Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    „Ekonomická krize bude hnacím motorem vývoje nových energeticky úsporných řešení,“

„Ekonomická krize bude hnacím motorem vývoje nových energeticky úsporných řešení,“

Publikováno: 22.6.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:57
Rubrika: Energetické strojírenství, Rozhovory

řekla pro All for Power Barbara Frei, prezidentka a výkonná ředitelka ABB, s. r. o., v ČR.

Paní prezidentko, mohou podle Vás přispět problémy se zajištěním dostat­ku energií k prudkému rozvoji a masiv­ním investicím států do výstavby no­vých energetických zdrojů?
Podle mého názoru je právě toto jedním z nejdůležitějších hnacích motorů pro vý­stavbu nových energetických zdrojů. Dokud budou tradiční zdroje energie, jakými jsou například zemní plyn či pohonné hmoty, dostupné za relativně nízké ceny, budou si pouze „bohaté“ země moci dovolit investo­vat právě do nových energetických zdrojů. Jakmile začnou ceny tradičních zdrojů stou­pat, zaznamenáme větší investice do obnovi­telných zdrojů nebo do rozsáhlých retrofitů z důvodů zvýšení efektivity stávajících elekt­ráren. Velký pokrok se během posledních tří let odehrál v oblasti solární energie – efektivi­ta na metr čtvereční se zvýšila a investiční na náklady na kW snížily. Dalším dobrým příkla­dem by mohla být investice společnosti ČEZ do uhelných elektráren v severních Čechách.
 

V USA reagují na krizi a zvyšující se ne­zaměstnanost tím, že zahajují výstavbu elektráren, rekonstruují rozvodné sítě... Může to být cesta k řešení krize i u nás?
Ano, samozřejmě. Naši zákazníci v ob­lasti dodávek a distribuce elektrické ener­gie pokračují v rozsáhlých investicích do rozvoden, elektráren a rozvodných sítí i navzdory stávající krizi. Na druhou stranu ale vnáší emisní politika EU (která nedovo­luje přesnou předpověď ceny emisních povolenek v budoucnosti) nejistotu pro investory, protože svým způsobem zpo­maluje rozsáhlejší investice.
 

Myslíte si, že přísné ekologické limi­ty EU mohou být tím, co bude státy nutit zahájit rozvoj jaderné energetiky?
Ano, přísné ekologické limity přimějí státy začít s výstavbou jaderných elektrá­ren. Obnovitelné zdroje, jako např. solární nebo větrná energie, vyžadují větší inves­tice a prostor k tomu, aby vyprodukovaly stejné množství energie, a proto by mohly být využívány jako dodatečný zdroj ener­gie. Neměli bychom zanedbávat rizika spojená s provozem jaderných elektráren např. úniky, sabotáže, cena skladování ja­derného odpadu, ale pečlivě zvážit všech­ny možné důsledky.

Může být stávající ekonomická krize hnacím motorem vývoje nových energe­ticky úsporných řešení?
Rozhodně. V mnohých průmyslových procesech a výrobách je cena energií do­minantní částí v rámci celkových nákladů. Z toho důvodu mohou řešení, která výraz­ně zvyšují efektivitu aplikací, zlepšit kon­kurenceschopnost i ziskovost společnosti. Dobrým příkladem jsou instalace fre­kvenčních měničů v průmyslových závo­dech. 60–65 procent průmyslové elektric­ké energie je spotřebováváno elektrickými motory. Za každý USD vydaný za nákup motoru se utratí 100 USD za spotřebova­nou elektřinu během celé doby životnosti motoru. A v dnešní době je pouze 5 pro-cent těchto motorů kontrolováno fre­kvenčními měniči. Dodatečné vybavení stávajících motorů frekvenčními měniči tak může ušetřit až 30 procent původní spotřeby energie.

Jaká opatření firma ABB proti celo­světové finanční krizi realizovala v pod­mínkách ČR?
Plánujeme ještě více se zaměřit na péči a budování vztahů s našimi zákazníky, rádi bychom rovněž dosáhli vetší produktivity, k čemuž by nám měla dopomoci pečlivá optimalizace sítě našich dodavatelů. Dalším cílem je plánování výroby tak, aby docházelo k co nejmenším výkyvům ve vy­užití celkové výrobní kapacity a v oblasti servisu zaměření na tzv. „Lifecycle Service”. 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Češi dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně ŽelinaČeši dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně Želina (48x)
Po úspěšně skončených komplexních zkouškách odstartovala dnes provoz dvojice tzv. vírových turbín v areálu malé vodní el...
Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (36x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
„Ďábel je skrytý v detailu,“„Ďábel je skrytý v detailu,“ (33x)
říká s nadsázkou o obnově jaderného zdroje v Dukovanech Ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva společno...