Nacházíte se:  Úvod    Spalovny    Čistá energie z pražských Malešic

Čistá energie z pražských Malešic

Publikováno: 12.10.2009, Aktualizováno: 14.10.2009 11:08
Rubrika: Spalovny

U vstupní brány do malešické spalovny mě vítá Ing. Tomáš Baloch, hlavní ekolog tohoto průmyslového zařízení. Hned za bránou marně vyhlížím kouř z více než stometrového komína nebo se snažím zachytit typický zápach z popelnic. Nic z toho. „Ročně zde máme desítky a desítky exkurzí, nejste první, koho tato skutečnost překvapila,“ říká T. Baloch. Do spalovny v Malešicích, která zahájila provoz v roce 1997 (první úvahy o výstavbě jsou známy již z počátku 70. let minulého století – pozn. redakce), denně proudí na 250 aut s odpadky. Celkem se zde zpracovává a mění na teplo 80 % veškerého směsného komunálního odpadu z Prahy a okolí. Jde o více než 200 tisíc tun hmoty ročně, kterou kdybychom rozložili na fotbalové hřiště, vytvoříme horu výšky 100 metrů!!!

Mimo SKO se zde zpracovávají další čtyři desítky různorodých materiálů, například některé plastové části interiérů automobilů, nebo dokonce zvukové, hudební a obrazové nosiče. Ve chvíli, kdy mě můj průvodce seznamoval u orientační mapy s jednotlivými částmi spalovny, „vyrušila“ nás jeho sympatická asistentka a zeptala se: „…a bereme starý cukr?“ Cukr jsme se nakonec rozhodli, že nevezmeme. „Kávu nebo dětskou krupičku, tu už jsme také pálili,“ vysvětluje můj průvodce. Ano, i z tohoto odpadu malešická spalovna vyrobí teplo. To dodává Pražské teplárně, která jej dále distribuuje domácnostem. Celkem se může z tepla vyrobeného z SKO (cca 1 200 terra joulů) těšit na 25 tisíc domácností v Praze. Malešická spalovna je i proto největší svého druhu v ČR. „Mohli bychom vyrábět více, ale držíme se zákona. Ten nám stanovuje, že musíme efektivně a ekonomicky vyrábět teplo, které je plně využito. Kdyby to bylo naopak, nejde o energetické využívání odpadů, ale pouhé spalování. Vyrábíme tak tolik tepla, kolik potřebuje Pražská teplárenská.“ Čtyři kotle, každý na 100 tun odpadků, tak nejedou naplno. Dva vyrábějí teplo, jeden se vždy opravuje a jeden je připraven na spuštění. SKO je přitom stále výhřevnější. „Je v něm více plastů. Dříve jsme získali 10 MJ z kilogramu, nyní je to 12 MJ,“ říká. Za hodinu se do jednoho kotle vejde 15 tun odpadů, výroba činí 36 tun páry za hodinu. Technologické schéma najdete ve formátu PDF ZDE.

 

Pohled na spalovnu v pražských Malešicích

To se však již brzy změní. V rámci prohlídky jsem si nemohl nevšimnout stavebního ruchu v jedné části areálu. „Stavíme zde kogenerační jednotku. Zkušební provoz začne v roce 2010 a na plný výkon výroby elektrické energie najedeme v roce 2011. Investice do nového zdroje elektrické energie v Praze přijde na ¾ miliardy, jednotka bude vyrábět z odpadů 70 tisíc MWh elektrické energie.“
Teplo však není jediným produktem zařízení pro energetické využívání odpadů v Malešicích. Druhotnou surovinou je škvára, které vzniká na 50 tisíc tun, a velký zájem o ni mají stavební firmy. Postavit by se z ní mohlo 12 kilometrů komunikací. Překvapivý a nezanedbatelný je zisk více než 3 tisíc tun železa, ze kterého by šlo vyrobit kolejnic pro 20 kilometrů tratě, a dalších 7 tisíc tun různorodých kovů, které se vyskytují především ve formě oxidů a nejsou již nijak dále využity. Z množství více než 200 tisíc tun se tak dále nezpracovává a nerecykluje jen necelých 5 tisíc tun popílku, který je jako nebezpečný odpad vyvážen na skládky.
I když jsem stále v rámci exkurze překvapen čistotou jednotlivých provozů a část pro čištění spalin je výrazně rozsáhlejší než část, kde se odpadky spalují, nemohu se nezeptat na emise. Podle údajů z roku 2007 spalovna vypustila do ovzduší 1 037 897 043 m3 spalin, které obsahují 245 173 tun CO2, 2 398 kg SO2, 152 tun NOx 0,03 gramu dioxinů.  „Ve všech případech nyní plníme platné předpisy a dosáhli jsme toho díky několika technologickým opatřením a díky značným investicím. Třeba nová dioxinová stanice. Jestli měla tato technologie vzhledem k výši investice výrazný vliv na snížení celkové imise PCDD/F v ovzduší, nechci komentovat. Vždyť i když se jedná o 90% snížení emise, tak v hmotnostním množství je to 0,1 g za rok.“ Garantuji vám, že u křižovatky naproti vstupní brány našeho zařízení (křížení Jižní spojky) si exhalací užijete na rozdíl od naší spalovny dosyta... Byla to dobrá investice, která především uspokojila více či méně oprávněné požadavky ekologických organizací a občanů, se kterými máme nyní výbornou spolupráci a vztahy,“ dodal T. Baloch.
Vývoj v oblasti snižování emisí však i přes tyto výborné a dostačující výsledky pokračuje. „Chceme jít dále, a proto nyní zkoušíme nové typy aktivního uhlí do mokré vypírky spalin. Nejde o levné záležitosti, ročně spotřebujeme pro vápennou vypírku 700 tun vápna a 60 tun aktivního uhlí. Nový typ uhlí dokáže selektovat i rtuť, ale je výrazně dražší – až 30 Kč za kilogram,“ vysvětluje. Novinky se chystají i v oblasti NOx. „Stávající nekatalytická redukce umožňuje dodržovat předpisy a zákony, nyní se chystáme na výstavbu modernějšího způsobu katalytické redukce. Jde o selektivní katalytickou redukci, která sníží množství NOx ve spalinách na 80 miligramů na metr krychlový. Chystáme se tak na přísnější limity, třeba v Německu platí již 100 miligramů,“ dodává. V závěru se průvodce ptám na jeho osobní názor na problematiku „waste to energy“. „Myslím si, že ledy v této oblasti pomalu tají. Jsem jednoznačně pro, teplo a elektrická energie je potřebná, tak proč si likvidovat přírodu a hory těžbou nebo instalacemi rušivých zařízení, když můžeme efektivně využít odpady, které tak jako tak zase produkují jen lidé. Navíc, provoz je čistý, produkujeme daleko méně emisí než uhelné elektrárny, stupeň recyklace produktu hoření je značný. A skládky neuznávám, vždyť emise metanu, skleníkového plynu, v nich jsou značné,“ říká T. Baloch. „Nedávno jsme zde měli návštěvu z Moldavska… Vrcholní političtí představitelé byli již z principu proti, odborníci, zástupci měst byli nadšeni. Oni jsou nyní ve stadiu, ve kterém jsme byli my čili na počátku 90. let, kdy byl odpor proti spalovnám značný. Nyní je situace o poznání jiná, oni to taky pochopí,“ dodává hlavní ekolog.

Series: facility for energy utilisation of mixed municipal waste – Praha Malešice

Due to the interest of our readers, the topic of combustion of mixed municipal waste (MMW) is becoming one of the stimulating topics of the professional magazine All for Power. Due to high attraction and topicality of this topic which was also confirmed by high participation at the conference named Waste to Energy, organized by our publishing house in March 2009 we have decided to provide for regular information about the energy utilisation of waste. To start with, we chose the presentation of interesting emission results in the Brno combustion plant and the report from Prague part of Malešice. These combustion plants or their specialists shall have opportunity to contribute in the next issues of our magazine. You may be looking forward to professional information and news from the combustion plant operations; you may also obtain data about processes which shall lead to elimination of emissions and information about planned investment events. The articles may be also found on www.allforpower.cz

Сериал: Оборудование для энергетического использования несортированных коммунальных отходов в Праге - Малешицеtý

Тема сжигания несортированных коммунальных отходов (НКО) благодаря интересу наших читателей становится одной из главных тем специализированного журнала „All for Power“. Учитывая высокий интерес к этой теме и актуальность проблематики, которые подтвердило большое количество участников на конференции „Waste to Energy“, проведенной нашим издательством в марте прошлого года, мы решили регулярно информировать об энергетическом использовании отходов. Вначале мы выбрали презентацию интересных результатов эмиссии на мусоросжигательной станции в Брно и репортаж об оборудовании мусоросжигательной станции в Праге - Малешице. Этим мусоросжигательным станциям, или точнее - их специалистам, мы уделим внимание в следующем издании нашего журнала. Вы найдете там информацию и новинки по эксплуатации мусоросжигательной станции, вы также сможете получить сведения о процессах, кото-
рые приводят к снижению выбросов в атмосферу вредных веществ и подробные сведения о запланированных инвестиционных мероприятиях. Все статьи будут размещены на сайте: www.allforpower.cz

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bosch: inovativní řešení pro průmyslové kotleBosch: inovativní řešení pro průmyslové kotle (62x)
Společnost Bosch Industriekessel GmBh v Gunzenhausenu vyrábí průmyslové parní a horkovodní kotle větších výkonů. Zastoup...
Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (49x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Třídící linka a drtič odpadu pro spalovnu SAKO v BrněTřídící linka a drtič odpadu pro spalovnu SAKO v Brně (29x)
Společnost ODES s.r.o., patřící mezi největší výrobce a dodavatele technologií recyklace odpadů v rámci České republiky,...