Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Biomass    Uhlí z velké části nahradí biomasa

Uhlí z velké části nahradí biomasa

Publikováno: 29.3.2009, Aktualizováno: 12.7.2022 13:30
Rubrika: Biomass, Technologie, materiály

Nahradit výraznou část spalovaného uhlí biomasou je důvodem modernizace fluidního kotle v Elektrárně Hodonín. Pro společnost ČEZ akci realizuje česká dceřiná  společnost rakouského koncernu AE&E Group. Projekt patří mezi pilotní a po jeho odzkoušení bude princip náhrady části uhlí alternativním palivem realizován i na  dalších elektrárnách.

Provoz v elektrárně pracoval doposud se dvěma kotli  spalujícími lignit, resp. uhlí s parním výkonem 170 t/h. Po prokázání schopnosti kotlů spalovat směs uhlí a biomasy, vedení elektrárny rozhodlo navýšit 'alternativní' složku na maximum. Limitním se ukázala doprava palivové směsi, a to zejména v oblasti dopravních tras paliva v kotelně od zásobníků ke kotli.

Proto se vedení společnosti rozhodlo modernizovat kotel č. 2 (včetně řídicího systému) tak, aby byl schopen spalovat biomasu až v hodnotě 60% tepelného ekvivalentu uhelného paliva bez provozních problémů. Projekt se skládal z výstavby nového příjmového místa biomasy na stávající venkovní skládce uhlí. Místo bylo vybaveno šnekovým podavačem, do kterého je posunována dřevní štěpka kolovým nakladačem. Navazující dopravník zajišťuje dopravu paliva na stávající vnější zauhlovací pásy. Zde byla instalována váha, pro přesné zaznamenávání dopravovaného množství biomasy do kotle. Dopravní trasa na skládce je navržena pro výkon na skládce 100t/h při referenční sypné měrné hmotnosti 250 m3/kg. Úpravy v kotelně spočívaly v demolici dvou nepoužívaných betonových bunkrů na uhlí a v dodávce nových ocelových sil na biomasu v kotelně o užitečném objemu 2 × 180 m3. Tento objem je maximální pro vzniklý prostor mezi stávajícími betonovými sloupy a sousedními uhelnými zásobníky. Doprava je realizována prostřednictvím šnekových dopravníků do stávajících dvou tras řetězových dopravníků směrem ke kotli. Původní řetězové byly v minulosti dimenzovány na dopravu lignitu, který má při dané výhřevnosti větší objem a tudíž se staly limitní pro dopravované množství biomasy. Množství paliva bylo stanoveno s ohledem na dosažení jmenovitého výkonu kotle při spoluspalování s uhlím v poměru tepelných příkonů do kotle: 40 % v uhlí a 60% v biopalivu. Dopravované množství biomasy je dimenzováno na 2 × 25 t/h. Do úvahy přitom byl vzat rozptyl vlastností obou paliv.

Dále bylo třeba (s ohledem na výše zmíněnou rozdílnost v měrné sypné hotnosti biomasy a uhlí) rekonstruovat partii před kotlem. Byly dodány nové výsypky a svodky ze stávajících řetězových dopravníků, které jsou zaústěny do sifonových vstupů do kotle. V těchto svodkách jsou pro oddělení prostředí a ochranu dopravních tras instalovány nové zvětšené rotační podavače. Kompletní projekt modernizace kotle zahrnoval veškeré potřebné činnosti od engineerigu, přes zajištění a instalaci nových zařízení až po finální provozní zkoušky. Nezbytná byla také modifikace řídicího systému pro seřízení dopravy a spalování obou paliv. V současnosti nastavený systém umožňuje zajištění požadovaného výkonu kotle prostřednictvím uhlí či biomasy, anebo směsí obou paliv.

Společnost AE&E CZ s.r.o. realizovala tento projekt v hodnotě přes 100 milionů korun za méně než devět měsíců a koncem minulého roku jej po prokázání garantovaných parametrů předala zákazníkovi.

Zkoušky prokázaly, že poměr spalované biomasy k uhlí by bylo možno, po splnění dalších podmínek, dále zvýšit až na 100%. Úspěšný provoz modifikovaného kotle prokazuje perspektivu myšlenky nahrazování části paliva dříve postavených uhelných kotlů biomasou a tím přispět k snížení emisí a k zlepšení životního prostředí.

Substitute of a significant part of coal combustion by biomass is the reason for fluid boiler modernization in the power plant Hodonín. The works are performed by the Czech subsidiary of the Austrian concern AE&E Group for the company ČEZ. The project belongs to the pilot ones and after testing, the principle of substituting part of coal by alternative fuel shall be implemented also in other power plants. The tests have proved that the proportion of combusted biomass and coal might be increased after complying with additional conditions up to 100%. Successful operation of modified boiler proves the prospects of the idea of substituting part of fuel of the formerly built coal boilers by biomass and thereby contribute to emission decrease and environmental improvement.

Замена существенной части сжигаемого угля биомассой является причиной модернизации флуктуационного котла на электростанции в Годонине. Для компании ЧЕЗ это осуществляет чешская дочерняя компания австрийского концерна 'AE&E Group'. Проект является ведущим, и испытания принципа замены угля альтернативным топливом будут проведены и на других электростанциях. Испытания показали, что соотношение сжигаемой биомассы и угля можно было бы увеличить после выполнения иных условий до 100%. Успешная эксплуатация модифицированного котла доказывает перспективу идеи о замене части топлива ранее сконструированных угольных котлов биомассой, и, тем самым, способствует снижению эмиссий и улучшению окружающей среды.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


Fotogalerie
Zaústění nových dopravníků biopaliva do stávající dopravy v kotelněDispozice rozmístění dopravy biomasy v kotelněVenkovní skládka paliva

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dodavatel oceli měl dvojí důvod k radosti (49x)
3. června 2011 oslavila společnost MUT Tubes, s.r.o. spolu se svojí dceřinou společností MUT Automotive, s.r.o. páté vý...
Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (44x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...
Válcovna trub Třineckých železáren slaví 130 let a pozve  lidi do provozu Válcovna trub Třineckých železáren slaví 130 let a pozve lidi do provozu (31x)
Ropné vrty s vysokou přesností, potrubí pro těžbu břidlicového plynu, ale i konstrukce nové haly svinovského nádraží či ...