Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Uhelné    Opravy a rekonstrukce energetických zařízení bez obav

Opravy a rekonstrukce energetických zařízení bez obav

Publikováno: 1.12.2016
Rubrika: Uhelné

Autoři se v článku zabývají problematikou oprav a rekonstrukcí energetických zařízení z pohledu kvalifikačních požadavků na dodavatele a jeho personál, věnují se dále dokládané dokumentaci oprav a rekonstrukcí i odpovědnosti provozovatele. V poslední části se věnují představení divize Energetika společnosti UCHYTIL s.r.o., jako ověřeného a spolehlivého dodavatele těchto oprav a rekonstrukcí.

Provozovatel energetického zařízení vyžadujícího opravu si v první řadě musí uvědomit, zda se jedná o opravu, případně rekonstrukci, nebo zda navržené řešení mění některý z parametrů tlakového zařízení a je proto potřeba zvolit jiná kritéria pro uvádění tlakových zařízení do provozu.

DEFINICE OPRAVY A REKONSTRUKCE

„Oprava či rekonstrukce je technologický postup či soubor úkonů, jimiž se opotřebovaná nebo jinak poškozená část tlakového celku vrátí do původního, resp. použitelného stavu.“

Opravy a rekonstrukce spadají do provozování tlakových zařízení a mohou spočívat například ve výměně poškozených součástí, a nemění jednotlivé parametry tlakových zařízení, pro které je tlakové zařízení navrženo (objem, tlak a teplota).

Opravy a rekonstrukce tlakových zařízení spadají do působnosti vyhlášky č. 18/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti (v platném znění).

Opravy a rekonstrukce se provádí podle požadavků výrobkových norem platných v době uvedení tlakového zařízení na trh (do provozu). Je potřeba si uvědomit, že ve výrobkových normách je stanoven celý soubor požadavků, podle kterých je zařízení navrženo, kontrolováno a zkoušeno.

Přidání nových součástí do tlakového systému, které mění jeden z parametrů, pro které bylo zařízení navrženo (tlak, teplota, objem…), je potřeba hodnotit z pozice nového tlakového zařízení uváděného na trh v souladu s NV 219/2016 a z něho vyplývajících povinností všech zúčastněných stran při posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.

Zákon – NV 219/2016 je prováděcím předpisem zákona 90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Tento zákon mimo jiné upravuje:

 • Způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit „oprávněný zájem“, čímž je zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem.
 • Práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem.

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY

Kvalifikační požadavky na firmy provádějící opravy a rekonstrukce stanovuje vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení a provádět revize a zkoušky kotlů a tlakových nádob dodavatelským způsobem a periodické zkoušky nádob na plyny smějí organizace pouze na základě oprávnění („oprávněné organizace“).

Oprávnění vydává Technická inspekce ČR ("orgán dozoru"), v příloze oprávnění je definován jeho rozsah.

K zajištění výkonu činnosti oprávněná organizace dokládá orgánu dozoru k posouzení technické vybavení a odborné kvalifikace pracovníků dle požadavků výrobkových norem, zejména:

Zavedený a certifikovaný systém řízení kvality i výroby:

 • Systém kvality svařování a výrobních procesů (dle ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6).
 • Systém managementu kvality (dle ČSN EN ISO 9001).

Kvalifikace personálu:

 • Svářečský dozor (inspektor) - (EWS, EWT, EWE) – dle ČSN EN ISO 14 731
 • Svářečský kontrolor (výrobní kontrolor) – dle ČSN EN ISO 17 637, ČSN EN ISO 17 635, ČSN EN ISO 9712
 • Svářeči podle ČSN EN 287-1 a 6, ČSN EN ISO 9606-1 až 5
 • Kvalifikovaní pracovníci pro kontrolu a zkoušení (NDT, DT) – dle požadavků výrobkových norem

Kvalifikované postupy výroby, montáže, výrobních procesů, včetně svařování WPS a WPQR.

DOKUMENTACE OPRAVY

V případě oprav a rekonstrukcí je nutné respektovat původní dokumentaci a případně zpracovávat k výrobkům a k technologickým postupům použitým při opravách a rekonstrukcích tlakových zařízení v určitém rozsahu uvedenou dokumentaci:

 • Projekční + projektová specifikace a řešení.
 • Konstrukční + konstrukční specifikace a řešení.
 • Výpočtové (statika, dynamika, dilatace, termodynamika).
 • Technologické (řezání, stříhání, obrábění, tváření, slévání, svařování, tepelné zpracování, povrchová úprava).
 • Výrobní (výrobní postupy, instrukce, plány řízení výroby aj.).
 • Kontrolní (kontrolní plány, protokoly NDT a DT kontrol, plány řízení jakosti aj.).
 • Zkušební (zkušební plány, protokoly NDT a DT zkoušek aj.).
 • Montážní (postupy a kontrolní plány i protokoly aj.).
 • Provozní (provozní řád a podmínky, návody na obsluhu a provoz aj.).
 • Servisní (obnova - repase, rekonstrukce, kontrola, zkoušení, revize, diagnostika) a dílčí protokoly.
 • Revizní (revizní zprávy a protokoly).
 • Inspekční (inspekční zprávy a certifikáty).
 • Certifikační (dokumenty, zprávy, certifikáty).

Dokládané dokumenty jsou podpůrnými informacemi pro stanovení shody s požadavky výrobkových norem při vytváření protokolu o konečném posouzení (konečném vyhodnocení či stavební zkoušce).

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

Vrámci výběrových řízení na dodavatele montáží by firmy vypisující výběrová řízení měly uvedenépožadavky vyžadovat, protože je zde předpoklad, že firmy, které splňují uvedené kritéria, mají s opravami a rekonstrukcemi potřebné zkušenosti a jsou schopny provést opravu či rekonstrukci v požadované kvalitě a s potřebnými výstupy (viz zmiňované dokumenty, protokoly, revizní zprávy a podobně), bez kterých není možné zařízení znovu uvést do provozu v souladu s legislativními požadavky.

Při opětovném uvedení tlakového zařízení do provozu je zejména potřeba si uvědomit, kdo je výrobce ve smyslu technických předpisů (při opravě nebo rekonstrukci), který přejímá plnou zodpovědnost za konstrukci, výrobu, zkoušení, popřípadě montáž tlakových zařízení a jeho shodu s požadavky technických předpisů – norem. Provozovatel by měl vyžadovat po výrobci, případně dodavateli montáží veškerou podpůrnou dokumentaci, a mít tak určitou záruku dobře provedené opravy či rekonstrukce zařízení. Provozovatel převzetím zařízení přebírá spoluodpovědnost za opravu a za další provoz tlakového zařízení.

KOMPETENCE SPOLEČNOSTI UCHYTIL

Naše firma – UCHYTIL s.r.o., divize Energetika - je jedním z těch dodavatelů, který je schopen veškeré zmiňované požadavky splnit, provést opravu energetického zařízení v požadované kvalitě a uvést jej do provozu ve shodě se stanovenými požadavky.

K tomuto tvrzení nás opravňuje vysoká odbornost a kvalifikace pracovníků i dlouholeté zkušenosti. Většina našich pracovníků totiž pracuje v energetice desítky let a své zkušenosti předává i svým mladším spolupracovníkům, jimiž je kolektiv postupně doplňován.

Při montážích, opravách a rekonstrukcích působíme po celé ČR i na Slovensku. Také znalost zařízení i ve starších provozech je mnohdy důležitým faktorem tam, kde není k dispozici původní dokumentace k zařízení. V mnoha případech se ukázala i výhoda možné spolupráce středisek (strojní, projekce i elektro a MaR), které tvoří strukturu divize, na společné zakázce – opravě energetického zařízení. Zákazník tak může dostat vše od jedné firmy tzv. na klíč.

Naše společnost je držitelem oprávnění od TIČR:

 • výroba, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení, revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení v rozsahu:
  • NA: Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B).
  • PK1: 1. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h (zahrnuje všechny nižší třídy parních kotlů).
  • HK2: 2. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW (zahrnuje všechny nižší i třídy horkovodních kotlů), 
 • montáže a opravy elektrických zařízení,
 • revize azkoušky elektrických zařízení vrozsahu:
  • E1A: Zařízení s omezením napětí do 230 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu,
  • E1B: Zařízení s omezením napětí do 230 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Společnost UCHYTIL s.r.o. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení, který odpovídá ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001. Divize Energetiky je také držitelem Certifikátu dle ČSN EN 1090-2+A1:2012 pro oblast činnosti: Výroba a montáž ocelových konstrukcí energetických zařízení a staveb a Certifikátu dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 pro oblast činnosti: Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce energetických zařízení a ocelových konstrukcí.

Certifikáty a osvědčení jsou důležité k doložení a prokázání kvalifikačních požadavků firmy i pracovníků, ale musí být podloženy kvalitní a odbornou prací všech. V naší divizi kolektiv zkušených kmenových dělníků – svářečů, montážních zámečníků, elektromontérů a dalších profesí - řídí a doplňují technici s vysokou kvalifikací – svářecí inženýr EWE, revizní technici TN i elektro, autorizovaní inženýři v několika oborech, projektový manažer IPMA-C, najížděč kotlů a další profese, podílející se na přípravě a řízení dané zakázky či projektu.

Na našich webových stránkách www.uchytil.eu se můžete kromě realizací nových energetických zařízení podívat i na výběr z realizací oprav a rekonstrukcí energetických zařízení od kotlů, výměníkových stanic po přetrubkování kondenzátorů i mnoho dalších referencí.

Worry-free repairs and reconstructions of energy producing facilities
The authors of the article occupy themselves with the issues of repairs and reconstruction of energy producing facilities in regards to qualification requirements for the supplier and their personnel; they also devote themselves to thorough documentation of repairs and reconstructions as well as operator responsibility. In the last section, they devote the introduction to the Power Engineering Division of UCHYTIL s.r.o., as a verified and reliable supplier of such repairs and reconstructions.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
GO oprava kotle K11 v Teplárně České Budějovice

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Primární prvky pro měření průtoku v energetice a průmysluPrimární prvky pro měření průtoku v energetice a průmyslu (65x)
Společnost JSP, s.r.o. je předním českým výrobcem a dodavatelem měření a regulace, který vedle vlastní výroby a dodávek ...
Elektrárny Opatovice řídí systém SandRA české společnosti ZATElektrárny Opatovice řídí systém SandRA české společnosti ZAT (33x)
Elektrárny Opatovice, a.s. patří díky své hnědouhelné elektrárně o elektrickém výkonu 363 MW a tepelném výkonu 698 MW k ...
Jednatelé společnosti UnionOcel, s.r.o.: „Sázka na vysokou kvalitu nabízených ocelí se nám stále vyplácí.“Jednatelé společnosti UnionOcel, s.r.o.: „Sázka na vysokou kvalitu nabízených ocelí se nám stále vyplácí.“ (31x)
U příležitosti 15. výročí založení firmy UnionOcel s.r.o. a uplynutí 10. let od otevření servisního a skladového centra ...