Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    „Proces vyvlastnění přichází na řadu jako poslední,“

„Proces vyvlastnění přichází na řadu jako poslední,“

Publikováno: 1.11.2011
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Rozvody energií

říká v rozhovoru pro All for Power Ing. Miroslav Prokeš, ředitel sekce Realizace akcí ČEPS, a.s.

Své investiční akce ČEPS zveřejňuje ve velkém předstihu, i více než 10 let dopředu. Je to z hlediska utajení před případnými spekulanty s pozemky taktické?
Úniku informací směrem ke spekulantům se v podmínkách ČR stejně nevyhnete. Je lepší odhalit svoje záměry co nejdříve a snažit se s každým dohodnout, protože je to pro nás vždy rychlejší cesta. Navíc, investiční plány mají dlouhodobý vývoj a musí se koordinovat vzájemně mezi sebou, výstavba jednoho vedení nebo transformovny se prolíná s dalšími našimi investičními akcemi.

Stanovení dlouhodobého plánu má i důvod jiný?
Ano. Jde z něj solidně analyzovat, jak jsme na tom i finančně, jaké akce můžeme profinancovat sami, resp. z kolika procent musíme žádat o úvěry u bank nebo zda budeme muset žádat o nějaké dotace. Úvěry v současné době představují cca 10 % z celkově vynaložených prostředků. Předpokládáme, že v dalších letech se mohou vyšplhat i na více procent. Dlouhodobý plán upravujeme 3 × za rok. Jednou ročně vydáváme fixní plán vždy na další rok. Při každé aktualizaci se probírá procentuální pravděpodobnost uskutečnění schváleného projektu v budoucnu.

I přes některé překážky se stavba blíží ke konci. Kdy přesně začne nová transformovna sloužit Moravskoslezskému kraji?
Rozvoj tohoto kraje byl opravdu masivní a nikde neopakovatelný. Nová transformovna Kletné, jejíž výstavba probíhá koordinovaně s distribuční společností ČEZ Distribuce, a.s., bude sloužit kraji, který stabilní dodávky nutně potřebuje. Naše společnost ČEPS postaví v rozvodně 400 kV šest polí, která mohou být v budoucnu rozšířena až na deset. V našich plánech je počítáno s prostorovou rezervou. Musíme si uvědomit, že tento kraj je velice pulzující, navíc oblast začne být opět energeticky deficitní po plánovaném odstavení elektrárny Dětmarovice. Plné využití z transformovny Kletné je spíše otázkou na ČEZ Distribuce. Naše část, konkrétně rozvodna 400 kV, bude připravena ve druhém týdnu prosince letošního roku, kdy bude transformovna uvedena pod napětí. Věřím, že se plánované záměry podaří i kolegům z ČEZ Distribuce.

Jak dlouho jste vybírali lokalitu pro výstavbu transformovny Kletné?
Lokalita pro výstavbu nové transformovny, která by zajistila stabilitu dodávek pro Moravskoslezský kraj, se hledala v během 2008. Celkem jsme měli vytipována tři místa, ale nakonec zvítězila lokalita u obce Hladké Životice. Vzhledem k tomu, že již máme rozvodnu nazvanou Horní Životice, a aby se to nepletlo s Hladnými Životicemi, využili jsme blízkosti obce Kletné a pojmenovali ji takto. Lokalita byla ideální v tom, že se areál nachází v blízkosti stávajících vedení 400 a 110 kV.

Transformovna zahájí provoz již letos, příprava a výstavba proběhly relativně bez problémů? Například s výkupy pozemků.
To určitě nikoliv. Na jednom z pozemků, konkrétně na části příjezdové cesty, jsme ještě v nájmu. Také zahájení výstavby nebylo úplně ideální. Abychom vůbec mohli začít stavět a stihnout stanovený termín zprovoznění, museli jsme rozdělit stavbu na dvě části – skrývku ornice a hrubé terénní úpravy a pak vlastní výstavbu. Na obě části jsme dostali stavební povolení zvlášť. Měli jsme tak čas na na veřejnoprávní projednání výstavby. Zahájení vlastní stavby pak bylo přesně před rokem, v září 2010 po vydání stavebního povolení. Stavba není umístěna ve stoprocentně rovném terénu. Bylo nutné přemísťovat značné objemy zeminy, aby se co nejvíce vyrovnala plocha pro výstavbu. Také o složitosti zakládání stavebních objektů již bylo napsáno mnoho. Všechny stavební objekty i základy pro ocelové konstrukce jsou založeny na pilotech o hloubce od čtyř do dvanácti metrů. Možná bych ještě zmínil nepříjemnosti s počasím, kdy se nám v době jarních oblev zbortily a sesunuly okolní valy. Naštěstí toto neovlivnilo další postup.

Zcela opačná je situace v případě přípravy související výstavby nové linky 400 kV Krasíkov – Horní Životice s označením V458.
Bohužel jsme se nemohli s částí majitelů pozemků dohodnout, proto jsme museli jít formou podání žádosti o vyvlastnění. 

O jak velký počet se jedná?
V případě této linky šlo o jednání se stovkami majitelů pozemků. Nakonec jsme podali tři desítky žádostí o vyvlastnění, kde ze 70 % došlo k následné dohodě. Zbytek, bohužel, míří do institutu vyvlastnění. Podle posledního plánu chceme výstavbu realizovat v letech 2013 a 2014, ale pravděpodobně vzhledem k problémům s majiteli pozemků může dojít k oddálení zahájení a ukončení o další rok.

Jak to vlastně funguje, vy žádáte o vyvlastnění části pozemku, kde bude linka stát?
Vyvlastněný není pozemek, vyvlastňujeme jen právo na zřízení věcného břemene na tomto pozemku. Výpočet náhrady za zřízení tohoto věcného břemene je vypočítán z ceny pozemku. Cena je odhadní nebo tržní, přičemž my vycházíme z ceny tržní, mnohdy ještě navýšené. S touto cenou je větší šance uzavřít dohodu s majitelem pozemku. Jakákoliv nedohoda totiž prodlužuje přípravu výstavby. Pokud po několika jednání s majitelem nedochází k dohodě, například z důvodu, že majitel má třeba neúměrné či přehnané požadavky, pak požádáme o vyvlastnění. V tomto případě přichází na řadu cena odhadní, která je vždy nižší než tržní, což je pro majitele pozemků méně výhodné.

Předpokládám, že s problémy se setkáváte spíše v blízkosti obydlí?
Není to vždy pravda. Zemědělcům vadí stožáry uprostřed polí možná ještě více. Hlavně v blízkosti rozvodny, kde je koncentrace stožárů větší. Zmenšuje se jim tím manipulační plocha pro jejich zemědělské stroje.

K čemu bude vlastně sloužit nové vedení V458?
Po zprovoznění transformovny Kletné je potřeba zajistit tzv. zkruhování soustavy, čili technické zabezpečení dané oblasti. Proto je potřeba co nejrychleji postavit nové vedení V458 z Horních Životic do Krasíkova. Toto zkruhování je důležité nejen pro stabilitu české přenosové soustavy. Logicky má i přeshraniční dosah. 

Pokud je tomu tak, dostali jste se k nějaké dotaci z pokladny Evropské unie?
Právě na stavbu tohoto vedení z fondu TEN-E (fond pro posílení páteřních transevropských energetických sítí) uvolnila Evropská unie jeden milion eur ...

.. to je ale v poměru s celkovými předpokládanými náklady ve výši jedné miliardy korun dost málo … 
Máme připraveny další akce, které v konečném důsledku posílí evropskou síť, takže uvažujeme o podání dalších žádostí o dotace. Česká přenosová soustava je pro Evropu velice důležitá, takže věříme, že v budoucnu bude dotace ze strany Unie výraznější.

Doslechl jsem se, že transformovna Kletné bude bezobslužná, dálkově ovládaná.
Toto je trend, který aplikujeme na všech našich rozvodnách. Plánuje se jen provozní kontrola technologií jednou týdně pověřeným zaměstnancem společnosti. Monitoring provozu a bezpečnost areálu si zajišťuje každý správce majetku samostatně (zvlášť část ČEPS a zvlášť ČEZ Distribuce). Objekt má sice jednu společnou příjezdovou cestu, ale pak již dva samostatné vjezdy a samostatné oplocení areálu. Veškeré informace o stavu technologií nebo případném narušení areálu jsou prostřednictvím telekomunikačních prostředků přenášeny na dispečink ČEPS, tedy obě pracoviště - v Praze i v Ostravě.

Když už hovoříte o dispečerských centrech, v jakém stavu jsou?
Dispečinky jsou zahrnuty do kritické infrastruktury v případě dispečinku přenosové soustavy nejen v ČR, ale i v rámci Evropy, která má předepsány bezpečnostní parametry, proto je připraven komplexní projekt na řešení situace a čekáme na dozorčí radu naší společnosti, která by se měla k návrhu vyjádřit.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (585x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (67x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Vítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s WestinghouseVítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s Westinghouse (67x)
Společnosti Westinghouse Electric Company a Vítkovice, a.s., podepsaly 1. prosince 2011 v prostorách rezidence americkéh...