Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Rozhovor s Ing. Martinem Paštikou, MBA, předsedou představenstva a generálním ředitelem SES Tlmače, a.s.

Rozhovor s Ing. Martinem Paštikou, MBA, předsedou představenstva a generálním ředitelem SES Tlmače, a.s.

Publikováno: 22.9.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:55
Rubrika: Elektrárny, Rozhovory

Vaše produkty našly uplatnění v 55 zemích světa. Jaká je situace na českém a sloven­ském trhu, kolik výrobků naopak vyvážíte nyní do světa? Kde nyní nacházejí Vaše služby uplatnění především? Přibližte specifika těch­to trhů.
Za posledné dva roky firma viac než zdvojná­sobila výkony a v uplynulom roku 2008 sme do­siahli výkony na úrovni 6,5 mld. Sk. Je zrejmé, že bez kontraktov v zahraničí by sme nedosiahli tý­chto výsledkov. V posledných rokoch sa pohybuje podiel exportu na úrovni 80-90 % našich tržieb, čo potvrdzuje našu dobrú pozíciu na zahranič­ných trhoch. Sme aktívni na európskom trhu, naj­mä v Nemecku, Maďarsku, ale taktiež na Ukrajine, Rusku a v Turecku, ktoré je pre nás jed­ným z najdôležitejších teritórií.
Práve v Turecku teraz dokončujeme dva pro­jekty s technológiou CFB kotlov a v polovici tohto roku sme uzavreli ďalší nový kontrakt na dodávku 2 kotlov s technológiou spaľovania v cirkulujúcej fluidnej vrstve (CFB) s výkonom 2 × 120 MWe pre spoločnosť AKSA Enerji. Samozrejme pokračujeme v budovaní našej silnej pozície v Južnej Amerike, kde máme nie­koľko projektov predovšetkým v Brazílii a Chile. Stále sme tiež úspešní na Kube, kde sme v po­sledných 10 rokoch uzavreli kontrakty za 100 mil. EUR.
Samozrejme na domácom trhu si chceme udržať našu tradične silnú pozíciu a som rád, že SES Tlmače sú tu stále uznávaným a reš­pektovaným hráčom. V súčasnej dobe sa po­dieľame na dodávkach pre dva významné pro­jekty pre ČEZ – dodávky HRSG kotlov 2 x 440 MWe pre Elektráreň Počerady a tlakových systé­mov, izolácie a montáže dodávok superkritic­kého kotla 660 MWe pre Elektráreň Ledvice. V rámci Slovenskej republiky sme úspešne do­končili jednu významnú referenciu, a to projekt kotlov s kombinovaným spaľovaním uhlia a biomasy s výkonom 90 t/hod. a 160 t/hod. v teplárni Zvolen. Podobnú referenciu z po­slednej doby máme tiež v Maďarsku, kde sme dodali dva kotly na takéto kombinované spa­ľovanie s výkonom 230 t/hod. V súčasnej do-be sú na Slovensku i v Čechách vo fáze ponu­ky ďalšie projekty, kde sme aktívne zapojení, a i tu by sme chceli potvrdiť našu pozíciu na tomto trhu.
 

 Jak se podle Vás bude vyvíjet palivoenergetic­ká politika Slovenska a Evropské unie?
Elektrárenské a teplárenské spoločnosti pô­sobiace v krajinách Európskej únie si plne uvedo­mujú dôležitosť bezpečnosti dodávok tak elek­trickej ako i tepelnej energie. Jednou z priorít je dostatočnosť a dlhodobosť v zabezpečení palivo­vej základne a výroba pri nevyhnutnom ekologic­kom aspekte. Veľmi dôležitým faktorom je maxi­málny efekt využitia paliva, t. j. inštalovanie zaria­dení dosahujúcich čo najvyššiu účinnosť. Dodávky kotolní pre uholné elektrárne tak s kla­sickými aj fluidnými kotlami patria k prioritám do­dávateľského programu našej spoločnosti.
Jednou z úloh nášho vývoja je zlepšenie techno­lógií v oblasti zníženia emisií. Určite sa budú v tomto priestore budovať menšie zdroje s využitím biomasy. Tento trend sledujeme a chceme potenciálnym investorom ponúknuť riešenia a maximálne využiť potenciál trhu pre SES Tlmače. Na trhu je značný boom v oblasti budova­nia energetických zdrojov na plyn. Určite bolo pre nás veľmi významným úspechom získanie kontraktu od ČEZ na Elektráreň Počerady. Veríme, že i v ďalších projektoch Skupiny ČEZ, ale i v iných projektoch paroplynových cyklov, budeme úspešní v získavaní kontraktov. Pre tento segment trhu teraz budujeme samostat­né výrobné zdroje v závode Želiezovce, ktoré chceme práve strategicky profilovať na výrobu HRSG kotlov.
Oproti predchádzajúcemu obdobiu dostáva jadrová energetika „zelenú“ pri zaistení energe­tickej potreby jednotlivých štátov. Je zrejmé, že šance SES Tlmače podieľať sa na dodávkach za­riadení pre jadrové elektrárne je výrazne vyššia na Slovensku a v Čechách ako v iných štátoch EU alebo v Rusku. Priestor v jadrovej energetike vidíme v budú­cich projektoch v Mochovciach, Jaslovských Bohuniciach a Temelíne. Chceme využiť tento tržný potenciál a podielať sa najmä na dodáv­kach kondenzácií, regenerácií a výmenníkov, kde máme i z minulosti referencie.
 

Zaměřujete se na komplexní dodávky… Je v poslední době zájem ze strany investorů prá­vě o toto komplexní zajištění, nebo naopak jste spíše jedním z mnoha dodavatelů pro od­běratele, který zajišťuje výše uvedené kom­plexní zajištění?
Z pohľadu investora a financujúcich bánk prevláda záujem o dodávky na kľúč formou „EPC“. V niektorých projektoch je investor ochotný zadať výstavbu elektrárne na jednotlivé časti – „balíčky“. Rozhodnutie o spôsobe realizácie projektu je vždy ovplyvnené mierou akceptácie rizika zo stra­ny investora a výšky investičných nákladov. V zahraničí SES Tlmače preferuje základný prístup na trhu byť dodávateľom kotolne a sme pripravení zvážiť, či budeme členom konzorcia, subdodávateľom, alebo dodávateľom len „balíč­ka“ s jasne definovanou zodpovednosťou. Hlavným faktorom pre naše rozhodnutie je posú­denie kvality referencií potenciálnych dodávate­ľov strojovne a ďalších častí elektrárne. V prípade projektov v Čechách a na Slovensku sme pripravení prevziať aj úlohu dodávateľa na kľúč pre celú elektráreň alebo tepláreň.
 

Jaké zakázky budete realizovat v nejbližší bu­doucnosti?
Čo sa týka projektov v najbližšej budúcnosti budeme realizovať a v súčasnosti realizujeme pro­jekty pre elektrárne s kotlami na odpadové teplo (HRSG). Máme podpísaných niekoľko kontraktov, z ktorých najdôležitejšie sú v Českej republike a v Rusku. Kontrakt na dodávku dvoch fluidných kotlov sme pred nedávnom podpísali v Turecku. Ďalšie kontrakty pripravujeme v Brazílii, kde hlav­ným našim zákazníkom je spoločnosť Petrobras.

Z kolika procent máte naplněny kapacity řek­něme na nejbližších 5 let?
Po silnom útlme na trhu v druhej polovici mi­nulého roku môžeme teraz vidieť určitý postupný pozitívny vývoj v uzatváraní kontraktov. Myslím, že bolo správnym rozhodnutím na začiatku roku 2009, že udržíme personál vo výrobe, ktorý je po­stavený na kvalitných zváračoch a zámočníkoch. Bola to zo strany managementu investícia a svo­jim spôsobom risk, ktorý ovšem teraz vidíme, že sa vyplatí, pretože už od konca tohto roku sme zá­kazkove už zaistení a v budúcom roku by sme sa mali vo vyťaženosti výroby priblížiť opäť na úro­veň roku 2008. Výkony vo firme plánujeme na úrovni 200 až 250 mil. EUR.
 

Máte vytvořen nějaký seznam schválených sub­dodavatelů, nějaký Váš firemní seznam?
Ako každá spoločnosť postupujúca podľa platných noriem ISO máme zoznam schválených dodávateľov, ktorý sa aktualizuje na ročnej báze. V súčasnej dobe pracuje Centrálny nákup na vy­tvorení a rozšírení tohto zoznamu s ohľadom na trhy, na ktorých chceme v budúcnosti pôsobiť tak, aby sme mohli v prípade ďalších realizovaných ak­cií presadzovať jednotný zoznam subdodávateľov definovaný spoločnosťou SES a.s. a tým spružnili a zefektívnili dodávky pri zachovávaní výhodnej cenovej úrovne a kvality našich dodávok.

Jak se podle Vás vyvíjí obor, ve kterém působí­te čili výroba kotlů a zařízení pro energetiku? Uveďte dvě tři nejnovější inovace v posledních letech v oblasti výroby kotlů.
Dá sa zjednodušene povedať, že trend vývo­ja v našom odbore smeruje k zvyšovaniu výko­nov, zlepšovaniu účinnosti a k ekologizácii výroby energie. Ak to rozmeníme na drobné, tak klasické tepelné elektrárne smerujú k zlepšovaniu účin­nosti cez zvyšovanie parametrov k nadkritickým až ultra super kritickým. Jednotkové výkony blokov sa začínajú pohybovať okolo 900–1.000 MWe. Riešenie ekologického aspektu veľkých blokov sa orientuje na zachytávanie a uskladňovanie CO2 a sprísňovanie emisných limitov síry NOx. V menšej tepelnej energetike a teplárenstve je jasný trend spaľovanie prípadne spolu spaľova­nie biomasy a sprísňovanie emisných limitov naj­mä SO2 a NOx.
 

Kde vidíte v budoucnu možnost pro inovace? V jakém směru se bude (musí) vyvíjet?
Všeobecný smer vývoja bol naznačený v predchádzajúcej odpovedi. Čo sa týka SES Tlmače, vývoj je smerovaný najmä na znižovanie emisií NOx v procese spaľovania a taktiež orientá­cia na spoluspaľovanie biomasy v teplárňach. Samozrejme rozvíjame aj oblasť fluidných kotlov, kde je náš súčasný cieľ návrh a dodávka kotla pre 350 MWe blok.
 

Máte obrovské montážní kapacity… Jak řešíte export Vašich výrobků nadměrných rozměrů k zákazníkovi? Máte v tomto nějaký problém, že nevyhovuje infrastruktura? Jak to řešíte?
SES Tlmače si ponechali a disponujú naj­väčšími montážnymi kapacitami v strednej Európe. Zaistenie montáže, ako aj servisné čin­nosti chápeme ako súčasť komplexného posky­tovania služieb v rámci dodávky energetických diel. Montáž a servis má 420 pracovníkov. Z toho je 120 THZ pracovníkov a 300 v robotníckych profesiách. V prípade potreby väčšieho počtu montážnych pracovníkov sa prenajímajú externé montážne kapacity a sme schopní v relatívne krátkom čase navýšiť disponibilné montážne ka­pacity až na dvojnásobok.
V európskych krajinách v prevažnej miere využívame pre projekty SES vlastnú montážnu kapacitu. V zahraničných projektoch využívame našich expertov pre supervíziu a najímame tu lokálne montážne firmy. Pre zníženie montáž­nych nákladov je snahou vyrobiť vopred vo vý­robných halách maximálne veľké diely, s ohľa­dom na možnosti výrobných hál, možnosti na­drozmernej prepravy, možnosti nasadenia ťaž­kých mechanizmov na stavbách, ako aj s ohľa­dom na časové hľadisko realizácie diela. Posudzovaním týchto parametrov hľadáme optimálne riešenia. Pre prepravu výrobkov z vý­robných hál na stavby využívame sieť exter­ných prepravcov, s ktorými dlhodobo spolupra­cujeme. Prepravné spoločnosti si komplexne za­isťujú celú logistiku prepravy.
 

V jakém směru se rozvíjí Vaše montážní kapaci­ty? Přibližte, v jakém směru se rozvíjí zázemí Vaší firmy. Přibližte modernizační akce, které Vaši firmu čekají v nejbližších letech.
Určite vnímame vlastné montážne kapacity ako jednu zo špecifických predností firmy a túto pred­nosť v žiadnom prípade nechceme na trhu stratiť. V posledných rokoch sme investovali do technické­ho vybavenia montáže SES Tlmače a v tomto trende chceme pokračovať i v budúcnosti. Po vstupe nového vlastníka v roku 2006 a po stanovení novej stratégie SES Tlmače spoločnosť relatívne dosť investovala do technológie, kde cieľom bolo odbúranie úzkych miest vo výrobe a zvýšenie kvality. Medzi najvýznamnejšie investí­cie z poslednej doby bola inštalácia ďalšej linky na membránové steny a investícia do ohýbačky rúr. Medzi investície je možno tiež zaradiť i znovu­otvorenie výrobného areálu v Želiezovciach na konci roku 2007.
 

V jakém stadiu jsou jednotlivé části zakázky Ledvice, s jakými problémy se setkáváte a jak je řešíte? Řešíte zakázku pro Ledvice samo­statně, nebo máte subdodavatele? Kolik pro-cent z objemu zajišťují subdodavatelé?
Vo februári 2008 SES Tlmače uzavreli kon­trakty s Alstom Power Systems GmbH Stuttgart a Alstom Power s.r.o. Brno na časť dodávok a služieb pre projekt „Nový zdroj 660 MWe v Elektrárni Ledvice“, ktorého konečným užíva­teľom bude Skupina ČEZ. Jedná sa o unikátnu stavbu v Českej republike, unikátnu nielen so svojou výškou 145 m, ale predovšetkým špičko­vou technológiou nadkritického kotla na najvyš­šej úrovni s vysokou mierou účinnosti a nízkou hodnotou emisií. Samotná výstavba v Elektrárni Ledvice by mala začať na jar 2010 a blok by mal byť uvedený do prevádzky koncom roka 2012. V rámci predmetu plnenia kontraktu SES Tlmače zabezpečujú detailný inžiniering tlako­vých častí a ich výrobu. Z hľadiska ďalších do­dávok budú zabezpečovať montáž celého kotla a kompletnú dodávku tlakových častí a izolácií kotla. V súčasnosti sa spracováva detailný inži­niering tlakových častí kotla tak, aby v auguste tohto roku mohla začať výroba hadovitých častí ekonomizéra a prihrievača 1 v zmysle harmono­gramu prác. V aktuálnej fáze projektovania a prípravy výroby a montáže SES Tlmače v spo­lupráci s Alstomom riešia úlohy súvisiace so špecifikami realizácie nadkritických kotlov týka­júce sa zabezpečenia kvality, zvárania špeciál­nych materiálov, sekvencií montáže atď. Pre SES Tlmače znamená podieľanie sa na výstavbe tohto energetické celku významnú refe­renciu nielen z pohľadu regiónu strednej Európy, ale hlavne z hľadiska etablovania sa v segmente nadkritických kotlov.
 

Co usnadnilo/znepříjemnilo: práce, zakázky, spo­lupráci apod. přijetí Eura na Slovensku? Prosím konkrétně a ve vztahu k nějaké konkrétní zakázce.
Z hľadiska finančných tokov znamená prija­tie Eura na Slovensku zjednodušenie procesu platieb a inkás. Vo vzťahu k bankám prišlo k re­dukcii počtu bankových účtov, čo znamená zníže­nie nákladov spoločnosti spojených s vedením účtov, voľby menových párov pri konverziách (SKK voči iným menám). Zavedenie EUR zname­ná elimináciu jedného z „faktorov citlivosti“ pri vyjadrení cash flow spoločnosti (výmenný kurz SKK) do budúcich období a zjednodušenie vyja­drenia cash flow. SES Tlmače patria medzi významných slo­venských exportérov. Významné projekty (Colbun, Bocamina, Hoechst) boli podpísané pred vyhlásením konverzného kurzu EUR/SKK. Silný konverzný kurz a posilnenie SKK voči USD mali v r. 2008 negatívny dopad na výkony a pri­danú hodnotu. Znížená ziskovosť projektov bola kompenzovaná ziskami zo zabezpečovacích ná­strojov – „hedgingom“. 

 

SES TLMAČE V AKCI:
EVA Höchst, Nemecko
Výstavba spaľovne komunálneho odpadu pre priemyselný park Hochst (Frankfurt) na zá­klade inžinieringu a technológie predstavenou japonskou firmou EBARA Corporation (Japonsko) s tromi fluidnými kotlami s vnútorne cirkulujúcou fluidnou vrstvou, každý s výkonom 109 t/h. Projekt s japonskou firmou je našim pr­vým na európskom trhu pri realizácii jednej z naj­väčších spaľovní v Nemecku. Vzhľadom na Basic inžiniering poskytnutý EBARA Corporation je ná­ročná výroba tlakového systému hlavne dna spa­ľovacej komory a výparníkových zväzkov. Berúc do úvahy paralelnú montáž súčasne troch kotlov súčasne boli náročné požiadavky na koordináciu montážnych prác (v špičke pracovalo na stavbe cca 240 našich pracovníkov).
 

Mallorca, Španielsko
Jedná sa o prvú dodávku a montáž dvoch roštových kotlov s výkonom 85 t/h pre španiels­ku spoločnosť TIRME. Projekt je realizovaný na základe inžinieringu švajčiarskej firmy Von Roll INOVA. SES Tlmače dodávajú a montujú tlakový systém pre obidva kotly. Kotly budú spaľovať ko­munálny a priemyselný odpad s prísadou kalov z čističky odpadových vôd, demolačný materiál, nemocničný odpad a automobilové pneumatiky. Ostrov Malorka ako vyhľadávaná turistická desti­nácia popri svojich prírodných osobitostiach sa vyznačuje aj svojimi odlišnosťami v legislatíve, platia špecifické zákony, často prísnejšie ako v samotnom Španielsku.
 

Zonguldak, Turecko
Dodávka uhoľného kotla so spaľovaním v cirkulujúcej fluidnej vrstve o výkone 467 t/h. Špecifickosťou projektu je fakt, že musel byť na­vrhnutý s ohľadom na vysoký stupeň seizmicity v danej oblasti, čo viedlo k použitiu špeciálnych pružinových podpier pre podopretie kotla, ktoré slúžia na elimináciu prípadných seizmických otrasov.
 

Colbun a Bocamina, Chile
Prvé dva projekty spoločnosti SES Tlmače na území Chile. V oboch projektoch sú SES Tlmače členom konzorcia s talianskym partne­rom Technimont. Projekty sú takmer identické, dva kotly pre bloky s výkonom 370 MWe na spaľovanie čierneho uhlia. Každý z kotlov bude mať výkon 1 245t/h. Osobitosť projektov spočí­va v mieste realizácie, ktorou je jedna z najsil­nejších seizmických zón sveta, z čoho vyplývajú zvýšené nároky na technické riešenie samot­ných kotlov ako aj nosných konštrukcií. Náročnosť technického riešenia v prípade pro­jektu Bocamina je ďalej komplikovaná banský­mi šachtami a štôlňami, nachádzajúcimi sa priamo pod miestom výstavby. Napriek viace­rým zrealizovaným projektom v seizmických zónach v minulosti, inžiniering SES Tlmače sa doteraz nestretol s tak prísnymi požiadavkami seizmických noriem a čílskych noriem. Špecifické problémy a riešenia s tým spojené kladú zvýšené nároky na projektové tímy, sú však cenným zdrojom skúseností pre budúce projekty v tomto teritóriu.

 

 

 

 

 Ing. Martin Paštika, MBA

Vzdelanie:
Vysoká škola chemicko-technologická. V roku 2002 česko-nemecký program MBA na Praque International Business School.
 

Kariéra:
V skupine Expandia ako obchodný riaditeľ Jitona Soběslav; generálny riaditeľ Vigona a.s. a Vlnap a.s. Od roku 2005 generálny riaditeľ spoločnosti Vodovody a kanalizáce Južné Čechy. Do spoločnosti J&T Investment Advisors nastúpil v júni 2006, pričom s touto finančnou skupinou projektovo spolupracuje od roku 2003. Od 6. 10. 2006 generálny riaditeľ SES,  a.s., a od 1. 4. 2008 predseda predstavenstva SES a.s.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (62x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
Odsíření a odprášení kotlů K14, K13, K12 elektrárny Třebovice – popis technologie (58x)
Dalkia Česká republika, a.s. (nyní Veolia) a Sdružení NOEN – AC-Technologies uzavřeli dne 4. 11. 2013 smlouvu o dílo na ...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (56x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...