Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    „Emisní limity pro staré kotle jsou 200 mg/m3 u NOx, nové kotle mají limit poloviční, ale dosahují hodnot pod smluvně sjednaných 80 mg/m3 NOx,“

„Emisní limity pro staré kotle jsou 200 mg/m3 u NOx, nové kotle mají limit poloviční, ale dosahují hodnot pod smluvně sjednaných 80 mg/m3 NOx,“

Publikováno: 11.5.2017
Rubrika: Teplárenství

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel Teplárny Brno, a.s.

Dva nové horkovodní kotle byly instalovány na provozu Brno-Sever vaší teplárny. Museli jste pro tento účel vytvořit nové místo?
Pro potřeby instalace bylo nutné demontovat starý parní kotel a připravit na jeho místě nové základy. Po dobu do dokončení instalace byla demontována část jedné stěny kotelny, aby mohly být nové kotle nasunuty na místo. Na místě starého kotle vznikl pro účely nové kotelny „vestavek“ a z vnější strany kotelny byly založeny základy pro dvojici komínů.

Proč jste se rozhodli právě pro toto řešení?
Důvodů k volbě tohoto řešení bylo hned několik. Takto koncipovaný zdroj zapadá do budoucí koncepce systému centrálního zásobování teplem v městě Brně, kde probíhají práce na přestavbě parní sítě na horkovodní. Dalším důvodem bylo nahrazení dožitého parního kotle, jehož další udržování by si vyžádalo vysoké náklady na opravy. Současně dochází k optimalizaci velkých výrobních zdrojů Teplárny Brno a s tím souvisí i redukce instalovaného výkonu na provozu Brno-sever. V neposlední řadě bude možné na delší časové období odstavovat parovod propojující zdroje Špitálka a Brno-sever, což přinese snížení ztrát v tepelných rozvodech. Tento parovod bude dále provozován pouze v zimních měsících.

Popište harmonogram instalace nových kotlů…
Investiční akce začala předáním staveniště dne 15. 12. 2015. Práce na demontáži původního parního kotle byly zahájeny 15. 1. 2016. Demontáže trvaly čtyři měsíce. Dne 9. 6. 2016 byly přivezeny nové kotle a ještě téhož dne umístěny na připravené základy. 22. 9. 2016 proběhla prohlídka ze strany příslušného stavebního úřadu a byl povolen zkušební provoz. První zapálení kotlů proběhlo 30. 9. 2016, slavnostní zahájení provozu bylo 3. 11. 2016.

Přibližte proces najíždění, jak jste komunikovali s generálním dodavatelem? Měli jste nějaký specifický požadavek na kotel?
Vlastní najíždění kotlů techniky výrobce a zhotovitele probíhalo v první polovině měsíce října 2016. S generálním dodavatelem jsme komunikovali v rámci pravidelných kontrolních dnů, které probíhaly po celou dobu realizace v týdenních intervalech. Velmi náročná byla koordinace rozsáhlých demontáží dříve propojených technologií, které probíhaly v topné sezóně. Nesměla být ohrožena plynulost dodávek tepla ze zdroje.

Určitým specifickým požadavkem bylo řízení výkonu horkovodních kotlů, které neodpovídalo zavedeným standardům firmy Bosch. Standardním řešením je řízení výkonu změnou teploty vody na výstupu z kotle. Vzhledem k nutnosti dodržení norem pro válcové kotle musí být výstupní teplota z kotle při tlaku v naší horkovodní síti minimálně 144°C, při dodržení maximálního rozdílu teplot mezi vstupem a výstupem z kotle 40°C. Bylo nutné s dodavatelem kotlů domluvit jiné dálkové řízení výkonu a to právě změnou požadovaného rozdílu teplot mezi vstupem a výstupem z kotle v rozmezí 15 až 40°C při konstantní výstupní teplotě 144°C.

Jaký bude systém řízení nových kotlů?
Z horkovodních kotlů je vyveden tepelný výkon do horkovodní sítě a výkon je regulován podle požadované teploty na výstupu ze zdroje vyplývající z ekvitermní křivky. Kotle jsou ovládány z velínu na provozu Brno-sever podle požadavků centrálního dispečinku a plánu denních dodávek.

Uvádíte, že zařízení má vyšší účinnost a součtově nižší výkon, odpovídající ekonomickým i ekologickým moderním trendům. Prosím o konkrétnější údaje a porovnání. Jaká je například spotřeba paliva?
Pokud se jedná o skutečná čísla za měsíc leden 2017, tak v tomto období bylo na horkovodních kotlích vyrobeno 21 149 GJ tepla. Při stejném množství tepla vyrobeném na původním parním kotli by spotřeba paliva byla o cca 35 tisíc Nm3 vyšší. Emisní limity pro staré kotle jsou 200 mg/m3 u NOx, nové kotle mají limit poloviční, ale dosahují hodnot pod smluvně sjednaných 80 mg/m3 NOx.

Co se stalo se zastaralým parním kotlem? Kolik nyní tedy máte celkem kotlů a počítáte do budoucna s další náhradou starých kotlů za nové? Kdy?
Na provozu Brno-sever jsme měli původně instalovány tři identické kotle, každý o parním výkonu 115 t/h (75 MWt), z nichž jeden byl demontován a nahrazen dvojicí nových horkovodních kotlů součtově nižšího výkonu. Zbývající dva parní kotle mohou být prozatím provozovány až do skončení výjimky z plnění zpřísněných emisních limitů k 31. 12. 2022. Počítá se s nimi ale spíše jako se záložními zdroji pro případ velkých mrazů nebo při výpadku některého ze základních zdrojů zásobování teplem. Vzhledem k pokračující přestavbě pára/horká voda v městě Brně je aktualizována i koncepce hlavních výrobních zdrojů, ze které vyplyne i konečné řešení zdroje Brno-sever.

Snížit cenu tepla od roku 2017 o pět procent umožnila Teplárnám Brno především jeho stále efektivnější výroba ale i distribuce.

Kolik máte v Brně horkovodních a kolik parovodních rozvodů?
V současnosti máme 131 km horkovodů a 50 km parovodů. Předpokládáme, že do roku 2022 budeme každý rok přestavovat průměrně 5,2 km parovodů na horkovody. V současné době máme na primární síť připojeno 54 vlastních blokových horkovodních výměníkových stanic a 277 domovních horkovodních stanic. Tyto výměníkové stanice jsou v naprosté většině mladší 20 let a ve vyhovujícím stavu. Dále vlastníme osm parních blokových stanic, kde je technologie poplatná době vzniku, nicméně jsou provozuschopné bez vážnějších nedostatků.

Dále provozujeme 205 horkovodních pronajatých domovních stanic a 97 domovních pronajatých parních výměníkových stanic, kde je úroveň technologie rozdílná v závislosti na investicích majitele, přesto i zde jsou stanice provozuschopné a případné nedostatky řešíme s majitelem. Parní potrubí, které bude postupně nahrazeno horkovody, je z let dřívějších, ale v provozuschopném stavu. Horkovodní rozvody jsou v místech právě probíhající přestavby prakticky nové, stáří ostatní horkovodní sítě se pohybuje v rozmezí 10 – 40 let a je v dobrém stavu s malým výskytem poruch.

Jak se v Brně vyvíjí spotřeba tepla? Očekáváte spíše setrvalý stav nebo se chystáte na zahájení nějaké větší dodávky?
Za období říjen 2016 – leden 2017 prodaly Teplárny Brno svým zákazníkům 2 245 tis. GJ tepla. Meziročně o 17 % více, tj. téměř o 330 tisíc GJ. Hlavním důvodem tohoto, pro Teplárny Brno příznivého vývoje, jsou klimatické podmínky. Zatímco hodnocené období minulé topné sezóny bylo v Brně s průměrnou teplotou +4,6°C, aktuální topné období je s teplotou +2,3°C. Z jednotlivých měsíců výrazně vyčnívá měsíc leden, který byl v roce 2017 s teplotou -4,6°C druhým nejstudenějším lednem za posledních 30 let.

Pokud se po zbytek topné sezóny 2016/2017 budou prodeje tepla vyvíjet podle plánu, celkový prodej za 12 měsíců fiskálního roku 2016/2017 dosáhne až čtyři mil. GJ, což je hodnota, kterou Teplárny Brno dosáhly naposled v roce 2012/2013. Teplárnám Brno se daří v pravidelné roční periodě připojovat dodávky ve výši 25 tisíc GJ.

Jak hodlá teplárna působit na zákazníky, aby spíše než na „vlastní“ lokální zdroj vsadili na vaši teplárnu?
Dlouhodobě se snažíme posílit komunikaci na naše zákazníky a koncové odběratele. V rámci posílení komunikace chceme edukativní formou poskytovat dostatek informací o benefitech centrální dodávky tepla. Soustava zásobování tepelnou energií má hned několik nesporných výhod jako její vysokou účinnost, spolehlivou dodávku, provozní bezpečnost a v neposlední řadě ekologičnost. Našim zákazníkům nabízíme za přijatelnou cenu komfortní teplo bez starostí a s ním spojené komplexní služby, jako je například naše non-stop havarijní služba, která je nejdostupnější havarijní službou v Brně.

Popište více projekt Pára x horká voda. Co se již udělalo, na co se chystáte letos?
Zásadní výměnu parovodů za horkovody, které představují úsporné a technologicky vyspělé řešení dodávky tepla, zahájily Teplárny Brno před sedmi lety. Horká voda v potrubí přináší  úspory ve spotřebě tepla pro domácnosti a omezuje ztráty při jeho distribuci. Nezanedbatelný je i ekologický dopad: Při náhradě jednoho kilometru parovodu za horkovod klesnou emise CO2 z plynové teplárny zhruba o 336 tun ročně. Celkem bylo od zahájení rekonstrukce pára-horká voda v Brně přepojeno více než 380 odběrných míst, kde klesl odběr tepla v průměru o 11 procent. Horká voda umožňuje také komfortnější regulaci tepla. Rozsáhlá rekonstrukce, jejímž výsledkem se stane v Brně čistě horkovodní tepelná síť, je rozplánována do roku 2022.

V UPLYNULÝCH SEDMI LETECH PROVEDENA PŘESTAVBA PAROVODŮ ZA HORKOVODY V TĚCHTO LOKALITÁCH:

  • k. ú. Veveří – ul. Kounicova, Botanická, Hrnčířská, Bayerova, Lidická, Sokolská, Mášova, Dřevařská, Burešova,
  • k. ú. Město Brno – Masarykova, Josefská, nám. Svobody, Jánská, Orlí, Zelný trh, Starobrněnská, Dominikánské náměstí, Dominikánská,
  • k. ú. Ponava – ul. Sportovní
  • k.ú. Černá Pole – ul. Černopolní
  • k. ú. Zábrdovice – ul. M. Horákové, Příční, Merhautova, Přadlácká, tř. Kpt. Jaroše

V letošním roce 2017 bude provedena přestavba na ulicích Koliště, Moravské a Žerotínovo náměstí, na ulici Křídlovická, Leitnerova, Jircháře, Nádvorní a Náplavka. Na ulici Koliště a Moravském náměstí očekáváme komplikace v dopravě, jelikož se jedná o malý městský okruh. Budou uzavřeny dva jízdní pruhy z celkového počtu čtyř. Rovněž začne výstavba horkovodního napáječe DN 450 ze zdroje SAKO do horkovodů Líšeň, Vinohrady a Juliánov.


Petr Fajmon
Vystudoval Fakultu elektrotechniky VUT Brno a titul MBA získal na Nottingham Trent University. V letech 2002 až 2008 pracoval ve společnosti RWE, konkrétně jako ředitel prodeje v Jihomoravské plynárenské. Mezi lety 2008 a 2010 sbíral zkušenosti v soukromé sféře v oblasti business development. Na pozici generálního ředitele Tepláren Brno, a.s., nastoupil v roce 2011.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Ing. Petr Fajmon, MBAPohled na kotel BoschIntegrované ekonomizéry v zadní části kotle

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Záhřebskou teplárnu posílí parní turbína z dílny Doosan Škoda PowerZáhřebskou teplárnu posílí parní turbína z dílny Doosan Škoda Power (44x)
Chorvatská paroplynová elektrárna EL-TO Zagreb si v rámci svého rozšíření a rekonstrukce vybrala společnost Doosan Škoda...
Červený mlýn akumuluje teplo již pro 17 tisíc domácnostíČervený mlýn akumuluje teplo již pro 17 tisíc domácností (28x)
Největší systém akumulace tepla do horké vody mají v tuzemsku nyní k dispozici Teplárny Brno na svém provoze Červený mlý...
Předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky se stal Tomáš Drápela (25x)
Novým předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky se stal předseda představenstva a generální ředitel ...