Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Diagnostika asynchronních motorů metodou MCSA

Diagnostika asynchronních motorů metodou MCSA

Publikováno: 11.3.2018
Rubrika: Jaderné

Frekvenční analýza statorového proudu asynchronního motoru pod zatížením, jinak též nazývána MCSA (Motor Current Signature Analysis), je spolehlivá a ekonomicky výhodná diagnostická metoda, umožňující identifikaci případné poruchy rotoru a statoru bez nutnosti odstavení analyzovaného motoru.

Velké asynchronní motory s výkony řádově stovek kW až jednotek MW jsou nasazované v různých odvětvích průmyslu, např. jako pohony ve vlastní spotřebě klasických a jaderných elektráren. Na tato zařízení jsou kladeny vysoké nároky z hlediska spolehlivosti systémů, ale i bezpečnosti provozu. V případě jejich výpadku nebo poruchy může pak dojít k velkým ekonomickým ztrátám způsobeným v případě elektráren přerušením dodávky elektrické energie do elektrizační soustavy a případně i k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.

FREKVENČNÍ ANALÝZA STATOROVÉHO PROUDU

Případné poruchy rotoru a statoru asynchronního motoru jsou detekovány v analyzovaném frekvenčním spektru jako specifické frekvence, zpravidla rozdílné od harmonických frekvencí, v závislosti na technickém a konstrukčním uspořádání asynchronního motoru. Pro hodnocení stavu diagnostikovaného motoru se porovnávají v proudovém frekvenčním spektru amplitudy (vyjádřené v decibelech) první harmonické s amplitudami ostatních frekvencí.

U velkých asynchronních motorů za provozu pod zatížením je zpravidla vyžadována diagnostika frekvenčních spekter statorových proudů za účelem zjištění případných poruch rotorových tyčí a excentricity rotoru. Chyba ustavení motoru se také projevuje na frekvencích blízkých frekvencím excentricity dané mechanickou vazbou motoru a zátěže a proto lze tato vyhodnocení spojit dohromady.

Analýza úrovně excentricity je řešena detekcí základních (specifických) frekvencí ve frekvenčním spektru analyzovaného proudu statoru asynchronního motoru vypočtených podle vztahu [1].

Příklad frekvenčního spektra i se zobrazenými specifickými frekvencemi, které odpovídají případné excentricitě je uveden na obr. 1.

Porucha rotorových tyčí se ve frekvenčním proudovém spektru projeví jako frekvence posunuté od základní harmonické. Specifické frekvence detekující poruchy rotorových tyčí ve frekvenčním spektru analyzovaného proudu statoru se vypočítají podle vztahu [2].

Příklad specifických frekvencí detekujících případné poruchy rotorových tyčí ve frekvenčním spektru analyzovaného proudu statoru je zobrazen na obr. 2.

METODA MCSA V PRAXI

Příklad zpraxe ilustruje provedenou diagnostiku motoru čerpadla metodou MCSA za účelem ověření aktuálního provozního stavu a případné identifikace poruchy. Ve frekvenčním spektru vypočteném z průběhu okamžité hodnoty statorového proudu motoru, zobrazeném na obr. 3, byly nalezeny výrazné amplitudy u specifických frekvencí identifikujících zvýšenou excentricitu. Tento nález byl potvrzen zvýšenou úrovní chvění motoru.

ZÁVĚR

Možnost detekce závad nebo poruch rotorů asynchronních motorů pod zatížením je pro provozovatele těchto zařízení výhodná, jednak z důvodů cenové nenáročnosti vlastní diagnostiky a jednak z důvodu možnosti včasného naplánování opravy či výměny v případě zjištění zhoršujícího se technického stavu motoru.

Literatura
[1] O. Mareček, M. Kaška: Diagnostika stavu VN asynchronních motorů měřením a analýzou elektrických veličin, sborník DEZ 2017, ISBN 978-80-554-1351-8.

MCSA asynchronous motor diagnostics
A frequency analysis of the starting current of an asynchronous motor under load, otherwise known as MCSA (Motor Current Signature Analysis), is a reliable and economically advantageous diagnostic method allowing identification of any rotor and stator faults without the need to halt the operation of the analysed motor.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Obr. 1 – Základní frekvence detekující excentricituObr. 2 – Specifické frekvence detekující poruchy rotorových tyčíObr. 3 – Frekvenční spektrum motoru s detekovanou excentricitou rotoru

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (58x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
První blok VVER-1200 se připravuje na regulovaný provozPrvní blok VVER-1200 se připravuje na regulovaný provoz (57x)
V 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktorem VVER-1200 spouští ruská korporace pro atomovou energii Rosat...
Svařování komponent jaderných elektráren (55x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...