Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Plyn    „Jen naše zásobníky by dokázaly dodávat dostatek plynu pro Česko po několik měsíců,“

„Jen naše zásobníky by dokázaly dodávat dostatek plynu pro Česko po několik měsíců,“

Publikováno: 2.8.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:43
Rubrika: Plyn, Rozhovory

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Lubor Veleba, jednatel společnosti RWE Gas Storage, s.r.o.

Ing. Lubor Veleba
Jako jednatel a ředitel divize ve společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., je Lubor Veleba odpovědný za oblasti prodeje a financí/služeb provozovatele podzemních zásobníků plynu skupiny RWE v České republice. Ve své předchozí pozici se ve společnosti RWE Transgas věnoval regulačním záležitostem a účastnil se například přípravy cenové regulace a přípravě pravidel trhu před liberalizací českého trhu s plynem. Před příchodem do plynárenství působil v oboru podnikových financí, kde zejména poskytoval poradenství při akvizicích českých společností. Pracoval také pro státní agenturu pro podporu investic, kde byl odpovědný za založení prvního zahraničního zastoupení. Lubor Veleba absolvoval VUT v Brně a získal titul MBA na Cass Business School, London ve Velké Británii. Je viceprezidentem sdružení Gas Storage Europe a členem Rady Českého plynárenského svazu.

Popište prosím všechny významné probíhající nebo připravované investiční akce vaší firmy v oblasti zásobníků na plyn?
Společnost RWE Gas Storage, která je největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v České republice, realizuje v současné době rozsáhlé investice do rozšíření skladovací kapacity podzemních zásobníků plynu (PZP) v Třanovicích a Tvrdonicích na Moravě. Máme za sebou geologické průzkumy a velkou část povolovacích řízení. V Třanovicích již probíhají zemní práce v centrálním areálu zásobníku a po Novém roce jsme zahájili též podzemní opravy zásobníkových sond, kterými se plyn vtláčí do zásobníku a následně z něj těží. Probíhá již také výstavba nové kompresorové haly určené pro čtyři nové kompresory. Další investice na jiných zásobnících jsou ve fázi příprav.

Co mohou subdodavatele udělat pro to, aby se mohly ucházet o zakázky v této oblasti?
Subdodavatelé se mohou účastnit našich výběrových řízení. Já jsem moc rád, že významný podíl na zakázkách třeba ve Třanovicích na severní Moravě získávají regionální dodavatelé, protože tím přispíváme k ekonomickému rozvoji měst a obcí v okolí. V této souvislosti bych chtěl dodat, že náš projekt rozšíření skladovací kapacity ve Třanovicích a Tvrdonicích je jedním ze 43 projektů v oblasti energetiky a plynárenství, kterým Evropská komise přidělila dotaci v rámci loni vyhlášeného Evropského programu oživení energetiky (EEPR).

Jistě jde o finančně náročné operace, mají v současné době, v době krize, investoři potažmo banky dostatek financí pro takto náročné projekty?
Nefinancujeme jednotlivé projekty, ale rozšiřování naší skladovací kapacity jako takové. Dalo by se říct, že naší bankou je skupina RWE, která investice financuje jednak z vlastního jmění, jednak pomocí prostředků získaných na finančních trzích. Proto jsme zatím nebyli nuceni naše investiční plány seškrtávat. U projektů, které mají nebo mohou mít určité zpoždění kvůli byrokracii či průtahům s vydáním potřebných povolení nicméně hrozí, že RWE prostředky alokuje na projekty podzemních zásobníků v jiných zemích nebo do jiných oblastí energetiky, v nichž je RWE aktivní (jádro, obnovitelní zdroje).

Průmysl si obecně stěžuje na nedostatek kvalifikovaných lidí. Dotýká se tento problém i zásobníků na plyn, respektive jejich rozvoje, údržby a obnovy?
Podzemní uskladňování plynu je velmi specifický druh podnikání, který často vyžaduje kombinaci znalostí hned z několika oborů. Na povrchu potřebujeme dovednosti, které jsou v plynárenství běžné například při provozování přepravní nebo distribuční soustavy. Podzemní část našich provozů ale vyžaduje i znalosti z oboru geologie a ložiskového inženýrství. Pro naše potřeby se naštěstí jedná jen o menší počet kvalifikovaných odborníků, ale i tak přikládáme velkou důležitost vzdělávání a rozvoji našich zaměstnanců. Vzhledem ke stárnutí zaměstnanců i celé společnosti věnujeme v posledních letech pozornost také plánování nástupnictví, především na klíčových technických pozicích.
Přesto jsme si obtížnosti získávání vysoce kvalifikovaných odborníků vědomi a spolupracujeme se středními a vysokými školami včetně SPŠ a VOŠ Příbram, VŠCHT a ČVUT v Praze, VŠB-TU v Ostravě a TU v Liberci. Snažíme vyhledávat a oslovit nadané studenty, které pak podporujeme formou stipendií a odborných stáží. Se studenty také spolupracujeme na řešení konkrétních projektů vztahujících se k uskladňování podzemního plynu. Navázali jsme také velmi úzkou spolupráci v oblasti údržby s Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule v německých Cáchách, což je jedna z nejlepších technických univerzit v Německu.

Přibližte prosím nejmodernější technologie nebo systémy, které v rámci zásobníků nyní slouží?
K řízení provozu zásobníků používáme víceúrovňové systémy, které pracují v automatickém nebo poloautomatickém režimu. Tyto systémy, které zajišťují sběr a přenos všech měřených hodnot a hodnot ukazujících stav technologických zařízení, jsou napojeny na elektrickou požární signalizaci, plynodetekční systém a elektronické zabezpečení objektů. Dokážou velmi dobře vyhodnotit riziková hlášení jednotlivých zařízení a v případech havarijních hlášení bezpečně odstavit technologická zařízení nebo celý provoz.

V jakém směru se vyvíjí všechny používané technologie pro potřeby zásobníků na plyn?
Používáme také on-line monitorovací systémy strojů a zařízení umožňující přímé sledování vybraných parametrů zařízení (vibrace, otáčky, teploty, atd.) a na jejich základě provádět okamžitou analýzu technického stavu kompresorů, aniž by to vyžadovalo přítomnost pracovníka u stroje, stejně jako přijímat rozhodnutí o dalších nezbytných opatřeních.

Současná kapacita RWE Gas Storage představuje 2,371 milionu m3. Jaký je výhled v této oblasti např. v roce 2020?
Domníváme se, že zájem tuzemských i zahraničních zákazníků o skladovací kapacity poroste mimo jiné v důsledku liberalizace trhu s plynem, výstavby plynových elektráren, ale i většího důrazu na bezpečnost dodávek koncovým uživatelům. Proto naše společnost hodlá investovat do rozšiřování skladovací kapacity a nabídky služeb. Do roku 2012 by měla v Tvrdonicích a Třanovicích vzniknout nová skladovací kapacita v objemu 450 milionů m3. Celková skladovací RWE Gas Storage by se v následujících pěti letech měla zvýšit až o 700 milionů m3, tedy na celkové 3 miliardy m3. To představuje zhruba třetinu roční spotřeby zemního plynu v České republice. Vedle naší firmy provozují podzemní zásobníky v ČR ale i společnosti MND Gas Storage a SPP Bohemia a skladovací kapacita je k dispozici i v okolních zemích. Záměr budovat novou kapacitu v ČR ohlásili také další investoři.

Popište prosím nejnovější měřící zařízení, která se používají v rámci sondování vhodnosti konkrétní lokality pro ukládání plynu?
Naše znalosti geologické stavby, které jsou základem pro vytváření a provozování PZP, zpřesňujeme pomocí seismických měření. 2D a 3D seismické měření tak slouží k zpřesnění geologických modelů a následně k optimalizaci provozu těžby a vtláčení plynu, případně k rozšiřování skladovací kapacity. V současnosti jsou aplikovány různé metody měření seismiky v závislosti na podmínkách, kterým se v terénu musíme přizpůsobit. Seismická měření jsou založena na vytvoření signálu na povrchu, který se na geologických rozhraních odráží a je registrován a zpracován. Pro vytvoření požadovaného signálu se používají např. výbušniny odpálené v mělkých vrtech nebo vibrace vytvořené pomocí vibroseisů a např. na vodních hladinách, jezerech se používá tzv. air-gun. K interpretaci měření, pro geologické modelování a modelování proudění používáme speciální software od různých dodavatelů, zejména od firem Schlumberger a Weatherford. Na základě uvedených měření a doplňujících měření ve vrtech se zpracovávají matematické modely řešící parametry nových staveb, proveditelnost řešení a finanční náročnost.

Kdyby přišla nějaká další „plynová krize“. Jak je to vlastně řešeno… Je plyn v zásobnících na území ČR určen v první řadě pro české odběratele nebo je to pouze zásoba pro jiné státy Evropy?
Plyn do našich podzemních zásobníků ukládají obchodníci a dodavatelé pro své zákazníky a my plyn z našich zásobníků dodáváme do přepravní soustavy České republiky. Jako provozovatel zásobníků odhadujeme, že ve velké většině případů jde o zákazníky v ČR. To se nakonec ukázalo i během přerušení dodávek z Ruska v lednu 2009, kdy plyn z našich zásobníků pomáhal nejen českým domácnostem a firmám, které přerušení dodávek vůbec nepocítily, ale solidárně také Slovensku, které mělo určité problémy se zásobováním plynem na východě země. Bylo by myslím nešťastné, kdyby členské státy EU jakkoliv omezovaly využití zásobníků. Evropa buduje jednotný trh s plynem a takové opatření by šlo zcela proti tomu. My jsme si připravili několik interních scénářů, jak dlouho by plyn z našich zásobníků vydržel v případě dlouhodobého přerušení dodávek, a výsledky byly myslím velmi uspokojivé. Pokud by například došlo k přerušení dodávek z Ruska a ČR by dostávala plyn z Německa v objemu, v jakém jej dostávala v lednu 2009, pak bychom jen zásobníky RWE Gas Storage dokázaly dodávat dostatek plynu po několik měsíců.

Na zvýšení flexibility napojení podzemního zásobníku Tvrdonice do přepravní soustavy vyčlenila EK dotaci ve výši 2,3 milionu eur (asi 60 milionů korun). Jak lze vůbec zvýšit flexibilitu zásobníku obecně?
Výkon podzemního zásobníku lze zvýšit instalací nových vtláčecích a těžebních sond, posílením povrchových technologií jako je sušení, či zvýšením tlaků přidáním nových kompresorů. Oněch 2,3 milionu eur však směřuje do přepravní soustavy a tam lze zvýšit přepravní kapacitu instalací dodatečných či větších trubek a kompresorů.

Od 1. dubna je také obchodníkům s plynem na základě aukce již k dispozici nově vybudovaná skladovací kapacita v objemu 50 milionů m3, která vznikla rozšířením podzemního zásobníku Tvrdonice na jižní Moravě. Jaký je o tuto službu zájem?
Jak jsem již zmínil, poptávka po skladovací kapacitě je stále vysoká a to nejen ze strany tuzemských obchodníků s plynem. Celou nově vybudovanou kapacitu jsme prodali ve dvou elektronických aukcích, které se konaly v lednu a únoru 2010 a nyní se chystáme nabídnout další nové kapacity.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (62x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
„Mezi jednotlivými patry pyramidy nakládání s odpady chybí motivace a jasné sankce,“„Mezi jednotlivými patry pyramidy nakládání s odpady chybí motivace a jasné sankce,“ (46x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jiří Kratochvil, ředitel společnosti, SAKO Brno, a.s....
René Mrajca z Elpro-Energo: Staré transformátory zdražují elektřinu (45x)
V rámci veletrhu Ampér 2012 jsme si pozvali do studia i René Mrajcu ze společnosti Elpro-Energo, s. r. o.Ten mimo jiné p...