Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Ovlivnění kvality na úrovni základního materiálu šetří peníze provozovateli energetických zařízení

Ovlivnění kvality na úrovni základního materiálu šetří peníze provozovateli energetických zařízení

Publikováno: 29.3.2009, Aktualizováno: 16.4.2009 12:08
Rubrika: Technologie, materiály

Výrazná eliminace vzniku vad v průběhu prefabrikace a svařování vybraných ocelových komponent energetických zařízení je výsledkem dlouholetých snah společnosti JINPO PLUS a.s., výrobce a dodavatele potrubních systémů pro energetiku. V konečném důsledku vedou aktivity firmy ke značnému zvýšení životnosti elektrárenských kotlů a nemalým ekonomickým úsporám provozovatele elektrárenského zařízení. „Zvláště v dnešní době, která zřejmě přiměje všechny a ve všech směrech k úsporám, je nutnost zvyšování životnosti energetických zařízení více než aktuální,“ uvedl ředitel společnosti Kamil Pětroš.

V rámci celého cyklu výroby potrubních komponent elektrárenských kotlů (výroba, ohýbání, svařování a konečná montáž) dochází k několikanásobnému tepelnému namáhání, což vede ke změně mechanických vlastností a metalografické struktury základního materiálu. Vlastnosti oceli se mohou změnit natolik, že dokonce nevyhovují normě a nelze je pak vůbec použít. „Norma sice stanovuje chemické složení oceli pro tyto části kotle, nicméně obsahuje v sobě jasně stanovené rozptyly hodnot jednotlivých prvků. Materiál pak sice při expedici z hutě zcela vyhovuje normě, ale činí problémy v rámci dalších činností. My ovlivňujeme chemické složení základního materiálu již v rámci výroby v hutním závodě zadáváním vstupních hodnot, které je našim dlouho ověřovaným a v praxi vyzkoušeným duševním a výrobním know how. Tímto se nám podaří eliminovat degradační procesy, vznikající při výrobě. Garantujeme, že si materiál zachovává vlastnosti, tak jak jsou požadovány normou. Jsme pak schopni nejen zaručit stanovenou životnost, ale tuto dobu dále prodlužovat,“ vysvětlil produktový ředitel pro energetiku a stavebnictví firmy Jinpo Plus Jan Martinák.

Ohyby a komory

Přehřívák páry


Tato opatření se nepromítají do zvýšení ceny nebo prodloužení termínů dodávek. „Jde jen o efektivní komunikaci s hutním závodem, který nám doslova uvaří certifikovanou ocel přesně podle našich požadavků, které jsou podpořeny zkušenostmi našich materiálových specialistů,“ dodává Kamil Pětroš. Vlastním know how disponuje firma na oceli P91 a 15 128 (na bázi chromu a molybdenu), což jsou materiály vhodné pro vysokotlaká potrubí kotlů, potrubí kotelen, přehříváky páry, tlakové nádoby, vzduchovody a horkovody, spalinové kanály a další komponenty. Materiály našly uplatnění v desítkách elektráren, například u vysokotlakých a nízkotlakých rozvodů kotle v čínském Shen–Tou, maďarském Borsodchemu, Vřesové a Litvínově v ČR nebo německé elektrárně Sandreuth.

Impact on quality at the level of basic material shall save money for the energy facility operator. The article deals with a patent by a company Jinpo Plus which eliminates occurrence of faults during prefabrication and welding of selected steel components of energy facilities. As a consequence, the activities of the company, producer and supplier of pipeline systems for power engineering shall lead to significant increase in lifecycle ofpower-plant boilers and consequently to considerable economic savings of the powerplant facility operator. The author states that especially in a period that makes everyone save in all aspects, the need to increase energy facility lifecycle is more than up-to-date.

Влияние на качество на уровне основного материала экономит деньги при эксплуатации энергетического оборудования. Статья рассматривает патент фирмы 'Jinpo Plus', который элиминирует возникновение дефектов во время переработки и сварки выбранных стальных компонентов энергетического оборудования. В конечном результате деятельность фирмы, производителей и поставщиков трубопроводов для энергетики приводит к существенному повышению срока службы котлов электростанций и также немалой экономии при эксплуатации оборудования электростанций. Автор указывает на то, что особенно в сегодняшнее время, которое вынудит всех и во всех направлениях экономить, необходимость увеличения срока службы энергетического оборудования более чем актуальна.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dodavatel oceli měl dvojí důvod k radosti (49x)
3. června 2011 oslavila společnost MUT Tubes, s.r.o. spolu se svojí dceřinou společností MUT Automotive, s.r.o. páté vý...
Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (47x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...
Válcovna trub Třineckých železáren slaví 130 let a pozve  lidi do provozu Válcovna trub Třineckých železáren slaví 130 let a pozve lidi do provozu (33x)
Ropné vrty s vysokou přesností, potrubí pro těžbu břidlicového plynu, ale i konstrukce nové haly svinovského nádraží či ...