Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Nové odsíření v Elektrárně Prunéřov II

Nové odsíření v Elektrárně Prunéřov II

Publikováno: 13.4.2016
Rubrika: Technologie, materiály

V průběhu let 2012 až 2014 proběhla celková obnova Elektrárny Prunéřov II. Z původních pěti bloků elektrárny, označovaných 21 až 25 byly tři bloky (23 až 25) kompletně rekonstruovány, přesněji zcela zdemontovány a nahrazeny novou technologií s navýšením výkonu každého bloku z 200 na 250 MW. Zbývající dva bloky (21 a 22) zajišťovaly omezený provoz elektrárny v období rekonstrukce. Po dokončení rekonstrukce budou odstaveny. Původní instalovaný výkon Elektrárny Prunéřov II činil 5×200 = 1 000 MW, po rekonstrukci bude pouze 3×250 = 750 MW. Instalovaný výkon se tedy sníží o čtvrtinu. Důvodem rekonstrukce ovšem nebylo navyšování výkonu. Hlavním důvodem byla výměna dosluhujících bloků z roku 1985 za bloky s kotli nové konstrukce, která lépe odpovídá změněnému složení změněnému složení palivového uhlí. Dalším důvodem bylo hledisko ekologické, zvýšení účinnosti bloků, tj. snížení množství spotřebovaného paliva (a tedy i emisí) přepočteného na jednotku vyrobené energie. V souvislosti s tímto bodem je zajímavé zmínit požadavek na navýšení účinnosti bloků nad 42 %, který byl vznesen v rámci schvalování dokumentu o dopadu stavby na životní prostředí (EIA). Požadavek, který byl ve své době velmi politizován i na mezinárodním poli, byl ovšem u stávajícího typu technologie nedosažitelný. Bylo by zapotřebí vybudovat nové kotle zcela jiné konstrukce a jiných rozměrů, zjednodušeně řečeno vybudovat novou elektrárnu. Nakonec bylo prosazeno původně navrhované řešení, přičemž účinnost elektrárny, počítaná podle metodiky EU, dosahuje asi 38 %. I tak je dosažené ekologické zlepšení výrazné, při čtvrtinovém poklesu výkonu dochází asi k polovičnímu poklesu emisí oproti původnímu stavu.

Celý článek (autor: Ing. Petr Kyzlík, EXCON, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

New desulphurisation in the Prunéřov Power Plant II

Between the years 2012 and 2014 a total renovation of Prunéřov Power Plant II took place. Of the original five blocks of the plant, designated 21-25, three blocks (23 to 25) were completely reconstructed, more accurately completely disassembled and replaced by a new technology increasing the power of each block from 200 to 250 MW. The remaining two blocks 21 and 22 provided a limited operation of the plant during the period of reconstruction. After completion of the reconstruction they will be shut down. The initial installed capacity of Prunéřov Power Plant II was 5 * 200 = 1000 MW, after the reconstruction it will only be 3 * 250 = 750 MW. Installed capacity is therefore going to be reduced by a quarter. The reason for the reconstruction, however, was not to increase performance. The main reason was the replacement of the obsolete units from 1985 for the units with boilers with a new design, which would better suit to the changed composition of the fuel coal. Another reason was the environmental aspect, increasing the efficiency of the blocks, i.e. decreasing the amount of the fuel used and therefore also emissions recalculated per unit of energy produced. In connection with this point, it is interesting to mention the requirement to increase the effectiveness of blocks over 42% of which was raised in the context of approval of the document about the impact of construction on the environment (EIA).The requirement which was at its time very politicized and also internationally, but was unattainable with an existing type of technology. It would be necessary to build new boilers of a completely different structure and other dimensions, simply put, to build a new plant. Finally, an originally proposed solution was enforced, where the effectiveness of the plant, calculated according to EU methodology, reaches about 38%.Still, the achieved environmental improvement is significant, at one-quarter drop in performance occurs about a half-drop in emissions compared to the original state.

Новое обессеривание на электростанции Прунержов II

В течение 2012 - 2014 годов прошла полная реконструкция электростанции Прунержов II. Из пяти первоначальных блоков электростанции, обозначенных 21 - 25, три блока (23, 24,25) были полностью реконструированы, точнее полностью демонтированы и заменены новой технологией с повышением мощности с 200 на 250 MW. Оставшиеся два блока 21 и 22 обеспечивали ограниченную эксплуатацию электростанции в период реконструкции. После завершения реконструкции они будут остановлены. Первоначальная мощность электростанции Прунержов II составляла 5*200 = 1 000 MW, после реконструкции - лишь 3*250 = 750 MW. Мощность после реконструкции таким образом снизилась на четверть. Однако целью реконструкции не было увеличение мощности. Главной причиной была замена старых блоков с 1985 года на блоки с котлами новой конструкции, которые отвечают требованиям при использовании изменённого состава топливного угля. Следующей причиной была экология - повышение эффективности, а значит уменьшение расходов топлива и, таким образом, снижение эмиссии в расчете на еденицу произведенной электроэнергии. В связи с этим интересно отметить требование о повышении мощности блока свыше 42%, которое было выдвинуто в рамках утверждения документов о влиянии строительства на окружающую среду (EIA). Требование, которое в свое время было очень позитивным и на международном уровне, было невыполнимо у нового типа технологий. В таком случае нужно было бы построить котлы совершенно другой конструкции и других размеров. Короче говоря, построить совершенно новую электростанцию. Наконец было принято первоначально предложенное решение. Причем, мощность электростанции, просчитанная по методикам ЕС, достигает лишь 38%. Таким образом, и в экологическом отношении произошли значительные изменения к лучшему. При сокращении мощности на четверть эмиссия сокращается на половину по сравнению с первоначальным состоянием.

 

Partneři rubriky Technologie, materiály:

   

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování komponent jaderných elektráren (54x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
Dodávky čerpacích zařízení v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce (46x)
SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně figuruje v rámci dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce (MO34)...
Nové zauhlování Tušimice II s maximálním využitím stávajících technologií (43x)
Elektrárna Tušimice II (ETU II) je jedním ze zdrojů výroby elektrické energie společnosti ČEZ, a. s. V elektrárně pracuj...