Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    „V rámci výstavby a obnovy uhelných zdrojů energie budou realizovány moderní technologie s maximálním ohledem na dosažení vysoké účinnosti nového zdroje,“

„V rámci výstavby a obnovy uhelných zdrojů energie budou realizovány moderní technologie s maximálním ohledem na dosažení vysoké účinnosti nového zdroje,“

Publikováno: 14.1.2008, Aktualizováno: 12.7.2022 13:25
Rubrika: Klasické, Rozhovory

řekl v rozhovoru Václav Matys, ředitel sekce Výstavba a obnova zdrojů v tuzemsku ČEZ.

Můžete uvést technologie, které byly instalovány pro zvýšení účinnosti spalovacího procesu a vedly ke snížení energetické náročnosti?
V letech 1992–1998 realizovala ČEZ rozsáhlý ekologický program, v rámci kterého se realizovalo celkem 28 odsiřovacích jednotek a 7 fluidních kotlů. Dále došlo k rekonstrukci elektroodlučovačů popílku, modernizaci řídících systémů elektráren, použití frekvenčních měničů pro motory o velkém příkonu a použití nové generace hořáků.
Realizací tohoto programu se podařilo snížit emise SO2 o 92 %, NOx o 50 % (instalace nové generace hořáků), CO o 77 % a energetickou náročnost (např. použitím frekvenčních měničů u motorů s velkým příkonem).

Jaký je vývoj ve využití odpadů z elektráren jako druhotné suroviny?
Produkty po spalování uhlí (popílek, struska) a odsíření spalin (energosádrovec) byly v souladu s platnou legislativou certifi kovány jako stavební výrobky pro využití při výrobě stavebních hmot a výrobků (přísada při výrobě cementu, keramických výrobků, sádrokartonové desky). Dále byla certifi kována směs těchto produktů včetně záměsové vody a popř. aditiva (vápno) jako stavební výrobek, tzv. stabilizát (deponát, granulát). Tento výrobek se převážně využívá při rekultivaci vytěžených povrchových dolů. Téměř 90 % vedlejších energetických produktů je v současné době využíváno jako stavební výrobky.

Václav Matys
 

Václav Matys

Uvedl byste technologie způsobující snížení dopadů na životní prostředí?
V rámci projektů využití biopaliv pro výrobu elektřiny a tepla byly úspěšně provedeny potřebné úpravy technologického zařízení v elektrárnách Tisová, Hodonín a Poříčí za účelem spoluspalování dřevní štěpky společně s uhlím.
U fluidních kotlů se provedla provozní a technická opatření ke snížení spotřeby vápence pro odsíření spalin vedoucí ke snížení spotřeby až o 50 %.

Jaké modernizační akce v současnosti probíhají a chystáte v nejbližších letech na stávajících elektrárnách?
ČEZ zahájil program obnovy uhelných elektráren a ta zahrnuje komplexní obnovu zastaralé technologie za moderní (tzv. retrofi t) a výstavbu nových tepelných hnědouhelných elektráren. Již letos tak začala realizace komplexní obnovy Elektrárny Tušimice.
V rámci komplexní obnovy bude realizována výstavba 4 nových granulačních kotlů a odsíření, montáž nových turbín, elektročást a systém řízení, rekonstrukce zauhlování, rekonstrukce odtahu VEP a vyvedení tepla a úprava chladicí vody.
Původní čistá účinnost bloku 32,7 % se zvýší na 37,6 %. Realizací komplexní obnovy se dosáhne snížení celkové hlučnosti elektrárny. V tabulce 1 jsou uvedeny parametry bloku ETU před obnovou a po obnově.
V současné době se připravuje obnova v elektrárně Prunéřov 3 × 250 MW s realizací v letech 2011–2014. Charakter komplexní obnovy bude obdobný obnově tušimické elektrárny.

Tabulka 1

Parametry

Před obnovou

Po obnově

Výkon

200 MWel

200 MWel

Přehřátá pára

17,46 MPa/540 °C

18,1 MPa/575 °C

Přihřátá pára

4,06 MPa/540 °C

3,81 MPa/580 °C

Emise NOx

320–440 mg/Nm3

max. 200 mg/Nm3

Emise SO2

450–500 mg/Nm3

max. 200 mg/Nm3

TZL

60–100 mg/Nm3

max. 20 mg/Nm3

Účinnost bloku (brutto)

33–34 %

cca 38,7 %

Přibližte plány výstavby nových zdrojů.
V elektrárně Ledvice se připravuje výstavba nového zdroje o výkonu 660 MWel. Nový blok bude splňovat technické parametry nejmodernějších bloků s nejvyšší účinností a s velmi nízkými emisemi škodlivin. Bude instalován věžový granulační kotel s nadkritickými parametry páry na úrovni 600 °C/610 °C/28 MPa, s předpokládaným výkonem cca 1.678 t/h páry při kondenzačním výkonu 660 MWe a s uvažovanou účinností vlastního kotle 91,23 %. Dodržení emisních limitů NOx a CO je řešeno primárními opatřeními na kotli.
Pro odsíření spalin je navržena mokrá vápencová vypírka s produkcí čistého energosádrovce. Odsířené spaliny budou zavedeny přímo do chladicí věže.
Využijeme moderní vyzkoušené technologie s maximálním ohledem na dosažení vysoké účinnosti nového zdroje. Zvolená koncepce bloku přináší minimalizaci dopadů na životní prostředí, spotřebu vod a produkci odpadů.

Co se plánuje s produkty spalování?
Produkty ze spalování (popílek, struska) a odsiřování (energosádrovec) budou smíchány dle předepsané receptury se záměsovou vodou a vápnem. Tímto procesem vznikne certifi kovaný výrobek, „aditivovaný granulát“, litý do výsypek povrchových severočeských dolů – Dolů Bílina. Ověřovací zkoušky vlastního výrobku z 06/2007 prokázaly, že takto vyrobený granulát splňuje požadavky na stavební výrobek určený do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti. Pro dopravu a ukládání vedlejších energetických produktů bylo zvoleno použití dopravy zahuštěné směsi (aditivovaný granulát litý) potrubím, a to zejména s ohledem na minimalizaci vlivu zařízení na životní prostředí (zásadní snížení hlučnosti, prakticky nulová prašnost oproti použití pasových dopravníků).
V tabulce 2 jsou uvedeny pro srovnání technické údaje nového bloku elektrárny Ledvice a nahrazovaných bloků B2 a B3 o výkonu 110 MWel.

Tabulka 2

Parametry

Nový zdroj

Bloky B2 a B3

Vykon

660 MWel

2 × 110 MWel

Parametry přehřate pary

27,3 MPa/600 °C

12,8 MPa/540 °C

Parametry přihřate pary

4,9 MPa/610 °C

3,6 MPa/540 °C

Emisni limity NOx

200 mg/Nm3

650 mg/Nm3

Emisni limity SO2

150 mg/Nm3 (200 dle legislativy)

1.700 mg/Nm3

TZL

20 mg/Nm3 (30 dle legislativy)

100 mg/Nm3

Učinnost bloku (brutto)

cca 47 %

cca 37 %

Spotřeba uhli

656 kg/MWh

1.130 kg/MWh

Emise CO2

735 kg/MWh

1.356 kg/MWh

Emise NOx

0,55 kg/MWh

2,11 kg/MWh

Emise SO2

0,41 kg/MWh

5,01 kg/MWh

TZL

0,06 kg/MWh

0,08 kg/MWh

Kde ještě existují rezervy ve využití odpadů z elektráren v jiných oborech jako druhotná surovina? Jednáte se stavebními fi rmami nebo jinými obory, co vše by šlo využít?
Využití vedlejších produktů (VEP), což znamená certifi kovaných výrobků (nikoli odpadů), je limitováno možnostmi přepravy, dobou zpracovatelnosti, kvalitativními požadavky externích odběratelů a samozřejmě poptávkou. VEP je možné využít v různých oborech (stavebnictví, výroba cementu, krajinotvorba apod.). Např. použití stabilizátu jako podkladu pro silniční tělesa je ověřené a výhodné, ale je limitováno dopravní vzdáleností místa použití, neboť po několika hodinách dochází k jeho tuhnutí. Naopak např. v elektrárně Ledvice je v současné době odebírán popílek zahraničním odběratelem, obdobná situace je v elektrárně Dětmarovice (použití pro cementárnu).
U nových projektů je vždy posuzováno, zda bude možné realizovat využití VEP. Oddělený odběr a skladování hrubé frakce a jemné frakce popílku bylo zvoleno na základě zvýšené poptávky na popílek jemné frakce, která splňuje požadavky ČSN EN 450, také u nového projektu v elektrárně Ledvice. Ročně se bude odebírat cca 100 tis. tun. Odběr energosádrovce se váže na kapacitní možnosti stávajících výrobců sádrokartonových desek, kteří odebírají sádrovec z elektráren Mělník a Počerady. Převážná část produkce VEP se však využívá jako certifi kovaný výrobek (stabilizát, granulát, deponát) pro zahlazování vytěžených povrchových dolů.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (60x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
V Elektrárně Dětmarovice plánují výstavbu dálkového horkovodu (56x)
Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972 až 1976 a svým výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárno...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (48x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...