Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Ekologizace energetických provozů výrazně pomohla ovzduší v MSK

Ekologizace energetických provozů výrazně pomohla ovzduší v MSK

Publikováno: 3.2.2016, Aktualizováno: 4.2.2016 10:01
Rubrika: Tiskové zprávy

Dva roky monitoroval státní Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve spolupráci se svými partnery, především z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a České geologické služby Praha, znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 a jeho původce v Moravskoslezském kraji. Výstupem výzkumu jsou mimo jiné interaktivní mapy kraje pro letní a zimní období, kde je pro každé místo vyjádřen procentuální podíl zdrojů znečištění prachem. Nezávislý a důkladný průzkum prokázal, že velká energetika přispívá k imisím jen malým zlomkem. Mnohem většími původci znečištění jsou doprava, lokální topeniště, resuspenze prachu z povrchu a špatné ovzduší v sousedním Polsku. Až za nimi je v pomyslném žebříčku průmysl a hutnictví. Energetika tento výčet uzavírá.

Ukazuje se, že investice skupiny Veolia Energie do ekologizace svých provozů mají smysl a výrazně se projevují ve stavu ovzduší,“ uvedl k závěrům výzkumu Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR. „V minulých letech jsem do ekologizačních opatření investovali asi čtyři a půl miliardy korun. Další asi dvě miliardy budeme investovat v následujících letech. Ekologie je pro nás priorita, a to nejen kvůli stále přísnějším evropským předpisům,“ shrnul.

Podobný názor má i Petr Holica ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, který poukázal na další pozitivní efekty: „Ekologické investice jsou pro firmy v Evropské unii nutností. V našem kraji platí ještě přísnější emisní limity, a tak můžeme říct, že ekologizační opatření všech velkých firem v Moravskoslezském kraji, včetně Veolie Energie ČR, tvoří technologickou špičku. Pozitivní dopady nehledejme jen v životním prostředí. Ekologické investice vytvářejí také nová pracovní místa."

Graf 1

Řešitelé projektu nejprve odebrali asi 300 vzorků z jednotlivých zdrojů (komíny průmyslových podniků či rodinných domů) a surovin (uhlí, dřevo, struska, popílek atd.). Tím získali nezaměnitelnou stopu, kterou následně mohli porovnat s více než 1 000 vzorky imisí odebraných z ovzduší. Proto se vžil mezi řešiteli pracovní název projektu Fingerprint, tedy otisk prstu. Měření probíhalo ve čtyřech etapách (dvakrát v zimě, jednou v létě a jednou během přechodného období) a vždy byly odebírány 24hodinové vzorky. Celkový celoroční podíl jednotlivých znečišťovatelů je uveden na grafu 1. Odebrané vzorky byly sledovány i pod mikroskopem (prachové částice vznikající při průmyslových operacích nebo z dopravy vypadají jinak). Zohledněny byly také meteorologické podmínky, především zpětné trajektorie proudění vzduchu a větrné růžice. Výsledná emisní data pak byla zpracována podle české národní metodiky SYMOS´97, která umožnila zapojit i vliv zdrojů mimo Českou republiku. Díky všem uvedeným postupům je projekt zcela komplexní a velmi důkladný.

Fingerprint  pracuje s daty roku 2013 a je v rámci České republiky unikátní, protože zatím žádný podobný projekt nevznikl. „Doposud se podíly zdrojů znečištění odhadovaly poměrem třicet procent doprava, třicet průmysl, třicet lokální topeniště a zbytek další zdroje. Projekt tvrzení změnil a zároveň upřesnil,“ sdělila Lucie Hellebrandová, vedoucí Oddělení ovzduší ze Zdravotního ústavu v Ostravě. „V topné sezoně narůstá vliv lokálních topenišť. V kraji jsou místa, kde je vliv topenišť až 75 %,“ dodala. Na jiných místech je nejvýraznějším znečišťovatelem doprava. Třeba v Ostravě-Porubě pochází až polovina prachu právě z dopravy. V celokrajském porovnání pak 37 % měřeného znečištění pochází se sousedního Polska.

Zajímavé je i porovnání uvádějící, pro kolik obyvatel je který typ zdroje znečištění dominantní. Pro 48 % obyvatel MSK je největším problémem doprava. Druhou největší skupinu představuje dálkový transport prachu ze vzdálených lokalit především v Polsku. Velká energetika v MSK vůbec v tomto porovnání nefiguruje (viz graf 2). Graf 2

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Podklady Graf 1

Doprava MSK                         48 %
Významné polské zdroje         32 %
Hutnictví                                10 %
Lokální vytápění MSK              7 %
Lokální vytápění PL                 2 %
Další průmyslové zdroje           1 %
Ostatní (vč. velké energetiky)   0 %

 

Podklady Graf 2

Významné polské zdroje            27,5
Doprava MSK                            24,5
Lokální vytápění v MSK             18,8
Hutnictví                                   10,7
Lokální vytápění Polsko             10,1
Další průmyslové zdroje               3,3
Energetika                                   2,6
ostatní                                         2,4

mapa pro zimní období:

http://e-expert.maps.arcgis.com/apps/ImpactSummary/index.html?appid=4c414653bbda4643b6e7e68600a9e118

mapa pro letní období:

http://e-expert.maps.arcgis.com/apps/ImpactSummary/index.html?appid=00187edabc0d4742a6219e8ba956eaa8

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.

V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com   

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (37x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
CHEMCOMEX Praha: nový obchodní ředitel Luboš Nedvědický (34x)
Na pozici obchodního ředitele společnosti byl začátkem srpna jmenován Ing. Luboš Nedvědický, který převzal řízení obchod...
Dalších sto milionů proti prachu. ArcelorMittal Ostrava odpráší výklopníky rud a uhlí a omezí prašnost při vykládce materiálů (34x)
ArcelorMittal Ostrava podepsala smlouvu na odprášení výklopníků uhlí a rud obou aglomerací. Investice v hodnotě 125 mili...