Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti MERO ČR, a.s.

Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti MERO ČR, a.s.

Publikováno: 6.2.2019
Rubrika: Tiskové zprávy

Ministerstvo financí jako jediný akcionář vyhlašuje výběrové řízení na místo člena představenstva ve společnosti MERO ČR, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 27801, IČO 60193468.

Charakteristika náplně funkce:

 • rozhodování ve věcech předmětu podnikání společnosti;
 • realizace strategie společnosti definované jediným akcionářem;
 • řízení rozvoje společnosti dle schválených finančních, obchodních a investičních plánů;
 • zabezpečení obchodního vedení společnosti ve smyslu platných Stanov společnosti;
 • koordinace a vykonávání dohledu nad klíčovými procesy ve společnosti s cílem jejich optimalizace a zvyšování efektivity;
 • mezinárodní reprezentace společnosti na jednáních s obchodními partnery a dalšími organizacemi.

Základní požadavky:

 • bezúhonnost;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického, právního nebo technického směru;
 • minimálně 3 roky praxe v řízení nebo zkušenosti ve funkci vrcholového managementu v obchodní korporaci během posledních 6 let;
 • negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • bezdlužnost;
 • doložení čestného prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce.

Odborné a osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon funkce

 • orientace v oboru působení společnosti MERO ČR, a.s.;
 • zkušenost s velkými investičními akcemi;
 • znalost relevantních právních předpisů;
 • zkušenost s koncipováním strategických plánů a podnikatelských záměrů pro delší časové období v rámci celkového řízení;
 • zkušenost v oblasti přepravy a skladování ropy;
 • schopnost posuzovat trendy inovačních a vývojových procesů v oblasti podnikání společnosti ve vazbě na sestavování byznys modelů;
 • schopnost posuzovat a schvalovat finanční rozpočty;
 • orientace v managementu rizik a analytické myšlení;
 • anglický či jiný světový jazyk slovem i písmem - úroveň B2 (znalost dalšího světového jazyka výhodou);
 • vynikající organizační, komunikační a prezentační dovednosti;
 • kreativita, dynamičnost, samostatnost a cílevědomost;
 • schopnost vést a motivovat;
 • vysoká výkonnost a vnitřní integrita.

Písemná přihláška bude obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození uchazeče;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu uchazeče (telefonický a případně e-mailový kontakt);
 • datum a podpis uchazeče.

Výčet dokumentů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis ve formátu EUROPASS, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, dovednostech a referencích;
 • motivační dopis;
 • strategický koncept na téma: Vize a směřování společnosti MERO ČR, a.s. v krátkodobém a střednědobém výhledu (v rozsahu maximálně 10 normostran);
 • prezentaci konceptu v PowerPoint v rozsahu 10 oken maximálně;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (bez záznamu);
 • čestné prohlášení uchazeče o bezdlužnosti:
  1. u orgánů Finanční správy České republiky,
  2. u orgánů Celní správy České republiky,
  3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,
  4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

(Pozn. za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo. Uchazeč, který bude úspěšný ve výběrovém řízení a bude vybrán má za povinnost následně vyhlašovateli předložit originály či ověřené kopie dokladu o bezdlužnosti dle bodu 1-4)

 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971). Vzhledem ke lhůtám pro vydání osvědčení postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit „Potvrzení o přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb." Vydané osvědčení lze v takovém případě doložit následně;
 • čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu §152 odst. 2 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o splnění podmínek ve smyslu §6 a §8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
 • souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení;
 • kopie dalších dokladů uváděných v životopisu - např. osvědčení o jazykové zkoušce.

Předpokládaný nástup: dohodou

Přihlášky zasílejte do 1. 3. 2019 na adresu:
Ministerstvo financí, odbor 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, Letenská 15, Praha 1, 118 10, s označením NEOTVÍRAT „Přihláška do výběrového řízení na funkci člena představenstva ve společnosti MERO ČR, a.s."

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ArcelorMittal Ostrava zahájila výrobu nové oceli pro automobilový průmysl ArcelorMittal Ostrava zahájila výrobu nové oceli pro automobilový průmysl (63x)
ArcelorMittal Ostrava vyvinula a jako jediná v evropské části skupiny ArcelorMittal vyrábí ocel, která najde uplatnění p...
ZAT oznámil hospodářské výsledky, dále se chce zaměřit na vývoj inteligentních systémů (41x)
Společnost ZAT, dodavatel inteligentních systémů řízení pro energetiku a průmysl, zveřejnil své hospodářské výsledky za ...
Jádro přitahuje stále více návštěvníků. Jadernou Elektrárnu Temelín navštívilo loni rekordních 26.875 návštěvníků. (40x)
Informační centra (IC) jaderných elektráren Dukovany a Temelín shlédlo v roce 2007 dohromady 55.693 návštěvníků, což je ...