Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Dostavba 3. a 4. bloku AE Mochovce

Dostavba 3. a 4. bloku AE Mochovce

Publikováno: 16.6.2009
Rubrika: Jaderné, Dostavba elektrárny Mochovce

Výstavba Atómových elektrární Mochovce sa začala v roku 1981. Pôvodne bola plánovaná ako štvorbloková, pričom prvé dva bloky, každý s výkonom 440 MW, boli dokončené v rokoch 1998 a 2000. V roku 1992 padlo rozhodnutie pozastaviť vý­stavbu 3. a 4. bloku a následne uskutočniť nevyhnutné konzervačné práce. Privatizácia 66 % balíka akcií Slovenských elekt­rární, a.s. (SE) v roku 2006 priniesla životne dôležité zmeny aj do projektu dostavby 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce (MO34). Rozhodnutie dokončiť projekt MO34 vo februári 2007 po rokovaní s premiérom SR Róbertom Ficom potvrdil gene­rálny riaditeľ Enelu Fulvio Conti. Dostavba 3. a 4. bloku bola oficiálne otvorená 3. novembra 2008. Otvorenie stavby nasledovalo po vyda­ní povolenia Úradu jadrového dozoru SR, ktorým schválil zmenu stavebnej a technologickej časti projektu Dostavba 3. a 4. bloku atómovej elektrárne (AE) Mochovce pred dokončením.

 Stavbu prišli priamo na stavenisko slávnostne otvoriť predseda vlády SR Robert Fico, generálny riaditeľ skupiny Enel Fulvio Conti a Paolo Ruzzini, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenských elektrární, člena skupiny Enel. Na základe stavebného povolenia má byť stavba dokončená do konca roka 2013, v súlade s investičným plánom spoločnosti. Kapitálové výdavky (CAPEX) potrebné pre dostavbu dosiahnu 2,8 miliardy eur. Počas vrcholiacej výstavby bude na mieste pracovať až 4 000 ľudí. S prípravou sa začalo už dávno predtým.
Do pôvodného projektu sa zapracová­vali vylepšenia, ktoré posúvajú latku bez­pečnosti blokov na úroveň, ktorá zodpo­vedá, resp. prekračuje súčasné požiadav­ky. Nové bezpečnostné systémy, ktoré umožnia zvládnutie aj nehôd, s ktorými sa v pôvodnom projekte nerátalo, budú ná­sledne implementované aj na existujú­cich blokoch rovnakého typu. Na spraco­vávaní projektovej dokumentácie sa v priebehu viac ako 2 rokov podieľalo asi 600 pracovníkov SE, Enel, projektantských organizácií a konzultačných firiem, čo znamená prácu viac ako 2,5 mil. človeko­hodín. Okrem toho sa vykonali práce na príprave staveniska, prebehla revízia tech­nického vybavenia v logistickej oblasti a stavebnej oblasti, ako aj revízia existujú­cich zásob. Ako počas otvorenia stavby povedal Fulvio Conti, generálny riaditeľ spoločnosti Enel SpA, dostavba atómovej elektrárne Mochovce prispeje k energetickej bez­pečnosti krajiny a k pokrytiu jej rastúcej spotreby elektrickej energie. Prevádzka všetkých štyroch blokov v Mochovciach pokryje spolu až 45 percent domácej spo­treby. 


 

Prerekvizity dostavby
Ostávalo prekonať ešte dve legislatív­ne prekážky: prvou bolo získanie kladného stanoviska Európskej komisie (EK) k pláno­vanej investícii podľa čl. 41 zmluvy o Euratome; druhou zasa schválenie plá­novaných zmien projektu od dozorného orgánu – Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR. Kladné stanovisko EK bolo vydané v júli 2008. Medzitým SE v máji 2008 pred­ložili ÚJD SR projektovú dokumentáciu 3. a 4. bloku AE Mochovce na schválenie zmien projektu stavby pred dokončením. V auguste ÚJD SR povolil navrhovanú zmenu stavby a uložil nový termín dokon­čenia stavby do 31. 12. 2013.


Proces EIA
Aby Slovenské elektrárne úspešne zí­skali povolenie na uvedenie jadrového zariadenia do prevádzky a prevádzkova­nie jadrového zariadenia, spoločnosť v decembri 2008 na Ministerstvo životné­ho prostredia SR predložila Zámer na Štúdiu o vplyvoch na životné prostredie (EIA). Spravila tak s dostatočným časovým predstihom, aby mohli byť Mochovce 3 a 4 uvedené do prevádzky v rokoch 2012 a 2013. Ešte na jar 2008 SE požiadali Minister­stvo životného prostredia SR (MŽP SR) o vyjadrenie, či navrhovaná dostavba 3. a 4. bloku AE Mochovce podlieha posu­dzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže sta­vebné povolenie projekt dostal ešte pred vstupom tejto legislatívy do platnosti. Podľa MŽP SR zmeny vyplývajúce zo zá­meny technologických komponentov ne­menia funkciu systémov a zariadení, ale naopak zvyšujú ich bezpečnosť, spoľahli­vosť a životnosť. Ich realizáciou sa nemení rozsah činnosti ani inštalovaný výkon blo­kov. Limity pre výpuste do životného pro­stredia zostávajú takisto nezmenené. Všetky zmeny projektu sú navrhnuté na základe skúseností z výstavby, spúšťania a prevádzky blokov rovnakého typu na Slovensku a zahraničí.
MŽP SR preto konštatovalo, že dostav­bu 3. a 4. bloku AE Mochovce nemožno považovať za novú činnosť, ani za zásad­nú zmenu pôvodného projektu. Pred ude­lením prevádzkovej licencie pre 3. a 4. blok AE Mochovce Úradom jadrového do­zoru Slovenskej republiky však bude po­trebné jadrové zariadenie posúdiť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, uvádza sa v písomnom stano­visku MŽP SR.


CHRONOLÓGIA PROJEKTU MO34

1980 Územné rozhodnutie
1987 Stavebné povolenie – začiatok výstavby 1992 Útlm stavebno-montážnych činností
1993 Začiatok konzervačných prác
2002 Prebratie dodávok do majetku SE, a. s.
2007 Oznámenie rozhodnutia o dostavbe + Štúdia realizovateľnosti (Feasibility study) + Štúdia o vplyve na ŽP (EIA Study)
2008

  • 8. 7. Stanovisko EK
  • 15. 8. Rozhodnutia ÚJD SR podľa stavebného a atómového zákona
  • 2. 11. Oficiálne otvorenie dostav­by MO34 (premiér SR Róbert Fico + CEO Enel Fulvio Conti)

2009 máj – očakáva sa podpis rozhodu­júcich kontraktov na jadrovú časť
2012 Uvedenie 3. bloku do prevádzky
2013 Uvedenie 4. bloku do prevádzky

Očakávajúc takýto vývoj, SE z vlastnej iniciatívy vypracovali štúdiu o vplyvoch na životné prostredie EAS (Environmental Assessment Study). Štúdia o vplyvoch na životné prostredie, ktorá je celosvetovo certifikovaná a vykonala ju renomovaná spoločnosť s päťdesiatročnou tradíciou v oblasti štúdií dopadov na životné prostre­die, potvrdila, že Mochovce nebudú mať negatívny dopad na životné prostredie. Naopak, štúdia konštatuje, že projekt do­stavby Mochoviec prinesie so sebou mnoho pozitív, počnúc zníženými emisia­mi skleníkových plynov až po množstvo ekonomických výhod pre širokú verejnosť.
 

Transparentnosť na prvom mieste

Podľa zákona je povinnosťou investo­ra vykonať postup EIA pred rozhodnutím o umiestnení alebo povolení stavby. Aj keď je pre MO34 vydané právoplatné sta­vebné povolenie, SE cítia morálnu zodpo­vednosť viesť celý proces absolútne otvo­rene a transparentne. Všetky informácie sú a budú prístupné na internetových strán­kach SE, ako aj priamo na Infocentre Mochovce, či na obecných úradoch do­tknutých obcí a zastupiteľských úradoch SR v susedných krajinách.
Giancarlo Aquilanti, riaditeľ projektu Mochovce 3. a 4. povedal: „V rokoch 2012 a 2013 budú Mochovce 3. a 4. patriť medzi najbezpečnejšie tlakovodné reaktory svoj­ho druhu, s vysokou vnútornou bezpeč­nosťou vyplývajúcou z prvkov pasívnej bezpečnosti, z malej veľkosti reaktora a veľkých objemov chladiacej vody. Projekt bude v súlade so stavbami najnovších elektrární, ktoré sa plánujú alebo už sú vo výstavbe. Odporúčania Európskej komisie boli medzi kritériami branými do úvahy pri revízii zmien stavby a budú riadne naplne­né v nasledujúcich etapách projektu.”

Fakty o AE Mochovce: Projekt 3. a 4. bloku AE Mochovce je založený na odskúšanom a konsolido­vanom tlakovodnom reaktore VVER (angl. PWR) a zahŕňa najnovší techno­logický pokrok a opatrenia na zlepše­nie bezpečnosti. Každý blok bude mať výkon 440 MWe. Dva nové reaktorové bloky by mali byť prifázované do siete v rokoch 2012 a 2013. Po dostavbe a spustení oboch blokov bude 880 MW inštalovanej výrobnej kapacity schopných pokrývať až 22 % spotreby Slovenska.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej repu­bliky schválil všetky bezpečnostné vylep­šenia a zmenu stavby pred dokončením. Európska komisia potvrdila, že projekt spĺňa medzinárodné nároky na jadro­vú bezpečnosť. Medzinárodné bezpečnostné hodnote­nia (MAAE, WANO, WENRA, Walkdown 1 a 2) potvrdili, že bezpečnostná úro­veň reaktorov prevádzkovaných na Slovensku je porovnateľná s jadrovými elektrárňami prevádzkovanými elek­trárňami inde vo svete. Investor inicioval proces posudzova­nia vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý je potrebný pre získanie povolení na uvedenie jadrového zaria­denia do prevádzky. Investícia do dostavby Mochoviec by mala dosiahnuť 2,775 miliardy eur. Slovenské elektrárne financujú projekt prevažne z vlastného prevádzkového toku kapitálu a dostavba 3. a 4. bloku nie je podporovaná žiadnou formou štátnej pomoci. Viac ako dve tretiny obyvateľov SR a vyše 87 percent obyvateľov v okolí Mochoviec podporuje dostavbu 3. a 4. bloku. Od apríla 2006 Enel kontroluje 66 % Slovenských elektrární a zvyšných 34 % vlastní Fond národného majetku SR, kto­rého akcionárske práva vykonáva MH SR.

Completion of construction of 3rd and 4th units NPP Mochovce – The project chronology MO34:

1980 Zoning and planning decision
1987 Building permit – construction commencement
1992 Reduction of construction and assembly activities
1993 Commencement of conservation works
2002 Taking over the deliveries into the property of SE, a.s.
2007 Information on the decision to complete the construction, Feasibility study, EIA Study
8/7/2008 EC standpoint
15/8/2008 Decisions of the Nuclear Regulatory Office according to the Building Act and Atomic Act
2/11/2008 Official commencement of the construction completion MO34 (Prime Minister of SR Róbert Fico + Enel CEO Fulvio Conti)
2009 May – the signing of decisive contract for nuclear parts is expected
2012 Commissioning of 3rd unit
2013 Commissioning of 4th unit

Строительство 3 и 4 блоков АЭС Моховце – Хронология проекта МО34:

1980 Территориальное решение
1992 Разрешение на строительство – начало строительства
1992 Остановка строительномонтажных работ
1993 Начало консервации строительства
2002 Перевод поставок в собственность акционерного общества SE a.s.
2007 Решение о продолжении строительства (исследования возможности реализации - Feasibiliti study, исследования влияния на окружающую среду - EIA Study)
2008 08. 07. Постановление Европейского Комитета
2008 15. 08. Решение Комитета Ядерного Надзора Словацкой Республики в соответствии с законом об атомном строительстве
2008 02. 11. Официальное открытие строительства МО34 (премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо и Генеральный директор компании Enel Фульвио Конти)
2009 май Ожидание подписания решающего контракта основной части
2012 Пуск в работу 3 блока АЭС
2013 Пуск в работу 4 блока АЭС

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (61x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“ (60x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Zika, vedoucí útvaru Péče o zařízení Jaderné elektrárny Dukova...
Americký jaderný dozor udělil licenci reaktoru AP1000 od Westinghouse (55x)
Společnost Westinghouse Electric Company získala od americké komise pro regulaci jaderných zdrojů pro svůj tlakovodní re...