?
Stejně jako Češi, i my, plně soucítíme s Japonci a jsme naplněni velkým smutkem. Celý svět se musí z této tragédie poučit a dále praco­vat na zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren. V nukleárním programu je ale potřeba pokračo­vat, protože žádný jiný tak silný, stabilní a ekolo­gický zdroj elektrické energie prostě nemáme k dispozici. Kombinace obnovitelných zdrojů elektrické energie a jádra – to je cesta, a to je, myslím, budoucnost.
Věřím, že Česká republika bude pokračovat ve výstavbě nukleárních elektráren. Jsem o tom přesvědčen i proto, že vaši političtí zastupitelé a odborníci, kteří problematice výroby elektric­ké energie velmi dobře rozumí, se k jádru ote­vřeně hlásí.

Velká část firem a svazů nevěří, že by v přípa­dě vítězství Westinghouse dostaly větší mož­nost kvalifikovaných dodávek. Byl byste pro písemné závazky určitého podílu tuzemských firem, který by musel generální dodavatel dodržet?
Westinghouse počítá s významnou zaangažovaností českých firem. Firma si zde zřídila obchodní kancelář, aktivně hledá české partnery po celé zemi, komunikuje s potencionálními do­davateli. Myslím si, že nebude nezbytné, aby taková formulace byla ve smlouvě. Není to potřeba. Westinghouse ví, že pro úspěch musíme využít místní firmy a specialisty, jinak by to nešlo.
Typickým příkladem je způsob komunikace v Číně a výstavba jaderných elektráren v této ze­mi. Účast čínských firem je zde velice rozsáhlá. Navíc Westinghouse vytvořili v Číně alianční propojení v různých směrech, nejen v oblasti ja­derné energetiky. My tedy chápeme účast Westinghouse na dostavbě jaderné elektrárny Temelín v širším slova smyslu, jako start širší spolupráce.

Nicméně, Česko nemůžete srovnat s obrovskou Čínou. Nemáme takovou vyjednávací pozici.
Nemáme nikde na světě větší přátele než zde v Česku, věřím, že i Češi nás vnímají stejně, a Američané jsou vůči svým přátelům vždy loa­jální. Proto jsem zde, proto budujeme těsné vztahy s českým průmyslem, které nezávisí na veli­kosti země.

Jaká bude Vaše reakce v případě, že nevyhrajete?
Věřím ve férový souboj, transparentní soutěž. Ať vyhraje lepší a ti, kteří prohrají, ať dostanou odpověď, proč a v čem byla jejich nabídka horší. Věřím, že USA má na to, aby Westinghouse vyhrál. Westinghouse má ty nejlepší předpoklady k vítězství. Máme reference, dodrželi jsme čas a objem investic v rámci výstavby, nejlépe bude­me garantovat dodávky jaderných paliv.

Divil bych se, kdyby Američan řekl něco jiného, než víru ve vítězství ...
Věříme v úspěch, protože naše řešení bude i vítězstvím Česka.

Česká vláda již jednou rozhodla k oddálení vý­běru dodavatele pro Temelín? Jak to vnímáte z pohledu Velvyslance, kolik takových „odkladů“ by pro Westinghouse bylo ještě akceptovatelných?
České politické špičky od pana Premiéra smě­rem dolů, mě utvrdily, že žádné další odklady ne­budou. My samozřejmě jakékoliv rozhodnutí bude­me akceptovat, budeme čekat, nicméně další od­klady by byly ke škodě především Česka.

Změnil se v USA po událostech v Japonsku pohled na jadernou energetiku?
Americký prezident Barack Obama ujistil širokou odbornou i laickou veřejnost, že i nadále bude nukleární energetika budoucností a zdrojem elektrické energie 21. století. Jak dále po­znamenal, USA budou po událostech v jaderné elektrárně Fukušima intenzivně zapojeny do procesu poznávání a snahy o další zvýšení bezpečnosti provozu jaderných elektráren.

Bude se právě z důvodu snahy o zvýšení ener­getické bezpečnosti nějak korigovat projekt AP 1000?
Na projektu AP1000 není co vylepšovat. Jeho princip pasivní bezpečnosti jej předurčuje v přípa­dě nouze k tomu být tím nejbezpečnějším řešením.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Novým generálním ředitelem Třineckých železáren se stal Jan CzudekNovým generálním ředitelem Třineckých železáren se stal Jan Czudek (39x)
Společnost Třinecké železárny vede od 1. ledna 2012 nový generální ředitel. Stal se jím Ing. Jan Czudek, který doposud p...
O radioaktivitě, která léčí i škodí (39x)
V tomto příspěvku přinášíme několik otázek a odpovědí, které se týkají radioaktivity (spolupráce s RNDr. Lenkou Thinovou...
CHEMCOMEX Praha: nový obchodní ředitel Luboš Nedvědický (35x)
Na pozici obchodního ředitele společnosti byl začátkem srpna jmenován Ing. Luboš Nedvědický, který převzal řízení obchod...