Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    „Elektrárna v Dukovanech zvýší po rekonstrukci svůj výkon o 5 %,“

„Elektrárna v Dukovanech zvýší po rekonstrukci svůj výkon o 5 %,“

Publikováno: 3.5.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:46
Rubrika: Jaderné, Rozhovory

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Poklop, ředitel úseku Řízení jaderných projektů ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest (ŠPI).

Ing. Vladimír Poklop je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, obor jaderná energetika. V letech 1985 až 1989 se na různých obchodních pozicích v rámci společnosti ŠKODA Plzeň podílel na projektech výstavby jaderných elektráren Dukovany a Mochovce. V roce 1989 nastoupil do společnosti ŠKODA PRAHA, kde přes různé pozice, zejména v rámci projektu výstavby Jaderné elektrárny Temelín, resp. v sekci jaderné energetiky společnosti, působil až do roku 2008, naposledy jako ředitel divize Jaderná energetika. Téhož roku přešel, v rámci přesunu aktiv a know how mezi ŠKODA PRAHA a ŠKODA PRAHA Invest při transformaci společností, do ŠKODA PRAHA Invest, kde řídil projekt Výstavba nového paroplynového zdroje v Počeradech. Od 07/2009 opět vede úsek Řízení jaderných projektů.

Zvýšení výkonu Jaderné elektrárny Dukovany je v plném proudu. Popište, prosím, základní aspekty tohoto projektu.
Zakázka – Využití projektových rezerv bloků Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) –, což je její přesný název, je součástí širšího programu společnosti ČEZ. Ten vede k prodloužení životnosti JE Dukovany a ke zvýšení jejího výkonu. Hlavní myšlenkou projektu je využití výkonových a kapacitních rezerv zařízení EDU, zejména na primárním okruhu, současně pak realizovat rekonstrukci některých zařízení na sekundárním okruhu a na elektrické části bloků. Pro JE Dukovany bylo zvoleno zvýšení tepelného výkonu reaktoru o 5 % jmenovitého výkonu.

Co je účelem a obsahem projektu, který realizuje ŠKODA PRAHA Invest?
Jde o zajištění technologických podmínek v sekundárním okruhu a v elektrické části pro bezpečný, spolehlivý a ekonomický provoz jednotlivých bloků EDU. To vše při zvýšeném projektovém výkonu reaktorů na 105 %, tj. ze současných 1-822 na 1.997 MWe pro čtyři reaktorové bloky EDU, tedy minimální celkový nárůst výkonu o 175 MWe do konce plánované prodloužené životnosti elektrárny EDU, tedy do roku 2045. Projekt je rozdělen do čtyř hlavních etap, z nichž každá zahrnuje devět základních oblastí pro modernizaci plus přípravné a související činnosti. Jejich postupná realizace probíhá na všech čtyřech reaktorových blocích v plánovaných odstávkách. Ukončení realizace akce Využití projektových rezerv bloků EDU je v plánu pro reaktorový blok 4 v roce 2010, pro blok 1 v roce 2011 a pro blok 2 v roce 2012. Na bloku č. 3 jsme dokončili práce již v roce 2009.

Rozsah prací zajišťovaných ŠPI je zřejmě rozsáhlý. Co konkrétně v rámci projektu zajišťujete?
Jde o zajištění a koordinaci provedení veškerých dodávek, prací a služeb spojených s realizací projektu. Konkrétně to znamená zpracování projektové a realizační dokumentace, zpracování harmonogramu celého projektu, řízení a kontrolu dodávek a prací od zkoušek prováděných ve výrobě, přes testy při montáži, předkomplexní a komplexní vyzkoušení až po 144 hodinovou komplexní zkoušku a garanční měření.

V čem je tato zakázka pro ŠPI významná?
Naše firma tímto projektem navazuje na dřívější pozici ŠKODA PRAHA a.s., generálního dodavatele technologie při výstavbě EDU. V současnosti se jedná svým objemem a významem o největší projekt, který ŠPI realizuje v oblasti jaderné energetiky.

V jaké fázi projektu se nyní nacházíte? (pozn. redakce - rozhovor byl realizován v březnu letošního roku)
Máme za sebou úspěšně zvládnutou úvodní fázi, během které jsme dopracovali zadávací dokumentaci, pod smlouvami je celý rozsah projektu a zpracovali jsme veškerou potřebnou realizační dokumentaci. V roce 2008 a 2009 jsme zvládli všechny potřebné přípravné práce související především s transportem hlavních dodávaných zařízení. V rámci loňské odstávky jsme na třetím reaktorovém bloku dokončili celý plánovaný rozsah prací. Garanční měření potvrdilo úspěšnost modernizace 3. bloku a navýšení výkonu turbosoustrojí na plánovanou hodnotu. U všech zkoušek při náběhu bloku jsme splnili deklarovaná kritéria, všechny testy byly hodnoceny jako vyhovující. Jedinou výjimkou bylo nedosažení plánované hltnosti přepouštěcí stanice do kondenzátoru (Maximální hltností se nazývá množství vody, které ještě odvodňovačem při daných podmínkách odteče, ostatní voda odvodňovačem přetéká – pozn. redakce). Problematika byla definitivně dořešena na základě dodatečných analýz dynamického chování bloku pro reálné přepouštěné množství páry a měření a poznatků ze slovenské jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice, kde byla tato úprava rovněž realizována. Všechna obnovovaná a modifikovaná zařízení prokázala plnou funkčnost v ustálených i zkoušených přechodových stavech a schopnost bezpečně a spolehlivě dlouhodobě plnit své funkce na nové zvýšené výkonové hladině. V současné době připravujeme projektovou dokumentaci pro 4. blok, jehož modernizace proběhne v posledním kvartále tohoto roku.

Co je potřeba stihnout do konce roku 2010?
Všechny potřebné přípravné práce spojené s transportem v areálu elektrárny a ve strojovnách proběhly již v rámci přípravy na realizaci prací na třetím reaktorovém bloku. V únoru jsme vydali draft projektové dokumentace na 4. blok. Do konce léta proběhnou klíčové dodávky na elektrárnu, čili blokový transformátor pro 4. blok, blokový transformátor na náhradní stání a dva generátory. Vysokotlaké díly turbíny budou dodány před zahájením odstávky, druhý transformátor pro 4. blok bude dodán až v průběhu odstávky a namontován z přepravního vagonu přímo na pozici. V září musíme připravit realizační dokumentaci a prokázat naši připravenost k realizaci plánovaného rozsahu prací v odstávce 4. bloku. Nově stanovený konec odstávky, tj. první přifázování bloku po provedení úprav, je 30. prosince 2010.

Přibližte, prosím, jak se promítají zkušenosti z realizace 3. bloku do dalších etap?
Na tomto projektu se vyplatila důkladná příprava, jak ze strany specialistů ČEZ, tak realizačního týmu ŠPI, což dokumentuje pouze dvanáct přijatých projektových změn na bloku č. 3, z nichž šest se promítá do realizace na dalších blocích. Soustřeďujeme se na zapracování získaných zkušeností do projektové a realizační dokumentace. Zkušenosti z realizace zohledňujeme v aktualizaci harmonogramu a při koordinaci našich činností s prováděním plánované údržby a dalších činností na souvisejících zařízeních, především ve strojovně. Přestože realizace na 3. bloku proběhla poměrně hladce, nechceme podcenit přípravu na další bloky. Na základě dobrých zkušeností s průběhem prací v odstávce 3. bloku zákazník počítá se zkrácením odstávky 4. bloku o tři dny. Nesmíme tedy nic zanedbat.

V rámci Komplexní obnovy elektrárny Tušimice II byly ze strany ŠPI vyslovovány směrem k některým dodavatelům připomínky ke kvalitě poskytovaných produktů. Jak jste s dodavateli pro Dukovany spokojeni vy?
Smlouvy máme uzavřeny výhradně s českými firmami a s dodavateli jsme spokojeni. U některých se sice v začátku negativně projevily důsledky velké prodlevy v jejich působení na jaderných zakázkách v minulosti, zejména při výstavbě Temelína a Dukovan, ale toto období jsme rychle překonali. Požadavky na organizaci projektu tohoto typu jsou, předpokládám, značné. Popište je, prosím. Klíčová je samozřejmě role projektového manažera, hlavního inženýra projektu a site manažera. Na těchto pozicích jsou pracovníci se zkušenostmi z výstavby JE Dukovany a JE Temelín. Projektový a realizační tým dále tvoří specialisté, kteří mají taktéž zkušenosti s přípravou a realizací zakázek na jaderných elektrárnách, což je důležité, protože režim na jaderné elektrárně je přísnější než na ostatních typech elektráren a je nutné mít zažité potřebné návyky jak při zpracování dokumentace, tak při vlastní realizaci.

Jak je zajištěna kvalita prací?
Pracujeme na jaderné elektrárně, a právě proto je této oblasti věnována mimořádná pozornost. Máme zpracován celkový plán kvality a plány kvality od našich dodavatelů, jejichž součástí jsou také plány kontrol a zkoušek. Podle nich kontrolujeme postup prací ve výrobě, dodávané zařízení do elektrárny i průběh realizace na elektrárně. To, že na kvalitu je kladen mimořádný důraz, dokladuje i skutečnost, že kromě netěsnosti na jedné z nádob blokového transformátoru, kdy docházelo ke stopovému úniku oleje, jsme nenarazili z hlediska kvality na závažnější problém. Ostatně většina našich dodavatelů dodává a provádí činnosti na jaderných elektrárnách, takže ví, co se po nich z hlediska kvality žádá.

V čem vidíte základy dosavadního úspěšného průběhu projektu?
Za prvé je to určitě velice kvalitní příprava této akce od týmu specialistů ČEZ a ÚJV Řež. Za druhé, jak jsem již zmínil, ve zvládnutí úvodní fáze projektu ze strany ŠPI, především v oblasti zpracování a koordinace prováděcích projektů a zajištění kvality. Neméně významná je i dobrá spolupráce mezi realizačním týmem ŠPI a ČEZ, což je nutnou podmínkou úspěchu. Takovéto projekty jsou vždy nejen o stanovení odpovědností mezi zákazníkem a dodavatelem, ale také o jejich spolupráci.

Co osobně pro vás tento projekt znamená?
Pro mě je to po Temelínu určitý návrat na skutečně významné a komplexní zakázce do jaderné energetiky a potvrzení skutečnosti, že poctivá a důkladná příprava zakázky se následně v průběhu realizace vyplatí. Samozřejmě jsme řešili a řešíme spoustu operativních problémů, ale fakt, že jsme realizaci na prvním z bloků zvládli  v plánovaném harmonogramu, je dobrým vysvědčením pro realizační tým.

V případě Tušimic byl termín rekonstrukce stanoven velice ambiciózně, vidíte to stejně i v případě Dukovan?
Termíny na Dukovanech považuji za realistické, ambiciózní je ovšem zrealizování všech potřebných činností ve vymezeném čase jednotlivých plánovaných odstávek elektrárny, které jsou primárně určeny na činnosti se standardní údržbou. Toto klade velké nároky na harmonogramy jednotlivých činností a jejich vzájemné sladění. Na 3. bloku se vše podařilo a jsem přesvědčen, že tomu tak bude i na zbývajících blocích.

Jak se díváte na případnou účast ŠPI v projektech dostavby JE v ČR?
ŠPI je, díky transferu know how ze ŠKODA PRAHA, firmou, která disponuje zkušenostmi z pozice generálního dodavatele technologie všech jaderných elektráren, které se stavěly na území České a Slovenské republiky. Díky dalším aktuálním zkušenostem, které získáváme při realizaci obnov klasických elektráren, jsme připraveni přispět k přípravě a realizaci nových jaderných bloků, které ČEZ plánuje.

Které hlavní poznatky z výstavby 1. a 2. bloku jaderné elektrárny Temelín zejména použijete, pokud se budete projektů dostavby účastnit?
Při realizaci 1. a 2. bloku na Temelíně byla jistě učiněna řada chyb a kdo chce, se z nich dovede poučit. Důležité je zvolit standardní a vyzkoušené projektové řešení a nepřipustit v průběhu přípravy a realizace žádné závažné změny, které by narušily harmonogram prací a rozpočet. My Češi totiž máme sklony ke zlepšovatelskému úsilí... Je třeba si ale uvědomit, že změny v průběhu projektu, které znamenají na menších projektech týdny nebo měsíce zdržení, mohou při výstavbě jaderné elektrárny znamenat v konečném důsledku roky a zvýšení nákladů o miliardy korun.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články

Diskuse

„Elektrárna v Dukovanech zvýší po rekonstrukci svůj výkon o 5 %,“

sklony ke zlepšovatelskému úsilí
 tak, touto částí věty mě pan Poklop dostal, upřímně jsem se zasmál, aniž by to bylo k smíchu, je vidět že mnoho lidí, dokonce těch co aktivně přiložili ruku k dílu,...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 3.5.2010 18:14vstup do diskuse >>

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“ (60x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Zika, vedoucí útvaru Péče o zařízení Jaderné elektrárny Dukova...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (60x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
„Mezi jednotlivými patry pyramidy nakládání s odpady chybí motivace a jasné sankce,“„Mezi jednotlivými patry pyramidy nakládání s odpady chybí motivace a jasné sankce,“ (56x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jiří Kratochvil, ředitel společnosti, SAKO Brno, a.s....