Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Jak trávit více času s rodinou aneb Kvalitní informace ovlivňují rozhodování

Jak trávit více času s rodinou aneb Kvalitní informace ovlivňují rozhodování

Publikováno: 1.12.2016
Rubrika: Údržba

Manažerská rozhodnutí týkající se provozu výrobních zařízení vyžadují, aby se provozní ředitel mohl spolehnout na informace o stavu zařízení a v případě incidentu měl k dispozici úplnou a správnou dokumentaci všech souvisejících komponent. Asset Lifecycle Information Management umožňuje řídit dokumentaci ke strojům a zařízením po celou dobu života technologie a udržovat tak soulad mezi reálným stavem technologie a jeho dokumentací. Best Documented Plant je iniciativa, která si klade za cíl zvýšit míru správnosti a úplnosti dokumentace, a tím snížit rizika chybného rozhodnutí na základě nesprávných informací.

Dynamiky řízení
Provozovatelé zařízení jsou dnes pod tlakem, aby zajistili svou ziskovost na trhu, který je nestálý, dezintegrovaný, s technologickými posuny a inovacemi; v dodavatelské síti se objevují noví, specializovaní hráči a nedostatek znalostí je umocňován geografickou separací týmů. V tomto prostředí se udržování a zlepšování stávajících aktiv stává výzvou, zejména s neustále se měnící a zpřísňující regulací.

Snaha o zajištění ziskovosti vede k nikdy nekončícímu úsilí o nulové prostoje, což je ovšem komplikované s rostoucí životností stárnoucí infrastruktury. Zařízení jsou opětovně používána a rekonfigurována s cílem poskytovat rychlejší odezvy a umožnit organizaci dosahovat vyššího zisku.

Konvergence těchto dynamik trhu ztěžuje organizacím udržování kritických informací o skutečném stavu. Navzdory potřebě zvýšené agility je nutno řídit rizika. Bez přesných a aktuálních pracovních procedur a technických dokumentů nemohou ředitelé, pracovníci údržby a provozu vykonávat svou práci efektivně a bez nehod.

Udržování ziskovosti proto vyžaduje aktuální a přesné informace o strojích a zařízeních. Vlastníci a provozovatelé musí nejen monitorovat výkon projektů a zařízení, ale musí rovněž zajistit, aby všechny změny byly v souladu s příslušnými právními předpisy ve všech fázích životního cyklu technologie, a aby správa informací o změnách podporovala auditovatelnost na ochranu povolení k provozování. Řízení modifikací ve více souběžných projektech, s více účastníky, s externími dodavateli je velmi složité. 

Řešením je systém, který umožní poskytovat, monitorovat a chránit informace o skutečném stavu technologie, zprostředkuje provádění jeho změnových řízení a zajistí výměnu informací mezi odděleními údržby a projekce. [1]

Evoluce ALIM
Stejně, jako se vyvíjela v čase komplexita trhu, vyvíjely se i systémy podporující řízení technických informací. Papírové archivy byly nahrazeny (nebo jsou nahrazovány) digitálními sklady, které zprostředkovávají globální přístup k informacím. Manuální procesy, jako jsou řízení projektů, schvalovací procesy a řízení výkonnosti, mohou být automatizovány, čímž dochází k šetření času a zdrojů; celý životní cyklus lze auditovat.

Systém pro správu dokumentů (Document Management System - DMS)
DMS řídí jednotlivé dokumenty a výkresy. Soubory mohou být vytvářeny, schvalovány a zpřístupněny organizaci – řídí životní cyklus dokumentů. DMS ovšem neřídí vztahy mezi dokumenty ani mezi dokumenty a zařízeními. Funkčně dostačuje pro řízení běžných dokumentů, ale neumí upokojit potřeby řízení technických informací v průběhu změnových projektů.

Systém pro správu technické dokumentace (Engineering Content Management – ECM)
Rozšiřují možnosti DMS o data používaná během inženýringu: technické dokumenty, výkresy a projektová data. ECM podporují bezpečný přístup k řízenému obsahu, vyhledávání a získání, prohlížení, redlining, porovnávání, integraci CAD produktů (řízení vazeb, X-refy, hybridy, sestavy a 3D), workflow dokumentů, řízení revizí a logování změn.

Asset Lifecycle Information Management (ALIM)
ALIM systémy se vyvinuly pro pokrytí nároků vlastníků a provozovatelů výrobních zařízení. Řídí nejen dokumenty, výkresy a data inženýrských projektů (životní cyklus dokumentů), ale rovněž životní cyklus projektů a informace o souvisejících objektech během životního cyklu zařízení.

Systémy ALIM rozšiřují ECM o vztahy mezi dokumenty a objekty (stroji, zařízeními). Jedinečné identifikátory zařízení (tagy) zprostředkují okamžitý přístup k souvisejícím dokumentům z vyhledávání, použitím hotspotů nebo prostřednictvím integrace se systémy EAM (Enterprise Asset Management). Tato integrace poskytuje zpětnou vazbu od údržby zpět do konstrukce. ALIM řešení pomáhají řídit změnové projekty – zobrazují dokumenty rozpracované v různých projektech a zabraňují neřízeným změnám na master dokumentaci. Master Data Management řídí přiřazení dokumentů do různých projektů, řídí souběžné projekty a výměnu dat s externími dodavateli. Izoluje prováděné změny od master, asbuilt, dat. Poskytuje nástroje pro dokumenty použité ve více projektech současně, takže lze monitorovat průběh projektů při současném zajištění konzistence dat a shody s předpisy.

Tímto způsobem lze chápat ALIM řešení jako nezbytný prostředek optimalizace řízení a výkonnosti aktiv a zvýšení profitability. 

Kdo ocení ALIM řešení?
Společnosti, které nesouhlasně odpoví alespoň na jednu z následujících otázek, mohou profitovat z nasazení ALIM řešení:

 • Máte komplexní přehled o dokumentaci všech svých výrobních zařízení?
 • Víte o všech změnách probíhajících na všech lokalitách? A ne pouze na úrovni hotových dokumentů, ale i v průběhu prací v souběžných projektech?
 • Máte zavedeny unifikované procesy k zajištění konzistence a aktuálnosti dat při zachování shody s předpisy a regulacemi?

Benefity ALIM
Zlepšení procesů řídících související technickou dokumentaci vede k měřitelným obchodním benefitům. Použitím ALIM řečení můžete očekávat:

Zlepšení efektivity
Snížení času potřebného k dohledání dokumentace související s daným objektem / zařízením a zajištění přístupu k relevantním informacím pro každého pracovníka v rámci celého životního cyklu zařízení.

Snížení nákladů
Snížení nebo eliminace nouzové údržby, zajištění bezproblémového předání dat, zabránění nutnosti reprodukovat ztracené nebo nepřesné informace.

Zvýšení kvality
Postupné vylepšování dat popisujících zařízení v rámci postupného vylepšování a údržby technologie; včetně propojení kontraktorů a třetích stran.

Zlepšení souladu s předpisy
Zajištění kompletní historie pro interní a externí audity, shody s předpisy, standardy, procedurami a regulacemi.

Best Documented Plant
BDP je strategie, jak využít ALIM řešení spolu s dalšími nástroji a procesy takovým způsobem, aby každý zodpovědný manažer mohl prohlásit:

„Mám všechna zařízení 100% zdokumentována podle firemních standardů a mohu to dokázat“.


Z toho vyplývá řada souvisejících tvrzení:

 • Jsme nejbezpečnější možný podnik.
 • Máme nejproduktivnější pracovníky.
 • Jsme plně v souladu s předpisy a regulacemi.
 • Produkujeme za nejnižších možných nákladů.

Základní metodou je předcházení tzv. informačním incidentům - tedy událostem, kdy došlo kproblému způsobenému nesprávnými, chybějícími nebo nedohledatelnými informacemi. ARC Advisory Group [2] vypočítalo hodnotu chybějících nebo nepřesných informací (pro firmu produkující ročně objem 250 milionů dolarů) na 3 750 000 dolarů a to sice v těchto oblastech:

 • 1,25 milionu – provozní zpoždění.
 • 1,25 milionu – nižší dostupnost.
 • 0,5 milionu – vyšší CAPEX na modifikace.
 • 0,75 milionu – vyšší náklady na údržbu.

Dřívější metody reaktivního přístupu začínaly s otázkou: „Jakou dokumentaci máme k dispozici? Uložme ji někam.“ Metrikou úspěchu byla dohledatelnost, snížení chyb a duplikací, možnost workflow, notifikací a podobně. Nový, proaktivní přístup, odpovídá na otázky „Co potřebujeme?“ a „Jak se tam dostaneme?“ Je založen na normě ISO 15926.

Pro každý typ, kategorii nebo kus zařízení musí být dostupná specifická množina dokumentace. Přístup k ní musí být umožněn všem zúčastněným pracovníkům, zejména projektantům / konstruktérům, údržbě, provozu, pracovníkům zajištění kvality a spolehlivosti a investic. 

Best Documented Plant, jako strategie, sestává z tří elementů:

 • Lidé – nejdůležitější prvek. Je potřeba aktivního zapojení řady lidí, zejména z vyšších manažerských pozic; kteří budou schopni a ochotni vynutit změnu.
 • Tvrdá práce.
 • Platforma:
  • Zaměřená na ALIM.
  • Důvěryhodná – vždy přesná, vždy kompletní.
  • Zaměřená na spolupráci – vnitrofiremně i s třetími stranami.
  • Viditelná – dashboardy pro vizualizaci průběhu.

Jak tedy trávit více času s rodinou?
Nasazením ALIM řešení lze získat jistotu, že informace, na které se spoléhají řady lidí v podniku, jsou správné, že popisují reálný stav technologie. Rychlá dohledatelnost informací v případě nutnosti je klíčová nejen v případě neplánované odstávky, ale i při každodenní práci pracovníků údržby. Stoprocentní integrace informací o technologii, aktuálních a přesných, přispívá k hladkému průběhu provozu i údržby, takže zodpovědní pracovníci mohou mít klidné spaní, a třeba chodit domů z práce dřív než dosud.

Použitá literatura:
[1] Offshore Technology Reports – Special Report: Next Generation Engineering Content and Asset Information Management Services
[2] ARC Advisory Group – The Case for Building an AIM Strategy
[3] www.bluecieloecm.com 

O autorovi: Autor je certifikovaným specialistou 
pro implementace a ECM System Solutions certifikovaným partnerem pro prodej a implementace ALIM řešení BlueCielo Meridian Enterprise v Česku a na Slovensku.

Spend more time with your family or How precise information influence decision making
Day to day decision making process requires reliable information about asset performance and state – and even more so in case of accident or unplanned downtime when accurate and complete documentation is essential to make correct decisions. Asset Lifecycle Information Management is a method of managing asset related documentation throughout entire lifecycle of technology facilitating compliance between real-life assets and documentation. Best Documented Plant is an initiative to increase accuracy and completeness rate and thus eliminate risks of wrong decisions based on inaccurate information.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Obr. 1 – Dynamiky trhuObr. 2 – Životní cykly technologieObr. 3 – Evoluce systémů pro řízení obsahuObr. 4 – Máte přehled?Obr. 5 – Související dokumentace zařízeníObr. 6 – Jak funguje ALIM řešení

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Analýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukciíAnalýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukcií (24x)
Skrutkové spoje hrajú dôležitú úlohu v statickej a dynamickej stabilite oceľových konštrukcií. Pri zisťovaní príčin pošk...
Škoda JS se významně podílí na servisu JE DukovanyŠkoda JS se významně podílí na servisu JE Dukovany (20x)
Firma ŠKODA JS a.s., byla již u vzniku Jaderné elektrárny Dukovany, a to od výroby jejího „srdce“ - tedy reaktoru - přes...
Eustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbouEustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou (19x)
Hlavnou úlohou spoločnosti eustream, a.s. je zabezpečenie stabilnej prepravy zemného plynu cez územie Slovenskej republi...