Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Elektrostatické odlučovače popolčeka

Elektrostatické odlučovače popolčeka

Publikováno: 30.11.2016
Rubrika: Zajímavosti

V procese prípravy investičného projektu ,,Investičný podiel na generálnej oprave blokov č. 1 a 2 ENO B“ bola zabezpečená kompletná rekonštrukcia elektrostatických odlučovačov daných blokov. V rámci projektovej prípravy tím pracovníkov z inžinieringu, údržby a prevádzky Elektrární Nováky vykonal dôkladnú analýzu súčasného technického stavu elektrostatických odlučovačov. Na základe získaných informácií bol zámer rekonštrukcie elektroodlučovačov smerovaný tak, aby nové technické zariadenia a technológia odlučovania prachových častíc z plynov spĺňali podmienky stanové Európskou úniou pre emisné limity do ovzdušia po 1. 1. 2016 a boli nainštalované zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky stanovené pre BAT technológie.

ÚČEL STAVBY A PRINCÍP ODLUČOVANIA

Pri spaľovaní uhlia vznikajú prašné emisie, pre ktoré sa často používa názov tuhé znečisťujúce látky (TZL). Popoloviny obsiahnuté v uhlí sa pri spaľovaní menia na popol, ktorý je z kotla vynášaný spalinami ako popolček a zachytený v elektrostatických odlučovačoch, zo spodku kotla je odvádzaná škvara.

Elektrostatické odlučovače patria medzi najúčinnejšie prostriedky na odstraňovanie pevných exhalátov z dymových plynov pri spaľovaní uhlia v elektrárenských kotloch. Pri elektrickom odlučovaní sa využívajú rozdielne dielektrické vlastnosti nosného plynu a odlučovaných častíc.

Princíp odlučovania
Znečistené plyny vchádzajú vstupným dielom do skrine elektrostatického odlučovača a prechádzajú systémom tvoreným usadzovacími elektródami, medzi ktoré sú zavesené vysokonapäťové elektródy. Podstatou každého elektroodlučovača sú zberné usadzovacie elektródy s relatívne veľkou plochou a maloplošné nabíjacie vysokonapäťové elektródy, na ktoré je pripojené jednosmerné napätie zápornej polarity.

V elektrických odlučovačoch je odlučovaný popol tak, že po vstupe prachu do elektroodlučovačov dochádza k zníženiu rýchlosti plynu k hodnote pádovej rýchlosti častice v dôsledku rozšírenia priemeru komory za vstupným dymovodom v komore elektroodlučovačov. Rýchlosť plynu v komore musí byť < 1 m.s-1. Komory sú usporiadané v pozdĺžnom smere prúdenia spalín. Počet komôr v sériovom usporiadaní závisí predovšetkým od výkonu kotla, množstva prachu obsiahnutého v spalinách a od požadovanej hodnoty tuhých znečisťujúcich látok za odlučovačom.

Na vysokonapäťové elektródy je privádzané veľmi vysoké jednosmerné záporné napätie 30 – 100 kV, usadzovacie elektródy sú uzemnené. Napojením na vysoké napätie vzniká medzi elektródami silné elektrické póle a korónový výboj.

Častice prachu nachádzajúce sa v prúde plynu prechádzajú aktívnym priestorom medzi elektródami, sú nabíjané zápornými iónmi a získavajú záporný náboj. Pri zvyšovaní napätia začne pri jeho určitej (kritickej) hodnote prechádzať medzi elektródami prúd v dôsledku ionizácie molekúl plynu v blízkosti nabíjacej elektródy, na ktorej vzniká tzv. kladný výboj, teda koróna. Prechádzajúci prúd je najskôr malý a rastie s ďalej stúpajúcim napätím až do stavu, kedy dôjde k preskoku a kedy korónu nie je možné už vytvoriť. 

Čím vyššie je napätie na elektródach (55 – 75 kV), tým vyššia je účinnosť odlučovača. Stabilita koróny je podmienená malým povrchom nabíjacej elektródy, ktorá býva zhotovená z drôtov s malým priemerom. Záporné napätie na nabíjacej elektróde umožňuje vznik stabilnej koróny pri vyššom napätí. Nabíjacie elektródy sú tenké drôty rôzneho prierezu, napnuté vo vzdialenosti cca. 15 až 20 cm. Zberné elektródy môžu mať opäť rôzny tvar (profil) podľa konštrukcie a použitia odlučovača, najčastejšie sú to rôzne tvarované dosky alebo trubky vo vzdialenostiach 30 – 40 cm.

Pôsobením silného elektrického poľa sú nabité častice priťahované na povrch usadzovacích elektród, kde sa vplyvom prítlačných síl elektrického poľa usadzujú Mechanickým oklepávaním sa prach z usadzovacích elektród uvoľňuje a padá do výsypky, odkiaľ je kontinuálne odvádzaný k ďalšiemu využitiu alebo uloženiu. Celý proces odlučovania je zabezpečený v automatickom režime.

Výhodou elektrického odlučovania je predovšetkým:

 • vysoká účinnosť odlučovania (99,9 %),
 • nízka tlaková strata zariadenia (max. 250 Pa),
 • odlučovanie pri teplotách do 350 °C,
 • minimálne nároky na obsluhu a údržbu,
 • úplne suchý proces.

Nevýhody elektrického odlučovania prachu:

 • vyššie investičné náklady na obstaranie,
 • vyššie nároky na stavebný priestor,
 • náročnosť v technickom zadefinovaní rozsahu plnenia pre Zhotoviteľa,
 • účinnosť odlučovania závisí od návrhu technických parametrov odlučovačov,
 • proces kvality odlučovania je ovplyvňovaný zmenami v zložení prachu (merný elektrický odpor).

Účinnosť elektrostatických odlučovačov priamo závisí od technickej úrovne riadenia procesu odlučovania za účelom minimalizovania a obmedzenia nasledovných javov:

 • vznik spätnej koróny,
 • minimalizovať nedostatočné vybíjanie vrstvy prachu na usadzovacích elektródach,
 • procesom spaľovania uhlia ovplyvňovať merný odpor exhalátov a teplotnú závislosť merného odporu exhalátov,
 • nedostatočná účinnosť oklepávania usadzovacích a vysokonapäťových elektród.

STAV PRED REALIZÁCIOU

Elektrostatické odlučovače popolčeka (dva elektroodlučovače na jeden kotol) sú horizontálne, komorové, konštrukčne riešené ako štvorsekciové. Čistenie elektród je zabezpečované oklepom.

Elektrické napájanie pôvodných elektrostatických odlučovačov pozostávalo z nasledovných celkov:

 • Zdroj elektrickej energie pre elektroodlučovače – napájací hlavný transformátor vysoké napätie/nízke napätie.
 • Hlavné rozvádzače pre napájanie technológie elektroodlučovačov.
 • Riadiace skrine s dvojfázovou tyristorovou reguláciou s mikroprocesorovým regulačným systémom, prostredníctvom ktorého bola riadená funkcionalita nastavenia elektrických parametrov odlučovania v jednotlivých komorách elektroodlučovačov.
 • Výstupné napätie za tyristorovou reguláciou z riadiacich skríň slúžilo k elektrickému napájaniu a regulovaniu parametrov olejových transformátorov, ktoré zabezpečovali elektrické napájanie vysokonapäťových elektród v komorách elektroodlučovačov.
 • Elektrický systém vykurovania izolátorov a výsypiek pod elektroodlučovačmi.
 • Systém oklepávania vysokonapäťových a usadzovacích elektród.

FÁZA PRÍPRAVY PROJEKTU

Cieľom útvaru inžinieringu bolo, aby výsledkom prípravy investičného projektu bolo naplnenie technického zámeru, aby nainštalovaná technológia a technické zariadenia dosahovali za účelom ochrany ovzdušia požadovaný limit úletu tuhých znečisťujúcich látok do 18 mg/Nm3 v zmysle smernice č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED).

Pri príprave rekonštrukcie elektrostatických odlučovačov sme si vytýčili viacero požiadaviek v rámci možného riešenia. Naďalej využívať existujúce komory elektrostatických odlučovačov, nezvyšovať počet komôr, podľa možnosti nemeniť ich rozmery, dosiahnuť najvýhodnejšie obstarávacie náklady, optimalizovať prevádzkové náklady, minimalizovať náklady na údržbu, riešiť celý proces odlučovania popola v automatickom režime s minimalizovaním požiadaviek na obsluhu zariadenia, znížiť tepelné straty a tlakovú stratu za elektroodlučovačmi.

V procese prípravy investičného projektu boli zanalyzované možnosti využitia aj iných technológií za účelom zvýšenia ochrany ovzdušia.

 • Boli zanalyzované možnosti odprášenia kotlov blokov č. 1 a 2 pomocou látkových filtrov (LF) regeneráciou vzduchom (,,polsejet“) v dvoch variantoch:
  • Variant 1 - Za jeden kotol nainštalovať dva látkové filtre s využitím jestvujúcich podperných rámov a výsypiek.
  • Variant 2 - Za jeden kotol nainštalovať dva látkové filtre, ktoré vzniknú nahradením strechy a vnútorných častí v jestvujúcich elektroodlučovačoch.
 • Na základe vyhodnotenia všetkých výhod a nevýhod uvedeného riešenia vo väzbe na palivo a používanie mazutu boli tieto alternatívy zamietnuté.
  Na útvare inžinieringu pracovníci prehodnocovali možné technické riešenia tak, aby boli dosiahnuté predpísané parametre na emisie.
 • Preverovali sme napríklad, či pre dosiahnutie cieľa by nepostačovala len výmena riadiaceho systému, ktorý ovláda vvn časť elektroodlučovača.
 • Preverovali sme, či je potrebné nahradiť jednofázový vvn systém za trojfázový a možnosť aplikácie vysokofrekvenčných zdrojov.
 • Preverovali sme rozsah mechanických zásahov do konštrukcie elektroodlučovačov pre dosiahnutie nového limitu tuhých znečisťujúcich látok, ale aj opravu prevádzkujúcich odlučovačov, ktoré boli v podstate 20 rokov bez zásahu.
 • Preverili sme možnosť nasadenia vysokofrekvenčných zdrojov alebo trojfázových tyristorových regulačných systémov riadenia vvn transformátorov.

Rozhodovanie ako napredovať ďalej v technickom riešení bolo značne ovplyvnené získanými informáciami, že elektrické odlučovače zaznamenali v posledných desiatich rokoch významný rozvoj na úrovni technického riešenia. Bolo skonštatované, že nové napájacie zdroje dosahujú vysokú spoľahlivosť a efektívnosť prevádzky s minimálnou poruchovosťou. Na základe uvedených skutočností bola vypracovaná technická špecifikácia za účelom obstarania diela.

POŽADOVANÝ ROZSAH DIELA

V technickej špecifikácii pre obstaranie sme nepredpisovali, akým spôsobom je potrebné dosiahnuť požadovaný limit tuhých znečisťujúcich látok. Vybraný dodávateľ si bol istý, že žiadaný výsledok je možné dosiahnuť bez konštrukčných zmien skrine elektroodlučovačov, t.j. bez jej zvyšovania a predlžovania systému elektród. Pre dosiahnutie potrebného výsledku postačovala zmena tvaru sršiacich a usadzovacích elektród a zmena riadenia a napájania vvn systému. Ak by bola nutná konštrukčná zmena, znamenalo by to vyššiu finančnú, ale aj časovú náročnosť. Zmenu by nebolo možné vykonať v čase, ktorý sme mali k dispozícii na odstávku.

V technickej špecifikácii sme požadovali, aby riadenie zdrojov vvn bolo riešené mikroprocesorovým riadiacim systémom (regulátorom) umožňujúcim transparentnú komunikáciu s nadriadenou mikropočítačovou jednotkou (PC) komunikujúcou s riadiacim systémom príslušného bloku v reálnom čase. Požadovali sme, aby bolo v nadväznosti na prevádzkové zmeny výkonu bloku a hodnôt znečistenia plynov v automatickom alebo ručnom režime možné vykonávať úpravy parametrov programového riadenia elektroodlučovačov. Potrebovali sme taktiež, aby bolo možné meniť a nastaviť čas oklepávania usadzovacích elektród v automatickom alebo ručnom režime v závislosti od výkonu bloku na základe dodržania hodnôt maximálne povoleného limitu úletov tuhých znečisťujúcich látok za elektroodlučovačmi.

V rámci inžinierskej a projektovej prípravy sme od Zhotoviteľa požadovali vypracovať projektovú prípravu a realizáciu diela v nasledovnom rozsahu (Realizačný projekt):

 • Sprievodnú technickú dokumentáciu pre účely realizácie stavby
 • Technologický postup stavebných, demontážnych a montážnych prác.
 • Statický prepočet konštrukcie elektroodlučovačov.
 • Dokument o posúdení rizika a Bezpečný pracovný postup stavebných, demontážnych a montážnych prác v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny).
 • Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z.
 • Plán kvality.
 • Komplexný plán a harmonogram realizácie stavby (obsahujúci všetky práce vykonávané v termíne odstávky zariadenia).
 • Dokumentáciu skutočného vyhotovenia.
 • Dokumentáciu skúšok v priebehu montáže a uvádzania do prevádzky (individuálne skúšky, predkomplexné vyskúšanie, komplexné vyskúšanie).
 • Plán predkomplexných vyskúšaní a komplexných vyskúšaní.
 • Projekt garančných meraní.
 • Prevádzkové predpisy pre prevádzku, obsluhu a údržbu.
 • Vykonanie úradnej skúšky.
 • Certifikáty kvality dodaných zariadení.
 • Protokoly o vykonaných predpísaných alebo dohodnutých skúškach.
 • Protokol o uvedení diela do prevádzky.
 • Program uvádzania do prevádzky a nábehu.

Potrebovali sme, aby elektrostatické odlučovače dosiahli nami požadovaný cieľ stanovený na maximálne povolený limit úletu TZL do 18 mg/Nm3 aj napriek tomu, že legislatíva pre naše zdroje stanovuje maximálny limit úletov TZL do 20 mg/Nm3.

Rozsah predmetu plnenia bol zadefinovaný, že musí byť úplný a Dodávateľom splnený tak, aby bola zaistená bezpečná a spoľahlivá prevádzka zariadenia a musí obsahovať, okrem iného, tovary, práce a služby uvedené v technickej špecifikácii. Dodávateľ musí vo svojom projekte zohľadniť požiadavky Objednávateľa, ale nezbavuje sa zodpovednosti za požadované parametre (funkčnosť) diela ako celku. 

Od Zhotoviteľa sme okrem inžinierskej činnosti požadovali nasledovný rozsah dodávok zariadení s týmto výkonom prác:

 • materiál potrebný pre rekonštrukciu technológie elektroodlučovačov – vnútorná časť elektroodlučovačov.
 • materiál potrebný k oprave jestvujúcich skríň, prielezov a skratovacích bodov elektroodlučovačov.
 • materiál potrebný pri výkone prác vyvolaných konštrukčnou zmenou elektroodlučovačov.
 • montáž a demontáž lešenia potrebného pre realizáciu prác.
 • čistiace práce súvisiace s realizáciou predmetu plnenia.
 • izolácie, oplechovanie súvisiace priamo s výkonmi ekologizácie elektroodlučovačov.
 • nátery všetkých, rekonštrukciou dotknutých, kovových častí zariadení.
 • demontáž pôvodných vnútorných častí, elektro častí a tepelnej izolácie elektroodlučovačov.
 • kontrolu stavu skrine, vstupných a výstupných dielov elektroodlučovačov a ich opravu.
 • dodávku a montáž nových vnútorných častí, elektro častí a tepelnej izolácie elektroodlučovačov. výmenu - vnútorná časť elektroodlučovačov.
 • demontáž pôvodných a montáž nových vysokonapäťových elektród vrátane rámov v celom rozsahu.
 • demontáž pôvodných a montáž nových vysokonapäťových a usadzovacích elektród.
 • demontáž pôvodného a montáž nového oklepávania elektród.
 • demontáž pôvodných a montáž nových vnútorných cloniacich plechov v celom rozsahu.
 • demontáž pôvodných a montáž nových tesniacich stropov elektroodlučovačov.
 • demontáž pôvodných a montáž nových striech, t.j. nosných profilov a plechov strechy v celom rozsahu.
 • oprava stien skrine, výsypiek a stĺpov.
 • materiál pre skriňu elektroodlučovačov pre časť konštrukčnej zmeny.
 • nové prielezové dvierka pre časť konštrukčnej zmeny.
 • vysokonapäťové a usadzovacie elektródy elektroodlučovačov vrátane rámov a zavesení v celom rozsahu.
 • oklepávanie vysokonapäťových a usadzovacích elektród vrátane pohonných jednotiek v celom rozsahu.
 • vnútorné cloniace plechy v celom rozsahu.
 • nové tesniace stropy elektroodlučovačov.
 • nové strechy, t.j. nosné profily a plechy strechy v celom rozsahu.
 • nové odkvapy a doplnenie zábradlia a plošín.
 • doplnenie káblových trás a osvetlenie elektroodlučovačov pre časť konštrukčnej zmeny.
 • úprava jestvujúceho, dodávka a montáž nového vstupného dymovodu do elektroodlučovačov a výstupného dymovodu z elektroodlučovačov v rozsahu konštrukčnej zmeny.
 • školenia pracovníkov prevádzky a údržby.

FÁZA OBSTARÁVANIA

V priebehu roka 2014 sa uskutočnil proces obstarávania. V rámci neho najlepšie technicko-ekonomické riešenie navrhla spoločnosť ZVVZ-Enven Enginnering, a.s. Milevsko, ktorá realizuje kompletné projekty a realizácie investičných celkov elektrostatických odlučovačov. Zmluva bola podpísaná 5. 1. 2015.

Fáza prípravy staveniska a realizácie diela
Základným dokumentom, z ktorého sme v tejto etape vychádzali, bol Zhotoviteľom spracovaný a Objednávateľom odsúhlasený projekt organizácie výstavby, projekt zariadenia staveniska a časový harmonogram realizácie.

Príprava staveniska
Pred zahájením realizácie rekonštrukcie elektroodlučovačov sme museli pripraviť stavenisko. Výzvou pre celý realizačný tím bolo nájsť vhodné miesto pre stavbu montážneho žeriavu, čo bolo ovplyvnené okolitou zástavbou, potrebami montáže elektroodlučovačov, predpokladanou stavebnou činnosťou na ostatných podprojektoch – kotol a odsírenie, samotnou prevádzkou elektrárne a typom montážneho žeriavu.

Logistika prípravy a rozvinutia prác na stavenisku
Výzvou pre riadiaci a koordinačný tím stavby boli nasledovné činnosti:

 • Mimoriadna pozornosť bola venovaná príprave logistiky so zameraním na správne načasovanie jednotlivých činností a hlavne pristaveniu veľkých autožeriavov na stavenisko vo väzbe na výkony prác v kotolni a na odsírení. Nezabudnuteľná bola samotná stavba žeriavu Liebher. Žeriav s čiastočne rozvinutým a sklopeným ramenom sa pojazdom presúval na pozíciu, ramenobolo zároveň dvíhané pomedzi potrubné mosty a potrubia, tak aby sa vyhlo prekážkam. Po dosiahnutí pozície nasledovalo ukotvenie a konečné vysunutie ramena do pracovnej výšky.
 • Postavenie stavebného výťahu pre potreby demontáže a montáže izolácií: Postavením stavebného výťahu sme sa na odlučovačoch stali nezávislí od ostatných dvoch existujúcich výťahov v kotolni. Zo stavebného žeriavu boli zásobované elektroodlučovače oboch blokov a využívali ho všetky profesie pracujúce na filtroch.
 • Vyriešenie odvozu zdemontovaného materiálu od bloku č. 1: Pôvodne mal byť použitý, tak ako pri bloku č. 2, automobilový kamión s návesom. Ak by sme to realizovali týmto spôsobom, museli by sme vybudovať provizórnu cestu cez naše trávnaté plochy a zablokovali by sme jedinú prístupovú cestu k objektu odsírenia a na zauhľovanie. Zablokovanie prístupovej cesty bolo neprijateľné. Dodávateľovi sme navrhli, aby na odvoz zdemontovaných elektród použil dva striedajúce sa železničné vozne a lokomotívu, ktorá bola vyčlenená  len pre potreby demontáže. Aby sme dodávateľa presvedčili, že tento spôsob odvozu je porovnateľný a dokonca lepší než pôvodne navrhovaný, museli sme najprv vykonať skúšobnú jazdu bez nákladu.
 • Predmontáž priečnych rámov v priestore železničného stáčania mazutu: Ako najvhodnejšia plocha na predmontáž priečnych rámov sa dodávateľovi javila cesta povedľa bloku č. 1. Ak by sme s tým súhlasili, znamenalo by to zablokovanie jedinej prístupovej cesty k odsíreniu a zauhľovaniu. Dodávateľovi sme navrhli, aby pre predmontáž použil stáčacie miesto mazutu na železničnej koľaji. Pred samotnou predmontážou sme vykonali technicko-organizačné protipožiarne opatrenia.

Realizácia diela
Počas realizácie investičného projektu boli v pravidelných intervaloch vykonávané pracovné rokovania so Zhotoviteľom za účelom hodnotenia postupu prác a operatívneho riešenia technických problémov, ktoré sa vyskytli počas realizácie projektu. Mimoriadna pozornosť bola venovaná stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo väzbe na organizáciu práce, používanie ochranných pracovných prostriedkov pracovníkmi Zhotoviteľa a postupnosť prác v súlade s bezpečnými pracovnými postupmi. Za účelom zaistenia maximálnej bezpečnosti pri práci bol vypracovaný Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všetky strany zúčastnené na realizácii investičného projektu zaistili vhodné podmienky pre bezpečnú realizáciu prác a vykonávali všetky potrebné opatrenia, aby zabránili akýmkoľvek nehodám a udalostiam, ktoré by mohli viesť k poškodeniu zdravia pracovníkov.

Postup prác
Priečny rám je skrutkami spájaná priestorová konštrukcia o rozmeroch 9 x 15 x 0,3 m, ktorá musela byť zmontovaná na zemi do presných rozmerov, zdvihnutá dvomi žeriavmi, preklopená do zvislej polohy a následne transportovaná do odlučovača. Nie je to najťažší diel použitý pri montáži, ale je najrozmernejší. Miesto, na ktorom sme pri bloku č. 2 vykonávali montáž priečnych rámov, bolo následne zabraté stavebnou firmou pre výkopy objektu skladovania a stáčania močoviny systému SNCR.

V priebehu realizácie akcie sme zmenili spôsob oplechovania izolácie z uhlopriečne prelamovaných plechov na trapézové. Znamenalo to zrýchlenie montáže oplechovania a aj zvýšenie kvality z dôvodu lepšej ochrany izolácie pred zatekajúcou dažďovou vodou.

Nové technické riešenia
Nové riešenie bolo koncipované tak, že naplno využilo priestor skríň jestvujúcich elektroodlučovačov a podperných oceľových konštrukcií. Boli vymenené vnútorné aktívne časti elektroodlučovačov, s tým súvisiace vyplátovanie častí skríň a oprava obslužných schodísk. Vstupné i výstupné tvarové diely elektroodlučovačov boli zachované.

Systém vysokonapäťových elektród pozostáva z nabíjacích vysokonapäťových elektród upevnených v trubkových rámoch. Jednotlivé trubkové rámy sú ukotvené na priečnych rámoch a cez závesné trubky a nosné izolátory sú zavesené na skrine elektroodlučovačov. Trubkové rámy elektród sú umiestené medzi radami usadzovacích elektród, čím sú vytvorené jednotlivé odlučovacie komory. Na priečnych rámoch je v špeciálnych ložiskách upevnený hriadeľ na zdvíhanie oklepávacích kladív, ktoré zabezpečujú otrasom čistenie elektród od nánosov prachu. Pohon oklepávania usadzovacích elektród zabezpečuje motor s prevodovkou.

Usadzovacie elektródy sú vyhotovené z oceľového plechu špeciálneho tvaru, konštruované pre tento typ elektroodlučovačov. Sú spojené do jednotlivých radov s oklepávaním spodných rámov. Jednotlivé rady elektród sú oklepávané nárazom prepadových kladív na nárazníky. Tým je zabezpečené čistenie elektród od prachu.

Riadiaci systém
Každý z blokov č. 1 a 2 má dva štvorsekciové elektrostatické odlučovače. Na každom bloku je nainštalovaný jeden riadiaci systém s programovateľným automatom (PLC) SIMATIC S7-300, SIEMENS. 

Riadiaci systém slúži ako lokálny systém pre riadenie a reguláciu technologických častí a VVN zdrojov daného bloku. Na základe hodnoty, informácií, stavu získaných z VVN zdrojov a vstupnej inštrumentácie z elektroodlučovačov (teplomery, snímače polohy, atď.) riadiaci systém ovláda VVN zdroje a agregáty elektroodlučovačov (vyhrievanie izolátorov a výsypiek, oklepov elektród, atď.).

Ako riadiaci systém pre elektroodlučovače bol nainštalovaný SIMATIC S7, ktorý zabezpečuje riadenie celého procesu odlučovania a nasledovných veličín:

 • nastavenie a reguláciu jednotlivých CU 2, blokovanie a poruchy atď.,
 • nastavenie a riadenie intervalov oklepov vysokonapäťových elektród, usadzovacích elektród a riadiaceho systému,
 • ohrevy izolátorov elektroodlučovačov na zvolené teploty, blokovanie zdrojov VVN,
 • ohrievanie výsypiek,
 • meranie teploty spalín na vstupe a výstupe každého elektroodlučovača samostatne.

Prevádzkové stavy zdrojov, merania z poľnej inštrumentácie či zmeny parametrov je možné vykonávať prostredníctvom dotykového operátorského panelu, ktorý je umiestnený na dverách riadiaceho systému. Riadiaci systém umožňuje prenos vybraných dát na nadriadený riadiaci systém príslušného výrobného bloku, prostredníctvom metalickej komunikačnej linky RS-485 s protokolom PROFIBUS DP.

Technické parametre zrekonštruovaných elektroodlučovačov
USE - usadzovacie elektródy, VNE - vysokonapäťové elektródy


Technické údaje transformátorov

 

 

Riadiace skrine
Riadiace skrine sú osadené číslicovým regulátorom CU 2. Celý regulátor je konštruovaný na báze jednočípových mikropočítačov, ktoré priniesli nové možnosti pre vlastnú reguláciu zdrojov a riadenie nadväzujúcich technologických zariadení pre zvýšenie komfortu obsluhy. Regulátor CU 2 umožňuje riadiť technológie oklepávania elektromotorov a vyhrievania izolátorov. Na operátorskom paneli CU 2 je prehľadne zobrazená história alarmov, sledovaný aktuálny stav všetkých pripojených zariadení a nastavované všetky parametre riadenia elektroodlučovačov.

Elektrické zdroje
Ako elektrické zdroje pre dodávanie elektrickej energie pre jednotlivé komory elektrostatických odlučovačov sú nainštalované bezúdržbové transformátory v celkovo počte 8 kusov na výrobný blok. Transformátory sú umiestnené na streche elektroodlučovačov.

Stav po realizácii
Aby sme mohli vôbec uvažovať o procese uvádzania zariadení do prevádzky, museli byť splnené technické a legislatívne požiadavky a predložené podklady:

 • protokoly o ukončení montáže,
 • správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení elektrických,
 • osvedčenia z úradných skúšok,
 • osvedčenia o kusovej skúške,
 • vyhlásenia o zhode,
 • protokol z nosných konštrukcií,
 • protokol o ukončení funkčných skúšok,
 • protokol o nastavení elektrických ochrán,
 • protokol o ukončení komplexných skúšok,
 • protokoly o zaškolení pracovníkov prevádzky a údržby
 • preukázanie výkonových parametrov bolo vykonané garančným meraním podľa platných predpisov a noriem.

Zhodnotenie projektu
Z pohľadu zabezpečenia čo možno najlepšej ochrany životného prostredia bola zrealizovaná rekonštrukcia elektrostatických odlučovačov na výrobných blokoch č. 1 a 2 ENO B. Rekonštrukciou jestvujúcich elektroodlučovačov sme znížili emisie tuhých znečisťujúcich látok do 18 mg/Nm3. Nové technické riešenia znížili náročnosť obsluhy a údržby na výkon prác, zvýšila sa úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania technického zariadenia bez zmeny na stav obslužného personálu.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. dosiahla rozsiahlou investíciou na výrobných blokoch č. 1 a 2 ENO B vyššiu úroveň ochrany ovzdušia než stanovuje legislatíva pre výrobcov elektrickej energie, čím bolo docielené výrazné zníženie emisií oproti stavu pred rekonštrukciou elektroodlučovačov.

Electrostatic fly-ash separators
In the process of the preparation for a project „Investment share in the overhaul of unit num.1 and 2. ENO B“, a complete reconstruction of an electrostatic fly ash separators of said units was secured. In the scope of project preparation a team of engineering, maintenance and operation workers performed a thorough analysis of the current technical condition of Electrostatic fly-ash separators. Based on the obtained information, aim of electric separator reconstruction was clearly directed, so that new technical devices and technology of dust particle separators from gases correspond with the conditions established by European Union for emission limits valid after 1.1.2016 and was installation of a device, which meets conditions set for Technologies BAT.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Princíp nabíjania prachových častíc a usporiadania elektród v elektroodlučovačochPrincíp odlučovania a usporiadania komôr elektroodlučovačaPrincíp odlučovania a usporiadania komôr elektroodlučovačaPrincíp odlučovaniaPohľad na komory elektroodlučovačov blok č. 1Pohľad na elektroodlučovače blokov č. 1 a 2 ENO BMontáž žeriavuUkladanie zdemontovaných elektródDemontáž usadzovacích elektródMontáž nových elektród

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ochranný nátěr pro extrémní podmínkyOchranný nátěr pro extrémní podmínky (298x)
Ochrana životního prostředí již dlouho není tématem pouze ekologických sdružení a občanských spolků, ale stala se celosp...
Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (49x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Island - země ledu, ohně a energie (34x)
Pojmenování Země ledu a ohně je tradičním přívlastkem Islandu, nejmenší ze severských zemí. Od nich se nápadně liší také...