Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Transformátory    Rekonstrukce transformovny Čechy střed prokázala, že dokážeme stavět technologicky náročná zařízení i v zimě

Rekonstrukce transformovny Čechy střed prokázala, že dokážeme stavět technologicky náročná zařízení i v zimě

Publikováno: 25.6.2018
Rubrika: Transformátory

ČEPS, a.s. v areálu transformovny Čechy střed provozoval do přelomu let 2012 a 2013 transformaci 400/220 kV s kapacitou 1x500 MVA, transformaci 400/110 kV s kapacitou 2x350 MVA, transformaci 220/110 kV s kapacitou 1x200 MVA, rozvodnu 420 kV speciálního venkovního provedení a rozvodnu 245 kV. Stanici řídil systém dálkového ovládání. Do její výbavy patřil příslušný řídicí systém a systém vlastní spotřeby. Účelem akce "TR Čechy střed – CST I" bylo rozšíření a modernizace rozvodny 420 kV tak, aby zvládla nejen požadované zvýšení kapacity, ale také zvýšení zkratové zátěže, dle požadavku rozvoje sítí přenosové soustavy. Rozvodnu 245 kV bylo nutné zmodernizovat hlavně proto, že její zařízení bylo na hranici technické životnosti.

Termín obnovy stanovila společnost ČEPS mezi roky 2012 až 2017. Při realizaci obnovy byl striktní požadavek na dodržování zpracovaného projektu zásad organizace výstavby s ohledem na další plánované investiční akce v okolní přenosové soustavě. Nemožnost plánovaného vypnutí zařízení původní rozvodny přinesla během realizace mnohá úskalí zejména z pohledu plánování lidských zdrojů a dodržení všech technologických přestávek potřebných pro kvalitní provedení díla.

Rozvodna 420 kV před a po rekonstrukci

Původní zařízení 420 kV bylo dvouřadé s vloženými poli. Šlo o speciální provedení se dvěma systémy hlavních přípojnic a jedním systémem pomocných přípojnic. Rozsah rozvodny byl 8 polí + měření napětí v přípojnicích. Ve své době rozvodnu zkonstruovali na zkratovou odolnost 36/90 kA.

Vzhledem k tomu, že ČEPS předpokládal do roku 2025 nárůst zkratového zatížení na hodnotu 38,8/97,6 kA, hlavní požadavek rekonstrukce stanice spočíval ve zvýšení zkratové odolnosti rozvodny 420 kV na úroveň 50/125 kA.

Během modernizace stávající rozvodny 420 kV vyrostla na stávajícím půdorysu postupně po etapách úplně nová rozvodna s novým centrálním domkem a sekundárními domky ochran. Nová rozvodna je dvouřadá, se dvěma systémy hlavních přípojnic a jedním systémem pomocných přípojnic. Rozsah rozvodny je navýšený na celkem 14 polí s možností rozšíření ještě o další 4 pole bez nároku na výkup pozemku – uvnitř stávajícího areálu trafostanice. Všechny nové hlavní ocelové konstrukce (HOK) a pomocné ocelové konstrukce (POK) jsou v pozinkovaném provedení. Navíc HOK se po montáži dočkaly ochranného nátěru. V areálu rozvodny jsme vybudovali kompletně novou zemnící síť.

Nová rozvodna má zkratovou odolnost 50/125 kA. Týká se propojení, pevnosti ocelových konstrukcí a uzemnění. Ve výčtu přístrojů, které mají zkratovou odolnost 50/125 kA, jsou pouze nové odpojovače, nové vypínače a nové PTP. Veškerá ostatní zařízení mají zkratovou odolnost nižší a to 40/100 kA (některé z demontovaných vypínačů, přístrojových transformátorů a svodičů jsme znovu použili v nové rozvodně).

Rozvodna 245 kV před a po rekonstrukci

Zařízení bylo jednořadé se třemi systémy hlavních a jedním systémem pomocných přípojnic. Pomocné přípojnice byly pouze na straně vývodů na vedení. Na straně transformátoru T201 pomocná přípojnice nebyla.

Postupně jsme demontovali celou rozvodnu. Stávající přístroje včetně pomocných ocelových konstrukcí, propojení v polích, lanových přípojnic a přetahů jsme nahradili novými. Hlavní ocelové konstrukce zůstaly původní. Ale opravili jsme je a opatřili novým ochranným nátěrem. Pouze vývodová břevna na vedení jsme vyměnili za nová. Většinu původních přístrojů, kromě některých přístrojových transformátorů proudu a napětí, jsme demontovali a nahradili novými. Rekonstrukce dovolovala zrušit původní centrální tlakovzdušný rozvod včetně kompresorové stanice. Do polí vývodu na vedení jsme doplnili omezovače přepětí. Stejně jako v případě rekonstrukce rozvodny 420 kV, také zde jsme museli provést několik provizorních propojení v hlavních obvodech rozvodny 245 kV.

Stanoviště transformátorů

Kromě venkovních rozvoden prošla rekonstrukcí také stanoviště transformátorů, a to jak stavebně, tak technologicky. Na všech čtyřech transformátorech T401, T402, T403 a T201 jsme vyměnili přetahy na obou stranách 245 i 420 kV, včetně přetahu převolovací jednotky T401. Ten se skládá ze samostatných jednofázových jednotek. Omezovače přepětí se přesunuly na nové podpěrné ocelové konstrukce. Veškerá silová propojení čekala výměna. Kompletně jsme zrekonstruovali zařízení pro vyvedení terciáru transformátorů. Stavební úpravy se týkaly prodloužení mezistěn a záchytných jímek, sanace mezistěn a osazení nových patek pro zařízení terciárů. Vybudovali jsme také novou havarijní jímku a ČZV.

Ostatní objekty

Vzhledem k tomu, že stanice měla dostat kompletně nové zařízení vlastní spotřeby a sekundární techniky, postavili jsme nový centrální domek, sedm domků sekundární techniky pro rozvodnu 420 kV a šest sekundárních domků pro rozvodnu 245 kV. Samozřejmostí byla také realizace stavebních objektů nezbytných pro fungování nových venkovních rozvoden. Jednalo se hlavně o kabelovody, uzemnění, vnitřní komunikaci, vnější osvětlení, oplocení venkovní i provozní, kanalizaci dešťovou i průmyslovou nebo objekty technického zázemí.

Řídicí systém

Původně byl na stanici Čechy střed nainstalován řídicí systém EFACEC. Ovládání, měření a signalizace byly v režimu dálkového ovládání. Vzhledem k tomu, že jsme rekonstrukci obou rozvoden stanice včetně transformátorů realizovali ve čtyřech hlavních etapách, musely být v každé etapě funkční pro dálkové ovládání oba řídicí systémy (původní EFACEC a nový ABB) mimo krátkodobých výluk vyvolaných stavbou. Na tuto skutečnost jsme zareagovali stavbou hned několika provizorií na straně sekundární techniky. To vyvolalo některá omezení z pohledu provozu stanice – například provozování stanice bez velkých blokád po provedení rekonstrukce prvních polí. S postupnou modernizací rozvodny spolu s výstavbou nových domků sekundární techniky jsme provizorně nainstalované podstanice přesouvali na konečné pozice.

S čím jsme se potýkali

Jak už jsem uvedl na začátku článku, kromě pevně daného a neměnného postupu výstavby z pohledu provozu okolní přenosové soustavy, které kladlo vysoké nároky na přípravu prací a plánování lidských zdrojů, jsme museli čelit dalším neočekávaným vlivům. Před zahájením první etapy rekonstrukce venkovních rozvoden to byly legislativní problémy, které přinesly měsíční skluz zahájení prací v už tak dosti našlapaném harmonogramu. V roce 2013 nás kromě dokončení demolic, výstavby provizorních komunikací, vybudování hlavních řadů kanalizací a vodovodu, páteřních tras kabelovodů, provizorií v rozvodně 420 kV i rozvodně 245 kV čekala stavba nového centrálního domku a šesti domků sekundární techniky v rozvodně 245 kV, vše se stavební připraveností pro montáž technologie na přelomu října a listopadu. V průběhu zimy jsme museli zvládnout kompletní montáž zařízení vlastní spotřeby a drtivé většiny zařízení sekundární techniky včetně vybudování nezbytné komunikační infrastruktury pro zprovoznění staniční úrovně ŘS. S jarem nadcházejícího roku jsme zprovoznili první rekonstruované pole v rozvodně 245 kV.

Nejtěžším úkolem v průběhu realizace byla první etapa rekonstrukce rozvodny 420 kV a druhá etapa rekonstrukce rozvodny 245 kV. Plán prací je určil od jara do zimy roku 2014. Za necelých devět kalendářních měsíců jsme měli za úkol stavbu sedmi polí rozvodny 420 kV a tří polí rozvodny 245 kV. Zahrnovala nejen technologii, ale také stavební části a průběžné odzkoušení. Do jara 2015 bylo třeba vše postupně zprovoznit. Vzhledem k tomu, že v následujících letech nebylo možné vypínat nově zrekonstruovaná pole, musely se navíc ještě zčásti stavět například stožáry hlavní ocelové konstrukce a pomocné ocelové konstrukce sousedních polí. V roce 2015 jsme postavili a zprovoznili čtyři pole rozvodny 420 kV a tři pole rozvodny 245 kV. Obdobný rozsah prací byl i v roce 2016.

Plán na rok 2017 určil rekonstrukci polí ADA02 – vývod V201 Výškov, ADA01 – vývod na transformátor T201, rekonstrukci T201 a kompletní dokončení stavebních objektů. V souvislosti s probíhající rekonstrukcí rozvodny 420 kV na Chodově se ukázalo, že nebude možné od května vypnout pole ADA01/T201 pro plánovanou etapu výstavby na transformovně Čechy střed. Museli jsme prověřit, zda by byla reálná výstavba těchto polí v termínech začátek prosince 2016 až květen 2017, tedy v zimním období. Díky relativně příznivému počasí, využití speciálních stavebních a technologických postupů a urychlení dodávek zařízení mohly nakonec práce v ADA01 a na T201 úspěšně proběhnout podle přání objednatele. Demontáže a demolice skončily s rokem 2016. Hlavní stavební práce jsme provedli v období leden až březen 2017. Montáž technologie a dokončení stavebních prací připadly na duben 2017. Dokončení zkoušek zhotovitele a provedení ověřovacích zkoušek objednatele včetně zprovoznění jsme zapsali na konci května 2017. Pole ADA02 se nám nakonec podařilo zprovoznit v původně plánovaném termínu na podzim 2017.

Za úspěšným splněním celé náročné rekonstrukce transformovny 420/245 kV stojí tým našich kvalifikovaných montérů a specialistů v čele se zkušeným vedoucím stavby Mirkem Švédou, koordinátorem zkoušek sekundární techniky Jiřím Skarkem a vedoucím zakázky Ing. Romanem Maňáskem.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Rozvodna 420 kVRozvodna 420 kVRozvodna 245 kV

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Monitorování a lokalizace částečných výbojů v olejových transformátorech (26x)
Výskyt částečných výbojů v izolaci olejových transformátorů zásadním způsobem ovlivňuje jejich životnost. Příspěvek se z...
Zástupci BEZ Transformátory prezentovali na veletrhu Amper 2013 (25x)
V rámci letošního ročníku veletrhu Amper 2013 se časopis All for Power podílel na unikátním projektu, jehož duchovním ot...
Výroba a rekonstrukce blokových transformátorů pro JE DukovanyVýroba a rekonstrukce blokových transformátorů pro JE Dukovany (22x)
V rámci projektu vedoucího ke zvýšení výkonu Jaderné elektrárny Dukovany se investor, společnost ČEZ, a. s., rozhodl pro...