Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    „Naším úkolem je udělat maximum pro to, aby stavba nového bloku pokračovala co nejlépe,“

„Naším úkolem je udělat maximum pro to, aby stavba nového bloku pokračovala co nejlépe,“

Publikováno: 8.10.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:53
Rubrika: Elektrárny, Výstavba nového bloku Ledvice, Rozhovory

řekl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. František Strach, ředitel Elektrárny Ledvice a Elektrárny Počerady.  

Jakým způsobem se výstavba nového bloku do­týká běžného chodu elektrárny?
V první fázi jsme si museli zvyknout na množství přeložek technologií strojních i elektro. Řešily se přesuny stovky lidí do postavených pro­vizorií a zpět. Rozsáhlé začaly být i přesuny za­městnanců ve vlastních objektech. V další fázi probíhaly zácviky stávajících zaměstnanců na provozování nových technologií, například za­uhlování a chemické úpravny vody. Vše probíha­lo za paralelního provozu nové i staré technolo­gie. V současné době z celkového počtu 185 za­městnanců již 30 z nich pracuje na nových tech­nologiích – pod dohledem dodavatelů. Jedná se čistě o provozní zaměstnance. Společně s divizí Investice ČEZ, a. s., a gene­rálním dodavatelem ŠKODA PRAHA Invest (dále ŠPI) připravujeme převzetí zmíněných technologií do standardního režimu péče o zařízení.

Jen tak mimochodem, kolik lidí zde pracovalo dříve?
Ještě před 20 lety zde pracovalo cca 850 lidí, ale po restrukturalizaci a vyčlenění některých činností přímo nesouvisejících s výrobou elek­trické energie mimo společnost ČEZ se počet za­městnanců rapidně snížil. Snížení počtu lidí se týkalo především údržbových činností.

Jak se pracuje, když za zády roste do nebe ta­kový kolos?
Žádné stížnosti od nás neuslyšíte. Disponujeme týmem zkušených lidí, kteří si dokázali představit, co se bude dít. Mohli jsme se na to připravit. Naším úkolem je udělat maxi­mum pro to, aby stavba pokračovala co nejlépe. Nový blok nahradí tři bloky 110 MWe a jeden blok 200 MWe, které byly postaveny v 60. le­tech minulého století. Přibližte budoucnost Vaší elektrárny. V Elektrárně Ledvice zůstane jeden stávající blok s fluidním kotlem 110 MWe, rekonstruova­ný v letech 1996 až 1998 (v roce 2007 vyba­ven novou turbínou pro navýšení teplárenských dodávek), a nový blok 660 MWe. Celkem tedy budeme mít po roce 2012 instalovaný výkon 770 MWe. Pracovat by zde mělo cca 180 lidí, ale ne­znám ještě přesně provozní náročnost nového bloku, takže uvidíme. Co vím jistě, ELE se po na­jetí nového bloku stane elektrárnou, která bude patřit mezi nejlepší, co se provozně-ekonomic­kých výsledků týče. A to nejen v ČEZ, nejen v ČR, ale i v Evropě. Samozřejmě mám na mysli elekt­rárny pracující na bázi spalování uhlí.

Co s odstavenými bloky?
Po půl nebo roce provozu nového zdroje bu­deme moci konstatovat, že máme dva provozně funkční zdroje. Pak můžeme staré bloky odstra­nit. Demolice je především otázkou peněz. Je to otázka ekonomická, avšak taktéž bezpečnostní. „Kam s nimi“ se bude rozhodovat až po roce 2012. Společný provoz „starého a nového“ se nepředpokládá.

Jak hodnotíte dosavadní práci se ŠPI?
Na hodnocení naplňování oficiálních smluv jsou zde jiní. Manažeři investiční divize společ­nosti ČEZ. Osobně si myslím, že ŠPI se ponau­čila z prvního projektu, kde vystupuje v roli gene­rálního dodavatele, a to v Tušimicích. Pro další stavby, včetně té ledvické, je to přínosem.
Oceňuji, že generální dodavatel pro ELE ukončil výběrová řízení na dodávku všech rozho­dujících technologií a podepsal smlouvy s firma-mi, které mají desítky let trvající zkušenosti v energetice. Všichni tito dodavatelé naplňují má očekávání. S ledvickým týmem ŠPI je doposud dobrá spolupráce, věřím, že s postupující výstav­bou se stane výbornou.

Budete vyrábět více energie čili budete potře­bovat třeba více vody?
Účinnost nového zdroje bude výrazně vyšší, médií obecně nebude potřeba větší množství než nyní. Množství projektovaná pro původních 640 MWe vyhoví i pro budoucích 770 MWe.
 

Mnohde se uvádí, že elektrárna je projektová­na na 40 let čili na dobu, dokdy bude v Dolu Bílina uhlí...
Elektrárna byla v minulosti projektována pro přímé zauhlování z úpravny uhlí a současný pro­jekt toto zachovává. Na dobu 40 let byla počítá­na ekonomická návratnost projektu. Neznamená to však, že všechny komponenty tohoto energe­tického díla budou mít životnost 40 let. To je technicky nereálné. Blok bude zařazen do stan­dardního režimu plánovaných oprav, v rámci kte­rých budou probíhat i dílčí výměny dožitých kom­ponent. V budoucnosti se to jistě bude řešit vždy s vazbou na životnost dolu.

Pokud by se ale přestalo uhlí dovážet z Bíliny například do Mělníka, mohlo by na delší čas než 40 let přece zůstat pro Ledvice…
Tento pohled na věc je hodně zjednodušený. Zabezpečení elektráren ČEZ uhlím je samostatná kapitola. Je potřeba vnímat celé portfolio elektrá­ren. Ne pouze jeden důl a jednu elektrárnu.

Pro dodavatele je účast na tomto projektu otázkou prestiže, chápete to tak i Vy?
Celé vedení elektrárny považuje výstavbu nového zdroje částečně za svou, vždyť s ním bu­deme žít desítky let.

Říkal jste, že navštěvujete kontrolní dny stav­by. Současně s tím však vrcholí přípravy na další velkou akci ČEZ – rekonstrukce Elektrárny Počerady, jíž jste taktéž ředitelem. Jak vše zvládáte?
V Počeradech se nejedná o rekonstrukci. Jde o výstavbu paroplynového bloku o výkonu cca 840 MWe, pro společnost ČEZ prvního bloku tohoto typu.
Co se mé práce týče, jde jen o to časově vše skloubit. V Ledvicích se již intenzivně staví, v Počeradech se začíná. Bude to o stanovení priorit. Nelze to jednoznačně naplánovat. Jako v životě. Náročné to zcela jistě je. Výstavbě věnuji opravdu vysoké procento svého času. Své působení na dvou elektrárnách z pohledu výstavby nových technologií vidím ja­ko velkou výhodu pro investora. Stavby mají i stejného generálního dodavatele. Každá elekt­rárna je sice jiná, ale zkušenosti z jedné mohu uplatnit na druhé a naopak.

Pozn.: Pro stavbu v Počeradech jsou podepsány smlouvy na klíčová technologická zařízení. Výstavba bude končit v polovině roku 2013.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (57x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
„Sdružení dodavatelů investičních celků hodlá obnovit značku Made in Czechoslovakia,“...„Sdružení dodavatelů investičních celků hodlá obnovit značku Made in Czechoslovakia,“... (46x)
... uvedl pro All for Power Ing. Tomáš Měřínský, pověřen řízením Sdružení dodavatelů investičních celků (SDIC). Celý čl...
Odsíření a odprášení kotlů K14, K13, K12 elektrárny Třebovice – popis technologie (45x)
Dalkia Česká republika, a.s. (nyní Veolia) a Sdružení NOEN – AC-Technologies uzavřeli dne 4. 11. 2013 smlouvu o dílo na ...