Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Co se do časopisu AFP 3/2009 nevešlo: Vážené čtenářky a čtenáři, ...

Co se do časopisu AFP 3/2009 nevešlo: Vážené čtenářky a čtenáři, ...

Publikováno: 17.9.2009
Rubrika: Technologie, materiály, Uhlí, Biomass, Lidé-Věci-Události

... vzhledem k velkému zájmu o publikování článků v našem časopise, což nás samozřejmě moc těší, jsme se rozhodli vyjít vstříc všem zájemcům a od aktuálního čísla budeme zařazovat do vydání anotace těch nejzajímavějších článků, které v celé verzi uveřejníme na webových stránkách www.allforpower.cz. Časopis bohužel není „natahovací“ a někdy s těžkým srdcem musíme články odmítat nebo přesouvat do dalších vydání, což není řešením. Informační portál www.allforpower.cz se stále více dostává do povědomí specialistů v oboru energetiky a dosahuje na stejnou úroveň jako tištěné médium, dokonce, čtenost jednotlivých článků každým dnem narůstá. Věříme, že tuto naši aktivitu, která směřuje k uspokojení všech, oceníte.

CFD analýza článkových čerpadel v turbínovém režimu (Ing. Jiří Šoukal, CSc., Milan Sedlář, oba SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.)
Anotace
Současné možnosti numerického modelování jsou velmi silné. Umožňují modelovat proudové poměry v celém interiéru čerpadlového stupně velmi věrně. Svědčí o tom i kvalita predikce následných integrálních vnějších pracovních charakteristik stupně, založená na schopnosti zvládnutí mechanizmu ztrát. Příspěvek prezentuje výsledky modelování turbínového režimu stupně článkového čerpadla nejnovější hydraulické koncepce a srovnání s výsledky modelování stupně článkového napájecího čerpadla staršího designu. Již porovnání obrazu rychlostního a tlakového pole dává poznatky o sladění profilových mříží rotoru a statoru a následně pracovních charakteristik. Výsledky práce slouží jednak k ošetření nestandardních režimů stroje, jednak k aktivnímu využití turbínového režimu článkového čerpadla v procesu rekuperace energie.
 

Využití odsířeného hnědého uhlí pro výrobu alternativních paliv (prof. Ing. Peter Fečko, CSc., Ing. Iva Janáková, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D., Ing. Nikolas Mucha, Ph.D., Ing. Kateřina Cechlová, RNDr. Ing. Josef Valeš, všichni VŠB-TU Ostrava, fakulta Hornicko-geologická, Institut energetického inženýrství)
Anotace
Práce se zabývá využitím odsířeného hnědého uhlí pro výrobu alternativních paliv. K odsíření hnědého uhlí byla použita technika bakteriálního loužení pomocí bakteriální kultury Acidithiobacillus ferrooxidans. Byly testovány vzorky hnědého uhlí z dolu ČSA v Sokolovské uhelné pánvi. Odsířený vzorek byl dále podroben chemickým analýzám. Na základě těchto analýz byla stanovena receptura.
 

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích (Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. David Kupka, oba Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum)
Anotace
Při spalování uhlovodíkových paliv v bezemisních parních cyklech, tzv. čistých technologiích, nevzniká pouze vodní pára, ale taktéž oxid uhličitý. Ten do jisté míry komplikuje jednoduchost parního cyklu, kdy by při spalování čistého vodíku bylo možno použít pouze parní generátor, parní turbínu a kondenzátor. Tedy u uhlovodíkových paliv je nutno z oběhu odvádět vzniklý CO2. Vhodnou variantou pro odstranění CO2 z paroplynové směsi je rozdělení parního okruhu na primární část s paroplynovou směsí a sekundární část s čistou párou zařazením separátoru paroplynové směsi za vysokotlakou část turbíny. V separátoru kondenzuje pára z paroplynové směsi a zároveň dochází k vytvoření páry pro sekundární nízkotlakou část. Pro výzkum podmínek separace a návrh reálného separačního výměníku byla vybudována v prostorech zkušebny Výzkumného energetického centra v rámci projektu „Výzkum a vývoj separačního parogenerátoru“ Experimentální měřící trať (EMT). V současnosti EMT sestává z vyvíječe páry, zásobníku CO2, přehřívačů, směšovače a z 3 m dlouhého trubkového kondenzátoru chlazeného vodou, do něhož je přiváděna homogenní směs vodní páry a oxidu uhličitého na mezi sytosti. Účinnost kondenzátoru je posuzována na základě rozsahu kondenzace parního podílu z PPS. Dosud byla na EMT provedena řada měření při přetlaku směsi 3 až 5 bar s různým podílem CO2 v několika výkonových parametrech vyvíječe. Získané údaje budou v další fázi projektu využity pro konstrukci a vývoj prototypu separačního parogenerátoru v řádu jednotek MW.
 

Faktory ovlivňující konkurenceschopnost cíleně pěstované biomasy (Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., ČVUT Praha, Fakulta elektrotechniky)
Anotace
S rostoucí poptávkou po biomase pro energetické účely se stává stále důležitější otázkou, jakou lze očekávat cenu biomasy do budoucnosti. Budoucí cena biomasy je totiž jedním ze základních faktorů rozhodování jak investorů do využití biomasy pro výroby elektřiny a tepla, tak i subjektů, kteří by chtěli začít podnikat v oblasti cíleného pěstování biomasy pro energetické účely. Obecně je pohled na cenu jakékoliv komodity možný z pohledu minimálně dvou různých subjektů, jejichž zájmy jsou v protikladu. Investor z jakéhokoliv projektu se logicky snaží vydělat co nejvíce, vždy ale nejméně tolik, kolik by dosáhl v alternativních možnostech investování (při respektování výše rizika daného typu projektů). Naopak ten, kdo daný produkt chce nakupovat, má snahu zaplatit co nejméně, resp. zaplatí za určitý produkt maximálně tolik, kolik by zaplatil za alternativní dodávky na trhu s danou komoditou. Při rozhodování o svých podnikatelských záměrech se obě strany snaží predikovat vývoj ceny na trhu s danou komoditou, v tomto případě ceny biomasy.
 

Optimalizace primárních a sekundárních metod snižování emisí NOx pro dosažení limitu 200 mg/m3 (Dr. Ing. Bohumír Čech, VŠB-TU Ostrava, KE DEZ, Ing. Rostislav Malý, ORGREZ, a.s.)
Anotace
V nejbližším časovém období bude na základě „Národního programu snižování emisí“ kladen důraz na snižování emisí oxidů dusíků (NOx), kdy provozovatelé velké energetiky budou muset postupně do roku 2016 dosáhnout emisního limitu 200 mg·mN -3. To bude znamenat úpravy stávajícího provozního stavu zařízení, ve většině případů pak jejich rekonstrukci, s cílem uplatnit v maximální možné míře primární opatření pro snížení zmíněných emisí. Většina stávajících zařízení nebude ani po aplikaci primárních opatření schopna dosahovat limitu 200 mg·mN -3 NOx. Výrazná obměna stávajících zařízení za nové zdroje je ekonomicky nereálná. Pokud nechce být v nejbližších letech Česká republika ještě více ohrožena energetickou krizí (v případě odstavení uhelných kotlů neplnících emise NOx), popřípadě sankcionována za neplnění emisních limitů 200 mg·mN -3 NOx, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republikaZdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republika (72x)
Novým jednatelem společnosti E.ON Česká republika se v polovině července stal Zdeněk Bauer. Posílí tak dosavadní vedení ...
Vítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s WestinghouseVítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s Westinghouse (65x)
Společnosti Westinghouse Electric Company a Vítkovice, a.s., podepsaly 1. prosince 2011 v prostorách rezidence americkéh...
Skupina ČEZ mění organizační strukturu divize Výroba (60x)
Změny v divizi Výroba společnosti ČEZ reagují na vyčlenění divize Investice z divize Výroba a na realizaci strategie v o...