Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice

ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice

Publikováno: 4.8.2017
Rubrika: Rozvody energií

Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědomi odborníci ze společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (ČEZd). Proto se také jako první provozovatel distribuční soustavy (PDS) v České republice rozhodl touto problematikou vážně zabývat.

ČEZd, v současné době provozuje cca 46 tisíc distribučních transformačních stanic (DTS). Provozní měření v distribučních trafostanicích na straně nn je již instalováno u cca 13,5 tisíc z nich, což je přibližně třetina z celkového počtu. Téměř všechna měření jsou ale zatím odečítána ručně obsluhou přímo z přístrojů a poté přenesena do systému pro archivaci naměřených dat.

Dynamický rozvoj v energetice, zejména pak v oblasti obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny připojených do distribuční soustavy, zcela mění dlouholetý zažitý model distribuční soustavy s jednosměrným tokem výkonu od velkých elektráren ke spotřebitelům, a to hlavně díky velkému množství připojených fotovoltaických elektráren.

Proto se již před několika lety začalo v ČEZd velmi vážně diskutovat o vybavení všech DTS provozním měřením s dálkovým přenosem dat.

Výsledkem této diskuze bylo zpracování Koncepce měření DTS. Z Koncepce vzešel návrh systémového a dlouhodobého řešení, zahrnující požadavky jednotlivých útvarů s dosažením synergických efektů plynoucích ze sdílené komunikační a informační platformy. 

Navržené otevřené a modulární řešení by přitom umožnilo přizpůsobit tempo realizace projektu v závislosti na skutečném vývoji legislativního a regulatorního rámce a disponibilních prostředcích ČEZd.

Jedním z doporučení Koncepce byla realizace pilotního projektu Měření v DTS s cílem ověření realizovatelnosti záměru.

PILOTNÍ PROJEKT MĚL STANOVEN POMĚRNĚ AMBICIÓZNÍ CÍLE

Mezi hlavní cíle lze právem zahrnout integraci měřených veličin, povelů a signalizace do cílových systémů, tj. DŘS, DAM, Centrála řízení zátěže HDO a XEnergie, ověření různých druhů komunikace, jejich rychlosti a spolehlivosti a také prověření architektury, otevřenosti a modularity jednotlivých řešení.

Záměrem projektu bylo také testování dosud nepoužitých technologií v DS. V našem případě se např. jednalo o měření a dálkovou indikaci vybavené pojistky na vývodech nízkého napětí a také o senzory pro měření napětí a proudů na hladině vysokého napětí.

Před třemi lety bylo v pilotním projektu ČEZd zahájeno testování nových měřících technologií v distribučních trafostanicích pro měření kvalitativních parametrů elektřiny a nových komunikačních technologií pro bezdrátový dálkový přenos dat v režimech offline a online. V pilotním projektu byl kladen velký důraz na testování měřících a komunikačních komponent od více dodavatelů založených na modulárním řešení.

Testování v reálném prostředí distribuční soustavy na vzorku 19 DTS trvalo rok a půl a během této doby byly získány cenné informace a zkušenosti pro přípravu plošné instalace ve všech DTS, tzv. rollout.

Kompletní výsledky pilotního projektu včetně ověření očekávaných přínosů byly pracovním týmem zpracovány do podoby Závěrečné zprávy a předloženy vedení společnosti, následně bylo rozhodnuto o plošné realizaci instalace měření ve všech DTS od roku 2017. V současné době je v plném běhu intenzivní příprava Projektu Měření DTS, která má tři etapy. V 1. etapě, která je již v realizaci, je postupně doplňováno cca 8 tis. stávajících monitorů sítě na hladině nízkého napětí v DTS o komunikační jednotky. Tato etapa bude ukončena již na konci letošního roku.

Ve 2. etapě budou osazeny všechny venkovní koncové DTS již novým systémem měření na hladině nízkého napětí. S ohledem na rozsah zařízení se jedná o velmi náročnou etapu s předpokládanou dobou realizace tři roky. Předmětem poslední, 3. etapy etapy projektu, plánované na r. 2023 bude instalace měření v uzlových a smyčkových stanicích. Zde budou navíc ve vybraných DTS instalovány komponenty pro indikaci poruchových proudů a pro dálkové ovládání silových prvků na hladině vysokého napětí. Zvýšení počtu dálkově ovládaných DTS umožní distributorovi lépe řídit toky elektrické energie generované decentrálními zdroji a v neposlední řadě také rychlost identifikace poruchy a následné obnovy napájení. V souvislosti s překotným vývojem nových technologií, zejména pro systémy chytrých elektroměrů (AMM), probíhá v souvislosti s 3. etapou interní diskuze o případném doplňujícím pilotním projektu uzlových a smyčkových stanic.

Po ukončení celého projektu bude ČEZd prvním provozovatelem distribuční soustavy na území ČR, který bude mít všechny distribuční stanice vybavené dálkově přenášeným měřením. To přispěje mimo jiné k optimalizaci rozvoje DS, zvýšení spolehlivosti provozu DS a snížení ztrát. Realizace projektu měření DTS umožní ČEZd reagovat na budoucí vývoj v oblasti elektroenergetiky, který je motivovaný především snahou odběratelů realizovat samovýrobu.

ČEZd bude připravena čelit stále se zvyšujícím nárokům na spolehlivost a kvalitu dodávek elektřiny a požadavkům na bezpečnost zásobování v krizových situacích (ČEZd provozuje tzv. kritickou infrastrukturu). V budoucnu lze také s velkou pravděpodobností očekávat tlak na dosažení úspory nákladů, v evropském kontextu pak i postupný přechod k Active grid managementu a zavádění smart grid řešení jako nákladově efektivního protipólu k tradičnímu přístupu posilování sítí, postupným nasazováním tzv. chytrých elektroměrů a v delším horizontu i nárůstem e-mobility, případně akumulace elektřiny. Realizací projektu měření v DTS potvrzuje ČEZd svoji vedoucí roli v oblasti zavádění nových technologií v rámci ČR.

ČEZ Distribution will measure all distribution transformer stations remotely
The well-known saying “...he who measures knows and he who knows measures...” applies twice as much in the distribution system. The experts of ČEZ Distribution are very much aware of this. (ČEZd). As the first operator of the distribution system in the Czech Republic, the company decided to get seriously involved in this issue.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Po ukončení celého projektu bude ČEZd prvním provozovatelem distribuční soustavy na území ČR, který bude mít všechny distribuční stanice vybaveny dálkově přenášeným měřením.Zařízení pro měření kvality elektřiny na straně nízkého napětíZařízení pro měření kvality elektřiny na straně nízkého napětí a indikaci poruch na straně vysokého napětí v DTS – řešení na míru do stávajícího rozváděčeZařízení pro měření vývodů nízkého napětí v rozváděči nízkého napětí v DTS se zobrazovacím displejem - řešení na míru do stávajícího rozváděče

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (141x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
„Jedna z největších transformoven vyroste za rok a čtvrt,“„Jedna z největších transformoven vyroste za rok a čtvrt,“ (45x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jiří Burkert, vedoucí projektu výstavby transformovny Kletné ze společn...
Rittal se představuje na veletrhu ELECTRON v Praze! (44x)
Firma Rittal Czech se letos účastnila veletrhu ELECTRON, který se konal ve veletržním areálu v Praze v Letňanech, kde js...