Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Fotovoltaické    Důsledky nevhodné volby ochrany před přímým zásahem blesku ve specifickém prostředí - fotovoltaická elektrárna Rodvínov u Jindřichova Hradce

Důsledky nevhodné volby ochrany před přímým zásahem blesku ve specifickém prostředí - fotovoltaická elektrárna Rodvínov u Jindřichova Hradce

Publikováno: 20.12.2013
Rubrika: Fotovoltaické

Článek představuje možné způsoby návrhu ochrany před bleskem ve specifickém prostředí - konkrétně fotovoltaické elektrárny. S liberalizací trhu elektrické energie, s rozvojem rozptýlené výroby elektrické energie nejrůznějšími nekonvenčními metodami především fotovoltaickými panely, větrnými elektrárnami a bioplynovými stanicemi narůstá počet selhání těchto elektráren v případě přímého zásahu blesku do jejich elektrických i neelektrických částí. Mnohdy stavby za desítky milionů korun jsou vystavovány nebezpečí přímého i nepřímého zásahu blesku. Riziko způsobuje absentující nebo špatně navržená a provedená ochrana. Autoři představují a kriticky hodnotí možné způsoby ochrany v konkrétním případě fotovoltaické elektrárny postavené v roce 2008 v obci Rodvínov v Jihočeském kraji severovýchodně od Jindřichova Hradce v nadmořské výšce 490 metrů a dokazují, jak špatně zvolená ochrana (kdy převládlo finanční hledisko) může způsobit mnohatisícovou škodu.

Celý článek (autoři: Jan Mikeš, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Michal Marousek, ČEZ a. s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Results of the inappropriate choice of protection from a direct lightning strike in a specific environment - photovoltaic power plant Rodvínov near Jindřichův Hradec

The article introduces possible methods of resolving lightning protection in a specific environment - specifically a photovoltaic power plant. With the liberalization of the energy market, with development of diverse electricity generation by wide-ranging unconventional methods, mainly photo voltaic panels, wind farms and biogas stations, the number of failures of these power plants is also increasing in the case of a direct lightning strike hitting their electrical and nonelectrical parts. Oftentimes constructions for tens of millions of Czech Crowns are exposed to the hazard of a direct or even indirect lightning strike. The absence of or poorly designed and performed protection forms a risk. The authors present and critically assess potential methods of protection in the specific case of the photovoltaic power plant built in 2008 in the town of Rodvínov in the South Bohemian Region northeast of Jindřichův Hradec at an elevation of 490 m ASL and show how a poorly selected type of protection (where the financial aspect was primary) can cause many thousands of Czech Crowns worth of damage.

Результаты неправильного выбора охраны от прямогго попадания молнии в специфической среде - фотовольтаическая электростанция Родвинов у Индржихова Градце

Статья представляет возможные способы охраны от попадания молнии в специфической среде - конкретно, фотовольтаической электростанции. С возникновением свободного рына электроэнергии, с развитием рассосредоточенного производства электрической энергии при помощи разнообразных и нетрадиционных способов, прежде всего - при помощи солярных панелей, ветряных электростанций и биогазовых электростанций возрастает количество сбоев на этих электростанциях в случае прямого попадания молний в их электрические и неэлектрические части. Во многих случаях сооружения за десятки миллионов крон подвергаются опасности прямого и непрямого удара молнии. Этот риск связан с отсутствием или плохим проектом и реализацией охраны от попадания молнии. Авторы представляют и критически оценивают возможные способы охраны в конкретном случае фотовольтаической электростанции, построенной в 2008 году в посёлке Родвинов Юго-Чешского края на северозападе от Индржихова Градце на высоте 490 метров над уровнем моря и доказывают, что плохо выбранная охрана от попадания молний может привести к убыткам на много тысяч крон.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Parní turbíny pro solární aplikace (30x)
Solární energie se využívá pro výrobu páry již od počátku 20. století. O rozvoj tohoto odvětví se zasadil vynálezce Fran...
ČEZ Obnovitelné zdroje nakoupí solární panely o instalovaném výkonu 10 MW (20x)
Společnost ČEZ Obnovitelné vypsala výběrové řízení na dodavatele solárních panelů o instalovaném výkonu 10 MW. Celkově p...
Fotovoltaická asociace: Omezování podpory říkáme ano (16x)
(Zdroj: EURO) - Česká fotovoltaická průmyslová asociace (ČFVPA) plně podpořila snižování státní podpory obnovitelných zd...