Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    „Nový nadkritický blok elektrárny v Ledvicích je pro každého inženýra a manažera obrovskou výzvou,“

„Nový nadkritický blok elektrárny v Ledvicích je pro každého inženýra a manažera obrovskou výzvou,“

Publikováno: 1.10.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:54
Rubrika: Elektrárny, Výstavba nového bloku Ledvice, Rozhovory

řekli v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Daniel Jiřička (D. J.), jednatel společnosti a generální ředitel ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., a Ing. Zbyněk Mrázek (Z. M.), ředitel výstavby Nového zdroje v elektrárně Ledvice 660 MWe.

Ing. Daniel Jiřička


Daniel Jiřička vystudoval obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky na ČVUT v Praze. Přes nejrůznější pozice se v Jaderné elektrárně Temelín (na straně generálního doda­vatele technologie společnosti ŠKODA PRAHA), vypracoval z technika řízení montáží na ná­městka divize elektrárny Temelín. Poté na ně­kolik let společnost ŠKODA PRAHA opustil, když se věnoval například restrukturalizaci ve skupině Al Invest Břidličná. V roce 2005 se do ŠKODA PRAHA vrátil, tentokrát s úkolem vy­tvořit tým odborníků ve ŠKODA PRAHA Invest, kteří budou řídit projekty obnovy výrobní ka­pacity Skupiny ČEZ. Dnes stojí v čele obou sesterských společností, ŠKODA PRAHA Invest a ŠKODA PRAHA.

 

Ing. Zbyněk Mrázek
Zbyněk Mrázek vystudoval obor Výroba a rozvod elektrické energie na ČVUT v Praze. Po ukončení vysoké školy dlouhodobě působil v EZ Praha a.s. (nyní Siemens Engineering s.r.o.), kde se přes pozice projektant, vedoucí montáž­ní správy a ředitel divize stal výkonným ředite­lem. Poté krátkodobě působil ve společnosti ŠKODA PRAHA a.s. jako ředitel nákupu a ředitel divize klasických elektráren. Následně, z pozice generálního ředitele, řídil restrukturalizaci PRAGA Louny a.s. V roce 2006 nastoupil do ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. s úkolem vytvořit tým, který bude z pozice generálního dodavate­le řídit projekt Nový zdroje Elektrárny Ledvice. Zbyněk Mrázek je ženatý a má dvě děti.

Řekněte, prosím, jaké jsou hlavní činnosti a nároky na generálního dodavatele tak mimo­řádných projektů, jakými projekty obnovy vý­robní kapacity Skupiny ČEZ v České republice dozajista jsou.
D. J.:
Jsme, jako generální dodavatel, odpo­vědní za realizaci díla, od jeho vyprojektování přes zasmluvnění dodavatelské sítě, řízení a ko­ordinaci dodavatelů, jejich projektů a dodávek technologií, včetně montážních prací, řídíme ce­lou stavbu a dohlížíme na kvalitu díla. V naší od­povědnosti je dále např. najíždění díla a samo­zřejmě pak předání zákazníkovi a garanční pro­voz. V těchto činnostech se odráží široké spekt­rum odborností, které musíme v rámci společ­nosti zvládat. Hovořím o silné projekční a inžený­ringové skupině, projektových manažerech, o manažerech jakosti a technické kontroly, tak­zvaných „najížděčích“, dále pak site manažerech a dalších odbornostech, které jako generální do­davatel musíme zajišťovat a garantovat. 

Jak zvládáte, jako generální dodavatel projek­tů obnovy výrobních zdrojů Skupiny ČEZ, nároč­ný harmonogram prací?
D. J.:
Celkově mohu konstatovat, že se nám daří naplňovat plán obnovy výrobních zdrojů Skupiny ČEZ, někde samozřejmě s většími či men­šími problémy. Nutno poznamenat, že se jedná o největší energetický projekt za posledních 10 let (zahrnuje výstavbu nového bloku v Elektrárně Ledvice, nový paroplynový zdroj v Elektrárně Počerady, komplexní obnovu elektráren Tušimice II a Prunéřov II – pozn. redakce), kdy se do české energetiky příliš neinvestovalo. Současný vývoj naznačuje, že se termínové a kvalitativní předsta­vy obnovy domácích výrobních zdrojů setkávají se skutečností, což je velký úspěch. Drobné nesoula­dy jsou částečně způsobeny přerušením tradice, kdy nebylo příliš praktických příležitostí jak pro in­ženýrské firmy, tak pro dodavatele. Specialisté, kteří v oboru působili, často odešli buď do důcho­du, nebo do jiných oborů. Toto se samozřejmě dotklo i naší společnosti. I my jsme se ještě ne­dávno museli hodně potýkat s faktem, že v minu­lých letech nepatřila technika mezi preferované studijní obory, a museli jsme hledat cesty, jak na­vázat na přerušenou tradici.

Jako generální dodavatel, s mnohými komplexními úkoly, musíte disponovat kvalifikovaným týmem.
D. J.:
V našem oboru platí více než kde jinde, že úspěch stojí na lidech a jejich odbornosti, kte­rou pro svého zaměstnavatele společně rozvíjejí. Transformací se ŠKODA PRAHA jsme do ŠKODA PRAHA Invest získali mnoho odborníků, obrov­skou práci jsme ale v posledních letech odvedli na volném trhu, ze kterého jsme získali hodně no­vých zaměstnanců. Naše požadavky na úroveň vzdělání našich zaměstnanců jsou značné. V sou­časné době je cca 60 % našich lidí vysokoškolsky vzdělaných. Oproti minulým obdobím, kdy jsme měli deficit kvalifikovaných zájemců o práci v na­šem týmu, nyní jsme velmi úspěšní v získávání nových zaměstnanců. Možná i proto, že jsme ak­tivní nejen na vysokých školách, ale snažíme se motivovat ke studiu na oborech strojních a elekt­ro i středoškoláky. Pozitivní roli hrají i média, kte­rá o energetice píší čím dále tím více a popisují ji jako obor, který má budoucnost.

Problém, který v oboru sledujeme u našich dodavatelů, je nedo­statek svářečů a montérů.
Z. M.:
Kupříkladu projekt Ledvice je z hledis­ka technických požadavků a zúčastněných doda­vatelů mezinárodní akcí. Nutností je tedy běžné využívání angličtiny. Ve vazbě na tyto podmínky proto tvoříme tým zkušených pracovníků a mla­dých absolventů s jazykovými zkušenostmi. V ře­šení konkrétních problémů spolupracujeme s vy­sokými školami a výzkumnými ústavy. V rámci té­to spolupráce se snažíme vytipovat vhodné lidi na školách, abychom je mohli zapojit do realiza­ce projektu co nejdříve.

Jak v roli generálního dodavatele uplatníte technické know-how Vaší společnosti?
D. J.:
Technické know-how uplatníme zejmé­na v roli generálního projektanta, kdy dílo nejpr­ve vyprojektujeme minimálně až po úroveň kon­cepčního projektu. To činíme sami nebo s při­spěním externích projekčních organizací, které koordinujeme. Hodně aktivity v projektové ob­lasti odvedeme také na koordinaci a kontrole realizačních projektů našich dodavatelů, ze kte­rých dílo kompletujeme. V této práci je neod­myslitelně integrována naše zkušenost z minu­lých projektů, znalost a „best practice“, kterou naši projektanti po desetiletí tvořili ještě v rámci ŠKODA PRAHA. Náš úspěch však hodně stojí též na našich dodavatelích, na kvalitě jejich pro­jekčních a následně výrobních výstupů, na kte­rých se například hodně podílejí jejich vlastní in­vestice do výzkumu a vývoje. Na inovativní pří­stup našich dodavatelů pak mohou navázat na­ši projektanti a inženýři a nabídnout zákazníkovi dílo, které splňuje nejmodernější zejména tech­nické, technologické, materiálové, výkonové a environmentální požadavky.
 

V jakém stadiu jsou nyní jednotlivé projekty ob­novy výrobní kapacity Skupiny ČEZ v České re­publice?
D. J.:
Nejdál je projekt komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II. Blok 23, jehož obnovu jsme zahájili v roce 2007, byl nedávno poprvé přifázo­ván do energetické sítě, na bloku 24 dokončujeme čistící operace, profuky a zkoušky, které předchá­zejí rovněž prvnímu připojení k síti. Projekt kom­plexní obnovy Elektrárny Prunéřov II, kde budeme pracovat na třech blocích, je ve stadiu projektová­ní a zasmluvňování dodavatelského modelu. Počeradský nový paroplynový zdroj, jehož generál­ní dodávku jsme nedávno podepsali, už rovněž projektujeme a jednáme s klíčovými dodavateli. Projekt v Elektrárně Ledvice je v současnosti náš druhý, kde již probíhá realizace na stavbě. Jak jsme daleko, dál určitě poví kolega Mrázek.

Popište tedy, prosím, podrobněji současný stav realizace v Ledvicích.
Z. M.:
V současné době (rozhovor jsme usku­tečnili počátkem srpna 2009 – pozn. redakce) dokončujeme 3. etapu projektu – Uvolnění sta­veniště pro nový zdroj. V principu 3. etapa za­hrnovala výstavbu chemické úpravny vody, vod­ního hospodářství, nové administrativní budovy a zauhlování. Rozsáhlé byly též přeložky sítí, kte­ré byly provedeny, abychom vytvořili požadovaný prostor pro nový zdroj.
 

Co budete ještě chtít v Ledvicích stihnout do konce roku?
Z. M.:
Zároveň s ukončovanou 3. etapou již běží naplno 4. etapa – Výstavba nového zdroje, tj. zejména stavební část hlavního výrobního blo­ku, již je ukončena výstavba dvou 140metrových betonových věží. Do konce letošního roku bude hotová hrubá část stavby nového bloku, stavební část čerpací stanice chladící vody, spodní část chladicí věže, dokončíme základy pro elektrood­lučovače a kouřový ventilátor.
 

Pro Vás osobně je práce na výstavbě nadkritické­ho bloku, prvního v ČR, věřím, něčím mimořádným.
Z. M.:
Z hlediska organizace a řízení výstavby ne, ale vzhledem k technologickému vývoji je za­jímavá především z hlediska použitých materiálů.
 

Jak rozsáhlý tým jste na projekt Ledvice nasadili?
D. J.:
Pro výstavbu nového bloku máme v současné době vyčleněno přes 50 specialistů přímo v týmu projektového úseku, dalších cca 80 ve spolupracujících útvarech zejména v projekci, kvalitě, najíždění a dalších.
 

V roce 2013 by měla obnova skončit, co dále?
D. J.:
Do uvedeného roku jsme vytíženi maxi­málně, poté budeme muset realizovat další pro­jekty. S tím souvisí i naše současné aktivity na­příklad ve Vietnamu. Chceme využít zkušenosti nabyté v rámci projektu ŠKODA PRAHA v Číně, kdy se nám podařilo s úspěchem vstoupit na asij­ský trh s projektem Shen Tou (dodávka 4 bloků elektrárny Shen Tou v Číně, 4 x 500 MWe – pozn. redakce). I proto jsme předložili nabídku na vý­stavbu zdroje 2 x 500 MWe, resp. 4 x 500 MWe ve Vietnamu. České firmy zde mají dobré jméno, značka ŠKODA PRAHA na zahraničních trzích stá­le hodně znamená.
 

Ne každý vstup na zahraniční, neznámý trh šel hladce. Mám tím na mysli Vaši aktivitu v Egyptě.
D. J.:
Máte pravdu, v době zakázkové nouze v roce 2005 ŠKODA PRAHA uzavřela dva kon­trakty na egyptském trhu. Dostali jsme se pod velký tlak ze strany investora, pozice na trhu v té­to době byla velmi složitá… Zkušenost to byla vel­mi tvrdá, ale dobrá. Obě zakázky v tomto roce předáváme zákazníkovi, bohužel s negativními ekonomickými výsledky pro ŠKODA PRAHA. Ale známe již specifika tohoto trhu, vše jsme nako­nec zvládli. Nyní by nebylo taktické, po těch těžce získaných zkušenostech, trh opouštět a ŠKODA PRAHA se zde bude o případné další projekty ucházet.
 

Optimisticky pro možnosti podnikání pro Vás ale určitě zní i zprávy o obnově jaderného pro­gramu v Německu.
D. J.:
Pro nás nejsou nijak zvlášť významné informace o obnově jaderných programů napří­klad v Německu, protože si uvědomujeme, které trhy pro nás jsou dosažitelné, kde jsme schopni se prosadit, a kde nikoliv. Pro ŠKODA PRAHA Invest je největší prioritou dalšího období dostav­ba Temelína a Dukovan, kde chceme v každém případě uplatnit zkušenosti generálního dodava­tele technologie těchto elektráren, kterým byla ŠKODA PRAHA.
Novinkou v oblasti naší strategie je také to, že se zajímáme i o projekty, které se týkají vý­stavby obnovitelných zdrojů energií. V součas­nosti se ucházíme o přidělení zakázky sice malé­ho, ale pro nás prvního projektu – větrného zdro­je 2 × 2 MWe. Obnovitelné zdroje mají budouc­nost, proto samozřejmě chceme být v tomto směru aktivní.
 

Nakonec se, prosím, zmiňme ještě o transfor­mačním procesu, který v roce 2008 proběhl mezi ŠKODA PRAHA Invest a ŠKODA PRAHA. Oč šlo především?
D. J.:
Prioritou bylo zachovat a stabilizovat ŠKODA PRAHA, která dlouhodobě vykazovala negativní hospodářské výsledky a bohužel též neschopnost přizpůsobit se změně podmínek na trhu na přelomu 90. let. Cílem bylo zachovat know-how a její značku, ale taky se plně soustře­dit na obnovu výrobní kapacity ČEZ. Transfor­mace nebyla jednoduchá, pro mnohé byla i bo­lestivá, ale podařila se. V současné době je ŠKODA PRAHA Invest výlučně projekčním a realizačním subjektem, který se zaměřuje na realizaci projektů, aktuálně zejména pro Skupinu ČEZ. ŠKODA PRAHA Invest tak navazuje na půl století trvající tradici značky ŠKODA PRA­HA. ŠKODA PRAHA, jako firma s dobrými refe­rencemi, se soustředí na obchod a concracting a podpůrné služby, zejména pro ŠKODA PRAHA Invest, případně na dodávky zejména náhrad­ních dílů a technické pomoci pro zahraniční elektrárny především tam, kde má reference a je zákazníky vyžadovaná.
 

Čeho si v rámci restrukturalizace obou firem ceníte nejvíce?
D. J.:
Nejvíce si považuji toho, že se nám po­dařilo udržet tým špičkových odborníků ze ŠKODA PRAHA, že se tato skupina nerozpadla a jejich znalosti nyní slouží celé Skupině ČEZ při obnově jejího výrobního portfolia. Obrovsky si sa­mozřejmě cením toho, jak se nám projekty obno­vy, v nichž jsme vstupovali hodně do neznáma, daří realizovat.
 

ŠKODA PRAHA Invest, člen Skupiny ČEZ, vy­niká v oblasti projektování, inženýringu a kom­plexních dodávek energetických celků (klasic­kých a jaderných elektráren, paroplynových cy­klů). Silnou pozici společnosti dotváří její spojení s dalším členem Skupiny ČEZ, společností ŠKODA PRAHA, jejíž know-how a značka se na elektrárenském trhu rozvíjejí od začátku druhé poloviny minulého století. Na tuto tradici ŠKODA PRAHA Invest úspěšně navazuje. ŠKODA PRAHA Invest je generálním dodava­telem nejvýznamnějšího českého elektrárenské­ho projektu současnosti, domácí obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ. ŠKODA PRAHA Invest rov­něž působí na českých jaderných elektrárnách, jako dodavatel projektů modernizace a zvyšování účinnosti, a na teritoriu Slovenské republiky. Společnost chce rovněž sehrát výraznou roli v do­stavbě českých a slovenských jaderných bloků. ŠKODA PRAHA jako tradiční dodavatel vyso­kovýkonných energetických systémů za 53 let své existence vyprojektovala a dodala více než stov­ku energetických celků s celkovým výkonem 38 000 MWe do 25 zemí světa. ŠKODA PRAHA se od začátku roku 2008 zaměřuje zejména na rozvoj projektů a vývoz investičních celků, v sou­ladu s obchodní a akviziční strategií Skupiny ČEZ.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (64x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
„Mezi jednotlivými patry pyramidy nakládání s odpady chybí motivace a jasné sankce,“„Mezi jednotlivými patry pyramidy nakládání s odpady chybí motivace a jasné sankce,“ (46x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jiří Kratochvil, ředitel společnosti, SAKO Brno, a.s....
Vysílali jsme živě z MSV 2015: O 3D tisku a technologicích se zástucpi firmy MCAE Systems (35x)
Na první pohled vysoké zdi mezi zdánlivě nesouvisejícími obory jakými jsou energetika a 3D tisk byly doslova zbořeny v r...