Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    „Zkušenosti nabyté v rámci obnovy elektrárny v Tušimicích se snažíme maximálně využít při výstavbě nového zdroje v Ledvicích,“

„Zkušenosti nabyté v rámci obnovy elektrárny v Tušimicích se snažíme maximálně využít při výstavbě nového zdroje v Ledvicích,“

Publikováno: 29.11.2010
Rubrika: Klasické, Výstavba nového bloku Ledvice

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Dag Wiesner, ředitel útvaru realizace investic Skupiny ČEZ.

Dag Wiesner

Obnova výrobních kapacit uhelných elektrá­ren Skupiny ČEZ je zhruba ve své polovině. Prosím o Vaše krátké hodnocení.
Za sebou máme první etapu Komplexní ob­novy Elektrárny Tušimice II. Problémům jsme se nevyhnuli, to je potřeba říci, nicméně šlo o prv­ní akci tak velkého rozsahu po dlouhých letech. Uznáváme, že pro některé dodavatele první etapa nedopadla podle jejich a ani našich představ a nyní bohužel probíhá klasické re­klamační řízení. Pozitivní je nicméně fakt, že druhá etapa probíhá dle plánu po všech strán­kách. Již 15. října 2010 byla provedena tlako­vá zkouška na kotli číslo 22 a 20. listopadu pak na kotli č. 21. Proces najíždění začne po­čátkem příštího roku, v druhé jeho polovině by­chom chtěli druhou etapu ukončit. Potíže první etapy se pozitivním způsobem odrazily v etapě druhé. Časový harmonogram bude proto zřej­mě dodržen. V případě obnovy elektrárny Prunéřov jsme získali EIA, v Kadani začalo slyšení k procesu územního řízení. Přímo v elektrárně jsme již při­kročili k přípravám, realizujeme některé přelož­ky sítí. Z důvodu táhlých legislativních opatření začne, věřím, obnova prunéřovské elektrárny v březnu 2012. To je o rok později, než jsme měli v plánu. Projekt paroplynové elektrárny v Počeradech (blíže se o projektu zmiňujeme na stránkách 75 až 82, -pozn. redakce) má velice ambicióz­ní harmonogram. Začátek je stanoven na duben 2011 a první proud by měla paroplynová elekt­rárna začít dodávat již v první polovině 2013 ...

… A nyní prosím k Ledvicím.
Zkušenosti nabyté v rámci obnovy elektrárny v Tušimicích se snažíme maximálně využít při výstavbě nového zdroje v Ledvicích. Mnoho do­davatelů získává stále více a více jistoty v tom, že dokážou v požadované kvalitě a čase realizovat tak velké projekty. Bohužel ani zde se nedaří vy­hnout problémům, ale to se při závádění nových technologií stává.

Plány na obnovu uhelných zdrojů vznikaly ve „šťastných časech“ ekonomického růstu, především v roce 2005. Pak z roku na rok na­stala celosvětová finanční krize. Kdyby se pro­jekt chystal nyní, jak by vypadal?
Těch náhlých změn v oblasti prolomení nebo neprolomení těžebních limitů, emisních povole­nek a dalších záležitostí je za posledních několik měsíců tolik, že by to určitě vypadalo jinak, než jak nyní probíhá. Ale takový je život, uvidíme, co nás ještě čeká příští rok, další léta. Ta nejistota určitě není k dobru věci.

Lze ještě v průběhu obnovy přistoupit na něja­ké změny?
Podmínky již podepsaných smluv v rámci běžících projektů budou ze strany ČEZ naplně­ny. Ve fázi realizace, kdy mají dodavatelé na­koupeny materiály a zahájili výrobu, by byla každá změna složitá. Pokud bychom k tomu při­stoupili, bylo by to na úkor dodržení časového harmonogramu nebo navýšení rozpočtu. Tlak na dodavatele vyvíjíme tam, kde to lze – napří­klad v rámci plánované obnovy elektrárny Prunéřov. Modifikujeme znění dohod, sice je to problematické a nepříjemné pro všechny, ale věřím, že se s tím dodavatelé vyrovnají, věřím, že to chápou.

Co aktuálního se v Ledvicích nyní děje?
Je toho samozřejmě mnoho, nicméně bych rád zmínil fakt, že se již do strojovny navážejí díly srdce celé nového zdroje – turbíny. Počátkem příštího ro­ku pak proběhne montáž. Za významný okamžik považuji to, že začaly přípravy na montáž elektro a řídicích systémů. Výstavba nového zdroje 660 MW s nadkritickými parametry páry pod vedením gene­rálního dodavatele díla, ŠKODA PRAHA Invest, je rozdělená na několik etap. Například 3. etapa, kterou jsme úspěšně zkolaudovali, obsahovala vyklízení staveniště, výstavbu nového zauhlování, chemické úpravny vod, vodního hospodářství a plynové přípojky. Tuto etapu jsme, po tříměsíč­ním zkušebním provozu, zkolaudovali 30. září 2010. Technologie fungují bez jakýchkoliv prob­lémů. Čtvrtá etapa obsahuje samotnou výstavbu nového zdroje, 5. etapa zahrnovala vnější vlečku (realizována 2007 až 2008)...

... a 6. etapa?
Myslíte realizace vyvedení výkonu z rozvod­ny Chotějovice do rozvodny Vyškov? To bylo ukončeno v létě a vše je připraveno až ke hra­nici elektrárny. Taktéž stator generátoru je již na místě, a i když šlo o velmi komplikovanou událost, specializovaná firma se ujala realizace naprosto profesionálně. Stejně tak hodnotím i výstavbu chladicí věže. Kdyby šlo všechno tak hladce, jsem naprosto spokojený. V současné době se realizuje montáž hlavní a vedlejší ocelové kon­strukce kotle, tlaková část kotle bude připravena k montáži počátkem příštího roku.

U kotle bych se rád zastavil, promiňte,… Ocel na konstrukce je z Číny, montáž realizují zahra­niční montéři. Čeští výrobci ocelových konstruk­cí a montéři nevyhovovali?
Otázka je velice přímá, stejně taková bude i moje odpověď. Vámi uvedené dodávky jsou součástí většího celku, který získala společnost Alstom. My, jako investor, do výběru podsubdo­dávek nechceme a nemůžeme zasahovat. Plná zodpovědnost za kvalitně provedenou a včasnou práci je na generálním dodavateli a jeho doda­vatelích. Dodržení kvality a harmonogramu, to je to, na čem lpíme.

Součástí projektu je i výstavba dvou sil hospo­dářství vedlejších energetických produktů. O co půjde?
Jde o popel ve dvou úrovních kvality, dále pak škváru a sádrovec. Našim zájmem je uplatnit produkty z výroby pro potřeby stavebnictví. Snad krize v tomto oboru odezní dříve, než se naše sila začnou těmito produkty plnit. Rád bych v rámci této otázky vyzdvihl právě pro­bíhající realizaci odsíření, což s produkcí druhotných produktů vlastně souvisí. V současné době probíhá montáž absorbérů, ve fázi výstavby se nacházejí podpůrné budovy, probíhá příprava na vyvedení kouřovodu vyčištěných spalin do chladicí věže.

Když jsme byli loni v listopadu na staveništi, prv­ní otázka, která nás napadla, byla: „Jak výstavba ovlivní chod stávajících bloků?“
Pokud se ptáte na případné narušení chodu fungujících bloků, tak k tomu nedošlo. Opatření bylo takové množství, že nás to ani nepřekvapuje. S vedením elektrárny jsme navíc prostřednictvím zá­stupců našeho investorského týmu, v součinnosti s týmem generálního dodavatele, v každodenním kontaktu, snažíme se minimalizovat případná rizika.

Jakou budoucnost vidíte v případě paroplyno­vých cyklů?
Čím více slunečních a větrných elektráren bude dodávat do sítě svůj nestabilní výkon, tím aktuálnější bude výstavba stabilizačních zdrojů, které dokážou flexibilně a efektivně zareagovat na danou situaci. A těmi paroplynové cykly zcela jistě jsou.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy palivaTESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy paliva (32x)
Naše firma TESPO engineering s.r.o. dlouhodobě patří mezi firmy, které se nebojí vyvíjet, vymýšlet, a především také rea...
Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II (29x)
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část rozhodujících technologických zařízení Elektrárny Tušimice II se blíží k hrani...
Nový řídicí systém umožní snížit nebo zvýšit výkon o 5 % z nominálního výkonu během 30 sekund,“Nový řídicí systém umožní snížit nebo zvýšit výkon o 5 % z nominálního výkonu během 30 sekund,“ (24x)
uvedl Ing. Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov společnosti ČEZ, a. s....