Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Realizace nového zauhlování kotle K14

Realizace nového zauhlování kotle K14

Publikováno: 23.4.2017
Rubrika: Technologie, materiály, Spalovny

Společnost RPS Ostrava a.s. v rámci projektu kotle K14 díky výsledku výběrového řízení získala významnou část celého projektu kotle K14 pod názvem „ECHP for the project Installation of Boiler 14“. V rámci tohoto projektu se jednalo o dodávku a montáž nového zauhlování kotle K14 a jeho periferií (sprinklery, topení, požární voda) v rozsahu dodávek technologií a jejich montáží.

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

V rámci fáze příprav bylo nutné doladit projektovou dokumentaci s jejím zhotovitelem pro přípravu výrobní dokumentace, splnění všech požadavků BOZP a požadavků provozu, pro všeobecnou spokojenost investora. Po vyjasnění všech těchto náležitostí se začala připravovat výrobní dokumentace a výroba jednotlivých částí stavby ve všech zainteresovaných profesích. V průběhu těchto činností se finalizoval harmonogram postupů prací v rámci návazností na jednotlivé dokončené etapy výstavby, vzhledem ke konečnému termínu dokončení celého díla a jeho předání do zkušebního provozu. 

REALIZACE

Fáze realizace celého díla se skládala z několika na sebe navazujících částí, které se mezi sebou různě prolínaly. V průběhu realizace díla se na stavbě pohybovalo několik desítek zaměstnanců různých profesí, které bylo nutné koordinovat v návaznosti na činnosti ostatních profesí a dodržování přísných bezpečnostních předpisů investora.

Fáze realizace ve zkrácené podobě:

  • Montáž ocelové konstrukce přesýpací věže a podpěr mostů – zdvih ocelové konstrukce.
  • Montáž ocelové konstrukce mostů , montáže pásových dopravníků do konstrukce dopravního mostu a uložení ostatní technologie do jejího prostoru - zdvih mostů.
  • Dokončovací práce na ocelové konstrukci, technologii a elektro části.

Specifika této zakázky byla například ve spolupráci s hlavním projektantem stavby - společností AMDEC sídlící v Indii. Veškerá komunikace probíhala se zástupci společnosti AMDEC sídlících v Ostravě tak, jako s jejich sídlem v Kalkatě v anglickém jazyce, s hlavními projektanty pomocí e-mailové korespondence a telekonferencí.

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

V rámci zkušebního provozu byla celá technologická část vyzkoušena a seřízena dle podmínek provozovatele na výkon dopravních cest a upravena dle požadavků pracovníků BOZP pro splnění nejpřísnějších podmínek bezpečnosti práce pro obsluhu zařízení.

„OSTRÝ“ PROVOZ

Po ukončení zkušebního provozu bylo dílo předáno provozovateli s veškerou potřebnou dokumentací pro jeho řádný provoz a proškolením obsluhy provozovatele ze strany dodavatele pro potřeby obsluhy a údržby zařízení. Provoz instalované technologie je závislý na provozu kotle K14 a požadavcích obsluhy kotle K14, které plní obsluha zauhlování kotlů.

VÝZVY A ZKUŠENOSTI

Největší výzvou pro všechny zúčastněné byla stavba mostů a přesýpací věže, kdy přesýpací věž dosahuje výšky cca 50 metrů a zdvih mostů do téže výšky. Veškeré montáže v těchto výškách jsou již pro všechny jedinečné, jak z hlediska montáže z lešení, tak z hlediska jeřábové techniky pro zdvih. Pro zdvih mostů byl do Ostravy přivezen jeden z největších mobilních jeřábů v ČR z Brna o nosnosti 700 tun. Zdvihy menších částí zajišťovaly jeřáby o nosnosti 250 tun a 200 tun zároveň. Podobnou akci nyní firma realizuje na USS Košice, kdy dokončila první etapu zauhlování kotle K7 a připravuje realizaci zauhlování kotle K6.

Společnost RPS Ostrava a.s. realizovala již několik zakázek podobného charakteru (dopravy materiálu do energetického zdroje) a mnoho podobných zakázek týkajících se dopravy sypkých materiálů v nejrůznějším odvětví (hlavně energetika, teplárny, úpravny uhlí, doprava v lomech atd.). Velkou konkurenční výhodou je, že zákazníkovi firma dokáže nabídnout veškerou činnost na klíč od dokumentace ve formě studie, dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace, dodávky zařízení, realizace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, zaškolení obsluhy a další činnosti související s výstavbou. Nespornou výhodou společnosti je také spolupráce s velkými zahraničními společnostmi, specializujícími se na podobné problémy jak v dopravě materiálu, tak jeho úpravě pro finálního spotřebitele.

Hlavním know-how společnosti lze spatřovat v letitých zkušenostech zaměstnanců, jejich zkušenosti s projektováním a současnou realizací staveb, kdy si z realizací staveb berou poznatky, které zapracovávají do dalších projektů a tím je zdokonalují.

Installing the new coal handling equipment for boiler 14
RPS Ostrava Inc. was awarded a major part of the entire project for boiler 14 called “ECHP for the project Installation of Boiler 14”. Part of the project involved delivering and installing new coal handling equipment for boiler 14 and its peripheral equipment (sprinklers, heating, fire fighting water) within the scope of providing the technology and installing it.


O společnosti RPS Ostrava a.s.
Společnost se zabývá inženýrsko-projekční činností, dodávkou a realizací dopravních systémů, technologií pro úpravu a skladování nerostných surovin a biomasy a dále také ekologizací dopravy sypkých materiálů (skrápění, odsávání dopravních tras). Součástí činnosti je také inženýrsko-projekční činnost, dodávky a realizace zařízení pro skladování a dopravu všech druhů sypkých hmot, technologie pro zpracování nerostných surovin (uhlí, železná ruda, magnetit, granáty …), dopravní systémy pro koksárenství,  zpracování a doprava biomasy.Veškeré tyto činnosti jsme schopni dodat formou dodávky na klíč dle přání investora. Ke všem těmto činnostem společnost vlastní certifikáty (ČSN EN ISO 9001:2009, osvědčení o autorizaci atd.).

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Zauhlování kotle K14 – celkový pohledZauhlování kotle K14 - detailZdvih mostuZdvih mostu – noční momentka

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (65x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Svařování komponent jaderných elektráren (55x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (47x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...