Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    „Ekonomická krize bude hnacím motorem vývoje nových energeticky úsporných řešení,“

„Ekonomická krize bude hnacím motorem vývoje nových energeticky úsporných řešení,“

Publikováno: 22.6.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:57
Rubrika: Energetické strojírenství, Rozhovory

řekla pro All for Power Barbara Frei, prezidentka a výkonná ředitelka ABB, s. r. o., v ČR.

Paní prezidentko, mohou podle Vás přispět problémy se zajištěním dostat­ku energií k prudkému rozvoji a masiv­ním investicím států do výstavby no­vých energetických zdrojů?
Podle mého názoru je právě toto jedním z nejdůležitějších hnacích motorů pro vý­stavbu nových energetických zdrojů. Dokud budou tradiční zdroje energie, jakými jsou například zemní plyn či pohonné hmoty, dostupné za relativně nízké ceny, budou si pouze „bohaté“ země moci dovolit investo­vat právě do nových energetických zdrojů. Jakmile začnou ceny tradičních zdrojů stou­pat, zaznamenáme větší investice do obnovi­telných zdrojů nebo do rozsáhlých retrofitů z důvodů zvýšení efektivity stávajících elekt­ráren. Velký pokrok se během posledních tří let odehrál v oblasti solární energie – efektivi­ta na metr čtvereční se zvýšila a investiční na náklady na kW snížily. Dalším dobrým příkla­dem by mohla být investice společnosti ČEZ do uhelných elektráren v severních Čechách.
 

V USA reagují na krizi a zvyšující se ne­zaměstnanost tím, že zahajují výstavbu elektráren, rekonstruují rozvodné sítě... Může to být cesta k řešení krize i u nás?
Ano, samozřejmě. Naši zákazníci v ob­lasti dodávek a distribuce elektrické ener­gie pokračují v rozsáhlých investicích do rozvoden, elektráren a rozvodných sítí i navzdory stávající krizi. Na druhou stranu ale vnáší emisní politika EU (která nedovo­luje přesnou předpověď ceny emisních povolenek v budoucnosti) nejistotu pro investory, protože svým způsobem zpo­maluje rozsáhlejší investice.
 

Myslíte si, že přísné ekologické limi­ty EU mohou být tím, co bude státy nutit zahájit rozvoj jaderné energetiky?
Ano, přísné ekologické limity přimějí státy začít s výstavbou jaderných elektrá­ren. Obnovitelné zdroje, jako např. solární nebo větrná energie, vyžadují větší inves­tice a prostor k tomu, aby vyprodukovaly stejné množství energie, a proto by mohly být využívány jako dodatečný zdroj ener­gie. Neměli bychom zanedbávat rizika spojená s provozem jaderných elektráren např. úniky, sabotáže, cena skladování ja­derného odpadu, ale pečlivě zvážit všech­ny možné důsledky.

Může být stávající ekonomická krize hnacím motorem vývoje nových energe­ticky úsporných řešení?
Rozhodně. V mnohých průmyslových procesech a výrobách je cena energií do­minantní částí v rámci celkových nákladů. Z toho důvodu mohou řešení, která výraz­ně zvyšují efektivitu aplikací, zlepšit kon­kurenceschopnost i ziskovost společnosti. Dobrým příkladem jsou instalace fre­kvenčních měničů v průmyslových závo­dech. 60–65 procent průmyslové elektric­ké energie je spotřebováváno elektrickými motory. Za každý USD vydaný za nákup motoru se utratí 100 USD za spotřebova­nou elektřinu během celé doby životnosti motoru. A v dnešní době je pouze 5 pro-cent těchto motorů kontrolováno fre­kvenčními měniči. Dodatečné vybavení stávajících motorů frekvenčními měniči tak může ušetřit až 30 procent původní spotřeby energie.

Jaká opatření firma ABB proti celo­světové finanční krizi realizovala v pod­mínkách ČR?
Plánujeme ještě více se zaměřit na péči a budování vztahů s našimi zákazníky, rádi bychom rovněž dosáhli vetší produktivity, k čemuž by nám měla dopomoci pečlivá optimalizace sítě našich dodavatelů. Dalším cílem je plánování výroby tak, aby docházelo k co nejmenším výkyvům ve vy­užití celkové výrobní kapacity a v oblasti servisu zaměření na tzv. „Lifecycle Service”. 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (117x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (46x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...
Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (45x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...