Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Popis rozvodů tepla Plzeňské energetiky a.s.

Popis rozvodů tepla Plzeňské energetiky a.s.

Publikováno: 2.2.2018
Rubrika: Rozvody energií

V současné době je parní rozvod dlouhý 1,9 km. V roce 1928 byly vybudovány parovod P1 a parovod P2, které sloužili pro napájení jižní části areálu Škoda topnou a technologickou parou z ELÚ I. Po výstavbě ELÚ III a odstavení ELÚ I sloužili oba pro zásobování parou v opačném směru z jihu na sever. Po Regeneraci PZ Škoda byl z parovodu P2 vyveden vzduchovod a parovod P1 slouží pro napojení technologickou parou pro závod Škoda Steel s.r.o. Plzeňská enrgetika ještě provozuje krátký parovod P3, který zásobuje technologickou parou zkušebnu Doosan. Pro tuto zkušebnu ještě provozuje krátký vysokotlaký parovod.

Horkovody

V současné době je horkovodní síť o délce 37,203 km. Vytápění Škodovky bylo převážně parou. V roce 1950 začala nová výstavba v Elektrotechnickém závodě Doudlevce, která byla napojena horkovodní potrubím DN350 z ELÚ III. Stará zástavba v Doudlevcích byla napojena na místní parní kotelnu. V roce 1983 byla kotelna zbourána a vše přepojeno na horkovod. V té době byl už horkovod do Doudlevce napájen z Plzeňské teplárenské, a.s. (PT), k přepojení došlo v roce 1973. V roce 2008 byl horkovod do Doudlevce prodán PT v úseku 5. brána – Výtopna Bory. Na předávacím místě mezi PT a PE v oblasti 5. brány bylo vybudováno obousměrné měření tepla. V roce 1969 byl vybudován horkovod DN350 z ELÚ III do Skvrňan, kde začala výstavba sídliště. V roce 2004 si PT pořídilo nový napaječ na Skvrňany, kde bylo pod Křimickou ulicí osazeno obousměrné měření. V roce 2015 bylo osazeno obousměrné měření na ELÚ III směrem na Skvrňany.

V roce 1973 byl posílen páteřní horkovod směrem na Doudlevce v úseku ELÚ III – 5. brána potrubím DN300. V roce 1977 byl vybudován horkovod DN500 pro TH a RH. V roce 2000, za majitelů CINERGY, se vyšlo tímto horkovodem v dimenzi DN300 z areálu Škoda směrem na Borská pole, kde začala z bývalého letiště výstavba průmyslové zóny. Zde dochází do dnešního dne k rozvoji horkovodních rozvodů (cca 500 m/rok). V letech 2004 - 2006 došlo k Regeneraci PZ Škoda, kdy byly zbourány všechny staré budovy a skoro všechny nadzemní sítě byly přemístěny do země. Došlo k přechodu vytápění areálu Škoda z páry na horkou vodu. V této době se vyšlo z areálu Škoda na lokalitu Jižní předměstí potrubím 2 × DN125. V roce 2007 začala výstavba nových NH Škoda a NH Adelardis, které byly připojeny na horkovod a byly v nich vybudovány nové KPS. V roce 2007 byl předělán parovod P6 na horkovod. Tento bude v rámci OPPIK rekonstruován v roce 2018.

Teplovody

V současné době je teplovodní rozvod dlouhý 0,675 km. Teplovody jsou v současné době provozovány ve dvou lokalitách:

  • Areál Škoda Doudlevce, kde je provozováno 450 metrů teplovodů, které byly v letošním roce rekonstruovány v rámci OPPIK.
  • Areál Vědeckotechnického parku Plzeň, kde je provozováno 225 metrů teplovodů.

PŘEHLED NOVĚ VYBUDOVANÝCH A REKONSTRUOVANÝCH HORKOVODNÍCH TRAS V ROCE 2015

Nejrozsáhlejší a nejnákladnější akcí byla rekonstrukce pěti horkovodů, z nichž dva jsou v katastrálním území Skvrňany, dva v katastrálním území Plzeň a jeden v Doudlevcích. Celá akce pod názvem „Rekonstrukce horkovodních rozvodů systému CZT ve městě Plzni“ byla spolufinancována z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu životního prostředí Pro vodu, vzduch a přírodu.

Rekonstrukce zahrnovala modernizaci izolací na páteřních nadzemních horkovodech v areálu PZ Škoda. Rekonstrukce spočívala v náhradě již nevyhovující stávající izolace novou izolací z rohoží z minerální vlny se součinitelem tepelné vodivosti 0, 042 W. m-1. K-1, zároveň bylo přistoupeno k zesílení tloušťky izolace. Rekonstrukce proběhla na horkovodu DN 500 pro turbinovou a reaktorovou halu (dále jen pro TH a RH) v délce 576 metrů s odbočkou DN 350 v délce 28 metrů. Druhým horkovodem, kde byla stejným postupem provedena modernizace, izolace je horkovod DN 400 pro zásobování městské části Skvrňany, modernizace izolace byla provedena v délce 304 metrů. 

V rámci dotačního titulu byla provedena i rekonstrukce první části horkovodu Karlov. Stávající nadzemní trasa na potrubním mostě v Borské ulici byla nahrazena trasou v předizolovaném bezkanálovém provedení. Páteřní trasa je vedena po východním okraji Borské ulice v celkové délce 522 metrů, z toho páteřní rozvod DN 200 a DN150 v délce 316 metrů. Horkovod obsluhuje zákazníky na Karlově a Borských polích.

Rekonstrukce horkovodních rozvodů systému CZT ve městě Plzni zahrnovala i rekonstrukci horkovodu Zátiší. Původní nadzemní trasa vedená na potrubním mostě v ulici Ke Karlovu byla nahrazena dvěma horkovody - horkovodem západ a horkovodem východ, které převezmou obsluhu zájmového území. Oba nové horkovody se napojují na páteřní předizolovaný bezkanálový rozvod ve Folmavské ulici v Plzni a jsou ukončeny napojením na stávající trasy horkovodních rozvodů pro obsluhu stávajících odběratelů v Zátiší.

Horkovod západ byl proveden kombinovaným způsobem: 93 metrů trasy DN 100 bylo provedeno v předizolovaném bezkanálovém provedení a terénní přechod úvozu se železniční vlečkou byl proveden po stávajícím potrubním mostě nadzemním vedením DN 100 v délce 68 metrů. Nadzemní trasa byla provedena z bezešvých ocelových trubek a opatřena třívrstvou izolací z minerální vlny.

Nejsložitější a nejrozsáhlejší částí dotačního titulu byl projekt Horkovod ETD – rekonstrukce horkovodní sítě pro areál Doudlevce. Cílem projektu byla náhrada stávajícího rozvodu v klasickém provedení (v podzemním kolektoru), který již dosáhl hranice životnosti, novým rozvodem v předizolovaném potrubí pro přímé uložení do země.

Nadzemní vedení spojující horní a spodní část areálu bylo v délce 35 metrů zcela vyměněno, na stávajícím potrubí DN 300 v délce 56 m byla provedena výměna izolace a její zesílení. Rekonstrukce probíhala v průmyslovém areálu s velkou hustotou stávajících inženýrských sítí, částečně neevidovaných, s několika překopy transportních cest pro nadměrné náklady přesahujících 200 tun.

Realizace díla probíhala při zajištění kontinuální dodávky technologického tepla s minimálním počtem krátkodobých odstávek. Rekonstruovaný horkovod zajišťuje dodávku tepla v trase o celkové délce 1 104 metrů, z čehož 941 metrů tvoří páteřní úsek (DN 300 - DN 80) a 163 metrů přípojky pro jednotlivé objekty (DN 100 – DN 40).

V rámci Rekonstrukce horkovodních rozvodů CZT ve městě Plzni prošlo rekonstrukcí 2 938 metrů horkovodních tras. Provedením rekonstrukce bude dosaženo snížení hodnot emisí SO2 o 3,152 t/rok, snížení emisí NOx o 1,313 t/rok a snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic o 2,910 t/rok.

PLÁN VÝSTAVBY NOVÝCH A REKONSTRUOVANÝCH HORKOVODNÍCH TRAS V LETECH 2016 – 2018

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a v souladu s vypsaným Specifickým cílem č. 01. 3. 15. 3. 5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem zahájila Plzeňská energetika a.s. v loňském roce 1. etapu investiční akce pod názvem „Rekonstrukce a výstavba tepelných sítí v Plzni “, která je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Celá akce je rozčleněna do 3. etap, časově rozložených do tří let. Zahrnuje výstavbu nového horkovodního rozvodu v hustě zastavěné městské části, rekonstrukci teplovodu v průmyslovém areálu v Doudlevcích, rekonstrukce tří horkovodů a dvou horkovodních přípojek na území bývalého závodu ŠKODA PLZEŇ. Při výstavbě bude použita technologie předizolovaného bezkanálového potrubí pro přímé uložení do země s využitím potrubních systémů Wehotherm Standard a Casaflex Uno.

1. Etapa, rok 2016

V rámci první etapy byl pro nové odběry tepla v ulici Plachého vybudován zcela nový Horkovodní rozvod pro bytové domy Plachého. Horkovodní rozvod je vybudován v dimenzi DN 125 s horkovodními přípojkami DN 40 a DN 50, které jsou zaústěny do bytových domů V Plachého ulici 42 a 52 v celkové délce 238 metrů.

2. Etapa, rok 2017

V rámci druhé etapy byla provedena Rekonstrukce teplovodu ETD. Stávající nadzemní dosluhující teplovod vedený na potrubním mostě a poté v neprůlezném horkovodním kanálu byl nahrazen novou teplovodní trasou v předizolovaném potrubí DN 125 a DN 100 s horkovodními přípojkami DN 65 v celkové délce 274 metrů.

V rámci druhé etapy rovněž proběhla Rekonstrukce horkovodu k budově č. 144 a Rekonstrukce horkovodní přípojky pro budovu č. 308. Horkovodní potrubí obou tras bylo vedeno v území s hustým výskytem podzemních překážek a stávajících sítí a při výstavbě byly uplatněny i netradiční postupy. Horkovod k budově 144 byl proveden v DN 150 s přípojkami DN100, DN 80 a DN 65 v celkové délce 377 metrů, horkovodní přípojka DN80/DN 65 pro blok č. 308 v délce 96 metrů.

Výstavbu druhé etapy uzavírají dvě akce, a to Rekonstrukce horkovodu Karlov a Rekonstrukce horkovodní přípojky pro ubytovnu Karlov (Reus). Páteřní horkovod Karlov je proveden v dimenzi DN 200 s horkovodními přípojkami DN 65, DN 50 a DN 40 v celkové délce 265 metrů a horkovodní přípojka pro ubytovnu Karlov (Reus) v dimenzi DN 40 v délce 78,4 metru.

3. Etapa, rok 2018

Celý projektový balíček bude uzavřen v příštím roce akcí nazvanou Rekonstrukce horkovodu Domažlická ulice. Horkovod bude vybudován v dimenzi DN 125 v délce 268 metrů. Provedením uvedených opatření bude dosaženo snížení potřebné energie k výrobě tepla, což se následně promítne ve snížení hodnot emisí tuhých znečišťujících látek, SO2 , NOx, CO a CO2, viz. Tab. 1.

Tab. 1 – Snížení emisí vlivem snížení tepelných ztrát horkovodních sítí


HISTORIE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ

Plzeňská energetika a.s., jako jedna ze dvou teplárenských společností působících na území města Plzně věnuje dlouholetou pozornost výstavbě a rekonstrukci své horkovodní sítě, jejímž prostřednictvím dodává teplo svým odběratelům jak v podnikatelské, tak spotřebitelské sféře. Od padesátých let minulého století do přelomu tisíciletí tvořily páteř horkovodní sítě vzdušná vedení na potrubních mostech nebo horkovodní sítě umístěné v horkovodních kolektorech. Pro dopravu horké vody se používala horkovodní potrubí z tažených bezešvých ocelových trubek, od dimenzí DN 400 a více se pak používaly svařované ocelové trubky. Izolace byla provedena izolačními materiály dostupnými v tehdejší době s hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0, 071 – 0,076 W.m-1.K-1. Izolace byla mechanicky chráněna obalem z pozinkovaného, později hliníkového plechu.

S nástupem nového tisíciletí je pro výstavbu nových sítí a rekonstrukci stávajících sítí využívána technologie předizolovaného bezkanálového potrubí pro přímé uložení do země. Předizolované potrubí je tvořeno frekvenčně svařovanou médionosnou trubkou z materiálu P 235 GH s tvrdou izolační polyuretanovou pěnou v polyetylénovém plášti. Používaná PUR pěna má součinitel tepelné vodivosti 0,027 – 0, 042 W.m-1.K-1 podle typu použitého potrubí. V horkovodní síti společnosti Plzeňská energetika a.s. jsou použity potrubní systémy Logstor Rohr, Wehotherm Standard a Casaflex Uno.

Využívání nové technologie je v souladu s cílem zvýšení spolehlivosti dodávek tepla pro smluvní odběratele, snížení nákladů na výstavbu a rekonstrukci horkovodních sítí, jakož i snížení emisí do ovzduší, zejména NOx a prekurzorů sekundárních částic.

V období od roku 2000 do současnosti bylo vybudováno nebo prošlo rekonstrukcí téměř 26 km tras různých dimenzí od páteřních rozvodů DN 300 až po přípojky DN 40 pro jednotlivé objekty v území hustě protkaném inženýrskými sítěmi. Část potrubních tras byla rekonstruována v rámci dotačních programů EU.

V roce 2015 v rámci dotační akce „Rekonstrukce horkovodních rozvodů systému CZT ve městě Plzni“ prošlo rekonstrukcí 2 938 metrů horkovodních tras. Akce byla spolufinancována z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu životního prostředí Pro vodu, vzduch a přírodu. V roce 2016 jsme zahájili dotační akci „Rekonstrukce a výstavba tepelných sítí v Plzni“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Akce je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zahrnuje celkem tři etapy rozvržené do období 2016 až 2018, v nichž je postupně realizována výstavba nového horkovodního rozvodu, rekonstrukce teplovodu a rekonstrukce tří horkovodů a dvou horkovodních přípojek. Celková délka budovaných a rekonstruovaných tras je 1 595 metrů.


Autor: 
Ing. Petr Sláma a kolektiv, Plzeňská energetika a.s.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Bezkanálové uložení horkovodu KarlovModernizovaná izolace horkovodu DN 500Modernizovaná izolace horkovodu SkvrňanyTrasa vedení horkovodu ZátišíPevný bod pod svahem na horkovodu DoudlevceBourací práce při rekonstrukci horkovodu ETDVýkopové práce pro horkovod k b. 144Odbočka do budovy 144Bezkanálové vedení horkovodu - Karlov. Vpravo nahoře původní nadzemní vedeníVýkop pro horkovod - Karlov

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Čeká nás rychlá digitalizace distribuční soustavy,“„Čeká nás rychlá digitalizace distribuční soustavy,“ (53x)
říká v rozsáhlém rozhovoru pro All for Power Martin Zmelík, generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČEZ ...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (36x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
Reportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV AlbrechticeReportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV Albrechtice (29x)
Není malých „rock’n’roll(-í)“ a malých či méně významných rozvoden… Tímto způsobem by se dalo zahájit povídání s Romanem...