Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Rekonstrukce technologické věže s ohledem na změněné zatížení větrem podle evropských norem

Rekonstrukce technologické věže s ohledem na změněné zatížení větrem podle evropských norem

Publikováno: 4.8.2013
Rubrika: Údržba

V cementárně v Čížkovicích nedaleko Lovosic byla v polovině devadesátých let minulého století postavena nová pecní linka. V jejím rámci byl vybudován nový výměník, což je 93 vysoká ocelová věž o osmi podlažích, na kterých je uloženo těžké technologické zařízení. Konstrukce byla v roce 1995 projektována dle tehdy platných českých norem. V loňském roce měla být zahájena rekonstrukce části technologie. Účelem rekonstrukce bylo zvýšení účinnosti zařízení při vypalování slinku. Vzhledem k určitým změnám v zatížení a dispozičním uspořádání bylo nutné provést přepočet konstrukce dle platných ČSN EN. Problematické se ukázalo zatížení větrem, protože účinky při standardní aplikaci Eurokódů vzrostly až na 250% původních hodnot. Vzhledem ke skutečnosti, že konstrukce sloužila od roku 1996 bez jakýchkoliv problémů, byla rekonstrukce jenom kvůli zatížení větrem neopodstatněná. Proto byl zvolen nový postup stanovení účinků větru na konstrukci a to počítačová simulace působení větru na model reálné konstrukce s uvážením účinků zastínění objektu sousedními stavbami i skutečnou konfigurací terénu. Tento postup umožnil provést rekonstrukci efektivně s ohledem na změny zatížení od technologických zařízení, ale bez nutnosti rekonstrukce kvůli změnám v zatížení větrem.

Klíčová slova: pecní linka, výměník

Celý článek (autoři: Ing. Jaroslav Vácha, Excon, a.s., Ing. Radomil Král, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Reconstruction of technological towers with regard to altered wind load according to European standards
At the cement plant in Čížkovice not far from Lovosice a new kiln line was built in the mid-1990s. A new exchanger was built there which is a 93 m high steel tower covering eight floors which stores heavy technological equipment. The structure was designed in 1995 according to the then valid technical standards. Last year the reconstruction was to begin of the technological part. The purpose of the reconstruction was to increase the efficiency of the clinker burning equipment. In view of certain changes in the load and layout, it was necessary to convert the structure according to valid ČSN EN standards. It turned out that the wind load was a problem because the effects at a standard application of Euro codes have risen to 250 % of the original values. In view of the fact that the structure worked well from 1996 without any problems, the reconstruction due to the wind load was unjustified. Therefore, a new procedure was chosen of determining the effects of the wind on the structure by computer simulation of the action of the wind on a model of the real structure with the considered wind shadow effects of the neighbouring buildings and the actual terrain configuration. This procedure allowed effective reconstruction with regard to a change in the load arising from the technological equipment but without the need for reconstruction due to changes in the wind load.

Реконструкция технологической башни, учитывая изменения нагрузки ветра в соответствии с европейскими нормами
На цементном заводе в Чижковицах недалеко от Ловосиц в середине девяностых годов прошлого века была построена новая печная линия. В рамках этого проекта был построен новый обменник - стальная восьмиэтажная башня высотой 93 метра, на которой расположено тяжелое технологическое оборудование. Эта конструкция в 1995 году была спроектирована в соответствии с действующими в то время чешскими нормами. В прошлом году должна была начаться реконструкция с изменением части технологического процесса. Целью реконструкции было повышение мощности оборудования при обжиге клинкера. Принимая во внимание изменения нагрузки и размещения, необходимо было провести новые расчеты для конструкции в соответствии с действующими нормами ЕС. Проблематичноой оказалась нагрузка ветра, так как воздействие при стандартном применении Еврокодов возросло на 250% по сравнению с первоначальными данными. В связи с тем, что конструкция с 1996 года служила без каких-либо замечаний, проводить реконструкцию только из-за воздействия ветра было бы нецелесообразно. Поэтоому был избран новый подход для определения влияния нагрузки ветра на конструкцию при помощи компьютерной симуляции влияния ветра на модель реальной конструкции с учетом защиты объекта от ветра соседними зданиями и с учетом конфигурации местности. Этот подход дал возможность провести реконструкцию эффективно, с учетом изменений нагрузки от технологического оборудования и без необходимости реконструкции из- за изменений нагрузки ветра.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Analýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukciíAnalýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukcií (37x)
Skrutkové spoje hrajú dôležitú úlohu v statickej a dynamickej stabilite oceľových konštrukcií. Pri zisťovaní príčin pošk...
Provozní zkušenosti s opatřeními proti abrazi a erozi instalovaných na technologii v United Energy a.s.Provozní zkušenosti s opatřeními proti abrazi a erozi instalovaných na technologii v United Energy a.s. (24x)
Příspěvek uvádí zkušenosti a výsledky provozních experimentů z aplikovaných opatření snižující vliv abraze a eroze ve vy...
Eustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbouEustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou (24x)
Hlavnou úlohou spoločnosti eustream, a.s. je zabezpečenie stabilnej prepravy zemného plynu cez územie Slovenskej republi...