Nacházíte se:  Úvod    On-line    Výstavba nového bloku Ledvice    Vodní hospodářství v Elektrárně Ledvice

Vodní hospodářství v Elektrárně Ledvice

Nejmodernější technologie jednadvacátého století jsou pro úspěšné absolvování celého procesu výroby elektrické energie závislé na používání kvalitně upravené vody. Proto, byť rozsahem malá část technologického zařízení, se stává důležitou pro dlouhodobé fungování celé elektrárny. Vodní hospodářství v rámci výstavby nového bloku v Ledvicích realizuje společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., která tak může uplatnit mnohaleté zkušenosti z daného oboru. Součástí dodávky a realizace obchodního balíčku OB25 je převážně čištění a doprava průmyslových vod, čištění odpadních vod a splašků z areálu Elektrárny Ledvice (ELE). V nejbližší době se budou uvádět do provozu tři technologické provozní soubory. Použitá nejmodernější technologie je navržená tak, aby respektovala současné trendy, koncepční návrh ELE a dosáhla maximální automatizace.

Likvidace a úprava odpadních vod
Dešťové vody z areálu ELE jsou svedeny do nově vybudované čerpací stanice dešťových vod, odkud jsou následně regulovaným čerpáním dopravovány do tří usazovacích nádrží v objektu Likvidace odpadních vod (LOV). Účelem objektu LOV je dosáhnout po realizaci nového zdroje 660 MWe maximálního zachycení a likvidaci kalů, obsažených ve všech odpadních vodách (např. odpadní vody z úpravny uhlí, odluhy z technologických procesů bloku a dešťové vody z areálu ELE), zaústěných na LOV a uvolnění třetí sedimentační (pojistné) nádrže pro dočišťování.
Pro dosažení maximální efektivity sedimentace kalu v usazovacích nádržích je nutné plynulé dávkování síranu železitého na množství přitékajících vod. Z tohoto důvodu jsou otáčky čerpadel dešťových vod řízeny frekvenčními měniči.  Frekvence je udávána na základě přírůstku nebo úbytku výšky hladiny, která reaguje na nátok do objektu a tím dochází k plynulému vyčerpávání dešťových jímek. Maximální projektovaný průtok je 720 m3/h.
Kalová koncovka pro odvodnění usazených kalů je koncepčně postavená na funkci komorového lisu, který umožňuje dosáhnout vysoké koncentrace sušiny. Při provozních zkouškách bylo vyhodnoceno účinné odvodnění na úroveň 45 % sušiny (v závislosti na době filtrace). Vlastní technologie kalového hospodářství je umístěna samostatně, v nově vybudovaném temperovaném objektu. Kromě zázemí (umývárna, WC, provozní místnost, rozvodna a sklad) budou v objektu kalového hospodářství umístěny i zahušťovací nádrž, homogenizační nádrž, plnící čerpadla, flokulační stanice, dávkovací čerpadla, kalolis a jímka filtrátu s ponornými čerpadly a dopravníky. V samostatném přístřešku pak bude kontejner pro odvodněné kaly.
Do zahušťovací nádrže je zaústěn výtlak z předúpravy kalů z nové chemické úpravny vod (CHÚV I) a výtlak kalů z usazovacích nádrží LOV. V nádrži dochází k zahuštění kalu na hodnotu s obsahem pevné fáze kolem 2 až 3 %. Před strojním odvodněním je kal upraven dávkováním polymerního flokulantu. Úprava je prováděna v homogenizační nádrži, ze které je kal čerpán podle potřeby tlakovými čerpadly do kalolisu, kde dochází k odvodnění. Vyfiltrovaná voda z kalolisu a odsazená voda ze zahušťovací nádrže je čerpána zpět na nátok do usazovací nádrže.

Celý článek od Ing. Viktora Neveselého, hlavního inženýra projektu z firmy KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., najdete v náhledovém formátu PDF ZDE. On-line možnost předplatného tištěné verze časopisu, včetně vydání All for Power 3/2009 s rozsáhlou rubrikou o výstavbě nadkritického bloku 660MWe v Ledvicích, je ZDE.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (46x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...
Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (42x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...
Dodavatel oceli měl dvojí důvod k radosti (36x)
3. června 2011 oslavila společnost MUT Tubes, s.r.o. spolu se svojí dceřinou společností MUT Automotive, s.r.o. páté vý...