Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Eustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou

Eustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou

Publikováno: 1.12.2016
Rubrika: Údržba, Plynárenství

Hlavnou úlohou spoločnosti eustream, a.s. je zabezpečenie stabilnej prepravy zemného plynu cez územie Slovenskej republiky podľa platných medzinárodných dohôd. Pre splnenie tohto cieľa, eustream, a.s. investoval do modernizácie využívaných zariadení nemalé finančne prostriedky, výsledkom čoho je automatizovaná prepravná sieť využívajúca najnovšie technológie. Tento fakt si vyžiadal využívanie komplikovaných diagnostických metód zabezpečovaných školenými odborníkmi v príslušných odvetviach diagnostiky strojov, na základe ktorých sú optimálne riadené výkony údržbárskych prác. Úzka spolupráca diagnostiky s údržbou strojov tak zaisťujú stabilnú, plynulú a bezporuchovú prevádzku technológií využívaných na prepravu zemného plynu.

Základnou úlohou Eustream-u,a.s. je zabezpečenie prepravy plynu cez územie Slovenskej republiky podľa platných medzinárodných dohôd i zabezpečenie dodávok zemného plynu domácim odberateľom. Plynárenská sústava SR je špecifická v tom, že dokáže prepravovať plyn nie len z východnej hranice na západnú, čomu bola dlhodobo predurčená, ale v súčasnosti aj opačne a dnes aj na južnú hranicu s Maďarskou republikou.

Za celé takmer polstoročné obdobie nepretržitej prevádzky cez štyri kompresorové stanice na celej sústave boli získavané podstatné a niekoľkokrát overené také skúsenosti, ktoré snáď vo svete nie sú. Veď sme sa mohli pýšiť najväčšou kompresorovou stanicou, ktorá je vo Veľkých Kapušanoch, kde ešte dodnes je rôznorodá kompresorová technika. V jednej hale pracuje sedem 6 MW turbosústrojov. Inštalovaná je technológia s leteckými motormi od dodávateľa GE Nouovo Pignone T 23 MW a stroje T 31 MW. Od firmy Royce Rollce (dnes už Siemens) sú to R 28 MW turbosústroje. Všetko sú to technológie s DLE (Dry low emisions), ktoré produkujú nízkoemisné spaliny. Špeciálnou technológiou sú elektrosústroje ES 25 MW, pri ktorých pre pohon plynových kompresoroch sa využíva elektrická energia.

Počas trvania tranzitnej prepravy firma neustále investovala do stále novšej modernejšej technológie, čo sa prejavilo aj na odbornej úrovni personálu. Tak, ako prevádzkoví pracovníci museli zvládnuť riadenie strojov od manuálnej technológie k automatizovanej, tak aj pracovníci údržby zvládli starostlivosť o technológiu. Počas existencie prevádzky bolo treba preverovať prepravné kapacity už inštalovaných turbosústrojenstiev a zisťovať rozhodujúce vplyvy na zmenu výkonu pri meniacich sa prepravných podmienkach. Nie raz sa bolo treba popasovať s odstraňovaním konštrukčných chýb, ktoré spôsobovali zvýšenú poruchovosť turbosústrojov,
zvlášť v prvých dňoch prevádzky. Na rozdiel od potrubnej časti sústavy, predstavujú kompresné stanice veľmi zložité a rozsiahle zariadenia. Okrem dosahovania požadovaného výkonu, firma musí dodržiavať limitné hodnoty emisií. Všetko je to pod dohľadom prísneho „oka“ úradu pre životné prostredie, ktorý kontinuálne sleduje aktuálny stav tak, ako pracovníci prevádzkovateľa.

Celá rada zariadení, ktoré sú inštalované na kompresorových staniciach v spoločnosti eustream bola vyvíjaná priamo pre potreby KS, bez možnosti dlhodobého odskúšania v prevádzkových podmienkach. A tak nie len prevádzkari boli nútení rásť s novými technológiami, ale nie raz sa poriadne „zapotili“ aj samotní výrobcovia (dodávatelia) novej technológie.

Vyššie uvedený text ilustruje úzku spoluprácu pracovníkov technickej diagnostiky pri riadení prevádzky, údržbárskych aktivitách spojených s preventívnymi opatreniami a korektívnymi zásahmi, s cieľom dosiahnuť optimálny systém pri vysokom stupni spoľahlivosti a bezporuchovosti.

Dôkazom toho je medzinárodne uznávaná a oceňovaná spoľahlivosť slovenského prepravcu plynu, ktorý za celé obdobie existencie tranzitnej prepravy ani raz nezlyhal, a stále včas a v požadovanej kvalite (parametroch) dodáva zákazníkom požadovaný zemný plyn. Dokonza aj v krízovom období roku 2009 dokázal sústavu udržať v takom stave, že slovenskí spotrebitelia výpadok nepocítili.

Medzinárodnú skúšku spoľahlivosti slovenský prepravca zvládol, keď v rekordne krátkom čase dokázal vybudovať a sprevádzkovať plynové prepojenie svetového významu na Ukrajinu. Vybudovaním HPS Budince tak vznikol ďalší prepojovací plynárenský bod.

Aj v tomto prípade sú zapojení diagnostici, ktorí využili svoje know-how a na meracie trate nainštalovali kontinuálne monitorovanie vibrácií potrubného systému. Úloha je o to náročnejšia, že na hodnotenie vibrácií potrubí neexistuje žiadna technická norma alebo legislatívna podpora. Len dlhoročné skúsenosti a technické vedomosti umožňujú bezpečné riadenie technológie.

V rámci preventívnych opatrení má technická diagnostika nezastupiteľné miesto. Riadi sa:

 • kontinuálnym monitorovaním,
 • pravidelnými prehliadkami,
 • preventívnym meraním,
 • vykonáva starostlivosť o meracie zariadenia, kalibrácie prístrojov,
 • funkčné skúšky,
 • podporu pri opravách,
 • podpora pri investičných projektoch,
 • riešenie úloh vedy a výskumu
 • a ďalšie.

Svojimi metódami:

 • vibrodiagnostika,
 • tribotechnická diagnostika,
 • merania infračervenou termokamerou,
 • vizuálne kontroly, tzv. boroskopické kontroly,
 • meranie výkonových parametrov strojov,
 • špeciálne merania,
 • a pod.

Údržbu treba chápať ako komplexnú činnosť, ktorá má zaisťovať plynulú a bezporuchovú prevádzku počas celej doby životnosti zariadení. Aby údržbárske práce boli optimálne, aj tomu pomáva technická diagnostika. K dosiahnutiu účelnej a hospodárnej údržbe sa zariadenia delia do základných kategórií:

 • skupina najdôležitejších zariadení,
 • skupina, kde je možná vzájomná zámena,
 • pomocné zariadenia.

Najväčšia pozornosť je venovaná práve prvej skupine. Riešenie je zamerané tak, aby diagnostický systém zabezpečoval:

 • trvalé sledovanie strojov,
 • stanovenie času opráv podľa skutočného stavu,
 • kontroly pred a po oprave,
 • zisťovanie porúch počas prevádzky a predchádzať haváriám,
 • sledovanie a vyhodnocovanie stavu na základe meraní a analýz,
 • informácie pracovníkom o stave.

Podľa sektorového združenia Eurogas bude dopyt po zemnom plyne rásť. Okrem počasia bude naň vplývať aj rýchlejší rast ekonomiky. Projekt Eastring, ktorý má širší než len slovenský charakter je v zozname 77 plynárenských projektov spoločného záujmu Európskej únii. Projekt by nezabezpečoval iba diverzifikáciu a bezpečnosť dodávok, ale bol by významným komerčným produktom. Projekt by bol obojsmerný a zaujímavý aj dopravou skvapalneného plynu. V roku 2015 bude už navždy zapísaný ako rok spustenia komerčnej prevádzky slovensko-maďarského plynovodu. V súčasnosti intenzívne pracujeme na slovensko-poľskom prepojení, čím sa získa možnosť prepravy plynu cez Slovensko všetkými smermi. Prepojením „samostatnej trubky“ pre Ukrajinu sme spustili reverzný tok „vojanského“ plynovodu na Ukrajinu. Takto je slovenský plynárenský systém pripravený na rôzne alternatívy toku zemného plynu.

Napriek hrozbe implementácie nového plynovodu Nord Stream II., ktorý má zabezpečiť obídenie Ukrajiny, Eustream má kontrakt s ruským partnerom s platnosťou do konca roku 2028. Aj preto starostlivosť o technické zariadenia je opodstatnená a výkon údržby dokonca nevyhnutný.

Eustream, ako moderná spoločnosť sa zapája aj do projektov vedy a výskumu, kde rieši nie len svoje témy, ale predmetom záujmu ju oblasť plynárenstva a starostlivosti o technológiu pre širšiu oblasť.

Eustream gas crossroads of Central Europe with superior maintenance
The main goal of Eustream, a.s. company is to arrange a stable transport of natural gas through the area of Slovak republic according to valid international conventions. In order to fulfil this goal, Eustream, a.s. has invested a vast financial resources into modernization of equipment in use technology, which resulted in creating automated transport pipeline network with the newest technologies. This fact has led to trained professionals in the given departments of diagnostics machine, using complicated diagnostics methods, based on which the maintenance works are optimally managed. Close cooperation of diagnostics department with maintenance ensures stable, fluent and error free operating of technologies used to transport natural gas.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Obr. 1 –Technológia na zvýšenie kompresného výkonuObr. 2 – Monitorovanie vibrácií na potrubí HPS Budince

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Provozní zkušenosti s opatřeními proti abrazi a erozi instalovaných na technologii v United Energy a.s.Provozní zkušenosti s opatřeními proti abrazi a erozi instalovaných na technologii v United Energy a.s. (37x)
Příspěvek uvádí zkušenosti a výsledky provozních experimentů z aplikovaných opatření snižující vliv abraze a eroze ve vy...
Padlo konečné investiční rozhodnutí o mořské části plynovodu South Stream (34x)
Na včerejší schůzce v italském Milanu projednalo představenstvo společnosti South Stream Transport klíčové záležitosti t...
Novým generálním sekretářem České plynárenské unie se stal Oldřich PetržilkaNovým generálním sekretářem České plynárenské unie se stal Oldřich Petržilka (31x)
V pondělí 22. března 2010 se v Praze sešlo prezidium České plynárenské unie (ČPU), aby jmenovalo nového generálního sekr...