Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Technický limit pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy je naplněn

Technický limit pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy je naplněn

Publikováno: 28.3.2011
Rubrika: Rozvody energií

Sdružení ČSRES upozorňuje, že nové smlouvy o připojení dalších fotovoltaických a větrných elektráren nebudou uzavírány dříve, než budou známy reálné dopady výroby elektřiny z dosud instalovaných zdrojů na bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Současně platí, že nové smlouvy o připojení ostatních obnovitelných zdrojů jsou aktuálně uzavírány podle technických možností přenosové soustavy a distribučních soustav.
 

Podle ČSRES nadále trvá většina důvodů, které vedly distribuční společnosti v polovině února loňského roku k pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojování neregulovatelných obnovitelných zdrojů (OZE). Vývoj v závěru loňského roku a dynamika připojování již dříve povolených zdrojů jen potvrdily dřívější obavy ČSRES a umocnily hrozbu vyplývající z vyčerpání technických limitů  pro připojování těchto zdrojů. Jen díky opatřením provozovatelů soustav v průběhu loňského roku byly zatím přenosové i distribuční sítě uchráněny poruch a výpadků. Během posledních měsíců byl do rozvodné sítě připojen velký počet fotovoltaických zdrojů elektřiny. Je nutné důkladně analyzovat jejich dopad na bezpečnost a spolehlivost provozu distribučních sítí předtím, než bude případně umožněno připojení dalších. Výsledky probíhající analýzy by měly být známy v průběhu září, až bude jasné, jak se fotovoltaické elektrárny chovají v období nejintenzivnějšího slunečního svitu.

Nové smlouvy o připojení pro obnovitelné zdroje se stabilním výkonem – zejména biomasové a bioplynové elektrárny - jsou uzavírány podle technických možností přenosové soustavy a distribučních soustav v jednotlivých regionech ČR. „Omezení připojení obnovitelných zdrojů, vyplývající z kapacity jednotlivých uzlových oblastí nebo kapacity distribuční soustavy v lokalitě, kde je připojení požadováno, řeší příslušní provozovatelé distribučních soustav nebo přenosové soustavy samostatně,“ říká předseda správní rady ČSRES Richard Vidlička.

Současně ČSRES opakuje, že již v roce 2009 identifikovalo technická rizika vyplývající z nekontrolovatelného vývoje požadavků na připojování nových výroben elektřiny z fotovoltaických a větrných elektráren. Jako krok správným směrem se ukázalo opatření z února 2010, kdy distributoři pozastavili udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení nových výroben fotovoltaických a větrných elektráren. „Navzdory všem zpochybňováním a kampaním zájmových asociací se bohužel naše průběžné predikce instalovaného výkonu v těchto zdrojích ukázaly být zcela opodstatněné,“ podotkl Jan Kanta, člen správní rady sdružení. Ke konci února 2011 činil instalovaný výkon fotovoltaických a větrných elektráren v ČR celkem 2 113 MW. Technický limit pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy tak byl v zásadě naplněn. Další skutečností je, že instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách v ČR koncem února (1 900 MW) překročil již nyní o více jak 200 MW hodnotu vymezenou pro tento druh obnovitelného zdroje do roku 2020 v tzv. Národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů.

 

 

 

Jak dále s připojováním OZE?

Další rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR se bude odvíjet od schválení předložených legislativních návrhů (především novela Energetického zákona a také Zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie) a také od ukončení platnosti smluv o připojení u nerealizovaných projektů, což umožní odblokování stávající kapacity. Detailní analýzou musí projít dopady navýšení instalovaného výkonu fotovoltaických a větrných elektráren na provoz sítí, a to především z pohledu vlivu na:
- udržení frekvence (vyrovnaná bilance mezi spotřebou a výrobou v každém okamžiku)
- dostatek jalového výkonu při „napájení“ oblasti pouze z fotovoltaických elektráren (napětí, rozběh točivých strojů)
- vyšší harmonické (zpětné působení na síť jako následek nelineárního odběru)
- zkratové výkony

„Potřebná měření s cílem prověřit dopad výroby a provozu FVE a VTE na kvalitu a spolehlivost provozu sítí distribuční soustavy proběhnou od dubna do začátku srpna. Na základě měření a následně vypracované analýzy bude možné kvalifikovaně posoudit možnosti sítí distribuční soustavy pro další integraci těchto zdrojů. Výsledky představíme veřejnosti v září,“ doplnil Jan Kanta. ČSRES bude současně i nadále aktivní v podpoře legislativních změn umožňujících další bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy ČR.

Prezentace "Rozvoj OZE a jeho dopady", která byla představena na tiskové konferenci je ke stažení zde.

České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES):
Předmětem činnosti sdružení založeného v roce 1995 jsou aktivity zaměřené na podporu členů sdružení při uplatňování a ochraně jejich společných zájmů, zejména na: oblast legislativně - právní  oblast regulace provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy (plynárenství, teplárenství apod.)  oblast provozování distribučních soustav a oblast provozování přenosové soustavy  oblast ostatních činnosti sdružení a spolupráce se zájmovými korporacemi působícími v českém a zahraničním prostředí. Členy sdružení jsou provozovatelé regionálních distribučních soustav, ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce a.s., PREdistribuce, a.s. a provozovatel přenosové soustavy ČR, ČEPS, a.s.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín  ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín (37x)
Společnost ČEPS dokončila modernizaci převážné části vedení V422 mezi rozvodnami Mírovka v Kraji Vysočina a Čebín v Jiho...
René Mrajca z Elpro-Energo: Staré transformátory zdražují elektřinu (35x)
V rámci veletrhu Ampér 2012 jsme si pozvali do studia i René Mrajcu ze společnosti Elpro-Energo, s. r. o.Ten mimo jiné p...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (34x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...