Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Napájení 10/0,4kV - dodávka a montáž silnoproudu v areálu Spolchemie a.s. v Ústí nad Labem pro projekt „Membránová elektrolýza“

Napájení 10/0,4kV - dodávka a montáž silnoproudu v areálu Spolchemie a.s. v Ústí nad Labem pro projekt „Membránová elektrolýza“

Publikováno: 17.2.2017
Rubrika: Rozvody energií

Společnost Bohemia Müller s.r.o. realizovala v letech 2015/2016 v areálu Spolchemie a.s. v Ústí nad Labem zakázku nazvanou „Napájení 10/0,4kV a dodávka a montáž silnoproudu“ pro projekt „Membránová elektrolýza“. Jednalo se o jednu z dalších významných zakázek v oblasti chemického průmyslu, které jsou pro naši společnost nosnými zakázkami.

ÚVOD

V létě roku 2015 vypsala dceřiná společnost Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., společnost Spolchemie Electrolysis a.s. ve spolupráci se společností Kovoprojekta Brno a.s. veřejné výběrové řízení na projekt nazvaný „Napájení 10/0,4kV a dodávka a montáž silnoproudu“ pro projekt MEMBRÁNOVÁ ELEKTROLÝZA, včetně všech souvisejících prací. Jednalo se o komplexní dodávku motorické a světelné elektroinstalace pro celkem osm stavebních objektů. Projekt MEMBRÁNOVÁ ELEKTROLÝZA představuje největší investici v novodobé historii společnosti Spolchemie a.s. Společnost Bohemia Müller s.r.o. svou nabídkou v soutěži uspěla a na konci roku 2015 se stala součástí dodavatelského systému tohoto velkolepého projektu podpisem Smlouvy o dílo na dodávku výše uvedených prací, zařízení a montážního materiálu.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

Původní rtuťová elektrolýza neodpovídala evropské legislativě, a to z titulu zákazu používání jedovaté rtuti při výrobě chlóru. Cílem naší části projektu Membránové elektrolýzy bylo zpracování projektové dokumentace, realizace veškerých montážních prací od napájení na úrovni 10kV, přes komplexní dodávky a montáže silnoproudu až po provedení zkoušek a uvedení do provozu a realizaci všech souvisejících prací. Vzhledem ke složitosti dodavatelského modelu a věcné náročnosti předmětu zakázky se Bohemia Müller s.r.o. musela potýkat s náročnou organizační stránkou projektu. Bylo nutné bezpodmínečně dodržet předepsané termíny dodávek a montážní milníky, aby projekt splnil zákazníkem očekávanou komplexní efektivitu.

REALIZACE ZAKÁZKY

Předmětem zakázky byl celý systém napájení projektu MEMBRÁNOVÉ ELEKTROLÝZY a věcně zahrnoval následující rozsah:

  • Přípojku 10kV, včetně rekonstrukce čtyř stávajících vývodových polí rozvaděče 10kV ve stávající rozvodně TS234, čtyři kabelová vedení VN (4 × 3 × 22-AXEKVCE 1 × 400/35) z těchto vývodových polí do nové trafostanice TS110 do rozvodny VN TS236B, s ukončením v rozvaděči R236B, pole 16-19.
  • Přípojku 10kV, včetně tří kabelových vedení VN (3 × 3 × 22-AXEKVCE 1 × 150/35) z tří polí rozvaděče R236B, pole 20, 21 a 23 do nové trafostanice TS237, s ukončením na transformátorech T01, T02, T03. Dále novou trafostanici TS237 - 3× suchý transformátor 2 500kVA, 10/0,4kV, hlavní rozvaděče 110-RH01, 110-RH02 a kompenzační rozvaděče RC01, RC02. Dále nový hlavní rozvaděč zálohovaného napájení 110- RH09, který je umístěn v podružné rozvodně objektu B, a kabelové vedení NN k tomuto rozvaděči z rozvaděče 110-RH01 a 110-RH02.
  • Dodávku motorické elektroinstalace pro jednotlivé stavební objekty: A, B, C, D, G, H, I a Z.
  • Dodávku stavební elektroinstalace pro vybrané stavební objekty: A, B, C, D, G, H, I a Z.
  • Dodávku systému zajištěného napájení pro energetická zařízení – rozvaděče, UPS zdroje, baterie.

V další části tohoto článku je uveden detailnější technický popis jednotlivých částí zakázky.

Rozvodna TS234

Napájení z TS236 bylo zajištěno druhým napájením z nové rozvodny 110/10kV TS236 do TS234 (energocentrum). V této rozvodně byla rekonstruována čtyři stávající pole č. 4, 21, 30 a 38.

Kabelová vedení VN mezi TS234 a TS236B

Z polí 4, 21, 30, 38 byla vyvedena čtyři kabelová vedení (4 × 3 × 22-AXEKVCE 1 × 400/35) do objektu nové trafostanice TS110, do VN rozvodny R236B. Zde byla kabelová vedení ukončena v novém rozvaděči R236B. Vzdálenost mezi rozvodnami je přibližně 600 m. Kabely byly vedeny v kabelových lávkách na stávajících i nových kabelových mostech.

Kabelová vedení VN mezi TS236B a TS237

Ze tří polí rozvaděče R236B umístěných v rozvodně TS236 byla vyvedena tři kabelová vedení (3 × 3 × 22-AXEKVCE 1 × 150/25) pro napájení transformátorů VN/NN v nové trafostanici TS237. Kabely byly vedeny v kabelových lávkách na stávajících i nových kabelových mostech. Vzdálenost mezi rozvodnami je přibližně 300 metrů. Ukončení kabelů bylo na svorkách transformátorů T01, T02, T03.

Trafostanice a hlavní rozvodna TS237

Nová trafostanice představuje dvoupodlažní objekt. V přízemí byly umístěny transformátory (tři kusy) 2 500kVA, 10/0,4kV. V prvním podlaží byla umístěna rozvodna NN s hlavními rozvaděči. Z transformátorů T01 a T02 jsou napájeny hlavní rozvaděče 110-RH01 a 110-RH02. Třetí transformátor T03 slouží jako rezerva pro případ výpadku T01 nebo T02, a to formou automatického záskoku.

Součástí dodávek do rozvodny byl dále hlavní rozvaděč stavební elektroinstalace 001- RS01 a kompenzační rozvaděče RC01 a RC02. Propojení transformátorů s hlavními rozvaděči bylo provedeno použitím Cu přípojnicového vedení. V přízemí byly kabelové přívody a vývody vedeny horem, v prvním podlaží je dvojitá podlaha, a přívody a vývody tak mohly být provedeny spodem.

Součástí dodávky byl také hlavní rozvaděč náhradního napájení 110-RH09 (napájený z diesel-agregátu), který je umístěn v rozvodně objektu B (2. NP), a kabelové vedení mezi tímto rozvaděčem a hlavním rozvaděčem 110-RH01, 110-RH02.

Kabelové rozvody NN

Z hlavní rozvodny trafostanice TS237 z rozvaděčů 110-RH01, 110-RH02 a 110-RH09 byly vedeny do podružných rozvoden v objektech A, B, C, D a H kabelové rozvody NN nezálohovaného i zálohovaného napájení motorických rozvaděčů RM.

Z hlavní rozvodny trafostanice TS237, z hlavního rozvaděče 01-RS01, byly vedeny do podružných rozvoden v objektech A, B, C, D a H kabelové rozvody NN pro napájení rozvaděčů stavební elektroinstalace jednotlivých objektů. Kabelové rozvody byly vedeny v objektech a vně na potrubních mostech na kabelových lávkách.

Rozvaděče NN, motorická a světelná instalace

Motorické rozvaděče RM a rozvaděče světelné elektroinstalace jsou ve skříňovém provedení. Součástí systému napájení Membránové elektrolýzy byly následující motorické a světelné rozvaděče: 110-RM01, 110-RM02, 110-RM03, 110-RM04, 110-RM05, 110-RM11, 110-RM13, 110-RM14, 110-RUPS01, 110-RUPS02, 001-RS11, 010-RS12, 011-RS13, 012-RS14, 006-RS15.

V rozsahu motorické instalace bylo připojeno celkem 197 spotřebičů různých hodnot příkonu. Většina motorových vývodů je vybavena simokódy, potažmo softstartéry, nebo frekvenčními měniči včetně komunikace s řídicím systémem technologie, čímž bylo zabezpečeno řízení z operátorského pracoviště. Instalovány byly i skříňky místního ovládání pro potřeby provozních zkoušek.

V rozsahu stavební instalace naše společnost zajistila kompletní osvětlení osmi stavebních objektů včetně systému nouzového osvětlení a souvisejících zásuvkových rozvodů a kompletní napájení a řízení vzduchotechniky.

ZÁVĚR

V současné době probíhají finální zkoušky technologie a od prosince 2016 by měl být zahájen zkušební provoz. Jedná se o zásadní část zakázky, kde se projeví, jak dobře naše projekční oddělení společně s techniky pochopili záměr koncového zákazníka a uživatele v jedné osobě. Prověřením zařízení zkouškami bude verifikována jeho správná funkce ve vztahu k požadavkům technologie. Pro společnost Bohemia Müller s.r.o. je každý projekt takovéhoto rozsahu a náročnosti velkou výzvou, a snaží se proto odpovědně zrealizovat tento typ zakázek přesně podle představ investora i tím, že veškeré nabídnuté a poté smluvně zakotvené služby realizuje na nejvyšší technické i řemeslné úrovni.

Díky stabilnímu postavení na trhu, odborné způsobilosti i bohatým zkušenostem je společnost připravena a schopna dosáhnout vysoké kvality služeb nejenom ve fázi výstavby, ale i při následné údržbě, servisu a případné optimalizaci procesů, jak ostatně dokládá její bohatý rejstřík realizovaných referenčních projektů.

Realizace projektu otestovala efektivnost interní komunikace a konzistentnost pracovního nasazení napříč jednotlivými profesemi, které se na akci podílely. Projektanti, elektromontéři, zkušební technici a v neposlední řadě i nákupčí jasně deklarovali schopnost naší společnosti obstát i v těch nejnáročnějších projektech. Díky specifickému charakteru aplikované technologie jsme získali nové technické vstupy, které budeme mít možnost analogicky aplikovat na obdobné projekty v oblasti chemického průmyslu.

Power supply of 10/0.4kV - delivery and assembly of high-voltage current on Spolchemie a.s. grounds, Ústí nad Labem for the Membrane Electrolysis project
In 2015 and 2016, Bohemia Müller s.r.o. implemented a project entitled “Power supply of 10/0.4kV – delivery and assembly of high-voltage current” for the Membrane Electrolysis project. This was another significant order for chemistry industry that are key for our company operations.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Most H34 Hlavní napájecí trasyRozvaděč technologie objekt B SO 10 Louhové hospodářstvíČerpadla KOH v SO 10 Louhové hospodářstvíTrafostanice TS 237Energocentrum TS 234Transformátor T03 10/0,4 kVNapájení rozvodny DNapájení rozvodny D Napájení rozvodny DČerpadla NaCL v objektu H SO 12 Chlorové a vodíkové hospodářství

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (141x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
„Jedna z největších transformoven vyroste za rok a čtvrt,“„Jedna z největších transformoven vyroste za rok a čtvrt,“ (45x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jiří Burkert, vedoucí projektu výstavby transformovny Kletné ze společn...
Rittal se představuje na veletrhu ELECTRON v Praze! (44x)
Firma Rittal Czech se letos účastnila veletrhu ELECTRON, který se konal ve veletržním areálu v Praze v Letňanech, kde js...