Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Uhlí    Informace z Ministerstva průmyslu a obchodu o těžbě uhlí, uranu a nových legislativních předpisech o těžbě

Informace z Ministerstva průmyslu a obchodu o těžbě uhlí, uranu a nových legislativních předpisech o těžbě

Publikováno: 4.10.2007, Aktualizováno: 12.7.2022 13:24
Rubrika: Uhlí, Jaderné palivo

V roce 2006 činila těžba hnědého uhlí 48,599.824 tun a výroba černého uhlí 13,385.638 tun. Z tohoto počtu bylo 7,739.365 tun uhlí koksovatelného a 5,646.273 energetického. Zásoby hnědého uhlí jsou v Severozápadních Čechách, lignit v oblasti Hodonína, černé uhlí Ostravsko, Slaný, Frenštát, Mělnicko.

Hnědé uhlí se využívá prakticky ze sta procent jako energetické uhlí, přičemž 67% využívají elektrárny, 22% teplárny a 11% pro potřeby domácností. V případě černého energetického uhlí připadá 19% pro teplárny, 18% elektrárny, 15% pro potřeby domácností.

PROBLEMATIKA LIMITŮ HNĚDÉHO UHLÍ
Nová Státní energetická koncepce ČR umožňuje výstavbu nové generace uhelných elektráren a jejich provozování v období 2010–2060. Nové kapacity svými technickými a ekologickými parametry nevytvářejí problémy s dodržováním emisních limitů SO2 a NOx a podstatně by přispěly i ke snížení emisí CO2. Vyhodnocením vytěžitelných zásob a těžebních možností stávajících činných lokalit bylo potvrzeno, že je možné požadované dodávky pro nové uhelné elektrárny dlouhodobě zajistit pouze při přehodnocení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí na těchto lokalitách:

Lom Bílina
Báňsko-geologické podmínky pro pokračující těžbu jsou příznivé a kvalita uhlí dosahuje velmi dobrých parametrů. Vytěžení 120 milionů tun za limitovanou linií nekomplikuje v předpolí žádná obec ani liniové stavby nad rámec těžby uvnitř ÚEL. Z důvodů malých komplikací s uvolněním území pro pokračování těžby a především efektivnosti dalšího využití zásob významným přínosem pro cíle SEK je účelné zásoby bezezbytku vytěžit. Možná roční těžba 8 milionů tun.

Lom ČSA
Je nejproblematičtější, ale zároveň nejperspektivnější hnědouhelnou lokalitou. V jeho předpolí se nachází přes 35% veškerých vytěžitelných zásob hnědého uhlí v ČR a teoreticky by měl lom možnost těžit ještě více než 100 let. Reálná úvaha se váže pouze k platným dobývacím prostorům. S ohledem na báňsko-technické souvislosti a přechodný výrazný pokles těžeb je nutné volit takovou variantu dalšího rozvoje lomu, která zajistí organizaci alespoň vyrovnanou ekonomiku, bez státní dotace. Tomu musí odpovídat množství vytěžených zásob po roce 2007.
Reálná varianta předpokládá postup přes obec Černice (po roce 2012) a obec Horní Jiřetín (po roce 2016), čemuž by předcházelo jejich přemístění. Tato časově náročná záležitost vyžaduje rozhodnutí o záměru co nejdříve. Lom má možnost při této variantě vytěžit 256 milionů tun kvalitního hnědého uhlí a prodloužit životnost do 2060 s přínosem pro energetiku 6 mil. tun/rok po roce 2017. Je to zároveň jediná možná varianta, která řeší požadované zásobování další generace elektráren a umožňuje jejich výstavbu.

TĚŽBA URANU
V ČR byl v minulosti proveden rozsáhlý geologický průzkum na uran a bylo zjištěno a nalezeno 164 ložisek, rudních a mineralogických výskytů U, z nichž bylo následně těženo 66 ložisek a rudních výskytů. V současné době je těženo pouze 1 ložisko, a to Rožná v kraji Vysočina. Po vyhlášení útlumového programu v uranovém hornictví byly z ekonomických důvodů zásoby na řadě ložisek převedeny do zásob nebilančních, popř. byly vyjmuty z evidence. V současné době je v ČR 9 ložisek (6 ložisek v kraji Libereckém, 2 ložiska v kraji Vysočina a 1 ložisko v kraji Jihočeském), na kterých jsou evidovány zásoby v množství, umožňujícím reálné zahájení těžby po dokončení geologicko-průzkumných prací.
Mimo uvedená ložiska byly v severních Čechách zjištěny prognózní zdroje s geologickými zásobami ve výši prvních set tisíc tun U. Tyto údaje potvrzují poměrně velké geologické zásoby uranu, z nichž ale pouze část může být těžitelná, a to jen za určitých podmínek, zejména:

 • zásadních změn surovinové koncepce
 • zásadního souhlasu státu, místních orgánů samosprávy a veřejného mínění k rozšíření uranové těžby (klasické nebo podzemní chemické) do některých z vyjmenovaných oblastí,
 • získání dostatečných fi nančních zdrojů pro investice, dosahujících řádu miliard Kč,
 • včasného zahájení doprůzkumných prací a přípravy těžebních a zpracovatelských kapacit (cyklus od zahájení průzkumu do zahájení těžby trvá podle typu ložiska 5 až 10 let),
 • při úpravě, popř. změně legislativních podmínek.

V současné době je na vývoz uranu kontrahováno 57% produkce v chemickém koncentrátu vyrobeném státním podnikem Diamo. Výběrové řízení na odběr produkce v příštích letech není dosud uzavřeno. Dosavadní předběžná jednání predikují snížení procenta vývozu v následujících obdobích.

NOVÉ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY
Český báňský úřad jako ústřední správní úřad ve věcech vrchního dozoru nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a právních předpisů vydaných k jejich provedení se v roce 2006 zaměřil na pokračující aktualizaci platné právní úpravy v oboru působnosti státní báňské správy a na zkvalitnění dozorové činnosti nad subjekty vykonávajícími hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, včetně problematiky výbušnin.
Výsledky z dozoru prováděného orgány státní báňské správy, vedle výstupů vědecké a výzkumné činnosti podněcované orgány státní báňské správy, jsou významnými podněty pro tvorbu nových právních předpisů nebo pro aktualizaci dosavadní právní úpravy tak, aby odpovídala provozním podmínkám i závazkům, které má Česká republika z členství v Evropské unii. Český báňský úřad na základě srovnávací analýzy právní úpravy hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v členských zemích Evropské unie pokračuje v pracích na přípravě nového horního zákona a intenzivně pracuje na přípravě novely zákona o hornické činnosti, týkající se podzemních prostor a podzemních staveb a nové právní úpravy nakládání s výbušninami. V roce 2006 došlo ke změně pěti vyhlášek, které jsou v gesci Českého báňského úřadu a k jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů České republiky.
Předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:

 • Vyhláška č. 199/2006 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin.
 • Vyhláška č. 200/2006 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin.
 • Vyhláška č. 240/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifi kaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.
 • Vyhláška č. 485/2006 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu.
 • Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi.

V současné době končí práce na novelizaci a přípravě níže uvedených předpisů:

 • návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
 • návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzory žádostí o povolení k předávání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin,
 • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí,
 • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech.

Výše uvedené legislativní normy neovlivní dosavadní metody těžby, neboť se jedná o zkvalitnění a také zpřísnění současného stavu.

(zdroj MPO ČR)

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jak se vyrábí jaderné palivoJak se vyrábí jaderné palivo (79x)
Postup fabrikace jaderného paliva ukázala novinářům 19. listopadu 2019 ruská palivová společnost TVEL. Ve výrobním závod...
Rosatom na konferenci WNFC 2018 v Madridu představil svůj vývoj v oblasti jaderného palivového cykluRosatom na konferenci WNFC 2018 v Madridu představil svůj vývoj v oblasti jaderného palivového cyklu (37x)
Ve dnech 17. – 19. dubna 2018 probíhala v Madridu mezinárodní konference World Nuclear Fuel Cycle 2018 (WNFC) pořádaná S...
Česko je druhé v Evropě ve vývozu elektřiny (34x)
Česko loni vyvezlo do ciziny tolik elektřiny, kolik jí Temelín vyrobí za rok a půl. Takzvaný čistý export, tedy vývoz mí...