Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    V průmyslové zóně Triangle slouží nová rozvodna 110 kV

V průmyslové zóně Triangle slouží nová rozvodna 110 kV

Publikováno: 24.12.2018
Rubrika: Rozvody energií

ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ dokončila významnou strategickou stavbu - rozvodnu 110 kV Triangle, která zajistí příkon více než 50 MW pro připojení společnosti NEXEN TIRE Europe s.r.o. Rozvodna nacházející se v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce tak rozšíří potřebnou distribuční kapacitu novým investorům a tím i novým pracovním místům v regionu. Investiční náklady na tuto akci se vyšplhaly na téměř 200 milionů korun. Díky novému výrobnímu závodu společnosti Nexen vznikne v Ústeckém kraji postupně až 1500 nových pracovních míst.

Historie projektu

V první etapě byly projekční práce zahájeny v roce 2005 se záměrem vybudovat dvojnásobné vedení 110 kV TR Výškov – TR Triangle, novou transformovnu TR 110/22 kV Triangle a dále záložní napájecí vedení 110 kV TR Žatec - TR Triangle, společně s vývodovým polem 110 kV v TR Žatec. S ohledem k nižší naplněnosti průmyslové zóny a výhledu kapacitních požadavků a ve vazbě na ekonomické hledisko, bylo v tomto období realizováno pouze vedení 2x110 kV z TR Výškov do TR Triangle, provozované v napěťové hladině 22 kV. Dále byla realizována budova společných provozů, resp. rozvodna R 22 kV, která byla provozována v režimu spínací stanice. Poslední fází byla realizace kabelového rozvodu 22 kV v areálu průmyslové zóny. Zbývající provozní a stavební soubory byly prozatím odloženy, včetně záložního napájecího vedení z TR Žatec. Výstavba proběhla v letech 2006-2007.

„V průběhu dalších let bylo potřeba doplnit s ohledem na vývoj charakteru odběrů záložní napájení průmyslové zóny. Za tímto účelem byla v roce 2011 založena nová investiční akce. V rámci této akce mělo být pokračováno v dokončení díla dle záměru vyvolané investice z let 2006-2007. Konkrétně se jednalo o vybudování vedení 110 kV z TR Žatec do spínací stanice Triangle, provozovaného v napěťové hladině 22 kV,“ vysvětluje Pavel Šolc, člen představenstva a ředitel úseku Řízení distribučních aktiv ČEZ Distribuce.

Ve vazbě na proběhlou změnu standardů a vzhledem k dalším změnám byla aktualizována projektová dokumentace (PD), rozpočet a proces komplikovaného majetkoprávního projednání. V průběhu aktualizace PD však došlo ke vstupu strategické investora do průmyslové zóny - jihokorejské společnosti Nexen Tire Corporation Czech s.r.o. s požadavkem na připojení příkonu ve výši 50 MW. To přesáhlo původně uvažované parametry zóny a bylo nutné aktualizovat technické řešení. Finální verzí aktualizované PD investiční stavby byla nakonec výstavba jednoduchého vedení 110 kV z TR Žatec do TR Triangle provozovaného v napěťové hladině 110 kV a výstavba vývodového pole 110 kV v TR Žatec. Délka nového vedení VVN je 5,6 km a je tvořena 24 mřížovými stožáry. Stavba vedení byla dokončena 15. prosince 2015.

Po dokončení stavby - především pak nové TR Triangle - dle původního záměru z let 2005-2007 odstartovala v roce 2015 již zmíněná Žádost o připojení a následně smlouva se žadatelem společností Nexen Tire Corporation Czech s.r.o. (dále jen Nexen). Požadovaný příkon 50 MW měl být připojen z napěťové hladiny 110 kV, což znamenalo drobnou úpravu rozpracované PD ve smyslu doprojektování vývodového pole 110 kV v nové TR Triangle. Toto vše se promítlo do další investiční akce Triangle, nové R110kV. V průběhu výstavby byla přijata opatření pro eliminaci případných dočasných rizik týkající se dodávky el. energie do transformovny Nexen prostřednictvím propojení vedení 110 kV V1531 Žatec-Triangle a kabelu vvn žadatele. Výše požadovaného příkonu a charakter odběrného místa předznamenala pro žadatele výstavbu transformovny 110/22 kV. Obě nové transformovny jsou propojeny kabelem vvn, jehož investorem byla společnost Nexen. Současně probíhaly i práce v TR Výškov. V areálu TR Výškov byl realizován kabelový vývod 2x 110 kV ze zapouzdřeného rozvaděče vvn, který je ukončen v portálech stávajících linek směřujících do PZ Triangle. Tímto došlo k přechodu napájení průmyslové zóny z 22 kV na 110 kV. V samotné průmyslové zóně Triangle byla dokončena výstavba rozvodny R 110 kV, která je řešena jako venkovní, se dvěma systémy přípojnic, se třemi poli přívodů z linek 110kV, jedním polem vývodu pro žadatele, dvěma poli vývodů na transformátory 110/22kV a jedním polem spínače přípojnic. Kromě výše uvedených polí je v rozvodně uvažováno s prostorovou rezervou pro případné rozšíření rozvodny o další pole a to jak pole vývodu, tak i pole třetího transformátoru. V transformovně jsou celkem instalovány 2 transformátory o výkonu 40 MVA. Technologické úpravy (rozšíření polí) se dotkly rozvodny R 22 kV včetně řídicího systému a ochran.

Základní informace

 • Název stanice: TR Minice Triangle 22 kV
 • Provozovatel: ČEZ Distribuce, a.s.
 • Adresa: Žatec, PZ Triangle
 • GPS: 50°22'49.297"N, 13°34'31.008"E
 • Místo: PZ Triangle
 • Kat. území: Minice 777706
 • Č.lv.: 117
 • Budovy: p.p.č.: 293/12
 • st.p.č.: 148
 • č.p./č.e.: bez č.p.
 • Pozemky: p.p.č.: 457/2, 457/8, 457/9, 457/10, 457/17

Etapy výstavby, významných oprav a rekonstrukcí:

 • 2007 – 1. etapa výstavby – dvojité vedení VVN Výškov – Minice Triangle, provozované VN a R22 kV umístěná v BSP
 • 2015 – 2. etapa výstavby - jednoduché vedení VVN Žatec – Minice Triangle
 • 2017 – rozšíření a přestavba R22 kV
 • 2018 – výstavba rozvodny 110 kV, stanoviště T101, T102, TL21, TL22

Transformace VVN/VN a kompenzace 22 kV

Objekt se skládá ze dvou zastřešených transformátorových stanovišť a dvou stání pro 2 tlumivky, opět zastřešená. Stavebně jsou stanoviště tvořena betonovými vanami na 100 % oleje a hasící směs. Jsou zde 2 transformátory T101 a T102 o výkonech 40 MVA, 110/22 kV a dvě tlumivky ASR 4.0 (5000 kVAr). Sekundární strany tlumivek vyvedeny do odporníku R21, R22.

T101
Typ ER33M-0
Výrobce ETD
Jmenovité napětí 110/23/(6,3) kV
Nejvyšší napětí 123/24/(7,2) kV
Jmenovitý převod 110+8 x 2% /23/(6,3) kV
Jmenovitý výkon 40/40/(12,5) MVA (v celém rozsahu regulace)
Spojení YNyn0/(d)
Typ regulace Pod zatížením
Napětí nakrátko 11,12 %
Převod proudu 210/1004/1146 A
Hmotnost transformátoru celková 61,6 t
Hmotnost oleje 13,4 t
Rok výroby / Výrobní číslo 2016/0969295

 

T102
Typ ER33M-0 
Výrobce ETD 
Jmenovité napětí 110/23/(6,3) kV 
Nejvyšší napětí 123/24/(7,2) kV 
Jmenovitý převod 110+8 x 2% /23/(6,3) kV 
Jmenovitý výkon 40/40/(12,5) MVA (v celém rozsahu regulace) 
Spojení YNyn0/(d) 
Typ regulace Pod zatížením 
Napětí nakrátko 11,29 % 
Převod proudu 210/1004/1146 A 
Hmotnost transformátoru celková 61,6 t 
Hmotnost oleje 13,4 t 
Rok výroby / Výrobní číslo 2016/0969300 

Tlak na termín

Projekční práce probíhaly v podstatě v několika časových intervalech. Rozhodujícím impulsem byla vždy přijatá žádost o připojení odběrného místa, výše požadovaného příkonu a jeho napěťová hladina.

Projekt dostavby TR Triangle byl realizován v režimu aktualizace projektové dokumentace z let 2005-2006. „V první fázi se jednalo o aktualizaci projektu výstavby vedení 110 kV z TR Žatec do TR Triangle. Jako komplikaci vnímáme především rozhodnutí v průběhu projektování o změně provozovaného napětí tohoto vedení z 22 kV na 110 kV ve vazbě na nové požadavky v zóně. Dalším faktorem byly dílčí změny v průběhu projektování TR Triangle ve smyslu uplatnění současných standardů ve vazbě na dodržení parametrů, schválených stavebním úřadem,“ uvádí Pavel Šolc. K největším komplikacím došlo při projektování vývodového pole 110 kV pro Nexen, kdy musely mezi sebou komunikovat obě projekční části a technologicky dořešit předávací místo, resp. způsob propojení z přípojnice na koncovky žadatele. Termín připojení společnosti NEXEN byl ohrožen procesním průběhem ZVZ. V tomto období bylo rozhodnuto o výstavbě dočasného portálu vvn a jeho projektování se stalo součástí přípravných prací vč. jeho následné realizace a následnou demontáž v rámci zprovoznění TR Triangle. Přípravné práce, jak projekční, tak realizační byly rozloženy v letech 2005 až 2018 a výsledkem je plnohodnotný provozní stav transformovny 110/22 kV Triangle, tj. dosažení cíle dle záměru z roku 2005-2006.

Strategická stavba

Nová transformovna 110/22 kV Žatec Triangle má zcela zásadní význam pro zásobování strategické průmyslové zóny Ústeckého kraje elektrickou energií. Stávající způsob zásobování umožňoval připojování nových odběrů do celkové kapacity 20 MW soudobého příkonu ze sítě 22 kV. Nová transformovna přímo u průmyslové zóny tuto kapacitu navyšuje až na 50 MW ze sítě 22 kV a dále umožňuje i přímé připojení ze sítě 110 kV (podobně jako připojení spol. Nexen Tire) s další dostupnou kapacitou. Vedlejším efektem nové transformovny je i uvolnění kapacity stávající sítě 22 kV v okolních transformovnách a naopak i možnost náhradních dodávek po sítích 22 kV z nové TR Triangle.

Společnost ČEZ Distribuce a.s. připravila jedno vývodové pole v nově realizované rozvodně 110 kV Triangle, z kterého již byla připojena odběratelská transformovna spol. Nexen pomocí kabelového vedení 110 kV přes areál průmyslové zóny. Toto jednoduché kabelové vedení 110 kV bylo realizováno odběratelem, má 3 provozní fáze + 1 rezervní a jeho délka je 2,9 km.

Výhody vyšší napěťové hladiny – pětinásobek výkonu na delší vzdálenost

Výhodou napěťové hladiny 110 kV je výrazně vyšší výkonová a přenosová kapacita, obecně lze konstatovat, že po vedeních o stejném průřezu lze přenášet pětinásobek výkonu na 5x delší vzdálenost. V případě nové TR Triangle se jedná o novou transformační kapacitu 110/22 kV (2x40 MVA) přímo v lokalitě průmyslové zóny pro zásobování odběratelů z hladiny vn a přenosovou kapacitu nových vedení 110 kV z TR 400/220/110 kV Výškov pro zásobování odběratelů z hladiny vvn. Přechodem napájení PZ Triangle na 110 kV dochází také ke zvýšení spolehlivosti a kvality dodávky elektřiny do průmyslové zóny, což je dané jiným způsobem provozu sítě 110 kV a místním kabelovým rozvodem sítě 22 kV.

„Rozvodna TR Triangle byla uváděna do provozu v období 2.7.2018 – 9.7.2018, k uvedení celé stanice do zkušebního provozu došlo dne 9.7.2018. Zkušební provoz byl povolen na období do 31.8.2018. Ve zkušebním provozu nebyla na nově instalovaném zařízení zaregistrována žádná porucha, která by ohrozila nebo omezila dodávky el. energie zákazníkům,“ uzavírá Pavel Šolc z ČEZ Distribuce.

Zkušební provoz rozvodny TR Triangle byl ukončen kolaudací celé stavby, příprava na kolaudaci probíhala v termínu 10. 7. 2018 – 22. 8. 2018, vlastní kolaudace proběhla 23. 8. 2018 a od 24. 8. 2018 je rozvodna v trvalém provozu.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Transformovna Minice Triangle 110/22kV se nachází na severozápadním okraji PZ Triangle, a je určena k zásobování elektrickou energií v PZ Triangle z distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.Transformovna Minice Triangle 110/22kV se nachází na severozápadním okraji PZ Triangle, a je určena k zásobování elektrickou energií v PZ Triangle z distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.Transformovna Minice Triangle 110/22kV se nachází na severozápadním okraji PZ Triangle, a je určena k zásobování elektrickou energií v PZ Triangle z distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.Transformovna Minice Triangle 110/22kV se nachází na severozápadním okraji PZ Triangle, a je určena k zásobování elektrickou energií v PZ Triangle z distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Čeká nás rychlá digitalizace distribuční soustavy,“„Čeká nás rychlá digitalizace distribuční soustavy,“ (53x)
říká v rozsáhlém rozhovoru pro All for Power Martin Zmelík, generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČEZ ...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (36x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
Reportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV AlbrechticeReportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV Albrechtice (29x)
Není malých „rock’n’roll(-í)“ a malých či méně významných rozvoden… Tímto způsobem by se dalo zahájit povídání s Romanem...