Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Detekce termických projevů, lokalizace a monitoring stavu produ

Detekce termických projevů, lokalizace a monitoring stavu produ

Publikováno: 7.12.2008, Aktualizováno: 16.4.2009 18:39
Rubrika: Rozvody energií

Termovize je metoda bezkontaktního měření povrchové teploty sledovaného objektu. Detektor termovizní kamery měří objektem vyzařovanou elektromagnetickou radiaci v infračervené oblasti spektra. Číselně lze toto pásmo vyjádřit v rozmezí vlnových délek λ= 0,75 μm až 1 mm. Skutečnost, že zářen

Radiaci detekovanou kamerou ovlivňuje mimo jiné emisivita tělesa, radiace odražená od sledovaného objektu, která vznikla v okolním prostředí a pohlcování radiace při průchodu atmosférou. Teplotní mapa získaná termovizním snímkováním z letadla je ovlivňována vlastnosti samotného sledovaného objektu a vlastnosti prostředí, ve kterém se sledovaný objekt nachází.

Teplovod pod povrchem

Teplovod nad povrchem

Vodovod 2 m pod povrchem

Detekovaný problém teplovodu

Principů termovize lze využít hlavně pro sledování projevů teplotních kontrastů. V případě produktovodů (rozvody vody, rozvody tepla, plynovody a ropovody) slouží k vyhledávání produktovodů uložených pod i nad povrchem a jejich lokalizaci, analýze rozvodů, diagnostice, detekci poruch, předcházení haváriím, kontrole kvality izolace potrubí.
Termovizní snímkování vyžaduje poměrně přísné nároky na pořizovací povětrnostní podmínky. Negativně působí mraky a jejich stíny, vítr nad 3 m/s, vysoká půdní vlhkost, v některých aplikacích působí negativně vegetace nebo přímé sluneční záření. Optimální termín pro termovizní snímání pro většinu aplikací jsou podzimní, zimní a jarní “chladné” měsíce. Termovizní snímání je vhodné provádět před úsvitem a bez sněhové pokrývky.
Firma Argus Geo Systém, s.r.o. používá pro termovizní snímkování termovizní kamery s rozlišením 320 x 240 nebo 640 x 480 obrazových bodů. Úhel záběru kolmo na směr letu letadla je 10 až 24 stupňů v závislosti na použité kameře a objektivu. Kromě nutnosti dodržet výše specifikované povětrnostní podmínky je pro zachycení požadovaného území nutno využívat moderních technických prostředků.
Z důvodů úzkého úhlu záběru kamery a minimalizace vlivu turbulence na zachycený terén je termovizní kamera v letadle umístěna v gyroskopickém závěsu. Gyroskopický závěs vyrovnává negativní vlivy letu a udržuje osu termovizní kamery ve svislé poloze (kolmo k zemi). Vlivem větru se snímkový letoun nepohybuje vždy rovnoběžně s osou letu, dochází ke snosu letadla až 15 stupňů. Na kompenzaci snosu spolupracují navigační zařízení, AEROcontrol a gyroskopický závěs. Záznam všech dat slouží k následnému georeferencování (umístění do souřadného systému) termovizních záznamů.


Thermal effect detection, localization and a monitoring of product pipelines state
Thermovision is a method of a contactless measurement of monitored object surface temperature. A thermovision camera detector measures electromagnetic radiation emitted by an object in an infrared spectral area. This band can be expressed by numbers in wave lengths range λ = 0.75 μm to 1 mm. The fact that radiation is directly dependent on surface temperature of an object (described by Planck´s law about radiation, Wien´s displacement law, Stefan-Boltzman law) allows a camera to calculate and illustrate it. Principles of a thermovision are possible to be used especially for monitoring of thermal contrasts effects. In case of product pipelines (distribution of water, heat, gas pipeline and oil pipeline), it serves to searching for product pipelines stored under or above surface and their localization, distribution analysis, diagnostics, failure detections, accident preventions and quality check of pipeline insulation.

Определение термических явлений, локализация и мониторинг состояния трубопровода, по которому проходит продукт
Термовизия – это метод бесконтактного измерения температуры поверхности наблюдаемого объекта. Детектор термовизионной камеры измеряет объект излучаемым электромагнитным излучением в инфракрасной области спектра. Численно эту зону можно выразить в диапазоне длин волн λ = 0,75 μм ÷ 1 мм. Тот факт, что излучение прямо зависит от температуры поверхности объекта (это описывает закон излучения Планка, закон перемещения Вена, закон Стефана-Больцмана), позволяет камере вычислить и изобразить эту температуру. Принцип термовизии можно использовать, главным образом, для наблюдения за проявлениями тепловых контрастов. В случае трубопроводов (разводки воды, тепла, газопроводы и нефтепроводы), она служит для нахождения трубопроводов, расположенных под и над поверхностью, и для определения их локализации, анализа разводки, диагностики, определения повреждений, предотвращения аварий, контроля качества изоляции трубопровода.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (496x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (63x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Technodat vyvinul SW řešení pro efektivní proces tvorby a správy projektové dokumentace staveb Engineering Base - DMSTechnodat vyvinul SW řešení pro efektivní proces tvorby a správy projektové dokumentace staveb Engineering Base - DMS (48x)
Obchodními partnery a zákazníky společnosti Technodat je řada významných firem z oblasti energetiky, průmyslové automati...