Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Odstávka Elektrárny Ledvice při výstavbě nového zdroje

Odstávka Elektrárny Ledvice při výstavbě nového zdroje

V průběhu výstavby nového zdroje v Elektrárně Ledvice (ELE) vznikla potřeba řešení propojení stávajícího a nově budovaného potrubního sytému. Z tohoto důvodu byl generální dodavatel stavby - ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. - postaven před řadu obtížných úkolů, zejména oblastech:
- Strategie vedení akce „odstávka“ s bezpodmínečným splněním krátkého a tím nejvýše ekonomického výpadku ve výrobě tří stávajících bloků ELE.
- Řízení kritických situací při plnění harmonogramu odstávky s ohledem na souběh prací dodavatelů.
- Dodržování právních norem z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí.
- Provedení díla v souladu s technickými normami a provozními předpisy bez ohledu na časovou tíseň.
Jako dodavatel pro realizaci spojovacího potrubí v průběhu odstávky ELE byla vybrána firma JINPO PLUS a. s. Autor v článku (Ing. Pavel Vojtíšek, JINPO PLUS, a.s.) popisuje způsob montáže, úpravy a výměnu potrubí.

Downtime of the Ledvice power plant during the construction of the new source
During the construction of the new source at the Ledvice power plant (ELE) the situation arose where the linking of the existing and the newly built piping system had to be solved. Therefore, the general supplier of the construction - ŠKODA PRAHA Invest s. r.o. – faced several difficult tasks, mainly:
• The strategy of “downtime”; unconditionally fulfilling short and the great economic breakdown in the production of the three existing ELE blocks.
• Managing critical situations when meeting the shutdown time schedule with regard to the parallel work of suppliers.
• Keeping work safety, fire protection and protection of the environment legal standards.
• Carrying out the work in accordance with the technical standards and operating regulations irrespective of the time pressure.
JINPO PLUS a. s. was selected to connect the piping during the shutdown of ELE. The author of the article describes the method of installing, modifying and replacing the piping.

Остановка Электростанции Ледвице при строительстве нового генератора
В процессе строительства нового генератора на Электростанции Ледвице (ELE) возникла необходимость решения подключения действующей и вновь проложенной трубопроводной системы. По этой причине перед Генеральным подрядчиком строительства – фирмой Шкода Прага Инвест были поставлены сложные задачи в следующих областях:
• Стратегия проведения остановки с безусловным выполнением краткого и, поэтому наиболее экономного выпадения в производстве электроэнергии трёх блоков Электростанции Ледвице.
• Управление критическими ситуациями при соблюдении графика остановки Электростанции, с учётом проведения работ подрядчиками.
• Выполнение правовых норм в области безопасности труда, пожарной охраны, охраны окружающей среды.
• Проведение работ в соответствии с техническими нормами и эксплуатационными предписаниями, не смотря на тесные временные рамки.
Для проведения присоединения трубопровода во время остановки Электростанции Ледвице в качестве поставщика и подрядчика была выбрана фирма JINPO PLUS. Автор статьи описывает способ монтажа, подготовку и замену трубопровода.

Článek najdete ve formátu PDF zde.

Zajistěte si časopis All for Power včas. Využijte možnost předplatného zde.

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (59x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
Svařování komponent jaderných elektráren (55x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
V Elektrárně Dětmarovice plánují výstavbu dálkového horkovodu (53x)
Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972 až 1976 a svým výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárno...